Funktionen DDE

Du kan använda funktionen DDE om du vill starta en DDE-konversation (dynamic data exchange) med ett annat program, begära information från programmet och visa informationen i en kontroll i ett formulär eller en rapport.

Du kan till exempel använda funktionen DDE i egenskapen Kontrollkälla för en textruta om du vill visa data från en viss cell i ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad.

Syntax

DDE( program, avsnitt, objekt )

Syntaxen för funktionen DDE har följande argument:

A rgument

Beskrivning

program

stränguttryck identifierar ett program som kan delta i en DDE-konversation. Vanligtvis är program namnet på en EXE-fil (utan filnamnstillägget .exe) för ett Microsoft Windows-program, till exempel Excel. Om du till exempel vill starta en DDE-konversation med Excel så skriver du in "Excel" som argumentet program.

avsnitt

Ett stränguttryck som är namnet på ett ämne som kan tolkas av argumentet program. Argumentet avsnitt är ofta ett dokument eller en datafil. Listor med möjliga avsnitt finns i dokumentationen till det andra programmet.

objekt

Ett stränguttryck som är namnet på ett dataobjekt som kan tolkas av argumentet program. Listor med möjliga objekt finns i dokumentationen till det andra programmet.


Anmärkningar

DDE-funktionen försöker initiera en DDE-konversation med det angivna programmet och det angivna ämnet, och begär data i objektet. Om det lyckas returnerar DDE-funktionen en sträng som innehåller informationen som efterfrågas.

Om du begär data från Excel kan item vara en rad- och kolumnidentifierare såsom "R1C1" eller namnet på ett cellområde. I följande exempel begär DDE-funktionen information från cellen i rad 1, kolumn 1 i ett Excel-kalkylblad. Du kan ange det här uttrycket för en textrutekontroll i egenskapsrutan Kontrollkälla på kontrollens egenskapssida:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Du kan endast använda DDE-funktionen i egenskapen Kontrollkälla för en textruta, alternativgrupp, kryssruta eller kombinationsruta. Du kan inte anropa DDE-funktionen från en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

När du använder DDE-funktionen skrivskyddas kontrollen i Formulärvyn och förhandsgranskningsläget. Om du till exempel använder DDE-funktionen i en textruta går det inte att redigera texten i textrutan. Du måste redigera texten i det andra programmet. Eftersom egenskapen Kontrollkälla är skrivskyddad i formulär- och förhandsgranskningsläget måste ändringar av kontrollen göras i Designvyn.

Det maximala antalet DDE-konversationer som kan vara öppna samtidigt bestäms av Microsoft Windows, datorns minne och resurser. Om konversationen inte kan initieras eftersom det andra programmet inte körs eller inte känner igen det angivna ämnet, eller om det maximala antalet konversationer redan har uppnåtts returnerar DDE-funktionen ett null-värde.

Obs!: Det andra programmet kan vara konfigurerat för att ignorera din förfrågan om en DDE-konversation. I så fall returnerar DDE-funktionen ett null-värde. På samma sätt kan du ange att Access ska ignorera förfrågningar från andra program: Klicka på Access-alternativ på menyn Arkiv, klicka sedan på Avancerat i dialogrutan Programinställningar. Markera Ignorera DDE-frågor under DDE-åtgärder.

Tips

Om du behöver ändra ett annat programs objekt från Access kanske du vill använda Automation.

I följande tabell visas hur funktionen DDE fungerar när du använder den med de olika kontrollerna.

Kon troll

Anmärkningar

Textruta

Argumentet objekt kan referera till text eller tal. Om objekt refererar till flera uppgifter, till exempel ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad som innehåller flera celler, returnerar funktionen DDE den första posten. Använd den här funktionen med en textruta om du vill visa data som finns i en cell i kalkylbladet.

Kombinationsruta

Funktionen DDE fyller kombinationsrutan med informationen som refereras av objekt. Det går inte att skriva data i textdelen av rutan. Du kan använda funktionen DDE tillsammans med en kombinationsruta när du vill visa en lista med länder eller områden som du vill upprätthålla i ett Excel-kalkylblad.

Gruppruta

Egenskapen Alternativvärde anges till ett tal för varje alternativknapp i en alternativgrupp. Den första knappen har som standard värdet 1, den andra värdet 2 och så vidare. Talet som returneras av funktionen DDE bestämmer vilken alternativknapp som ska väljas.

Om DDE-funktionen till exempel returnerar 2 markeras den andra knappen. Om den här funktionen returnerar ett värde som inte matchar någon av inställningarna för egenskapen OptionValue kommer ingen av knapparna att väljas. Om objekt refererar till flera uppgifter, till exempel ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad som innehåller flera celler, returnerar funktionen DDE den första posten.

kryssruta

Om funktionen DDE returnerar 0 avmarkeras kryssrutan. Om funktionen returnerar ett annat tal än noll, till exempel 1 eller -1, markeras rutan. Om objekt refererar till text eller mer än en uppgift, till exempel ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad som innehåller flera celler, kan kryssrutan inte användas.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×