Filtrera genom att använda avancerade villkor

Om de data som du vill filtrera kräver komplexa villkor (till exempel typ = "spannmål" eller försäljare = "Davolio") kan du använda dialog rutan Avancerat filter .

Öppna dialog rutan Avancerat filter genom att klicka på data > Avancerat.

Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

Exempel

Overview

Flera villkor, en kolumn, något av villkoren kan uppfyllas

Försäljare = "Davolio" ELLER Försäljare = "Buchwald"

Flera villkor, flera kolumner, alla villkor sanna

Typ = "Spannmål" OCH Försäljning > 10000

Flera villkor, flera kolumner, något av villkoren kan uppfyllas

Typ = "Spannmål" ELLER Försäljare = "Buchwald"

Flera uppsättningar villkor, en kolumn i alla uppsättningar

(Försäljning > 60000 OCH Försäljning < 65000) ELLER (Försäljning < 5000)

Flera uppsättningar villkor, flera kolumner i varje uppsättning

(Försäljare = "Davolio" och försäljning >3000) ELLER
(Försäljare = "Buchwald" och försäljning > 1500)

Jokerteckenvillkor

Försäljare = ett namn med "u" som andra bokstav

Översikt

Kommandot Avancerat skiljer sig från kommandot Filter på flera olika sätt.

 • Med det förstnämnda kommandot visar du dialogrutan Avancerat filter i stället för autofiltermenyn.

 • Du skriver de avancerade villkoren i ett separat villkorsområde i kalkylbladet samt ovanför det område med celler eller den tabell som du vill filtrera. I Microsoft Office Excel används det separata villkorsområdet i dialogrutan Avancerat filter som det avancerade villkorets källa.

Exempeldata

Följande exempel data används för alla procedurer i den här artikeln.

Datan innehåller fyra tomma rader ovanför List området som används som villkors område (a1: C4) och ett List område (A6: C10). Villkorsområdet har kolumnetiketter och innehåller minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

Om du vill arbeta med dessa data markerar du den i följande tabell, kopierar den och klistrar sedan in den i cell a1 i ett nytt Excel-kalkylblad.

Typ

Säljare

Försäljning

Typ

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Jämförelseoperatorer

Använd följande operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Använda likhetstecknet för att skriva text eller ett värde

Eftersom likhetstecknet (=) används för att ange en formel när du skriver text eller ett värde i en cell, beräknas det du skriver – vilket kan ge oväntade filterresultat. Om du vill ange en likhetsjämförelseoperator för antingen text eller ett värde, skriver du villkoret som ett stränguttryck i rätt cell i villkorsområdet:

=''= post ''

Där post  representerar den text eller det värde som du vill hitta. Till exempel:

Om du skriver

Returneras

="=Davolio"

=Davolio

="=30000"

=30000

Skiftlägeskänslig sökning

När du filtrerar textinformation i Excel görs ingen skillnad mellan gemener och versaler. Du kan emellertid använda en formel om du vill utföra en skiftlägeskänslig sökning. Ett exempel finns i avsnittet Jokerteckenvillkor.

Använda fördefinierade namn

Du kan namnge ett områdes villkoroch referensen för området visas automatiskt i rutan villkors område . Du kan också definiera namn databasen för det List område som ska filtreras och definiera namn extraheringen för det område där du vill klistra in raderna och dessa områden visas automatiskt i rutorna list område och Kopiera till .

Skapa villkor med hjälp av en formel

Du kan använda ett beräknat värde som utgör resultatet av en formel som villkor. Tänk bara på följande:

 • Formeln måste beräknas till SANT eller FALSKT.

 • Eftersom du använder en formel skriver du formeln som vanligt och skriver inte uttrycket på följande sätt:

  =''= post ''

 • Använd ingen kolumnetikett för villkorsetiketter. Låt villkorsetiketterna vara tomma eller använd en etikett som inte utgör en kolumnetikett i listområdet (i exemplen nedan Beräknat medelvärde och Exakt matchning).

  Om du använder en kolumn etikett i stället för en relativ cell referens eller ett områdes namn visas ett felvärde, till exempel #NAME? eller #VALUE! i cellen som innehåller villkoret. Du kan bortse från det här felet eftersom det inte påverkar hur List området filtreras.

 • Formeln som du använder för villkor måste använda en relativ referens för att referera till motsvarande cell på den första raden med data.

 • Alla andra referenser i formeln måste vara absoluta referenser.

Flera villkor, en kolumn, något av villkoren kan uppfyllas

Boolesk logik:    (Försäljare = "Davolio" ELLER Försäljare = "Buchwald")

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor för en kolumn, skriver du villkoren direkt under varandra på separata rader i villkorsområdet. Ange följande, enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Olsson"

  ="=Nilsson"

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i området A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

   Tips    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$C$3, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialog rutan Avancerat filter undan från vägen när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Kött

  Davolio

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Gustavsson

  65 440 kr

Flera villkor, flera kolumner, alla villkor sanna

Boolesk logik:    (Typ = "Spannmål" OCH Försäljning > 10000)

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor i flera kolumner skriver du alla villkor på samma rad i villkorsområdet. Ange följande, enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Spannmål"

  >10000

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i området A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

   Tips    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$C$2, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialog rutan Avancerat filter undan från vägen när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Gustavsson

  65 440 kr

Flera villkor, flera kolumner, något av villkoren kan uppfyllas

Boolesk logik:    (Typ = "spannmål" eller försäljare = "Buchwald")

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor i flera kolumner, där något av villkoren kan uppfyllas, skriver du villkoren i de olika kolumnerna och raderna i villkorsområdet. Ange följande enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Spannmål"

  ="=Buchwald"

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

  Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$B$3, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialog rutan Avancerat filter undan från vägen när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Gustavsson

  65 440 kr

Flera uppsättningar villkor, en kolumn i alla uppsättningar

Boolesk logik:     ( (Försäljning > 60000 OCH Försäljning < 65000 ) ELLER (Försäljning < 5000) )

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera uppsättningar villkor, där varje uppsättning innehåller villkor för en kolumn, tar du med flera kolumner med samma kolumnrubrik. Ange följande enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Försäljning

  >60000

  <65000

  <500

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

   Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$D$3, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialog rutan Avancerat filter undan från vägen när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 7. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Kött

  Davolio

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

Flera uppsättningar villkor, flera kolumner i varje uppsättning

Boolesk logik:    ( (Försäljare = "Davolio" OCH Försäljning >30000) ELLER (Försäljare = "Buchwald" OCH Försäljning > 15000) )

 1. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 2. Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkorsuppsättningar, där varje uppsättning innehåller villkor för flera kolumner, skriver du villkorsuppsättningarna i separata kolumner och rader. Ange följande, enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Olsson"

  >3000

  ="=Nilsson"

  >1500

 3. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 4. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

   Tips    När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 6. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Med hjälp av exemplet skriver du $A $1: $C $3.To om du inte vill att dialog rutan Avancerat filter ska visas när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 7. Med hänvisning till exemplet skulle det filtrerade resultatet för listområdet bli följande:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

  Spannmål

  Gustavsson

  65 440 kr

Jokerteckenvillkor

Boolesk logik:    Försäljare = ett namn med "u" som andra bokstav

 1. Om du vill returnera textvärden som har några gemensamma tecken, men andra som är olika, gör du något av följande:

  • Skriv ett eller flera tecken utan likhetstecken (=) om du vill returnera rader med ett textvärde i en kolumn som börjar med dessa tecken. Om du exempelvis skriver texten Dav som ett villkor, returneras "Davolio", "David" och "Davis".

  • Använd ett jokertecken.

   Använd

   Om du vill söka efter

   ? (frågetecken)

   Ett enstaka tecken
   T? ex hittar "Svensson" och "Smyth"

   * (asterisk)

   Valfritt antal tecken
   Till exempel returnerar * öst "nordost" och "sydöst"

   ~ (tilde) följt av ?, * eller ~

   Ett frågetecken, en asterisk eller ett tilde
   Till exempel fy91 ~? hittar "år91?"

 2. Infoga minst tre tomma rader ovanför listområdet som kan användas som villkorsområde. Villkorsområdet måste innehålla kolumnetiketter. Se till att det finns minst en tom rad mellan villkorsvärdena och listområdet.

 3. Ange de villkor som du vill matcha i raderna under kolumnetiketterna. Ange följande, enligt exemplet:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  ="=Kö*"

  ="=?u*"

 4. Klicka på en cell i listområdet. Använd exemplet och klicka på en cell i listområdet A6:C10.

 5. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera listområdet genom att dölja de rader som inte uppfyller villkoren klickar du på Filtrera listan på plats.

  • Om du vill filtrera listområdet genom att kopiera de rader som uppfyller villkoren till ett annat område i kalkylbladet klickar du på Kopiera till annan plats, klickar i rutan Kopiera till och klickar sedan på det övre vänstra hörnet i det område där du vill klistra in raderna.

   Tips: När du kopierar filtrerade rader till en annan plats kan du ange vilka kolumner som ska ingå i kopieringen. Gör så här innan du filtrerar: kopiera kolumnetiketterna för de kolumner som du vill ha för den första raden i det område där du vill klistra in de filtrerade raderna. När du filtrerar anger du en referens till de kopierade kolumnetiketterna i rutan Kopiera till. De kopierade raderna omfattar då endast de kolumner vars etiketter du kopierade.

 7. I rutan Villkorsområde anger du referensen för villkorsområdet, inklusive villkorsetiketterna. Ange $A$1:$B$3, enligt exemplet.

  Om du vill flytta dialog rutan Avancerat filter undan från vägen när du markerar villkors området klickar du på Dölj dialog Knappbild .

 8. Med hänvisning till exemplet blir det filtrerade resultatet för listområdet så här:

  Typ

  Säljare

  Försäljning

  Drycker

  Suyama

  51 220 kr

  Kött

  Gustavsson

  4 500 kr

  Spannmål

  Buchwald

  63 280 kr

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×