Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra grundläggande uppgifter i Excel. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du startar appen, skapar en ny arbets bok för att infoga data, skapar enkla formler, sorterar eller filtrerar data och lägger till diagram för att visa vad dina data betyder.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta Excel

Starta Excel genom att göra något av följande:

 • Tryck på Windows-tangenten, Skriv Exceloch tryck sedan på RETUR.

 • På din enhet eller den fil lagring du använder navigerar du till Excel arbets bok som du vill öppna och trycker på RETUR. Arbetsboken öppnas i Excel.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbets böcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad eller kalkylark. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller du kan skapa en ny arbetsbok om du vill ha dessa data separat.

 1. I Excel trycker du på Alt+F, N för att skapa en ny arbetsbok.

 2. För att öppna en tom arbetsbok trycker du på L.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Använd piltangenterna för att välja en tom cell där du vill börja skriva in dina data. När du flyttar till celler i arbets boken i JAWS hör du innehållet i cellen och cell referensen. När du väljer en tom cell, hör du exempelvis ”Tom, G4”. I skärm läsaren hör du cell referensen, följt av "markerad, redigerbar" och innehållet i cellen, om det finns någon.

 2. Skriv text eller ett tal i cellen.

 3. Tryck på Retur för att föra in innehållet i cellen och gå till nästa cell i kolumnen. Tryck på tabbtangenten för att gå till nästa cell i raden. Du kan också använda piltangenterna.

Använda Autosumma för att lägga till data

Du kan använda funktionen Autosumma för att snabbt summera tal som du lagt in i bladet.

 1. Markera cellen där du vill visa summan. Detta är normalt till höger eller under de tal du summerar.

 2. För att lägga till funktionen Autosumma i cellen trycker du på Alt+H, U och sedan S.

  Tips: Du kan ändra vilka celler som används för funktionen Autosumma. För att markera det område av celler som du vill lägga till, håller du ned Skift-tangenten och trycker på piltangenterna.

 3. När du bekräftat att funktionen Autosumma skapar en formel för de celler du vill ha med, trycker du på Retur. Autosumma lägger ihop talen i de valda cellerna och summan visas i den cell du valt.

 4. För att höra resultatet av Autosumma-beräkningen går du tillbaka till cellen som innehåller Autosumma-funktionen. Du hör talet, inklusive information om att det är resultatet av en formel, samt cellreferensen, exempelvis ”538, har formel, G6”.

Skapa en enkel formel

Du kan ange enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal i bladet. Du skapar en formel genom att kombinera cellreferenser (som B4 eller D6) som innehåller de tal du vill beräkna med den matematiska operatorn. Operatörerna är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplicering och snedstreck (/) för division.

 1. Markera cellen där du vill visa resultatet av formeln. Detta är normalt till höger eller under de tal du beräknar.

 2. Skriv likhetstecken (=). En Excel-formel börjar alltid med ett likhetstecken.

 3. För att skapa formeln skriver du en kombination av cellreferenser (som B4 eller D6) och matematiska operatorer. Exempelvis =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips: För att göra snabba beräkningar kan du istället för cellreferenser använda tal direkt i formeln, exempelvis =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryck på Retur. Värdena beräknas och resultatet visas i den valda cellen.

  Tips: Tryck på Ctrl+Retur för att få markören att stanna i den aktiva cellen.

Använda ett talformat

Skilj mellan olika typer av tal genom att lägga till ett talformat, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera cellerna som innehåller de tal du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H, N för att öppna kombinationsrutan med talformat.

 3. Om du vill bläddra igenom de tillgängliga tal formaten trycker du på Nedåtpil eller uppåtpil.

  Tips: Om det tal format som du vill använda inte finns i listan, till exempel Special eller anpassad, för att stänga listan med tal format trycker du på ESC. Om du vill öppna fliken tal i dialog rutan Formatera celler trycker du på ALT + H, O och sedan E. Bläddra igenom listan med tillgängliga tal format genom att trycka på TABB och sedan på nedåtpilen.

 4. För att använda ett valt talformat i de markerade cellerna trycker du på Retur.

Filtrera eller sortera data i en tabell

När du skapar en tabell från dina data i ett blad, kan du analysera dina data på många olika sätt, inklusive filtrering eller sortering.

 1. För att välja en grupp data som du vill analysera som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler). När du valt en grupp av celler, hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området och sedan cellreferensen och innehållet i den sista cellen i området. (I Skärmläsaren hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området.)

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på T för att gå till fliken Tabeller.

 4. För att välja Tabell-rutnätet trycker du på tabbtangenten och sedan på Retur. Markerade data formateras som en tabell. Kolumnrubriker läggs till och rader formateras i alternerande färger.

 5. Filtrera tabellen enligt innehållet i en kolumn.

  1. Gå till rubriken för kolumnen som innehåller de data du vill filtrera på.

  2. Öppna den nedrullningsbara menyn Autofilter genom att trycka på ALT + NEDPIL.

  3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "manuellt filter". Fokus är på kryss rutan Markera alla , som är markerad som standard.

  4. Om du vill avmarkera kryss rutan Markera alla trycker du på blank steg.

  5. Du bläddrar bland filter alternativen genom att trycka på nedåtpilen och markera de kryss rutor som innehåller de data du vill filtrera efter genom att trycka på blank steg. Tryck på RETUR för att tillämpa filter markeringen.

  6. Om du vill ta bort filtret och Visa alla data igen upprepar du stegen från a till c och markerar kryss rutan Markera alla genom att trycka på blank steg. Tryck på RETUR för att tillämpa filter markeringen.

 6. Sortera tabellen.

  1. Gå till rubriken för den kolumn du vill sortera tabellen efter.

  2. Öppna den nedrullningsbara menyn Autofilter genom att trycka på ALT + NEDPIL.

  3. För att välja Sortera från minsta till största (för tal) eller Sortera A till Ö (för text), trycker du på S. För att välja Sortera från största till minsta eller Sortera Ö till A, trycker du på O.

Beräkna tal i en tabell

Med snabbanalysverktygen kan du snabbt beräkna dina tal. Excel visar resultatet för beräkningen av summa, genomsnitt eller antal direkt nedanför eller bredvid talen i tabellen.

 1. För att välja en grupp data som du vill beräkna som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på O och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Summor.

 4. Om du vill bläddra igenom beräknings alternativen, som innehåller Summa, medelvärde, antal, procent summoroch Kör, trycker du på högerpilen.

 5. Välj ett beräkningsalternativ och tryck på Retur. Den valda gruppen av data beräknas som angivet.

 6. För att höra resultaten, markerar du cellerna som innehåller formlerna en efter en. Du hör formelresultatet, information om att cellen innehåller en formel, samt cellreferensen.

Formatera eller markera dina data som en tabell

Villkorsstyrd formatering och miniatyrdiagram kan framhäva de viktigaste data och visa trender i data. Du kan använda verktyget Snabbanalys för att snabbt framhäva dessa data.

 1. För att välja den grupp av data som du vill framhäva med villkorsstyrd formatering eller miniatyrdiagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på F för att gå till fliken Formatering. För att gå till menyn Miniatyrdiagram trycker du på S. För att gå till flikalternativen trycker du på tabbtangenten.

 4. För att bläddra bland alternativen för formatering eller miniatyrdiagram trycker du på Högerpil eller Vänsterpil. Formateringsalternativ för tal inkluderar Datastaplar, Färg, Ikonuppsättning och annat. Formateringsalternativ för text inkluderar Texten innehåller, Dubblettvärden, Unika värden, Lika med och Radera format. Alternativ för miniatyrdiagram inkluderar Linje, Kolumn och Vinst/förlust och är bara tillgängliga när tal är valda.

 5. Välj ett alternativ för formatering eller miniatyrdiagram och tryck på Retur. Den valda gruppen av data formateras som angivet.

Visa data i ett diagram

Snabbanalysverktyget rekommenderar ett specifikt diagram och skapar snabbt en visuell representation av dina data.

 1. För att välja en grupp tal och etiketter som du vill använda för ett diagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på C och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Diagram.

 4. Bläddra igenom diagram alternativen genom att trycka på höger-eller vänsterpilen tills du hör det alternativ du vill ha.

 5. Tryck på RETUR för att välja diagram typen. Det diagram som motsvarar den valda gruppen läggs till i kalkylbladet som ett inbäddat objekt.

Obs!: Lär dig mer om andra sätt att skapa ett diagram med rekommenderade diagram.

Spara arbetet

 1. Spara arbets boken genom att trycka på CTRL + S. Om det är första gången du sparar arbets boken öppnas vyn Spara som backstage och du kan välja en lagrings plats för arbets boken och ge den ett namn.

 2. Använd tabbtangenten för att gå till platsalternativen för Spara som.

 3. Om du vill välja lagrings plats för arbets boken, till exempel OneDrive eller den här datorn, trycker du på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den du vill ha. Du kan också öppna dialog rutan Spara som genom att trycka på nedåtpilen tills du hör "Bläddra" och sedan trycka på RETUR.

 4. För att bläddra till en mapp i din valda lagringsplats trycker du på tabbtangenten. Om du vill gå till en mapp högre upp i hierarkin väljer du Navigera uppåt. Om du vill gå till listan med mappar trycker du på TABB tills du hör "objekt", följt av namnet på den första mappen. För att gå igenom listan trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör den du vill använda. Välj en mapp genom att trycka på Retur.

 5. Om du vill namnge filen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ange fil namn här" och skriv ett namn.

 6. Spara filen genom att trycka på TABB tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på RETUR.

Skriva ut ditt arbete

 1. Öppna Backstage-vyn Skriv ut med Ctrl+P.

 2. Tryck på TABB och SKIFT + TABB för att bläddra bland utskrifts inställningarna, inklusive utskrifts egenskaper, Skriv ut ena sidan, stående orientering, marginaleroch utskrifts format. Tryck på Retur för att ändra en vald inställning. Om du vill välja en annan inställning trycker du på nedpilen och sedan på RETUR.

 3. När utskrifts inställningarna är det du vill ha klickar du på SKIFT + TABB tills du hör " Skriv ut"och trycker sedan på RETUR. Skrivaren skriver ut arbetsboken.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel skapa en ny arbets bok, ange data i den, skapa enkla formler och skriv ut arbetet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Starta Excel

Använd Finder och VoiceOver för att enkelt starta Excel för Mac.

 1. Gå till listan Program i Finder genom att trycka på Skift + Kommando + A.

 2. Skriv M för att gå direkt till program som börjar med "M" och tryck sedan på TABB-tangenten tills du hör: "Microsoft Excel-program".

 3. Öppna Excel för Mac genom att trycka på kommando + NEDPIL.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbets böcker och alla har ett eller flera kalkyl blad. Skapa en ny arbets bok i Excel för Mac genom att trycka på kommando + N. Excel öppnar en tom arbets bok i ett separat fönster och placerar fokus i den första cellen i kalkyl bladet. Du hör: "Excel Ready."

Skriva in data

När du skriver in data i kalkyl bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Cellerna refereras av rad-och kolumn plats i kalkyl bladet, så cell a1 finns i den första raden i kolumn A. I ett nytt blad är cell a1 standard markeringen.

 1. Om du vill flytta mellan celler trycker du på Ctrl + Alt + en piltangent. Du hör cellnamnen allteftersom du flyttar runt. Om cellen innehåller text kan VoiceOver läsa texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller tabbtangenten för att flytta till nästa cell.

Använda Autosumma för att summera tal

Du kan använda funktionen Autosumma för att snabbt summera tal som du har angett i kalkyl bladet.

 1. Flytta fokus till cellen till höger om de tal som du vill lägga till, eller bara under dem.

 2. För att infoga Autosumma-formeln trycker du på Kommando+Skift+T.

Autosumma summerar talen och visar resultatet i den cell du valde.

Skapa en enkel formel

Du kan ange enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal i bladet. Du skapar en formel genom att kombinera cellreferenser (som B4 eller D6) som innehåller de tal du vill beräkna med den matematiska operatorn. Operatörerna är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplicering och snedstreck (/) för division.

 1. Flytta till en cell och skriv ett likhets tecken (=), som talar om Excel att den här cellen innehåller en formel.

 2. För att skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv exempelvis =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. För att spara formeln och köra beräkningen, trycker du på Retur. För att köra beräkningen med markören i den aktiva cellen trycker du på Ctrl+Retur.

 1. Markera cellen där du vill visa resultatet av formeln. Detta är normalt till höger eller under de tal du beräknar.

 2. Skriv likhetstecken (=). En Excel-formel börjar alltid med ett likhetstecken.

 3. För att skapa formeln skriver du en kombination av cellreferenser (som B4 eller D6) och matematiska operatorer. Exempelvis =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips: För att göra snabba beräkningar kan du istället för cellreferenser använda tal direkt i formeln, exempelvis =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryck på Retur. Värdena beräknas och resultatet visas i den valda cellen.

  Tips: Tryck på Ctrl+Retur för att få markören att stanna i den aktiva cellen.

Excel utför beräkningen och visar resultatet i cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel genom att använda ett format, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera de celler du vill formatera. Om du vill markera en cell med celler trycker du på SKIFT + en piltangent tills alla celler du vill använda är markerade.

 2. För att visa fönstret Formatera celler trycker du på Kommando+1. Du hör: "Formatera celler."

 3. Tryck på tabbtangenten för att gå igenom listan.

 4. Du bläddrar bland formateringsalternativen genom att trycka på uppilen eller nedpilen. Du hör kategorinamnet, som Valuta eller Datum.

 5. Vissa kategorier har många olika format. Du kan exempelvis välja ett specifikt datumformat, som 15-03-14 eller 14-mar-15. För att höra formattyperna för en viss kategori trycker du på tabbtangenten. Om du vill höra formateringsalternativen trycker du på uppåtpil eller nedåtpil.

 6. För att välja ett specifikt format och använda det för de markerade cellerna, trycker du på Retur.

Spara arbetet

Om du vill spara ändringarna i en fil som du har sparat tidigare trycker du på CTRL + S.

Om det är första gången du sparar filen ska du:

 1. Tryck på Ctrl + S. Fokus flyttas till textfältet Spara som .

 2. Skriv det namn du vill använda för arbets boken och gör sedan något av följande:

  1. Spara filen på datorn genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "var". Tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg och gå till den plats där du vill spara arbets boken med uppilen eller nedpilen. Bekräfta valet genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

  2. Spara filen online genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "knappen online locations." Tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg och tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL för att gå till List områden, till exempel listan med OneDrive och SharePoint platser. Om du vill flytta mellan objekt i en lista trycker du på uppåtpil eller nedåtpil. Om du vill visa objekten på en online-plats trycker du på högerpilen. Om du vill välja en mapp eller ett fil namn använder du uppilen eller nedpilen.

 3. Tryck på RETUR för att spara filen på den valda platsen.

Skriva ut ditt arbete

 1. Tryck på Kommando+P.

 2. Om du vill välja en skrivare från listan skrivare trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL och trycker sedan på nedåtpilen för att höra namnen på skrivarna i listan.

 3. Tryck på RETUR för att välja en skrivare.

 4. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att skriva ut.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel öppna appen, skapa en arbets bok eller ange dina data.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Öppna Excel

 1. Dra ett finger på skärmens start sida tills du hör "Excel" och dubbel tryck sedan på skärmen.

När du startar Excel för första gången kan du behöva logga in på ditt Microsoft-konto. Anvisningar finns i Logga in vid första användnings tillfället.

Tips: Om du inte loggade ut från Excel-programmet senast du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Logga in på Excel

Du kan logga in på Excel för iOS första gången du öppnar appen eller senare. När du har loggat in på Excel är ditt konto också tillgängligt i andra Office-appar. Du kan använda Excel utan att logga in också.

Logga in vid första användnings tillfället

 1. När du öppnar Excel första gången startas programmet och sedan hör du: "Använd Excel när du är på språng."

 2. Svep åt höger tills du hör "e-post eller telefonnummer, textfält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer med skärm tangent bordet. När du är klar drar du ett finger runt skärmen tills du hör "nästa, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Knappen Nästa är placerad i mitten av skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Ange lösen ord, lösen ord, säkert textfält, obligatoriskt" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du är klar drar du ett finger runt skärmen tills du hör "logga in, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Knappen Logga in finns mitt på skärmen. Du hör: "du är klar."

  Om du hör "Missa ingenting", sveper du åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, "aktivera aviseringar" eller "inte nu" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Logga in efter du använt produkten för första gången

När du bestämmer dig för att få ut mesta möjliga av dina arbets böcker kan du logga in på Excel för iOS även när du redan har använt programmet utan inloggning.

 1. Öppna Excel.

 2. Dra ett finger längst ned till vänster på skärmen tills du hör "konto knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "logga in, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Dra ett finger runt skärmen tills du hör "e-post, telefon eller Skype, textfält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Skriv in e-postadressen, telefonnumret eller Skype namnet med hjälp av skärm tangent bordet. När du är klar drar du ett finger runt skärmen tills du hör "nästa, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Knappen Nästa visas i mitten av skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, säkert textfil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 8. När du är klar drar du ett finger runt skärmen tills du hör "logga in, knapp" och lyfter sedan fingret på skärmen. Knappen Logga in finns mitt på skärmen.

Öppna en arbetsbok

Öppna en senast använda arbets bok

 1. Öppna Excel.

 2. Om du vill öppna en senast använda arbets bok drar du ett finger längst ned på skärmen tills du hör "senaste, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den fil du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

Öppna en äldre arbets bok

 1. Öppna Excel.

 2. Om du vill öppna en äldre arbets bok drar du ett finger längst ned på skärmen tills du hör "öppna, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör önskad filtyp och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Navigera till filen och dubbel tryck på skärmen för att öppna den.

Obs!: Om du redan arbetar med en arbets bok och vill öppna en annan drar du ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör "Stäng fil, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Följ stegen ovan om du vill öppna en nyligen eller gammal arbets bok.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbets böcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad eller kalkylark. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller så kan du skapa en ny arbetsbok om du vill ha dina data ordnade på ett visst sätt.

 1. Öppna Excel.

 2. Dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör "nytt, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Tom arbets bok".

 3. Dubbel tryck på skärmen för att öppna en tom arbets bok. Om du vill använda en annan mall sveper du åt höger tills du hör namnet på den arbetsboksmall som du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du redan arbetar med en arbets bok och vill skapa en ny drar du ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör "Stäng fil, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du vill skapa en ny arbets bok följer du stegen i 2-3 ovan.

Skapa ett nytt kalkylblad i arbetsboken

 1. Dra fingret längst ned på skärmen i en arbets bok tills du hör "knappen Lägg till blad" och dubbel tryck sedan på skärmen. Det nya bladet öppnas och fokus ligger kvar på knappen Lägg till blad.

 2. Om du vill flytta fokus tillbaka till bladet drar du fingret på skärmen tills du hör namnet på en cell, till exempel "kolumn B, rad 3, B3" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Dra ett finger runt skärmen i kalkyl bladet för att hitta den cell du vill arbeta med.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör "markerad", följt av cell informationen. Cellen markeras nu.

 3. Om du vill öppna skärm tangent bordet dubbeltrycker du på skärmen igen. Använd skärm tangent bordet för att skriva de tal eller den text du vill använda.

 4. När du är klar drar du ett finger längst upp till höger på skärmen tills du hör "knappen Enter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal genom att använda ett format i en cell, t.ex. valuta, procent eller datum.

 1. I kalkyl bladet drar du med fingret på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera cellen.

 2. Om du vill stänga skärm tangent bordet dubbeltrycker du på skärmen igen.

 3. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör den aktuella fliken, till exempel "data, flik".

 4. Om det behövs går du till fliken Start , dubbeltrycker på skärmen och sveper åt vänster tills du hör: "fliken Start." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen nummer format" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Talformat".

 6. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör det format du vill ha, till exempel valuta, tideller procent.

 7. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett format.

  Tips: Vissa av format alternativen innehåller även undermenyer med fler alternativ. Om du vill kontrol lera om det finns undermenyer sveper du åt höger från alternativet. Om alternativet har en undermeny hör du: "mer info." Öppna undermenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

Spara arbetet

Excel för iOS sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra namnet på filen och välja plats för filen.

Spara en kopia av filen med ett nytt namn

 1. Dra ett finger i ett Excel kalkyl blad tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör meny alternativet "Spara en kopia" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Spara som, fil namn, textfält". Skärmtangentbordet öppnas.

 3. Om du vill ändra fil namnet kan du skriva det nya fil namnet med hjälp av skärm tangent bordet.

 4. När du är klar drar du ett finger runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att spara filen.

Välja plats för filen

 1. Dra ett finger i ett Excel kalkyl blad tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara en kopia" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Spara som, fil namn, textfält".

 3. Svep åt höger tills du hör platsen där du vill spara filen, till exempel OneDrive eller iPhone. Dubbel tryck på skärmen för att välja plats.

 4. I det valda alternativet sveper du åt vänster eller höger tills du hör den möjliga mappen eller andra underordnade platser och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltryck sedan för att spara filen på vald plats.

  Tips: Om du försöker spara en fil med ett namn som redan finns hör du "Vill du ersätta filen?". Svep åt höger tills du hör "knappen Avbryt" eller "knappen Ersätt", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut ditt arbete

Skriv ut kalkyl bladet direkt från din iPhone till en skrivare som stöder lufttryck. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. I en Excel fil drar du ett finger till den övre delen av skärmen tills du hör "knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "knappen Arkiv, bakåt."

 4. Svep åt höger och du hör: "Skriv ut, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Sidan layoutalternativ öppnas.

 5. Dra ett finger nedåt på skärmen för att bläddra igenom listan med layoutalternativ. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett alternativ.

 6. Välj skrivare genom att svepa åt höger tills du hör "nästa, knapp". Om du uppmanas att tillåta fil konvertering online sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Sidan utskrifts alternativ öppnas.

 7. Välj skrivare genom att svepa åt höger tills du hör "skrivare, Välj skrivare, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den skrivare du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen. Fokus återgår till sidan utskrifts alternativ .

 8. Ange hur många kopior som ska skrivas ut genom att svepa åt höger tills du hör "en kopia" eller den aktuella markeringen. Om du vill ändra det aktuella antalet kopior sveper du åt höger tills du hör "minska" eller "öka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. Svep åt vänster tills du hör "knappen Skriv ut" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Anvisningar för hur du utför mer avancerade utskrifts uppgifter finns i använda en skärm läsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att utföra grundläggande uppgifter som att skapa, redigera eller skriva ut en arbets bok.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Öppna Excel för Android

 1. På din Android-enhets Start skärm drar du ett finger runt skärmen tills du hör "appar" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ikonen finns längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Excel" och dubbel tryck sedan på skärmen.

När du startar Excel första gången kan du behöva logga in på ditt Microsoft-konto. Anvisningar finns i Logga in vid första användnings tillfället.

Tips: Om du har aktiverat OK Google -identifiering i Google -appen kan du säga "Ok Google, öppna Excel ".

Tips: Om du inte loggade ut från Excel-programmet senast du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Logga in på Excel

Du kan logga in på Excel första gången du öppnar appen eller senare. När du har loggat in på Excel är ditt konto också tillgängligt i andra Office-program. Du kan använda Excel utan att logga in också.

Logga in vid första användnings tillfället

 1. När du öppnar Excel första gången startar programmet den första installationen och sedan hör du: "logga in på Microsoft-konto".

 2. Svep åt höger tills du hör "Skriv din e-post, telefon eller Skype, redigerings ruta" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Skriv e-postadressen, telefonnumret eller Skype-namnet med hjälp av skärm tangent bordet. När du är klar drar du ett finger på skärmen tills du hör "OK, knapp" och lyfter sedan fingret på skärmen. Knappen längst ned till höger på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "lösen ord, redigerings ruta" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du är klar drar du ett finger på skärmen tills du hör "OK, knapp" och lyfter sedan fingret på skärmen. Knappen längst ned till höger på skärmen.

Logga in efter du använt produkten för första gången

När du bestämmer dig för att få ut mesta möjliga av dina arbets böcker kan du logga in på Excel även när du redan har använt programmet utan inloggning.

 1. Öppna Excel.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "få saker gjorda när du är på språng. Logga in. "

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret inloggning öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Skriv din e-post, telefon eller Skype, redigerings ruta" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller Skype-namn på skärm tangent bordet. När du är klar kan du Rag ett finger på skärmen tills du hör "gå, knapp" och sedan lyfta fingret på skärmen. Knappen längst ned till höger på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "lösen ord, redigerings ruta" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 8. När du är klar drar du ett finger på skärmen tills du hör "OK, knapp" och lyfter sedan fingret på skärmen. Knappen längst ned till höger på skärmen.

Öppna en arbetsbok

När Excel öppnas landar du på Excel -sidan. Det visar dina senaste arbets böcker. Du kan öppna en av dem eller en äldre arbets bok.

 • Om du vill öppna en senast använda arbets bok drar du ett finger på skärmen tills du hör den fil du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Om du vill öppna en äldre arbets bok sveper du åt vänster eller höger tills du hör "öppna, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör filens plats och dubbel tryck på skärmen. Navigera till filen och dubbel tryck på skärmen för att öppna den.

Obs!: Om du redan arbetar med en arbets bok och vill öppna en annan drar du nedåt och sedan åt vänster. Du hamnar på Excel -sidan. Följ stegen ovan om du vill öppna en nyligen eller gammal arbets bok.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbets böcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad eller kalkylark. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller så kan du skapa en ny arbetsbok om du vill ha dina data ordnade på ett visst sätt.

 1. Öppna Excel.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "nytt" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "ny, Tom arbets bok."

 3. Dubbel tryck på skärmen för att öppna en tom arbets bok. Om du vill använda en annan mall sveper du åt höger tills du hör namnet på den arbetsboksmall du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Obs!: Om du redan arbetar med en arbets bok och vill skapa en ny sveper du nedåt och sedan åt vänster. Du hamnar på Excel -sidan. Om du vill skapa en ny arbets bok följer du stegen i 2-3 ovan.

Skapa ett nytt kalkylblad i arbetsboken

I en arbetsbok drar du med fingret nere till vänster på skärmen tills du hör "knappen Lägg till blad" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Dra fingret på skärmen i kalkyl bladet för att hitta den cell du vill arbeta med.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "klipp ut knapp".

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "visar <språk för tangent bordet>" till exempel "engelskt AMERIKANSKt tangent bord".

 4. Använd skärm tangent bordet för att skriva de tal eller den text du vill använda.

 5. När du är klar drar du fingret i det övre högra hörnet på skärmen tills du hör "knappen Enter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal genom att använda ett format i en cell, t.ex. valuta, procent eller datum.

 1. I kalkyl bladet drar du med fingret på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med och dubbeltrycker sedan på skärmen för att aktivera cellen.

 2. Stäng snabb menyn genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "flik-menyn <aktuell flik> markerad."

 4. Svep åt höger tills du hör "menyn nummer format" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Talformat".

 5. Svep åt höger tills du hör det format du vill ha, till exempel valuta, tideller procent.

 6. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett format.

  Tips: Några av formatalternativen har undermenyer. Du hör till exempel: "Tal-menyn". Öppna undermenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

Skapa en enkel formel

Du kan skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Dra fingret på skärmen i kalkyl bladet för att hitta den cell du vill arbeta med.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "klipp ut knapp".

 3. Svep åt höger tills du hör "redigera, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen för att öppna skärmen.

 4. Om du vill skapa en formel skriver du en kombination av tal-och beräknings operatorer genom att dra med fingret över tangent bordet och lyfta fingret.

  Skriv plus tecknet (+) om du vill lägga till ett minus tecken (-) för subtraktion, asterisken (*) för multiplikation, eller snedstreck (/) för division. Skriv till exempel = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4eller = 4/2.

 5. När du är klar drar du fingret i det övre högra hörnet på skärmen tills du hör "knappen Enter" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Excel kör beräkningen och infogar resultatet i cellen.

Spara arbetet

Excel sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra filnamnet och välja filens plats.

Spara en kopia av filen

 1. I en Excel fil kan du svepa åt höger tills du hör "knappen Arkiv" och sedan dubbel tryck på skärmen. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange filnamn".

 3. Om du vill ändra fil namnet sveper du åt höger tills du hör "knappen Rensa" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att ta bort filens aktuella namn.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ange fil namn, redigerings ruta" och dubbel tryck sedan på skärmen för att öppna skärm tangent bordet.

 5. Skriv in filnamnet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltrycker sedan för att spara filen.

Välja plats för filen

 1. I en Excel fil kan du ändra platsen för filen genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Ange filnamn".

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör platsen där du vill spara filen, till exempel OneDrive eller den här enheten. Dubbel tryck på skärmen för att välja plats.

 4. I det valda alternativet sveper du åt vänster eller höger tills du hör den möjliga mappen eller andra underordnade platser och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltryck sedan för att spara filen på vald plats.

  Tips: Om du försöker spara en fil med ett namn som redan finns hör du "Vill du ersätta filen?". Svep åt höger tills du hör "knappen Avbryt" eller "knappen Ersätt", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut ditt arbete

Kontrollera att det finns en skrivare ansluten till enheten.

 1. I en Excel fil sveper du åt höger tills du hör "knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: "Arkiv-menyn öppnad".

 2. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "layoutalternativ, Arkiv-menyn stängd". Sidan utskrifts alternativ öppnas.

 3. Om du vill skriva ut med standard alternativen sveper du åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Du hör: "Tillåt Excel att använda en online tjänst från Microsoft för att förbereda filer för utskrift?" Svep åt höger tills du hör "knappen Tillåt" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "listruta". Välj en skrivare och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör namnet på den skrivare du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att aktivera.

 7. Svep åt höger tills du hör "knappen Skriv ut" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Anvisningar för hur du utför mer avancerade utskrifts uppgifter finns i använda en skärm läsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att utföra grundläggande uppgifter, som att logga in på Excel och öppna en arbets bok.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Excel

 1. På din enhet i listan alla appar sveper du åt höger tills skärm läsaren meddelar "Excel".

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Obs!: Excel automatiskt logga in med det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med. Du hör "Start sida" följt av ditt konto namn och knapp. " Om du har loggat ut från Excel-programmet senast du använde det, eller om du vill använda ett annat konto, hänvisa till Logga in i Excel.

Tips: Om du har fäst en bricka för Excel på enhetens Start skärm kan du också öppna appen därifrån. Svep åt höger tills du hör "Excel", följt av panelens storlek, till exempel "liten, 1 av 1". Dubbeltryck på skärmen.

Logga in på Excel

Du kan logga in snabbt med samma Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med, eller välja ett annat Microsoft-, jobb-eller skol konto.

Logga in med det föreslagna kontot

 1. När du har öppnat Excel sveper du åt höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "Låt oss logga in", följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Om du vill använda det här kontot sveper du åt höger tills du hör "Fortsätt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "Start sida" följt av ditt konto namn och knapp. "

  Nu är du inloggad och fokus är på Start sidan.

Logga in med ett Microsoft-konto

 1. När du har öppnat Excel sveper du åt höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "Låt oss logga in", följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Om du vill använda ett annat Microsoft-konto sveper du åt höger tills du hör "Microsoft-konto, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange din e-postadress, telefon eller Skype."

 4. Använd skärm tangent bordet för att skriva e-postadress, telefonnummer eller Skype-användarnamn, placera fokus på RETUR-tangenten och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange lösen ord."

 5. Använd skärm tangent bordet för att skriva lösen ordet, placera fokus på RETUR-tangenten och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Om du hör "OK, knapp" måste du aktivera ditt Microsoft-konto genom att ange din PIN-kod. Dubbel tryck på skärmen och skriv sedan PIN-koden med hjälp av skärm tangent bordet.

 7. När du hör "Start sida, ny knapp" Excel har loggat in. Fokus är på Start sidan.

Logga in med ett arbets-eller skol konto

 1. När du har öppnat Excel sveper du åt höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "Låt oss logga in", följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Om du vill använda ett annat konto sveper du åt höger tills du hör "arbets-eller skol konto" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "knappen Avbryt".

 4. Svep åt vänster tills du hör "e-postadress, redigerbar text" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Använd skärm tangent bordet för att skriva e-postadressen, Välj retur och dubbel tryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Använd skärm tangent bordet för att skriva lösen ordet, placera fokus på RETUR-tangenten och dubbel tryck på skärmen.

 8. Enheten frågar om Windows ska komma ihåg det här kontot. Beroende på vilket alternativ du vill ha sveper du åt höger tills du hör "hoppa över för tillfället, länk" eller "knappen Ja" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 9. Du hör "konto som du har lagt till i den här appen", följt av din konto information. Svep åt höger tills du hör "Stäng, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör "Start sida" följt av ditt konto namn och knapp. "

Öppna en senast använda arbets bok

Du kan hitta de senast använda arbets böckerna direkt på Excel start sidan.

 1. På Start sidan Excel sveper du åt höger tills du hör "nyligen valt". Listan med senaste arbets böcker startas här.

 2. Svep åt höger tills du hittar den arbets bok du vill öppna och dubbel tryck sedan på skärmen.

Bläddra efter en arbets bok

 1. Om den arbets bok du söker inte finns på sidan Excel Start sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Bläddra, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Välj en app, senaste."

 2. Svep åt höger tills du hittar önskat alternativ, till exempel den här enheten eller OneDrive, och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hittar rätt mapp, till exempel dokument, och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hittar rätt fil och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "laddar ner".

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen Öppna arbets bokens program fält" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör "öppnar", följt av namnet på arbets boken.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel på webben med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel skapa en ny arbets bok, redigera en arbets bok och skriv ut arbetet. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

I det här avsnittet

Öppna Excel på webben

 1. Gå till https://www.office.com.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "logga in på ditt konto" och tryck sedan på RETUR. Fönstret Välj ett konto öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det konto eller användar namn som du vill använda för att logga in och tryck sedan på RETUR. Du hör: "Ange lösen ord, redigera."

  Om du inte hör det konto du vill använda trycker du på TABB tills du hör "Använd ett annat konto, knapp" och trycker sedan på RETUR. Ange kontots e-postadress eller telefonnummer och tryck sedan på RETUR.

 4. Ange lösenordet och tryck sedan på Retur. Du hör: "Microsoft Office, Home."

 5. Öppna Excel på webben genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "gå till Excel, länk" och tryck sedan på RETUR. Excel på webben öppnas.

Öppna en arbetsbok

Du kan öppna en fil som du har arbetat med nyligen eller gå till din önskade onlinebutik, till exempel OneDrive och öppna en fil därifrån.

Öppna en arbets bok när du startar Excel på webben

 1. Öppna och logga in på Excel på webben. Programmet öppnas och fokus är på en ny tom arbets boks metod.

 2. Gör något av följande:

  • Öppna en senast använda fil genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör den senaste filen du vill använda och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i redigeringsvyn eller läsvyn.

  • Om du vill öppna ett dokument från en onlinebutik trycker du på TABB-tangenten tills du hör "öppna från <online-lagringsplatsen>" och trycker sedan på RETUR. Navigera till den fil du vill använda och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i läsvyn.

Öppna en arbets bok när du arbetar i Excel på webben

Obs!: Om du vill öppna en arbets bok när du redan arbetar i Excel på webben måste du vara i redigeringsvyn. Alternativet är inte tillgängligt i läsvyn. Information om hur du kommer till redigeringsvynfinns i Växla till redigeringsvyn.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten. Fokus flyttas då till menyfliksområdet.

 2. Tryck på F för att öppna Arkiv -menyn. Du hör: "Stäng menyn, meny objekt." Om du inte hör det här är du inte i redigeringsvyn.

 3. Öppna menyn genom att trycka på O .

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB-tangenten tills du hör det senast använda dokumentet och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i redigeringsvyn eller läsvyn.

  • Om du vill öppna ett dokument från en onlinebutik trycker du på TABB-tangenten tills du hör "mer <online-databasen>" och trycker sedan på RETUR. Navigera till den fil du vill använda och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i läsvyn.

Öppna en arbets bok i den fullständiga versionen av Excel

Om du har full Skriv bords versionen av Excel får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna hela versionen från Excel på webben.

 1. När du har öppnat arbets boken som du vill redigera i den fullständiga versionen av Excel på webben trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "markerat, fliken Hem objekt."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "redigera i Excel, knapp" och tryck sedan på RETUR för att öppna arbets boken i Excel. Om du hör "dialog rutan öppnas den i Microsoft Excel" medan programmet laddas.

 3. När Excel har öppnat kan du uppmanas att logga in. Skriv din e-postadress och tryck på RETUR och skriv sedan lösen ordet och tryck på RETUR.

  Obs!: Om du använder ett arbets-eller skol konto kan inloggnings stegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort för att logga in.

  I Excel är fokus den första cellen på den första raden i arbets boken.

Växla till redigeringsvyn

Om du har öppnat en arbets bok i läsvynoch vill redigera filen måste du växla till redigeringsvyn.

 1. I läsvyntrycker du på CTRL + F6 tills du hör ditt namn eller ditt användar namn.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "redigera arbets bok, knappen dold". Tryck på RETUR för att expandera menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "redigera i webbläsare" och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i redigeringsvyn.

Skapa en ny arbetsbok

Du kan skapa en ny arbetsbok från en mall eller från början.

Skapa en arbets bok när du startar Excel på webben

 1. Öppna och logga in på Excel på webben. Programmet öppnas och fokus är på en ny tom arbets boks metod. Det här arbets boks alternativet innehåller ingen fördefinierad formatering.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill öppna en ny tom arbets bok och börja arbeta med den.

  • Bläddra igenom listan med tillgängliga mallar genom att trycka på TABB tills du hör den mall du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  Den nya arbets boken öppnas och fokus ligger på den första cellen i kalkyl bladet.

Skapa en arbets bok när du arbetar i Excel på webben

Obs!: Om du vill skapa en ny arbets bok när du redan arbetar med Excel på webben, måste du vara i redigeringsvyn. Alternativet är inte tillgängligt i läsvyn. Information om hur du kommer till redigeringsvynfinns i Växla till redigeringsvyn.

 1. Om du redan arbetar med en arbets bok och vill skapa en ny trycker du på Alt + Windows-tangenten. Fokus flyttas då till menyfliksområdet.

 2. Tryck på F för att öppna Arkiv -menyn. Du hör: "Stäng menyn, meny objekt." Om du inte hör det här är du inte i redigeringsvyn.

 3. Öppna menyn genom att trycka på N .

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det mallalternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR.

Redigera arbets boken

Om du vill redigera arbets boken måste du vara i redigeringsvyn. Information om hur du kommer till redigeringsvynfinns i Växla till redigeringsvyn.

Skriva in data

 1. Använd piltangenterna för att flytta mellan celler. Skärm läsaren meddelar cellerna när du flyttar med deras rad-och kolumn plats i kalkyl bladet. Cell a1 finns på den första raden i kolumn A. Om det finns text i cellen läser skärm läsaren texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller Tabb för att flytta till nästa cell.

Använda Autosumma för att summera tal

Summera talen i kalkyl bladet.

 1. Flytta till cellen till höger om eller precis under de tal som du vill summera.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten, H, U, S. Tryck på RETUR för att utföra beräkningen.

  Excel på webben Adderar talen och placerar resultatet i den markerade cellen.

Skapa en enkel formel

Du kan skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Gå till cellen till höger om eller precis under de tal du vill utföra beräkningar på.

 2. Skriv ett likhets tecken (=). Du hör: "redigering, likhets tecken."

 3. För att skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv till exempel något av följande:

  • Om du vill addera tal skriver du = 2 + 4.

  • Om du vill subtrahera tal skriver du = 4-2.

  • Om du vill multiplicera tal skriver du = 2 * 4.

  • Om du vill dividera tal skriver du = 4/2.

 4. Tryck på Retur för att utföra beräkningen.

Excel på webben utför beräkningen och visar resultatet i den markerade cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel på webben genom att använda ett format, som valuta, procenteller datum.

 1. Markera de celler du vill formatera. Om du vill markera flera angränsande celler trycker du på SKIFT + piltangenterna.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Du hör: "klipp ut, meny objekt".

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "tal format" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "dialog ruta, nummer format."

 4. Välj ett format genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det format du vill ha, till exempel "valuta" eller "datum", och tryck sedan på RETUR för att välja.

Skapa en tabell från dina data

Du kan skapa en tabell från dina data så att du till exempel snabbt kan filtrera eller sortera data.

 1. Markera de celler som du vill ta med i tabellen. Om du vill markera flera angränsande celler trycker du på SKIFT + piltangenterna.

 2. Öppna dialog rutan Formatera som tabell genom att trycka på Alt + Windows-tangenten, H, T, L. Du hör: "dialog ruta, formatera som tabell."

 3. Tryck på SKIFT + TABB. Du hör "tabellen har rubriker" och om kryss rutan är markerad eller inte. Om du vill ändra markeringen trycker du på blank steg.

  Obs!: Använd tabell rubriker för att göra tabellen mer tillgänglig för användare med skärm läsare. Skärm läsare använder rubrik informationen för att förstå hur du hittar tabell celler.

 4. Tryck på RETUR för att skapa tabellen.

Sortera eller filtrera data i en tabell

 1. I den tabell som du vill sortera eller filtrera flyttar du till en cell med list rutan sortera & filter . Du hör cell informationen följt av "har en nedrullningsbar meny för sortering och filtrering".

 2. Öppna den nedrullningsbara menyn genom att trycka på ALT + NEDPIL.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill sortera data trycker du på nedåtpilen tills du hör "Sortera stigande" eller "Sortera fallande" och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill använda ett enkelt filter trycker du på nedåtpilen tills du hör "filter" och trycker sedan på RETUR. Dialog rutan filter öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör de alternativ du vill ha och tryck sedan på blank steg för att markera eller avmarkera alternativen. Om du vill tillämpa filtret trycker du på RETUR.

  • Om du vill använda ett komplext filter trycker du på nedåtpilen tills du hör "text filter" och trycker sedan på högerpilen. Menyn med filter öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på RETUR. En dialogruta öppnas. Skriv de värden som du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill ta bort ett filter trycker du på nedåtpilen tills du hör "ta bort filter från", följt av det filtrerade cell namnet och trycker sedan på RETUR.

Visa beräkningar av dina tal

 1. Skriv ett likhetstecken (=) i cellen där du vill att summan ska visas.

 2. Skriv namnet på den formel eller funktion som du vill använda, till exempel Summa eller medel. En lista med funktioner öppnas och uppdateras medan du skriver. Du hör den första funktionen i listan.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör den funktion du vill använda och tryck sedan på TABB för att markera den.

 4. Skriv cell området eller de andra talen du vill använda funktionen på följt av en avslutande parentes och tryck sedan på RETUR.

Spara arbetet

Excel på webben sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra plats eller fil namn och du kan ladda ned en kopia av filen.

Spara en kopia online

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows-tangenten, F, A, a. Dialog rutan Spara som öppnas.

 2. Ange ett nytt namn på filen.

 3. Tryck på Tabb. Du hör "Ersätt en befintlig fil, kryss ruta" och om kryss rutan är markerad eller inte. Om du vill ändra markeringen trycker du på blank steg.

 4. Tryck på RETUR för att spara din kopia online.

Byta namn på en arbetsbok

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows-tangenten, F, A, R. Dialog rutan Byt namn öppnas.

 2. Ange ett nytt namn på filen.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på Retur.

Spara en kopia på en lokal dator

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows-tangenten, F, A, C. Fokus flyttas till en aktiv flik i arbets boken.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör "markerad", följt av namnet på den aktuella fliken.

 3. Tryck på Caps Lock + höger eller vänster piltangent tills du hör: "meddelande text, vad vill du göra med <fil namnet>."

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen hämtas till mappen Ladda ned på datorn.

Skriva ut ditt arbete

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows-tangenten, F, P, P. Dialog rutan utskrifts inställningar öppnas.

 2. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på TABB tills du hör "knappen Skriv ut" och trycker sedan på RETUR.

Anvisningar för hur du utför mer avancerade utskrifts uppgifter finns i använda en skärm läsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Excel-kalkylblad

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×