I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av HYPERLÄNK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen HYPERLÄNK skapar en genväg som hoppar till en annan plats i den aktuella arbetsboken eller öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverksserver, en intranät eller på Internet. När du klickar i en cell som innehåller en HYPERLÄNK-funktion hoppar Excel till den plats som visas eller öppnar det dokument du angav.

Syntax

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

Syntaxen för funktionen HYPERLÄNK har följande argument:

  • Link_location    Obligatoriskt. Sökvägen och filnamnet för det dokument som ska öppnas. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan vara till en fil som är lagrad på en hårddisk. Sökvägen kan också vara en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator) på Internet eller ett intranät.

    ObsExcel på webben    funktionen HYPERLÄNK endast gäller webbadresser. Link_location kan vara en textsträng inom citattecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en textsträng.

    Om det hopp som anges i link_location inte finns eller inte går att navigera visas ett fel när du klickar i cellen.

  • Friendly_name    Valfritt. Den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Friendly_name visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

    Friendly_name kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

    Om friendly_name ett felvärde (till exempel #VALUE!)) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Kommentar

Om du Excel en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till målplatsen för hyperlänken i Excel-programmet klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren blir ett kors Markeringspekaren i Exceloch släpper sedan musknappen. Markera en Excel på webben i dialogrutan Markera en cell genom att klicka på den när pekaren är en pil. hoppa till hyperlänkens mål genom att klicka när pekaren är en pekande hand.

Exempel

Exempel

Resultat

=HYPERLÄNK("http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx"; "Klicka här om du vill visa rapporten")

Öppnar en arbetsbok som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka här om du vill visa rapporten" visas som hopptext i cellen.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. Innehållet i cell D1 visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]'Kvartal1'!AvdTotal"; "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning")

Skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning" visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/Årsrapport.doc]KvartalRedov"; "Kvartalsredovisning")

Om du vill skapa en hyperlänk till en särskild plats i en Word-fil använder du ett bokmärke för att definiera den plats som du vill hoppa till i filen. I det här exemplet skapas en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i filen Årsrapport.doc som finns på http://example.microsoft.com.

=HYPERLÄNK("\\EKONOMI\Redovisning\kvart1.xlsx"; D5)

Visar innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar arbetsboken som finns på servern EKONOMI i resursen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg.

=HYPERLÄNK("D:\EKONOMI\kvart1.xlsx"; H10)

Öppnar filen kvart1.xlsx som finns i katalogen Ekonomi på enhet D och visar det numeriska värdet i cell H10.

=HYPERLÄNK("[C:\Mina dokument\Minbok.xlsx]Summa")

Skapar en hyperlänk till området Summa i en annan (extern) arbetsbok, Minbok.xlsx.

=HYPERLÄNK("[Book1.xlsx]Blad1! A10";"Gå till Blad1 > A10")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet tar du med både arbetsbokens namn och kalkylbladsnamnet så här, där Blad1 är det aktuella kalkylbladet.

=HYPERLÄNK("[Book1.xlsx]Januari! A10";"Gå till > A10")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet tar du med både arbetsbokens namn och kalkylbladsnamnet så här, där januari är ett annat kalkylblad i arbetsboken.

=HYPERLÄNK(CELL("adress";Januari! A1);"Gå till januari > A1")

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet utan att använda den fullständigt kvalificerade kalkylbladsreferensen ([Book1.xlsx]) kan du använda det här, där CELL("adress") returnerar det aktuella arbetsboksnamnet.

=HYPERLÄNK($Z$1)

Om du snabbt vill uppdatera alla formler i ett kalkylblad där funktionen HYPERLÄNK används med samma argument, kan du placera länkmålet i en annan cell i samma eller ett annat kalkylblad, och därefter använder du en absolut referens till cellen som länk_placering i HYPERLÄNK-formlerna. Alla ändringar du gör i länkmålet återspeglas direkt i HYPERLÄNK-formlerna.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×