Anta att du vill ta reda på det vanligaste antalet fågel arter seende i ett urval av fågelräkningar på en viktig våtmark över en 30-årsperiod, eller att du vill ta reda på det vanligast förekommande antalet telefonsamtal på ett telefonsupportcenter under lågbelastningstider. Om du vill beräkna läge för en grupp med tal använder du funktionen LÄGE.

LÄGE returnerar det värde som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen TYPVÄRDE.FLERA och Funktionen TYPVÄRDE.ETT.

Syntax

TYPVÄRDE(tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen TYPVÄRDE har följande argument:

  • Tal1     Obligatoriskt. Det första talargumentet som du vill beräkna typvärdet för.

  • Tal2,...     Valfritt. De 2 till 255 talargument för vilka du vill beräkna typvärdet. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • TYPVÄRDE returnerar felvärdet #Saknas! om datamängden inte innehåller några dubblerade datapunkter.

Funktionen LÄGE mäter centrala tendenser, vilket innebär mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

  • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

  • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

  • Läge     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

5,6

4

4

3

2

4

Formel

Beskrivning

Resultat

=TYPVÄRDE(A2:A7)

Typvärde eller mest förekommande värde ovan

4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×