I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av HYPERLÄNK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen HYPERLÄNK skapar en genväg som hoppar till en annan plats i den aktuella arbetsboken eller öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverksserver, en intranät eller på Internet. När du klickar i en cell som innehåller en HYPERLÄNK-funktion hoppar Excel till den plats som visas eller öppnar det dokument du angav.

Syntax

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

Syntaxen för funktionen HYPERLÄNK har följande argument:

  • Link_location    Obligatoriskt. Sökvägen och filnamnet för det dokument som ska öppnas. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan vara till en fil som är lagrad på en hårddisk. Sökvägen kan också vara en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator) på Internet eller ett intranät.

    ObsExcel på webben    funktionen HYPERLÄNK endast gäller webbadresser. Link_location kan vara en textsträng inom citattecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en textsträng.

    Om det hopp som anges i link_location inte finns eller inte går att navigera visas ett fel när du klickar i cellen.

  • Friendly_name    Valfritt. Den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Friendly_name visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

    Friendly_name kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

    Om friendly_name ett felvärde (till exempel #VALUE!)) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Kommentar

Om du Excel en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till målplatsen för hyperlänken i Excel-programmet klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren blir ett kors Markeringspekaren i Exceloch släpper sedan musknappen. Markera en Excel på webben i dialogrutan Markera en cell genom att klicka på den när pekaren är en pil. hoppa till hyperlänkens mål genom att klicka när pekaren är en pekande hand.

Exempel

Exempel

Resultat

=HYPERLÄNK("http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx"; "Klicka här om du vill visa rapporten")

Öppnar en arbetsbok som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka här om du vill visa rapporten" visas som hopptext i cellen.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. Innehållet i cell D1 visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]'Kvartal1'!AvdTotal"; "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning")

Skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning" visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/Årsrapport.doc]KvartalRedov"; "Kvartalsredovisning")

Om du vill skapa en hyperlänk till en särskild plats i en Word-fil använder du ett bokmärke för att definiera den plats som du vill hoppa till i filen. I det här exemplet skapas en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i filen Årsrapport.doc som finns på http://example.microsoft.com.

=HYPERLÄNK("\\EKONOMI\Redovisning\kvart1.xlsx"; D5)

Visar innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar arbetsboken som finns på servern EKONOMI i resursen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg.

=HYPERLÄNK("D:\EKONOMI\kvart1.xlsx"; H10)

Öppnar filen kvart1.xlsx som finns i katalogen Ekonomi på enhet D och visar det numeriska värdet i cell H10.

=HYPERLÄNK("[C:\Mina dokument\Minbok.xlsx]Summa")

Skapar en hyperlänk till området Summa i en annan (extern) arbetsbok, Minbok.xlsx.

=HYPERLÄNK("[Book1.xlsx]Blad1! A10";"Gå till Blad1 > A10")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet tar du med både arbetsbokens namn och kalkylbladsnamnet så här, där Blad1 är det aktuella kalkylbladet.

=HYPERLÄNK("[Book1.xlsx]Januari! A10";"Gå till > A10")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet tar du med både arbetsbokens namn och kalkylbladsnamnet så här, där januari är ett annat kalkylblad i arbetsboken.

=HYPERLÄNK(CELL("adress";Januari! A1);"Gå till januari > A1")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet utan att använda den fullständigt kvalificerade kalkylbladsreferensen ([Book1.xlsx]) kan du använda det här, där CELL("adress") returnerar det aktuella arbetsboksnamnet.

=HYPERLÄNK($Z$1)

Om du snabbt vill uppdatera alla formler i ett kalkylblad där funktionen HYPERLÄNK används med samma argument, kan du placera länkmålet i en annan cell i samma eller ett annat kalkylblad, och därefter använder du en absolut referens till cellen som länk_placering i HYPERLÄNK-formlerna. Alla ändringar du gör i länkmålet återspeglas direkt i HYPERLÄNK-formlerna.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×