Egenskapen Top

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

OptionButton-objekt

Report-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

OptionGroup-objekt

SubForm-objekt

ComboBox-objekt

Line-objekt

Page-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

ListBox-objekt

PageBreak-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rectangle-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan använda egenskapen Top till att ange placeringen för ett objekt i ett formulär eller en rapport. Heltal för läsning/skrivning för alla objekt i listan Gäller för utom för Report-objekt, där egenskapen är skrivskyddad av typen Long (långt heltal).

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av ovanstående objekt.

Kommentarer

Placeringen för en kontroll är avståndet räknat från den vänstra eller övre kantlinjen till den vänstra eller övre kanten på avsnittet som innehåller kontrollen. Om du sätter egenskapen Top till 0 hamnar kontrollens kant längst upp i avsnittet. Om du vill använda en annan måttenhet än den som är angiven i dialogrutan Nationella inställningar i Kontrollpanelen i Windows ska du ange enheten (till exempel 3 cm eller 2 in).

I Visual Basic ska du använda ett numeriskt uttryck som värde för egenskapen. Värden uttrycks i twips.

För kontroller kan du ange den här egenskapen på kontrollens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När du flyttar en kontroll anges den nya inställningen för egenskapen Top automatiskt på egenskapssidan. När du visar ett formulär eller en rapport i fönstret Förhandsgranska eller när du skriver ut ett formulär, så avgörs placeringen för en kontroll av inställningen för egenskapen Top tillsammans med rapportens marginaler, som du kommer åt genom att klicka på Marginaler på fliken Sidlayout.

För rapporter anger inställningen för egenskapen Top hur mycket det aktuella avsnittet är förskjutet från sidans överkant. Den här egenskapen uttrycks i twips. Du kan använda den här egenskapen till att ange hur långt ned på sidan du vill att ett avsnitt ska skrivas ut i händelseproceduren Format för avsnittet.

Exempel

I följande exempel kontrolleras inställningen för egenskapen Top för den aktuella rapporten. Om värdet är mindre än den minsta marginalinställningen sätts egenskaperna NextRecord och PrintSection till False. Avsnittet går inte vidare till nästa post och nästa avsnitt skrivs inte ut.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×