Funktionen NPV

Returnerar en Double-datatyp som anger nettonuvärdet av en investering som bygger på en serie transaktioner (in- och utbetalningar) och en diskonteringsränta.

Syntax

NETNUVÄRDE( ränta; värden ())

Syntaxen till funktionen NETNUVÄRDE har följande argument:

Argument

Beskrivning

ränta

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger en räntesats för hela perioden som ett decimaltal.

värden ()

Obligatoriskt. Matris med Double-värden där penningflödets värden anges. Matrisen måste innehålla minst ett negativt tal (en betalning) och ett positivt tal (en inbetalning).


Kommentarer

Nettonuvärdet av en investering är det aktuella värdet av en framtida serie in- och utbetalningar.

I funktionen NETNUVÄRDE används ordningsföljden för värdena i matrisen för att tolka ordningsföljden för in- och utbetalningarna. Därför måste du vara noggrann när du anger matrisens olika värden.

Den investering som beräknas med NETNUVÄRDE börjar en period före datumet för den första transaktionen och slutar med den sista transaktionen i matrisen.

Nettonuvärdet baseras på framtida transaktioner. Om den första transaktionen sker i början av den första perioden, måste det första värdet adderas till returvärdet från NETNUVÄRDE. Värdet får inte finnas med i transaktionerna i argumentet värden( ).

NETNUVÄRDE påminner om funktionen NUVÄRDE, med den skillnaden att i NUVÄRDE tillåts betalningarna att börja antingen i periodens slut eller i periodens början. Till skillnad från de varierande betalningarna i NETNUVÄRDE måste betalningarna i NUVÄRDE vara konstanta under hela investeringen.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används NETNUVÄRDE för att returnera nettonuvärdet för en serie penningflöden som finns i matrisen Values(). RetRate representerar den fasta internräntan.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×