Hantera externa dataområden och deras egenskaper

Du kan ändra egenskaperna för ett externt dataområde om du vill styra data som har importerats till ett kalkylblad via en anslutning till en extern datakälla, till exempel en databas, en webbfråga eller en textfil.

Ett externt dataområde är ett definierat namn eller ett tabellnamn som definierar platsen för de data som förs till ett kalkylblad. När du ansluter till externa data skapas ett externt dataområde automatiskt i Excel. Det enda undantaget till det här är en pivottabellrapport som är ansluten till en datakälla – en pivottabellrapport använder inte ett externt dataområde. I Excel kan du formatera och skapa ett externt dataområde eller använda det i beräkningar, som med andra data.

Externa dataområdesegenskaper

Ett externt dataområde har ytterligare egenskaper (inte att förväxla med fråge- eller anslutningsegenskaper) som du kan använda för att styra data, till exempel bevarande av cellformatering och kolumnbredd. Du kan ändra de här externa dataområdesegenskaperna genom att klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data. Gör sedan ändringarna genom att göra följande:

 • För externa dataområden som skapas från Microsoft Query och guiden Dataanslutning använder du dialogrutan Externa dataegenskaper.

 • För externa dataområden som skapas från en importerad textfil eller webbfråga som hämtar HTML-data använder du dialogrutan Egenskaper för externt dataområde.

 • För externa dataområden som skapas från en webbfråga som hämtar XML-data använder du dialogrutan Egenskaper för XML-mappning.

 1. Markera det kalkylblad där du vill söka efter ett externt dataområde.

 2. På formelfältet klickar du på pilen bredvid namnrutanoch sedan på namnet på det externa dataområde som du vill använda.

 1. Välj Formler >Namnhanteraren.

 2. Klicka på namnet på det externa dataområdet i dialogrutan Namnhanteraren och klicka sedan på Redigera. Du kan även dubbelklicka på namnet.

 3. Skriv det nya namnet för referensen i rutan Namn i dialogrutan Redigera namn.

Obs!: Med knappen Stäng stänger du dialogrutan Namnhanteraren. Du behöver inte klicka på Stäng för att bekräfta ändringar som du redan har gjort.

Du kan ändra den underliggande frågan för ett externt dataområde som har skapats från Microsoft Query, en importerad textfil, en webbfråga eller guiden Dataanslutning.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområde som du vill ändra den underliggande frågan för.

 2. Välj Data > Egenskaper.

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper i dialogrutan Externa dataegenskaper Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Redigera fråga.

Mer information om hur du skapar och redigerar frågor i Microsoft Query finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområde som du vill ändra den underliggande frågan för.

 2. Välj Data > anslutningar & Frågor > fliken Anslutningar, högerklicka på den anslutning du vill använda och välj sedan Egenskaper.

 3. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Redigera fråga.

 4. Klicka på Importera i dialogrutan Importera textfil.

 5. Gör ändringar i den importerade textfilen i Textimportguiden och klicka sedan på Slutför.

  Mer information om hur du importerar textfiler finns i Importera eller exportera textfiler.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområde som du vill ändra den underliggande frågan för.

 2. Välj Data > Egenskaper.

 3. Välj Data > anslutningar & Frågor > fliken Anslutningar, högerklicka på den anslutning du vill använda och välj sedan Egenskaper.

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Redigera fråga.

 5. Gör ändringar i webbfrågan i dialogrutan Redigera webbfråga och klicka sedan på Slutför.

Mer information om hur du skapar och redigerar webbfrågor finns i Ansluta till en webbsida.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområde som du vill ändra den underliggande frågan för.   

 2. Välj Data > Egenskaper.

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper i dialogrutan Externa dataegenskaper Bild av knapp .

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Tabell i rutan Kommandotyp och ändra sedan värdet till namnet på en lämplig tabell, vy eller fråga i textrutan Kommando.

  • I rutan Kommandotyp klickar du på SQLeller Standard och redigerar sedan SQL-uttrycket i textrutan Kommando.

   Obs!: Beroende på hur anslutningen har definierats kanske rutan Kommandotyp inte är tillgänglig (den är nedtonad).

 1. Klicka på pilen bredvid namnrutan i formelfältet ochvälj namnet på det externa dataområde som du vill kopiera.

  Markera namnet på området för en Excel-tabell och tryck sedan på CTRL+A för att markera tabellrubrikerna.

  Om du vill ta med kolumnetiketter eller formler som inte ingår i det externa dataområdet markerar du cellerna som innehåller kolumnetiketterna eller formlerna som du vill kopiera. Klicka på pilen bredvid namnrutan i formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområde som du vill kopiera.

 2. Välj Start > Kopiera.

 3. Växla till den arbetsbok där du vill klistra in det externa dataområdet.

 4. Klicka på cellen längst upp till vänster i inklistringsområde.

  Om du vill externa data befintliga data i kalkylbladet ser du till att det inte finns några data under eller till höger om den cell som du klickar på.

 5. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Obs!: Om du bara kopierar en del av ett externt dataområde kopieras inte fråga underliggande data och de kopierade data kan inte uppdateras.

Du kan styra hur du hanterar en mindre eller större datauppsättning som returneras till Excel när data uppdateras.

 1. Välj Data > Egenskaper.

 2. Klicka på något av följande under Om antalet rader i dataområdetändras vid uppdatering i dialogrutan Egenskaper för externt dataområde:

  • Infoga celler för nya data, ta bort oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan flyttas celler direkt under det externa dataområdet nedåt, men celler till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan flyttas celler direkt under det externa dataområdet uppåt, men celler till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

  • Infoga hela rader för nya data, rensa oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan flyttas cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet nedåt.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan flyttas inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

  • Skriva över befintliga celler med nya data, ta bort oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan skrivs celler direkt under det externa dataområdet över, men celler till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan flyttas inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

 1. Välj Data > Egenskaper.

 2. Gör något av följande under Dataformatering och layout:

  • Om du vill inkludera fältnamn som den första raden markerar du kryssrutan Inkludera fältnamn.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för ett externt dataområde som konverteras från ett Microsoft Office 2003-program eller till ett externt dataområde som skapas programmässigt.

  • Om du vill lägga till en kolumn med radnummer markerar du kryssrutan Inkludera radnummer.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för en importerad textfil, XML-fil eller webbfråga.

  • Om du vill behålla den cellformatering som du använder markerar du kryssrutan Bevara cellformatering.

   Obs!: För en webbfråga avmarkeras det här alternativet automatiskt när du väljer Fullständig HTML-formateringi dialogrutan Alternativ. Du öppnar dialogrutan Alternativ från dialogrutan Redigera fråga.

  • Om du vill behålla kolumnbredderna som du anger markerar du kryssrutan Justera kolumnbredd.

  • Om du vill behålla den kolumnsortering, -filtrering och -layout som du använder markerar du kryssrutan Bevara kolumnsortering/-filter/-layout.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för en webbfråga.

  • Om du vill behålla den kolumnfiltrering som du använder markerar du kryssrutan Bevara kolumnfilter.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för en webbfråga som baseras på XML-data.

Obs!: Följande procedur gäller endast för ett externt dataområde som konverteras från ett Microsoft Office 2003-program eller ett externt dataområde som skapas programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller. Dessa tabeller expanderas automatiskt när nya rader läggs till och fyller i beräknade kolumner.

 1. Ange en formel i en cell som är angränsande till den första raden med data i det externa dataområdet.

  Obs!: Den första raden med data kan vara den första eller andra raden i det externa dataområdet, beroende på om den första raden innehåller rubriker.

 2. Markera cellen och dubbelklicka på den första fyllningshandtag kopiera formeln till alla rader i det externa dataområdet.

 3. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 4. Välj Data > Egenskaper.

 5. I dialogrutan Egenskaper för externt dataområde markerar du kryssrutan Fyll i formler i kolumner intill data.

  Obs!: Om det externa dataområdet utökas när uppdatera kopieras endast de formler som finns direkt intill eller inom det externa dataområdet.

När du fryser ett externt dataområde bevaras data men inte dess underliggande fråga, så det går inte att uppdatera ett låst externt dataområde.

 1. Klicka på kalkylbladet som innehåller Excel-tabellen som du vill ta bort dataanslutningen från.

 2. I formelfältet klickar du på pilen bredvid namnrutan och sedan på namnet på det externa dataområde som du vill ta bort dataanslutningen från. Dataområdet markeras sedan.

 3. Klicka på Ta bort länkning i gruppen Externa tabelldatafliken Verktyg. Dataområdet förblir och ligger kvar på samma namn, men anslutningen tas bort.

Obs!: Följande procedur gäller endast för ett externt dataområde som konverteras från ett Microsoft Office 2003-program eller ett externt dataområde som skapas programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller. Dessa tabeller expanderas automatiskt när nya rader läggs till och fyller i beräknade kolumner.

 1. Välj Data > Egenskaper.

 2. Avmarkera kryssrutanSpara frågedefinition under Frågedefinition.

Obs!: När du sparar arbetsboken tas den underliggande frågan bort från arbetsboken. Men de sparade databasfrågefilerna (.dqy- eller .odc-filer) tas inte bort. Om du sparade frågan när du skapade den i Frågeguiden eller i Microsoft Query sparas frågefilen på datorn och du kan använda frågan igen för att hämta externa data. Mer information finns i Hjälpen för Microsoft Query.

Obs!: Följande procedur gäller endast för ett externt dataområde som skapas med hjälp av guiden Dataanslutning eller Microsoft Query (och inte för en importerad textfil eller webbfråga), ett externt dataområde som konverterats från ett Microsoft Office 2003-program eller ett externt dataområde som skapats programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller.

 1. Infoga en tom rad ovanför det externa dataområdet genom att göra något av följande:

  • Markera en cell som du vill infoga den nya raden ovanför. Klicka på pilen bredvid Infoga i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Infoga kalkylbladsrader. Eftersom du har markerat en cell infogas en ny rad ovanför den aktuella raden.

  • Klicka på radväljaren för raden ovanför den rad som du vill infoga en ny rad. Klicka sedan på Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Eftersom du har markerat en hel rad infogas en ny rad ovanför den markerade raden.

 2. Skriv de etiketter du vill ha i cellerna på den tomma raden.

 3. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 4. Välj Data > Egenskaper.

 5. Avmarkera kryssrutan Inkludera fältnamn i dialogrutan Egenskaper för externt dataområde under Dataformatering och datalayoutoch klicka sedan på OK.

 6. Om du vill ta bort befintliga fältnamn och uppdatera det externa dataområdet klickar du på en cell i det externa dataområdet och sedan på Uppdatera data Bild av knapp .

Obs!: När du hämtar data från en databas behålls ändringar av kolumnnamn i Microsoft Query i det externa dataområdet. Information om hur du ändrar kolumnnamn i frågan finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 1. Klicka på kalkylbladet som innehåller det externa dataområde som du vill ta bort.

 2. I formelfältet klickar du på pilen bredvid namnrutan och sedan på namnet på det externa dataområde som du vill ta bort.

  Om det externa dataområdet är en Excel-tabell trycker du på CTRL+A för att markera hela tabellen.

 3. Tryck på DELETE om du vill ta bort det externa dataområdet.

 4. Om du vill ta bort den underliggande frågan klickar du på Ja när du uppmanas att göra det i Excel.

Se även

Hjälp om Power Query för Excel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×