Funktionen FV

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger det framtida värdet av en annuitet baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast räntesats.

Syntax

SLUTVÄRDE( ränta; periodantal; betalning [; nuvärde ] [ ,typ ] )

Syntaxen för funktionen SLUTVÄRDE har följande argument:

Argument

Beskrivning

ränta

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger räntan per period. Om du t.ex. tar ett billån med en årlig räntesats (APR) på 10 procent och gör månatliga betalningar, är räntan per period 0,1/12, alltså 0,0083.

perioder

Obligatoriskt. Heltal som anger det totala antalet betalningsperioder för en annuitet. Om du till exempel gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån, har lånet totalt 4 gånger 12 (alltså 48) betalningsperioder.

betalning

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger betalningen för varje enskild period. Betalningarna innehåller vanligen kapital och ränta som inte ändras under löptiden för ett annuitetslån.

nuvärde

Valfritt. En variant där nuvärdet (eller klumpsumman) anges för en serie framtida betalningar. När du till exempel lånar pengar för att köpa en bil är lånebeloppet det nuvarande värdet för de månatliga bilbetalningar du gör. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Typ

Valfritt. Variant som anger när betalningar ska betalas. Använd 0 om betalningarna förfaller i slutet av perioden, eller använd 1 om betalningarna förfaller i början av perioden. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.


Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

Argumenten för ränta och perioder måste beräknas med betalningsperioder som alla uttrycks i samma enhet. Om till exempel ränta beräknas med månader som enhet, måste så ske även för perioder.

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT FinancialSample.*, FV([AnnualRate]/12,[TermInYears]*12,-[MonthlyRePayment],[LoanAmount],0) AS FutureValue FROM FinancialSample;

Returnerar alla fält från tabellen "FinancialSample", beräkna det framtida värdet av "LoanAmount" baserat på "AnnualRate", "MonthlyRePayment" och "TermInYears" och visar resultatet i kolumnen "FutureValue".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen SLUTVÄRDE för att returnera det framtida värdet av en investering givet den procentsats som tillkommer per period (APR / 12), det totala antalet betalningar (TotPmts), betalningen (Payment), det aktuella värdet på investeringen (PVal) och ett tal som anger om betalningen görs i början eller slutet av betalningsperioden (PayType). Observera att eftersom Payment representerar det som betalats är det ett negativt tal.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×