Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

OneNote-anteckningsbok med sidan Contoso-projekt med en att göra-lista och ett stapeldiagram med en översikt över månadsutgifter.

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina anteckningar lättare om du skapar OneNote-anteckningsböckerna med hjälpmedel i åtanke.

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote antecknings böcker som är tillgängliga för personer med funktions nedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden för personer som inte kan se den. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i dokumentets brödtext.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda justering och avstånd för text

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. För att göra det lättare för skärm läsare att läsa anteckningar kan du använda en logisk rubrik ordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Det bästa är att varje rubrik bara innehåller några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubriker.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägg till en tabellrubrik

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användaren kan höra en beskrivning av bilden.

Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt. Håll texten kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner.

 1. Högerklicka på bilden i antecknings boken och välj alternativ text.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av bilden.

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den texten kan du stänga dialogrutan Alternativtext.

  Skärmbild av dialogrutan Alternativtext i OneNote med exempeltexter i fälten Rubrik och Beskrivning.

 3. Välj OK när du är klar.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägga till alternativ text för inbäddade filer, till exempel stöd för material, jobb beskrivningar eller rapportmallar så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på den inbäddade filen och välj alternativ text.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av den inbäddade filen.

  Dialogrutan Lägg till alternativtext i en filutskrift

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den texten kan du stänga dialogrutan Alternativtext.

 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Du kan kopiera och klistra in adressen, använda knapparna Bläddra på webben eller Bläddra efter fil eller välja en plats i OneNote för att hitta målsidan, filen eller OneNote .

  Skärmbild av dialogrutan Länk i OneNote. Innehåller två fält att fylla i: Text som ska visas och Adress.
 5. Välj OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på det avsnittsnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

  Skärmbild av snabbmenyn med alternativet Byt namn markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort ett avsnitt
 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på det avsnittsgruppnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en antecknings bok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byt namn på sidan i OneNote för webben

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på sidan som du vill ta bort i sidlistan och välj Ta bort.

  Ta bort en sida i dialogrutan OneNote för Windows

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På fliken Start kan du till exempel välja en större tecken storlek och ett sans-serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen på knappen tecken färg och väljer Automatisk.

  Skärmbild av alternativet Teckenfärg på Start-menyn.

Använda justering och avstånd för text

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan orden och öka eller minska det tomma utrymmet mellan linjer för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj stycke justeringpå fliken Start .

 3. Om du vill justera stycke texten till vänster väljer du Vänsterjustera.

  Skärm bild av alternativen för stycke justering i OneNote 2016.
 4. Ändra rad avståndet genom att välja alternativ för stycke avståndoch ange det avstånd du vill använda.

  Skärmbild av alternativet Styckeavstånd på Start-menyn.

  Obs!: Värdena för styckeavstånd i OneNote följer en annan logik än värdena i till exempel Word. I OneNote måste du ange det totala antalet (i punkter) för både aktuell teckenstorlek och dess avsedda radavstånd. Om du till exempel vill använda dubbelt radavstånd för Calibri med teckenstorlek 11 anger du 27 i fältet Radavstånd minst.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrik formaten för att bilda en disposition av antecknings boks sidorna för skärm läsare. Skärm läsare tolkar inte en textrad med stora och fetstilta teckensnitt som en rubrik såvida inte de inbyggda formatmallarna används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. På fliken Start väljer du ett rubrik format, till exempel Rubrik 2.

  Skärmbild av att välja ett rubrikformat på Start-menyn.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj punkterpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra punkt format klickar du på nedpilen på knappen punkt lista .

  Skärmbild av alternativ för punktlistor på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj Numreringpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen på knappen Numrerad lista .

  Skärmbild av alternativet Numrerad lista på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Lägg till en tabellrubrik

Lägg till rubriker i tabellen för att hjälpa skärmläsare att hålla reda på kolumner och rader.

Alla tabeller som skapas i OneNote har automatiskt en rubrikrad. Det går att ta bort och lägga till rubrikegenskapen med OneNoteWindows Desktop-programmet. Om du använder en anteckningsbok utan rubrikrader kan du rätta till problemet med Windows Desktop-appen.

 1. Placera markören någonstans på den första raden i tabellen.

 2. Välj Infoga ovanförpå fliken tabellverk tyg .

 3. Högerklicka på den infogade raden i tabellen och välj Tabell. Kontrollera att Rubrikrad är markerat.

 4. Gå tillbaka till tabellen och skriv kolumnrubrikerna.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer om hur du skapar OneNote för Mac-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. För att göra det lättare för skärm läsare att läsa anteckningar kan du använda en logisk rubrik ordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Det bästa är att varje rubrik bara innehåller några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Mac har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i antecknings boken och välj alternativ text.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Håll det kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner. Välj OK när du är klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialog rutan alternativ text för OneNote på Mac.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägga till alternativ text för inbäddade filer, till exempel stöd för material, jobb beskrivningar eller rapportmallar så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen i antecknings boken och välj alternativ text.

 2. Skriv in ett namn och en beskrivning för filen.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Mac
 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress. Du kan kopiera och klistra in adressen från den ursprungliga platsen.

  Hyperlänkdialogruta i Mac.

 5. Välj OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i avsnittslistan och välj Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet Byt namn på avsnitt markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnitt.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet för att ta bort avsnitt markerat i Mac.

 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan.

 2. Välj Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Skriv ett nytt namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en antecknings bok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote för Mac

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort en sida i OneNote för Mac

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På fliken Start kan du till exempel välja en större tecken storlek och ett sans-serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen på knappen tecken färg och väljer Automatisk.

  Den nedrullningsbara menyn för teckenfärg i OneNote för Mac.

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du stycke justeringoch sedan Vänsterjustera.

  Den nedrullningsbara menyn för styckejustering i Mac.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrik formaten för att bilda en disposition av antecknings boks sidorna för skärm läsare. Skärm läsare tolkar inte en textrad med stora och fetstilta teckensnitt som en rubrik såvida inte de inbyggda formatmallarna används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. På fliken Start väljer du ett rubrik format, till exempel Rubrik 2.

  Menyn Rubrikformat i OneNote för Mac.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj punkterpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra punkt format klickar du på nedpilen på knappen punkt lista .

  Den nedrullningsbara menyn för punktlistor i Mac.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj Numreringpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen på knappen Numrerad lista .

  Den nedrullningsbara menyn för numrerad lista i Mac.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för iOS för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i iOS-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för iOS har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för iOS eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av bilden.

 1. På sidan antecknings bok trycker du på och håller ned bilden och sveper till vänster på snabb menyn och trycker på alternativ text.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Håll det kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner. När du är klar trycker du på klar.

  Tips: Fyll i både fältet RUBRIK and BESKRIVNING eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogruta för alternativ text i iPhone.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägga till alternativ text för inbäddade filer, till exempel stöd för material, jobb beskrivningar eller rapportmallar så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av filen.

 1. På sidan antecknings bok trycker du på och håller ned filen.

 2. På snabbmenyn sveper du åt vänster och trycker på Alternativtext.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för filen och tryck på klar.

  Lägg till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för iOS

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för iOS-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På Meny raden sveper du åt vänster och trycker på Infoga länk.

  Knappen Länk på menyraden i iPhone.
 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visa. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet adress och tryck på klar.

  Hyperlänkdialogruta i iPhone.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. I listan avsnitt trycker du på Redigera.

 2. Tryck på avsnittsfliken som du vill byta namn på och tryck på Byt namn på meny raden Knappen Byt namn på avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Knappen för att byta namn på avsnitt på menyraden i iPhone.
 3. Skriv det nya namnet och tryck på Klar.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. I listan avsnitt trycker du på Redigera.

 2. Tryck på avsnittsfliken som du vill ta bort och tryck på ta bort Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS på Meny raden.

  Knappen för att ta bort avsnitt på menyraden i iPhone.
 3. Tryck på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. I listan avsnitt trycker du på Redigera.

 2. Tryck på den avsnitts grupp du vill byta namn på och tryck på Byt namn på meny raden Knappen Byt namn på avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Skriv ett nytt namn på avsnittsgruppen och tryck på Klar.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I listan avsnitt trycker du på Redigera.

 2. Tryck på den avsnitts grupp du vill ta bort och tryck på ta bort Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS på Meny raden.

  Ta bort en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I listan sidor trycker du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote för iOS

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. I listan sidor trycker du på Redigera.

 2. Tryck på den sida du vill ta bort och tryck på ta bort Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS på Meny raden.

  Ta bort en sida i OneNote för iOS

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

Använda textformatering

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På Meny raden sveper du åt vänster. Du kan välja, till exempel fetstil och kursiv stil, eller stryka under betoning. Tryck på det alternativ som du vill använda.

  Knappen för fetstil på menyraden i iPhone.

Byta teckensnitt och ändra storlek

 1. I vyn avsnitt trycker du på fler åtgärder Skärm bild av knappen fler alternativ i OneNote för iOS. och väljer Inställningar.

  Knappen Inställningar i antecknings böcker på iPhone.
 2. Tryck på Redigera och Visa.

 3. Välj en större standard tecken storlek och ett standard teckensnitt för sans-serif.

  Alternativ för att ändra teckensnitt och storlek i Inställningar i iPhone.

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. På Meny raden trycker du på minska indrag.

  Knappen för vänsterjustering på menyraden i iPhone.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På Meny raden trycker du på punkter.

  Knappen för punktlista på menyraden i iPhone.
 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På Meny raden trycker du på Numrering.

  Knappen Ordnad lista på menyraden i iPhone.
 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

I följande tabell finns rekommendationer i OneNote för Android för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Du kan lägga till alternativtext till inbäddade filer i skrivbordsversionen, Windows 10-appen och onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du lägger till alternativtext i inbäddade filer i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på och ta bort avsnittsgrupper i skrivbordsversionen av OneNote och i Windows 10-appversionerna. Instruktioner om hur du byter namn på eller tar bort avsnitts grupper i OneNote för Windows, Mac eller Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i Android-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek i skrivbordsversionen, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du ändrar teckensnitt och teckenstorlek i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Android har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för Android eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Tryck och håll ned bilden i anteckningsboken.

 2. I snabb menyn trycker du på fler alternativ Knappen Fler alternativ i snabbmenyn i OneNote för Android och väljer sedan alternativ text.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för bilden. Håll det kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner. När du är klar trycker du på klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Lägga till alternativtext till bilder i OneNote för Android

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för Android-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På Meny raden sveper du åt vänster och trycker sedan på Infoga hyperlänk Knappen Lägg till hyperlänk i OneNote för Android .

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet adress .

 5. Tryck på KLAR.

  Lägga till länkdialogruta i OneNote för Android

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill byta namn på i listan AVSNITT.

 2. I meny raden trycker du på Byt namn på avsnitt.

  Byta namn på ett avsnitt i OneNote för Android
 3. Skriv det nya namnet och tryck på BYT NAMN.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill ta bort i listan AVSNITT.

 2. Tryck på ta bort avsnitti meny raden.

  Ta bort ett avsnitt i OneNote för Android
 3. Tryck på TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I sidlistan trycker du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byt namn på en sida i OneNote för Android

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan trycker du på och håller ned sidan som du vill ta bort.

 2. Välj ta bort sidai meny raden.

  Ta bort sidan i snabb menyn i OneNote för Android
 3. Klicka på TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja fetstil, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Om du vill använda textformateringen markerar du den text du vill formatera.

 2. På menyraden kan du välja till exempel fetstil eller understrykning för att betona texten. Tryck på det alternativ du vill använda.

  Textformateringsknappar i verktygsfältet i OneNote för Android

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På Meny raden trycker du på minska indrag Knappen Vänsterjustering i OneNote för Android .

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På Meny raden trycker du på punkt Knappen Punktlista i OneNote för Android .

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På Meny raden trycker du på numrerings Lägga till knapp för numrerad lista i OneNote för Android .

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Se även

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för Windows 10 för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote för att göra det enklare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Det bästa är att varje rubrik bara innehåller några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Windows 10 har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Bild > Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Håll det kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner. När du är klar väljer du klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogrutan Alternativtext för att lägga till alternativtext i OneNote för Windows 10.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägga till alternativ text för inbäddade filer, till exempel stöd för material, jobb beskrivningar eller rapportmallar så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen på sidan.

 2. Välj Arkiv > Alternativtext.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för filen och välj klar.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Windows 10-appen

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet adress och välj Infoga.

  Skärmbild av dialogrutan för att lägga till en hypertextlänk i OneNote för Windows 10.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn på avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att byta namn på en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan och välj Byt namn på avsnittsgrupp.

  Byta namn på avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnittsgrupp.

  Ta bort avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en antecknings bok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byt namn på sidan i OneNote för webben

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på sidfliken som du vill ta bort i sid listan.

 2. Välj Ta bort sida.

  Ta bort en sida i OneNote för Windows 10

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På fliken Start kan du välja, till exempel en större tecken storlek och ett sans-serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

  Knappar för textformatering i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för tecken färger så att text visas bra i hög kontrast läge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen på knappen tecken färg och väljer Automatisk.

  Menyn Textfärg i OneNote för Windows 10-appen

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj styckeformateringpå fliken Start .

 3. Välj Vänsterjustera.

  Vänsterjustera stycken i OneNote för Windows 10

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrik formaten för att bilda en disposition av antecknings boks sidorna för skärm läsare. Skärm läsare tolkar inte en textrad med stora och fetstilta teckensnitt som en rubrik såvida inte de inbyggda formatmallarna används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Välj formatmallarpå fliken Start och välj sedan ett rubrik format, till exempel Rubrik 2.

  Rubriklista i OneNote för Windows 10

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj punkterpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra punkt format klickar du på nedpilen på knappen punkt lista och väljer det format du vill använda.

  Knappen Punktlista markerad i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj Numreringpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen på knappen Numrering och väljer det format du vill använda.

  Numrerad lista-knappar i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote Online-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på eller ta bort avsnittsgrupper i skrivbordsversionen av OneNote och i Windows 10-appversionen. Instruktioner om hur du byter namn på eller tar bort avsnitts grupper i Windows Skriv bords-eller Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i det här avsnittet.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare sätt för att förmedla informationen, till exempel en figur eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote Online för att göra det enklare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Det bästa är att varje rubrik bara innehåller några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote Online har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärm bilder, så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i antecknings boken och välj alternativ text.

 2. Skriv en beskrivning i fältet. Håll det kort, börja med den viktigaste informationen och strävar efter att visa bildens innehåll och funktioner. Välj OK när du är klar.

  Dialog rutan alternativ text för OneNote för webben

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägga till alternativ text för inbäddade filer, till exempel stöd för material, jobb beskrivningar eller rapportmallar så att skärm läsar användarna kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen i antecknings boken och välj alternativ text.

 2. Skriv en beskrivning för filen och välj OK.

  Lägga till alternativ text för inbäddade filer i OneNote för webben

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote Online-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägga till meningsfull text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visningstext. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Ange hyperlänkens URL i fältet adress och välj Infoga.

  Dialog rutan hyperlänk för OneNote för webben

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn på avsnitt.

 2. Skriv det nya namnet.

  Alternativet Byt namn på avsnitt i OneNote för webben

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort avsnitt.

  Meny alternativet ta bort avsnitt i OneNote för webben

 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en antecknings bok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byt namn på sidan i OneNote för webben

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. I en anteckningsbok högerklickar du på den sidflik du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort sida.

  Ta bort en sida i OneNote för webben

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På fliken Start kan du till exempel välja en större tecken storlek och ett sans-serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för tecken färger så att text visas bra i hög kontrast läge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen på knappen tecken färg och väljer Automatisk.

  Meny alternativen tecken färg i OneNote för webben

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du stycke justering > Vänsterjustera.

  Meny alternativ för stycke justering i OneNote för webben.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrik formaten för att bilda en disposition av antecknings boks sidorna för skärm läsare. Skärm läsare tolkar inte en textrad med stora och fetstilta teckensnitt som en rubrik såvida inte de inbyggda formatmallarna används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. På fliken Start väljer du ett rubrik format, till exempel Rubrik 2.

  Alternativ för rubrik format i OneNote för webben

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj punkterpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra punkt format klickar du på nedpilen på knappen punkt lista och väljer det format du vill använda.

  Menyn punkt lista i OneNote för webben

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje List objekt för att göra skärm läsare pausade.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i antecknings boken eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Välj Numreringpå fliken Start .

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen på knappen Numrering och väljer det format du vill använda.

  Meny alternativ för numrerad lista i OneNote för webben

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Göra Word-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×