Funktionen Pmt

Returnerar ett double-värde som anger betalningen för en annuitet baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast räntesats.

Syntax

Pmt( ränta, periodantal, nuvärde [, slutvärde ] [ ,typ ] )

Syntaxen för funktionen Betalning har följande argument:

Argument

Beskrivning

ränta

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger räntan per period. Om du t.ex. tar ett billån med en årlig räntesats (APR) på 10 procent och gör månatliga betalningar, är räntan per period 0,1/12, alltså 0,0083.

perioder

Obligatoriskt. Heltal som anger det totala antalet betalningsperioder för en annuitet. Om du till exempel gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån, har lånet totalt 4 gånger 12 (alltså 48) betalningsperioder.

nuvärde

Obligatoriskt. Dubbel ange nuvärde (eller klumpsumma) som en serie betalningar som ska betalas i framtiden är värda just nu. När du till exempel lånar pengar för att köpa en bil är lånebeloppet det nuvarande värdet för de månatliga bilbetalningar du gör.

Slutvärde

Valfritt. En variant där du anger ett framtida värde eller saldo för när du har gjort den sista betalningen. Ett exempel: det framtida värdet av ett lån är 0 kr, eftersom det är dess värde efter den sista betalningen. Men om du vill spara t.ex. 500 000 under en period på 18 år för barnens framtida liv, är 500 000 det framtida värdet. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Typ

Valfritt. Variant som anger när betalningar ska betalas. Använd 0 om betalningarna förfaller i slutet av perioden, eller använd 1 om betalningarna förfaller i början av perioden. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

Argumenten för ränta och perioder måste beräknas med betalningsperioder som alla uttrycks i samma enhet. Om till exempel ränta beräknas med månader som enhet, måste så ske även för perioder.

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT PMTSample.*, Pmt([AnnualRate]/12,[TermInYears]*12,-[LoanAmount],0,0) AS MonthlyRepayments FROM PMTSample;

Returnerar alla fält från tabellen "BETALNINGSampel", beräkna de fasta månatliga betalningar som krävs för att betala av "Lånebelopp" baserat på "ÅrligT" och visar resultatet i kolumnen Månadsbetalning.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Betalning för att returnera månadsbetalningen för ett lån över en viss period. Given är räntesatsen per period (APR / 12), det totala antalet betalningar (TotPmts), det nuvarande värdet eller amorten för lånet (PVal), det framtida värdet av lånet (FVal) och ett tal som anger om betalningen förfaller i början eller slutet av (PayType).

Dim Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual " & _
"percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly " & _
"payments will you make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
Payment = Pmt(APR / 12, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
MsgBox "Your payment will be " & _
Format(Payment, Fmt) & " per month."

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×