Funktionen FormatPercent

Returnerar ett uttryck som formaterats som en procentsats (multiplicerat med 100) med ett avslutande procenttecken, %.

Syntax

FormatPercent ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

FormatPercent-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttryck som ska formateras.

NumDigitsAfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många decimaler (tecken till höger om decimaltecknet) som visas. Standardvärdet är –1, vilket betyder att datorns regionala inställningar används.

IncludeLeadingDigit

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger huruvida en inledande nolla visas för bråkvärden. Se avsnittet Inställningar för värden.

UseParensForNegativeNumbers

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden ska placeras inom parenteser eller inte. Se avsnittet Inställningar för värden.

GroupDigits

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som angetts i datorns regionala inställningar. Se avsnittet Inställningar för värden.

Inställningar

Argumenten IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers och GroupDigits har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

–1

Sant

vbFalse

0

Falskt

vbUseDefault

–2

Använd inställningarna från datorns regionala inställningar.

Anmärkningar

När ett eller flera valfria argument utelämnas, hämtas värden för utelämnade argument från datorns regionala inställningar.

Obs!:  All information om inställningar kommer från fliken Tal för regionala inställningar.

Exempel

Uttryck

Resultat

SELECT FormatPercent([DPercent]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DProcent" till "Procent"-format och returnerar i kolumn Uttr1.

SELECT FormatPercent([DPercent],2,-1,-1,-1) AS DPercentage FROM ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DProcent" till procentformat med 2 decimaltecken Alla värden under 1 % får "0" före decimaltecknet, negativa värden anges inom parentes, värdet grupperas som standardavgränsare ("10" visas som 1 000,00 %, "-10" visas som (1 000,00 %) "0" visas som 0,00 %).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×