Egenskapen TimerInterval

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen TimerInterval till att ange intervallet i millisekunder mellan Timer-händelser i ett formulär. Long för läsning/skrivning.

uttryck.TimerInterval

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Inställningen för egenskapen TimerInterval har datatypen Long (långt heltal) mellan 0 och 2 147 483 647.

Du kan ange den här egenskapen på formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Obs!: När du använder VBA anger du egenskapen TimerInterval i formulärets Load-händelse.

Om du vill köra VBA-kod med mellanrum som anges med egenskapen TimerInterval ska du placera koden i händelseproceduren Timer för formuläret. Om du till exempel vill uppdatera poster var 30:e sekund lägger du till koden för uppdatering av posterna i händelseproceduren Timer för formuläret och sätter egenskapen TimerInterval till 30 000.

Exempel

I följande exempel visas hur du skapar en blinkande knapp i ett formulär genom att visa och dölja en ikon på knappen. I händelseproceduren Load för formuläret anges egenskapen TimerInterval till 1 000 så att ikonen växlar en gång i sekunden.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×