Funktionen PPmt

Returnerar ett Double-värde som anger den huvudsakliga betalningen under en given tids period baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast ränte sats.

Syntax

AMORT ( ränta, per, period antal , NUVÄRDE [, slut värde ] [, typ ] )

Syntaxen för funktionen AMORT har följande argument:

Argument

Beskrivning

ränta

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger räntan per period. Om du t.ex. tar ett billån med en årlig räntesats (APR) på 10 procent och gör månatliga betalningar, är räntan per period 0,1/12, alltså 0,0083.

per

Obligatoriskt. Ett heltal som anger betalnings perioden mellan 1 och period antal.

perioder

Obligatoriskt. Integer som anger totalt antal betalnings perioder i annuiteten. Om du till exempel gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån, har lånet totalt 4 gånger 12 (alltså 48) betalningsperioder.

PV

Obligatoriskt. Dubbel ange nuvärdet för en serie framtida betalningar eller inleveranser. När du till exempel lånar pengar för att köpa en bil är låne beloppet nuvärdet för de månatliga debiteringar som du kommer att ringa.

Slutvärde

Valfritt. En variant där du anger ett framtida värde eller saldo för när du har gjort den sista betalningen. Ett exempel: det framtida värdet av ett lån är 0 kr, eftersom det är dess värde efter den sista betalningen. Men om du vill spara t.ex. 500 000 under en period på 18 år för barnens framtida liv, är 500 000 det framtida värdet. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Typ

Valfritt. Variant som anger när betalningar förfaller. Använd 0 om betalningar förfaller i slutet av betalnings perioden, eller Använd 1 om betalningarna förfaller i början av perioden. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

Argumenten för ränta och perioder måste beräknas med betalningsperioder som alla uttrycks i samma enhet. Om till exempel ränta beräknas med månader som enhet, måste så ske även för perioder.

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj FinancialSample. *, AMORT ([AnnualRate]/12, 10, [TermInYears] * 12,-[LoanAmount], 0, 0) som INTPaid från FinancialSample.

Returnerar alla fält från tabellen "FinancialSample" och beräknar det kapital belopp som betalades i "per" (10 i det här exemplet) för "LoanAmount", baserat på "AnnualRate" och "TermInYears" och visar resultaten i kolumn INTPaid.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen AMORT för att beräkna hur mycket av en betalning under en viss period som är huvud taget när alla betalningar är av samma värde. Givet är räntan ränta per period (APR / 12), den betalnings period för vilken huvud delen önskas (Period), det totala antalet betalningar (TotPmts), nuvärdet eller kapitalet för lånet (PVal), slutvärdet för lånet (FVal) och ett nummer som Anger om betalningen förfaller i början eller slutet av betalnings perioden (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×