HAVING-sats

HAVING-saten i Access anger vilka grupperade poster som visas av en SELECT-instruktion med en GROUP BY-sats. Efter att GROUP BY har kombinerat poster, visar HAVING de poster som grupperats av GROUP BY-satsen som uppfyller villkoren i HAVING-satsen.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabell
WHERE urvalsvillkor
GROUP BY gruppfältlista
[HAVING gruppvillkor]

Ett SELECT-kommando som innehåller en HAVING-sats består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med eventuella fältnamnsalias, SQL-mängdfunktioner, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andra SELECT-alternativ.

tabell

Namnet på den tabell från vilken posterna ska hämtas.

urvalsvillkor

Urvalsvillkor. Om kommandot innehåller en WHERE-sats grupperar Microsoft Access-databasmotorn värden efter att WHERE-villkoret används på posterna.

gruppfältlista

Namnen på upp till 10 fält som används för att gruppera poster. Fältnamnens ordning i gruppfältlista anger grupperingsnivåerna, från den högsta till den lägsta nivån.

gruppvillkor

Ett uttryck som anger vilka grupperade poster som ska visas.

Kommentarer

HAVING är valfritt.

HAVING fungerar på ungefär samma sätt som WHERE, som anger vilka poster som finns med i urvalet. När posterna grupperats med GROUP BY, används HAVING för att avgöra vilka poster som ska visas:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

En HAVING-sats kan innehålla upp till 40 uttryck som kombineras med logiska operatorer, t.ex. And och Or.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×