Importera eller länka till data i en SQL Server-databas

Du kan länka till eller importera data från en SQL-databas (en hanterad högprestandadatabas som används för affärskritiska program). Mer information finns i SQL Server 2016.

 • När du länkar till data skapar Access en tvåvägsanslutning som synkroniserar förändringar av data i Access och SQL-databasen.

 • När du importerar data skapar Access en kopia, vilket betyder att förändringar i Access eller SQL-databasen innebär att databaserna inte längre är synkroniserade.

Översikt över Access-anslutning till SQL Server

Innan du börjar

Vill du att det ska gå smidigare? Gör då följande förberedelser innan du länkar eller importerar:

 • Ta reda på SQL Server-databasens namn, identifiera nödvändig anslutningsinformation och välj autentiseringsmetod (Windows eller SQL Server). Mer information om metoderna för autentisering finns i Anslut till server (Database Engine) och Skydda databasen.

 • Identifiera tabeller eller vyer som du vill länka till eller importera samt unika fältvärden för länkade tabeller. Du kan länka till eller importera fler än en tabell eller vy i samma operation.

 • Kontrollera antalet kolumner i varje tabell eller vy. Access stöder inte fler än 255 fält i samma tabell, bara de första 255 kolumnerna länkas eller importeras. Genom att skapa en vy i SQL Server-databasen kan du nå kolumner bortom denna gräns.

 • Fastställ den totala mängden data som ska importeras. En Access-databas kan vara maximalt två gigabyte stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt. Om SQL Server-databasen innehåller stora tabeller är det möjligt att du inte kan importera alla till en och samma Access-databas. Om så är fallet bör du överväga att länka till data i stället för att importera.

 • Skydda Access-databasen och anslutningsinformationen i den genom att använda en betrodd plats och ett databaslösenord. Detta är särskilt viktigt om du väljer att spara SQL Server-lösenordet i Access.

 • Förbered för ytterligare relationer. Access skapar inte automatiskt relationer mellan relaterade tabeller i slutet av importen. Du kan manuellt skapa relationer mellan nya och befintliga tabeller i fönstret Relationer. Mer information finns i Vad är fönstret Relationer? och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Fas 1: Komma igång

 1. Markera Externa Data > Ny datakälla > Från databas > Från SQL Server.

 2. I dialogrutan Hämta externa data – ODBC-databas gör du något av följande:

  • Importera data genom att välja Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen.

  • Länka till data genom att välja Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell.

 3. Välj OK.

Fas 2: Skapa eller återanvända en DSN-fil

Du kan skapa en DSN-fil eller återanvända en befintlig. Använd en DSN-fil om du vill förlita dig på samma anslutningsinformation för olika länk- och importoperationer, eller dela med ett annat program som också använder DSN-filer. Du kan skapa en DSN-fil med hjälp av Dataanslutningshanteraren. Mer information finns i Administrera ODBC-datakällor.

Även om du fortfarande kan använda tidigare versioner av SQL ODBC-drivrutinen rekommenderar vi version 13.1, som har många förbättringar och stöd för de nya funktionerna i SQL Server 2016. Mer information finns i artikeln om Microsoft ODBC-drivrutin för SQL Server i Windows.

 1. Gör något av följande:

  • Om DSN-filen som du vill använda redan finns väljer du den i listan.

   Dialogrutan Välj datakälla

   Beroende på vilken autentiseringsmetod du angav i anslutningsinformationen kan du behöva ange ett lösenord igen.

  • Så här skapar du en ny DSN-fil:

   1. Välj Ny.

    Dialogrutan Skapa en ny datakälla
   2. Välj ODBC-drivrutin 13 för SQL Server och klicka på Nästa.

   3. Ange namn för DSN-filen eller klicka på Bläddra för att skapa filen på en annan plats.

 2. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför.

Fas 3: Använd guiden Skapa en ny datakälla för SQL Server

I guiden Skapa en ny datakälla för SQL Server gör du följande:

 1. Ange identifieringsinformation på första sidan:

  • I rutan Beskrivning kan du, om du vill, ange information om DSN-filen.

  • I rutan Server anger du namnet på SQL Server-databasen. Klicka inte på nedpilen.

 2. Välj något av följande autentiseringsmetoder på sida två:

  • Med Integrerad Windows-autentisering    Anslut via ett Windows-användarkonto. Alternativt kan du ange ett Service Principle-namn (SPN). Mer information finns i Service Principal-namn (SPN) i klientanslutningar (ODBC).

  • Med SQL Server-autentisering...    Anslut med autentiseringsuppgifter som har konfigurerats i databasen genom att ange inloggnings-ID och lösenord.

 3. På sidorna tre och fyra kan du välja olika alternativ för att anpassa anslutningen. Mer information om dessa alternativ finns i artikeln om Microsoft ODBC-drivrutin för SQL Server.

 4. Ett fönster visas som bekräftar dina inställningar. Välj Testa datakällan för att bekräfta anslutningen.

 5. Du kan behöva logga in i databasen. I dialogrutan Inloggning på SQL Server anger du inloggnings-ID och lösenord. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ.

Fas 4: Välja tabeller och vyer att länka till eller importera

 1. Under Tabeller i dialogrutan Länka tabeller eller Importera objekt markerar du alla tabeller eller vyer som du vill länka till eller importera och klickar sedan på OK.

  Lista med tabeller att länka eller importera
 2. Vid länkning väljer du om du vill Spara lösenord.

  Säkerhet    Genom att välja detta alternativ behöver du inte ange autentiseringsuppgifter varje gång du öppnar Access för att hantera data. Detta lagrar dock ett okrypterat lösenord i Access-databasen, vilket innebär att personer som kan komma åt innehållet också kan se användarnamn och lösenord. Om du väljer det här alternativet rekommenderar vi att du lagrar Access-databas på en betrodd plats och skapar ett lösenord för Access-databasen. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd och Kryptera en databas med hjälp av lösenord.

  Obs!    Om du bestämmer dig för att inte spara lösenordet, men sedan ändrar dig, måste du ta bort och skapa den länkade tabellen igen och sedan välja Spara lösenord.

Fas 5: Skapa specifikationer och uppgifter (endast vid import)

Resultat

När en länk- eller importoperation har slutförts visas tabellerna i navigeringsfönstret med samma namn som SQL Server-tabellen eller -vyn kombinerad med ägarnamnet. Till exempel om SQL-namnet är dbo. Produkten, namnet på Access heter dbo_Product. Om namnet redan används läggs "1" till efter den nya tabellens namn, till exempel om namnet dbo_Product1. Om dbo_Product1 redan används skapas data i Access dbo_Product2 och så vidare. Men du kan ge tabellerna mer beskrivande namn.

Vid en import skriver Access aldrig över en tabell i databasen. Även om du kan bifoga SQL Server-data direkt i en befintlig tabell kan du skapa en tilläggsfråga som lägger till data när du importerat data från liknande tabeller.

I en länkoperation kommer kolumner som är skrivskyddade i en SQL Server-tabell också att vara skrivskyddade i Access.

Tips    Hovra över tabellen i Access-navigeringsfönstret för att se anslutningssträngen.

Uppdatera utseendet på den länkade tabellen

Du kan inte lägga till, ta bort eller ändra kolumner, eller ändra datatyper i en länkad tabell. Om du vill göra designändringar måste det ske i SQL Server-databasen. Uppdatera de länkade tabellerna för att se designändringarna i Access:

 1. Markera Externa data > Länkhanteraren.

 2. Markera alla länkade tabeller som du vill uppdatera, klicka på OK och välj sedan Stäng.

Jämföra datatyper

Namnen på datatyper i Access skiljer sig från namnen på datatyper i SQL Server. En SQL Server-kolumn med datatypen bit importeras eller länkas till Access som datatypen Ja/Nej. Mer information finns i Jämförelse av datatyper i Access och SQL Server.

Du kan arbeta med data som är lagrade i en SQL Server-baserad databas antingen genom att länka till uppgifterna eller genom att importera dem till en Access-databas. Att länka är ett bättre alternativ om du delar uppgifterna med andra, eftersom informationen då lagras på en central plats och du kan visa de senaste uppgifterna, lägga till eller redigera uppgifterna och köra frågor eller rapporter i Access.

Steg 1: Förbereda för länkning

 1. Leta reda på den SQL Server-databas som du vill länka till. Kontakta databasadministratören om det behövs för anslutningsinformation.

 2. Identifiera de tabeller och vyer som du vill länka till i SQL-databasen. Du kan länka till flera objekt samtidigt.

Granska källinformationen och tänk på följande:

 • Access stöder upp till 255 fält (kolumner) i en tabell, vilket innebär att den länkade tabellen endast kommer att innehålla de första 255 fälten för det objekt som du länkar till.

 • De kolumner som är skrivskyddade i en SQL Server-tabell kommer att vara skrivskyddade även i Access.

 1. Skapa en länkad tabell i en ny databas genom att klicka på Arkiv > Nytt>Tom skrivbordsdatabas. Kontrollera att du har de behörigheter som krävs för att lägga till data i databasen innan du länkar tabeller i en befintlig Access-databas.

  Obs!: En länkad tabell som du skapar i en befintlig Access-databas får samma namn som i källobjektet. Det betyder att om du redan har en tabell med samma namn läggs siffran "1" till i den nya, länkade tabellens namn, så att den till exempel får heta Kontakter1. (Om namnet Kontakter1 redan används får tabellen namnet Kontakter2 och så vidare.)

Steg 2: Länka till data

När du länkar till en tabell eller vy i en SQL Server-databas skapas en ny tabell i Access (en så kallad länkad tabell) som återspeglar källtabellens struktur och innehåll. Du kan ändra data i SQL Server eller i databladsvyn eller formulärvyn från Access, och ändringarna återspeglas i både SQL och Access. Strukturella ändringar av länkade tabeller, som att ta bort eller ändra kolumner, måste göras från SQL Server och inte i Access.

 1. Öppna Access-måldatabasen.

 2. Klicka på ODBC-databas på fliken Externa data.

 3. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell > OK och följ sedan stegen i guiden. Klicka på filen i listan i rutan Välj datakälla om .dsn-filen du vill använda redan finns.

  Så här skapar du en ny DSN-fil:

  Klicka på Nytt> SQL Server > Nästa i rutan Välj datakälla.

  1. Skriv in ett namn på DSN-filen eller klicka på Bläddra.

   Obs!: Du måste ha skrivbehörighet till mappen för att kunna spara DSN-filen.

  2. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför.

   Följ stegen i guiden Skapa en ny datakälla till SQL Server.

 4. Klicka på OK. Klicka sedan på alla tabeller eller vyer som du vill länka till under Tabeller, och avsluta med att klicka på OK.

Om du ser Välj unikt postidentifierare,innebär det att Access inte kunde avgöra vilka fält som identifierar respektive rad i källdata. Markera bara det fält eller den kombination av fält som är unik för varje rad. Kontakta SQL Server-databasadministratören om du är osäker.

När länkningen är klar kan du se den nya länkade tabellen, eller tabellerna, i navigeringsfönstret.

Använd den senaste SQL Server-objektstrukturen

När du öppnar antingen en länkad tabell eller källobjektet ser du den senaste informationen. Men om några strukturella ändringar görs i ett SQL Server-objekt måste du uppdatera de länkade tabellerna för att se ändringarna.

 1. Högerklicka i tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Länkhanteraren på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan vid varje länkad tabell som du vill uppdatera, eller klicka på Markera alla om du vill välja alla länkade tabeller.

 3. Klicka på OK > Stäng.

Obs!: Eftersom Access-datatyperna skiljer sig från SQL Server-datatyperna skapas länkarna till den lämpligaste datatypen för respektive kolumn. I Access kan du bara granska – inte ändra – de tilldelade datatyperna.

Mer information finns i Så här kan du dela med dig av en Access-databas.

Överst på sidan

Om din avdelning eller arbetsgrupp använder Microsoft SQL Server för att lagra data kan du behöva arbeta med SQL Server-data i Access.

Du kan hämta data från SQL Server-objekt (tabeller eller vyer) till Access på två sätt – genom att importera eller genom att länka. Skillnaden mellan de två processerna är följande:

 • När du importerar data skapar Access en kopia av SQL Server-data och alla senare ändringar som görs i data i en Access-databas visas inte i SQL Server-databasen. Eventuella senare ändringar som görs i SQL Server-tabellen eller -vyn återspeglas inte heller i Access.

 • När du länkar till SQL Server-data ansluter du direkt till källdata, så alla senare ändringar som görs i data i Access återspeglas i SQL Server och vice versa.

Den här artikeln beskriver hur du antingen importerar eller länkar till SQL Server-data.

Bestämma om du vill importera eller länka

Situationer när det är lämpligt att importera

Vanligtvis importerar du SQL Server-data till en Access-databas av följande anledningar:

 • Du vill permanent flytta SQL Server-data till en Access-databas eftersom du inte längre behöver ha data i SQL Server-databasen. När du har importerat data till Access kan du ta bort data från SQL Server-databasen.

 • Du och dina medarbetare använder Access, men ibland måste data i en viss SQL Server-databas infogas i någon av era Access-databaser.

Eftersom det vid import av SQL Server-data skapas en kopia av data i Access-databasen, anger du de tabeller eller vyer som du vill ska kopieras under importen.

Situationer när det är lämpligt att länka

Vanligtvis länkar du till SQL Server-data av följande anledningar:

 • Du ansluter direkt till källdata för att kunna visa och redigera den senaste informationen i både SQL Server-databasen och i Access-databasen.

 • SQL Server-databasen innehåller många stora tabeller och det går inte att importera dem alla till en enda .accdb-fil. En Access-databas kan vara maximalt 2 GB stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt.

 • Du vill köra frågor och generera rapporter baserat på data från SQL Server utan att göra en kopia av data, då bör du överväga att länka till SQL Server.

 • Du och medarbetarna på din avdelning eller i din grupp använder Access för rapporter och frågor och använder SQL Server för datalagring. Enskilda team kan skapa SQL Server-tabeller och -vyer för central lagring, men ofta måste informationen överföras till skrivbordsprogram för sammanställning och rapportering. I det här fallet är det lämpligt att använda länkning, eftersom då kan användarna av både SQL Server-databasen och Access-databasen lägga till och uppdatera data, och alltid visa och arbeta med den senaste informationen.

 • Du är en Access-användare som nyligen har börjat använda SQL Server. Du har migrerat flera av dina databaser till SQL Server, och de flesta av tabellerna i dessa databaser är länkade tabeller. I stället för att skapa Access-tabeller kommer du hädanefter att skapa tabeller och vyer i SQL Server och sedan länka till dem från dina Access-databaser.

 • Du vill fortsätta lagra dina data i SQL Server, men du vill också kunna arbeta med den mest aktuella informationen i Access för körning av frågor och utskrift av rapporter som du utformat i Access.

Överst på sidan

Importera data från SQL Server

Förbereda import

Under importen skapas en tabell i Access och data kopieras sedan från SQL Server-databasen till den tabellen. I slutet av importen kan du välja att spara information om importåtgärden som en specifikation.

Obs!: Med en importspecifikation får du hjälp att upprepa importåtgärden i framtiden utan att behöva gå igenom guiden Importera varje gång.

 1. Leta upp den SQL Server-databas som innehåller de data du vill importera. Kontakta administratören för databasen för information om anslutningen.

 2. Identifiera tabellerna eller vyerna som du vill importera. Du kan importera flera objekt i en enda importåtgärd.

 3. Granska källinformationen och tänk på följande:

  • Access stöder inte fler än 255 fält i samma tabell, så bara de första 255 kolumnerna importeras till Access.

  • En Access-databas kan vara maximalt 2 GB stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt. Om SQL Server-databasen innehåller många stora tabeller är det kanske inte möjligt att importera dem alla till en enda .accdb-fil. Om så är fallet bör du överväga att länka data till Access-databasen i stället.

  • Access skapar inte automatiskt relationer mellan relaterade tabeller i slutet av en importåtgärd. Relationerna mellan nya och befintliga tabeller måste skapas manuellt med alternativen i fönstret Relationer. Så här visar du fönstret Relationer:

   • Klicka på Databasverktyg > Relationer.

 4. Identifiera den Access-databas till vilken du vill importera SQL Server-data.

  Kontrollera att du har de behörigheter som behövs för att lägga till data i Access-databasen. Om du inte vill lagra informationen i en befintlig databas skapar du en ny tom databas.

 5. Granska tabellerna i Access-databasen, om det finns några.

  När du importerar skapas en tabell som tilldelas samma namn som SQL Server-objektet. Om namnet redan används läggs "1" till efter den nya tabellens namn i Access, till exempel Kontakter1. (Om namnet Kontakter1 också redan används skapas tabellen Kontakter2 i Access, och så vidare.

  Obs!: Ingen av databasens tabeller skrivs över i Access under importåtgärden, och det går inte heller att lägga till SQL Server-data i en befintlig tabell.

Importera data

 1. Öppna måldatabasen.

  På fliken Externa data i gruppen Importera och länka klickar du på ODBC-databas.

 2. Klicka på Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen och sedan på OK.

 3. Om DSN-filen som du vill använda redan finns klickar du på filen i listan i dialogrutan Välj datakälla.

  Jag behöver skapa en ny DSN-fil

  Obs!: Stegen i den här proceduren kan skilja sig åt något för dig, beroende på vilken programvara som är installerad på datorn.

  1. Klicka på Nytt för att skapa ett nytt namn på datakälla (DSN).

   Guiden Skapa ny datakälla startas.

  2. I guiden väljer du SQL Server i listan över drivrutiner och klickar sedan på Nästa.

  3. Skriv ett namn för DSN-filen eller klicka på Bläddra för att spara filen på en annan plats.

   Obs!: Du måste ha skrivbehörighet till mappen för att kunna spara DSN-filen.

  4. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför för att avsluta guiden.

   Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server öppnas.

  5. Skriv en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning. Det här steget är valfritt.

  6. Under Vilken SQL Server vill du ansluta till i rutan Server skriver eller väljer du namnet på den SQL Server som du vill ansluta till och klickar sedan på Nästa för att fortsätta.

  7. Du kan behöva information från SQL Server-databasadministratören, till exempel om du vill använda Microsoft Windows NT- eller SQL Server-autentisering. Klicka på Nästa för att fortsätta.

  8. Om du vill ansluta till en viss databas ska du se till att kryssrutan Byt standarddatabas till är markerad. Välj sedan den databas som du vill arbeta med och klicka på Nästa.

  9. Klicka på Slutför.

  10. Granska den sammanfattande informationen och klicka på Testa datakällan.

  11. Granska testresultatet och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan.

   Om testet lyckades klickar du på OK igen, eller klicka på Avbryt om du vill ändra inställningarna.

 4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Välj datakälla.

  Dialogrutan Importera objekt visas i Access.

 5. Klicka på varje tabell eller vy som du vill importera under Tabeller och klicka sedan på OK.

 6. Om dialogrutan Välj unikt index visas gick det inte att avgöra i Access vilket eller vilka fält som identifierar respektive rad i ett visst objekt. Markera i sådana fall det fält eller den kombination av fält som är unik för varje rad, och klicka sedan på OK. Kontakta SQL Server-databasadministratören om du är osäker.

  Data importeras i Access. Om du planerar att upprepa importåtgärden senare kan du spara importstegen som en importspecifikation och enkelt köra samma importsteg igen senare. Du behöver ha Microsoft Office Outlook installerat på datorn för att kunna skapa en uppgift.

 7. Klicka på Stäng under Spara importsteg i dialogrutan Hämta externa data - ODBC-databas. Access avslutar importåtgärden och visar den nya tabellen eller tabellerna i navigeringsfönstret.

Om du vill spara importen som en uppgift för återanvändning fortsätter du till nästa avsnitt.

Överst på sidan

Länka till SQL Server-data

Eftersom data lagras i tabeller skapas en ny tabell (kallas ofta länkad tabell) när du länkar till en tabell eller vy i en SQL Server-databas, som återspeglar källobjektets struktur och innehåll. Du kan ändra data i SQL Server eller i databladsvyn eller formulärvyn i Access. De ändringar du gör av data på en plats återspeglas i den andra. Om du däremot vill göra strukturella ändringar, till exempel ta bort eller ändra en kolumn, måste du göra det från SQL Server-databasen eller från ett Access-projekt som är anslutet till den databasen. Du kan inte lägga till, ta bort eller ändra fält i en länkad tabell medan du arbetar i Access.

Förbereda för länkning

 1. Leta reda på den SQL Server-databas som innehåller de data som du vill länka till. Kontakta databasadministratören för att få nödvändig anslutningsinformation.

 2. Identifiera de tabeller och vyer som du vill länka till. Du kan länka till flera objekt i en enda länkningsåtgärd.

 3. Granska källinformationen och tänk på följande:

  • Access stöder inte fler än 255 fält i en tabell, vilket innebär att den länkade tabellen endast kommer att innehålla de första 255 fälten för det objekt som du länkar till.

  • De kolumner som är skrivskyddade i ett SQL Server-objekt kommer att vara skrivskyddade även i Access.

  • Du kommer inte att kunna lägga till, ta bort eller ändra kolumner i den länkade tabellen i Access.

 4. Leta reda på den Access-databas där du vill skapa de länkade tabellerna. Kontrollera att du har behörigheter för att lägga till data i databasen. Om du inte vill lagra informationen i en befintlig databas skapar du en ny, tom databas genom att klicka på fliken Arkiv och sedan på Tom databas på fliken Nytt.

 5. Granska tabellerna i Access-databasen. När du länkar till en SQL Server-tabell eller -vy, skapas en länkad tabell i Access med samma namn som källobjektet. Om namnet redan används läggs "1" till efter den nya tabellens namn, till exempel Kontakter1. (Om namnet Kontakter1 också redan används skapas tabellen Kontakter2 i Access, och så vidare.)

 6. Öppna måldatabasen för att länka till data.

 7. På fliken Externa data i gruppen Importera och länka klickar du på ODBC-databas.

 8. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell och klicka sedan på OK.

 9. I dialogrutan Välj datakälla klickar du på den DSN-fil som du vill använda, eller klicka på Nytt för att skapa ett nytt namn på datakälla (DSN).

 10. Om DSN-filen som du vill använda redan finns klickar du på filen i listan i dialogrutan Välj datakälla.

  Jag behöver skapa en ny DSN-fil

  Obs!: Stegen i den här proceduren kan skilja sig åt något för dig, beroende på vilken programvara som är installerad på datorn.

  1. Klicka på Nytt för att skapa ett nytt namn på datakälla (DSN).

   Guiden Skapa ny datakälla startas.

  2. I guiden väljer du SQL Server i listan över drivrutiner och klickar sedan på Nästa.

  3. Skriv ett namn för DSN-filen eller klicka på Bläddra för att spara filen på en annan plats.

   Obs!: Du måste ha skrivbehörighet till mappen för att kunna spara DSN-filen.

  4. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför för att avsluta guiden Skapa ny datakälla.

   Guiden Skapa en ny datakälla för SQL Server startas.

  5. Skriv en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning i guiden. Det här steget är valfritt.

  6. Under Vilken SQL Server vill du ansluta till i rutan Server skriver eller väljer du namnet på den SQL Server-dator som du vill ansluta till och klickar sedan på Nästa för att fortsätta.

  7. På den här sidan i guiden kanske du behöver information från SQL Server-databasadministratören, till exempel om du vill använda Windows NT- eller SQL Server-autentisering. Klicka på Nästa för att fortsätta.

  8. På nästa sida i guiden kan du behöva få mer information från SQL Server-databasadministratören. Om du vill ansluta till en viss databas kontrollerar du att kryssrutan Ändra standarddatabasen till är markerad, markerar den SQL Server-databas som du vill arbeta med och klickar sedan på Nästa.

  9. Klicka på Slutför. Granska den sammanfattande informationen och klicka på Testa datakällan.

  10. Granska testresultatet och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Test av SQL Server ODBC-datakälla.

   Om testet lyckades klickar du på OK igen för att slutföra guiden, eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka till guiden och ändra dina inställningar.

 11. Klicka på OK.

  Dialogrutan Länka tabeller visas.

 12. Klicka på alla tabeller eller vyer som du vill länka till under Tabeller och klicka sedan på OK.

  1. Om dialogrutan Välj unikt index visas gick det inte att avgöra i Access vilket eller vilka fält som identifierar respektive rad i datakällan. Markera i sådana fall det fält eller den kombination av fält som är unik för varje rad, och klicka sedan på OK. Kontakta SQL Server-databasadministratören om du är osäker.

Access avslutar länkningsåtgärden och visar den nya länkade tabellen eller tabellerna i navigeringsfönstret.

Viktigt!: Varje gång du öppnar antingen en länkad tabell eller källobjektet ser du den senaste informationen. Däremot återspeglas inte strukturella ändringar som görs i ett SQL Server-objekt automatiskt i en länkad tabell.

Uppdatera en länkad tabell genom att använda den senaste SQL Server-objektstrukturen

 1. Högerklicka i tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Länkhanteraren på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan vid varje länkad tabell som du vill uppdatera, eller klicka på Markera alla om du vill välja alla länkade tabeller.

 3. Klicka på OK.

  Om uppdateringen lyckas visas ett meddelande om detta i Access. I annat fall visas ett felmeddelande i Access.

 4. Klicka på Stäng för att stänga Länkhanteraren.

Överst på sidan

Vad mer behöver jag veta?

Överst på sidan

Hur Access tolkar SQL Server-datatyper

Eftersom Access-datatyper skiljer sig från SQL Server-datatyper, måste Access avgöra vilken Access datatyp som är mest lämplig att använda för varje kolumn i varje SQL Server-tabell eller -vy som du importerar eller länkar till. En SQL Server-kolumn med datatypen bit importeras eller länkas till exempel till Access som datatypen Ja/Nej. Ett annat exempel: en SQL Server-kolumn med datatypen nvarchar(255) (eller mindre) importeras eller länkas som datatypen Text, men en kolumn med datatypen nvarchar(256)(eller större) importeras som ett Access PM-fält. När du har slutfört en import- eller länkoperation kan du öppna tabellen i designvyn och bekräfta vilka datatyper som tilldelats fälten i Access. Du kan ändra datatyperna för fält i importerade tabeller. Du kan däremot inte ändra datatyper för fält i länkade tabeller, utom genom att ändra dem i själva SQL Server-databasen eller i ett Access-projekt som är kopplat till den databasen.

I följande tabell finns de viktigaste SQL Server-datatyperna. Andra och tredje kolumnen visar hur varje typ tolkas av Access.

Datatyper i SQL Server

Datatyper i Access

Fältstorlek i Access

bigint

Text

255

binary ( fältstorlek )

Binärvärden

Samma som fältstorlek i SQL Server

bit

Ja/Nej

char ( fältstorlek ), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

char ( fältstorlek ), där fältstorlek är större än 255

PM

datetime

Datum/tid

decimal ( precision , skala )

Tal

Decimal (precision och skala i Access matchar precision och skala i SQL Server.)

float

Tal

Double

image

OLE-objekt

int

Tal

Long Integer

money

Valuta

nchar ( fältstorlek ), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

nchar ( fältstorlek ), där fältstorlek är större än 255

PM

ntext

PM

numeric ( precision , skala )

Tal

Decimal (precision och skala i Access matchar precision och skala i SQL Server.)

nvarchar ( fältstorlek ), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

nvarchar ( fältstorlek ), där fältstorlek är större än 255

PM

nvarchar(MAX)

PM

real

Tal

Single

smalldatetime

Datum/tid

smallint

Tal

Integer

smallmoney

Valuta

sql_variant

Text

255

text

PM

timestamp

Binärvärden

8

tinyint

Tal

Byte

uniqueidentifier

Tal

ReplikeringsID

varbinary

Binärvärden

Samma som fältstorlek i SQL Server

varbinary(MAX)

OLE-objekt

varchar ( fältstorlek ), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

varchar ( fältstorlek), där fältstorlek är större än 255

PM

varchar(MAX)

PM

xml

PM

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×