I en Access-skrivbordsdatabas visar funktionen MsgBox ett meddelande i en dialogruta, väntar på att användaren ska klicka på en knapp och returnerar ett heltal som anger vilken knapp användaren klickade på.

Syntax

MsgBox ( ledtext [, knappar ] [, rubrik ] [, hjälpfil ] [, sammanhang ] )

Syntaxen för funktionen MsgBox har följande argument:

Argument

Beskrivning

ledtext

Obligatoriskt. Ett stränguttryck som visas som meddelande i dialogrutan. Maxlängd för ledtext är cirka 1 024 tecken, beroende på vilken teckenbredd som används. Om ledtext består av flera rader kan du avgränsa raderna med ett vagnreturtecken (Chr(13)), ett radmatningstecken (Chr(10)) eller en kombination av vagnretur och radmatningstecken (Chr(13) och Chr(10)) mellan varje rad.

knappar

Valfritt. numeriskt uttryck är summan av de värden som anger hur många och vilken typ av knappar som ska visas, vilken ikonstil som ska användas, vilken knapp som är standardknappen och meddelanderutans modalitet. Om det utelämnas är standardvärdet för knappar 0.

rubrik

Valfritt. Stränguttryck som visas i dialogrutans namnlista. Om du utelämnar rubrik placeras programnamnet i namnlisten.

hjälpfil

Valfritt. Ett stränguttryck som identifierar den hjälpfil som används för att erbjuda sammanhangsberoende hjälp för dialogrutan. Om hjälpfil har angetts måste även sammanhang anges.

sammanhang

Valfritt. Ett numeriskt uttryck för det hjälpsammanhangsnummer som tilldelats hjälpavsnittet av hjälpavsnittets författare. Om sammanhang har angetts måste hjälpfil också anges.


Inställningar

Inställningarna för knapparargument är:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbOKOnly

0

Visa endast knappen OK.

vbOKCancel

1

Visa knapparna OK och Avbryt.

vbAbortRetryIgnore

2

Visa knapparna Avbryt, Försök igen och Ignorera.

vbYesNoCancel

3

Visa knapparna Ja, Nej och Avbryt.

vbYesNo

4

Visa knapparna Ja och Nej.

vbRetryCancel

5

Visa knapparna Försök igen och Avbryt.

vbCritical

16

Visa ikonen Kritiskt meddelande.

vbQuestion

32

Visa ikonen Varningsfråga   .

vbExclamation

48

Visa ikonen Varningsmeddelande   .

vbInformation

64

Visa ikonen Informationsmeddelande.

vbDefaultButton1

0

Den första knappen är standard.

vbDefaultButton2

256

Den andra knappen är standard.

vbDefaultButton3

512

Den tredje knappen är standard.

vbDefaultButton4

768

Den fjärde knappen är standard.

vbApplicationModal

0

Programmet är modalt. Användaren måste svara på meddelandet innan arbetet i det aktuella programmet kan fortsätta.

vbSystemModal

4096

Systemet är modalt. Alla program pausas tills användaren svarar på meddelanderutan.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Lägger till knappen Hjälp i meddelanderutan

VbMsgBoxSetForeground

65536

Anger att meddelandefönstret är förgrundsfönster

vbMsgBoxRight

524288

Texten är högerjusterad

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Anger att text ska visas från höger till vänster på hebreiska och arabiska system


Tips:  I Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket. 

Den första gruppen med värden (0–5) beskriver antalet och typen av knappar som visas i dialogrutan. den andra gruppen (16, 32, 48, 64) beskriver ikonformatet. den tredje gruppen (0, 256, 512) bestämmer vilken knapp som är standard. och den fjärde gruppen (0, 4096) bestämmer meddelanderutans modalitet. När du lägger till tal för att skapa ett slutligt värde för knappargumentet ska du bara använda ett tal från varje grupp.

Obs!: Konstanterna definieras av Visual Basic for Applications. Därför kan namnen användas var som helst i koden i stället för de faktiska värdena.

Returvärden

Konstant

Värde

Beskrivning

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Avbryt

vbAbort

3

Avbryta

vbRetry

4

Försök igen

vbIgnore

5

Ignorera

vbYes

6

Ja

vbNo

7

Nej


Anmärkningar

Om både hjälpfil och sammanhang har angetts kan användaren trycka på F1 (Windows) eller HJÄLP (Macintosh) för att visa det hjälpavsnitt som motsvarar sammanhang. Vissa värdprogram, till exempel Microsoft Excel, lägger också automatiskt till en hjälpknapp i dialogrutan.

Om dialogrutan visar en Avbryt-knapp har ett tryck på ESC-tangenten samma effekt som att klicka på Avbryt. Om dialogrutan innehåller en Hjälp-knapp finns sammanhangsberoende hjälp för dialogrutan. Inget värde returneras dock förrän någon av de andra knapparna klickas.

Obs!: Om du vill ange fler än det första namngivna argumentet måste du använda MsgBox i en uttryck. Om du vill utelämna vissa positionsargument måste du ta med motsvarande kommaavgränsade värden.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA).

Det här exemplet används funktionen MsgBox för att visa ett meddelande om ett kritiskt fel i en dialogruta med knapparna Ja och Nej. Knappen Nej anges som standardsvar. Det värde som returneras av funktionen MsgBox beror på vilken knapp som användaren väljer. Det här exemplet förutsätter att DEMO.HLP är en hjälpfil som innehåller ett avsnitt med ett hjälpsammanhangsnummer som är lika med 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×