Du kan använda egenskapen TopValues för att returnera ett angivet antal poster eller en procentandel poster som uppfyller de villkor du anger. Du kanske vill returnera de 10 översta värdena eller översta 25 procenten av alla värden i ett fält.

Obs!: Egenskapen TopValues gäller endast för append, make-table samt select-frågor.

Inställning

Egenskapsinställningen TopValues är ett heltalsvärde som representerar det exakta antalet värden som ska returneras eller ett tal följt av ett procenttecken (%) representerar procentandelen poster som ska returneras. Om du till exempel vill returnera de 10 högsta värdena sätter du egenskapen TopValues till 10. för att returnera de översta 10 procenten av värden anger du egenskapen TopValues till 10 %.

Det går inte att ange den här egenskapen direkt i koden. Den ställs in i SQL-vy i ett frågefönster genom att du lägger in en TOP n eller TOP n PERCENT-sats i SQL-uttrycket.

Du kan också ange egenskapen TopValues med hjälp av frågans egenskapslista eller rutan Antal värden under Verktyg på fliken Design.

Obs!: Egenskapen TopValues på frågans egenskaps​​​sida och på fliken Design är en kombinationsruta som innehåller en lista med värden och procentandelsvärden. Du kan välja ett av dessa värden eller skriva en giltig inställning i rutan.

Kommentarer

Vanligtvis använder du egenskapsinställningen TopValues tillsammans med sorterade fält. Det fält för vilket du vill visa de översta värdena bör vara fältet längst till vänster av de som har rutan Sortera markerad i frågerutnätet. En stigande sortering returnerar understa posterna och en fallande sortering returnerar de översta posterna. Om du anger ett visst antal poster ska returneras så returneras även alla poster med värden som överensstämmer med värdet i den sista posten.

Anta till exempel att en uppsättning anställda har följande totala försäljningssiffror.

Försäljning

Säljare

90 000

Leverling

80 000

Peacock

70 000

Davolio

70 000

King

60 000

Suyama

50 000

Buchanan


Om du ställer in egenskapen TopValues till 3, med sortering i fallande ordning för fältet Försäljning, returnerar Microsoft Office Access 2007 följande fyra poster.

Försäljning

Säljare

90 000

Leverling

80 000

Peacock

70 000

Davolio

70 000

King


Obs!: Om du vill returnera de översta eller understa värdena utan att visa dubblettvärden anger du egenskapen UniqueValues till Yes.

Exempel

Följande exempel tilldelar en SQL-sträng som returnerar de 10 dyraste produkterna till egenskapen RecordSource för ett formulär som visar de tio dyraste produkterna.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×