Infoga och beräkna enkla matematiska ekvationer i OneNote

Du behöver ingen miniräknare för att lösa enklare matematiska problem. Du kan snabbt skriva ned matematiska ekvationer under ett möte, konferens eller lektion, och sedan göra beräkningarna direkt i OneNote.

 1. Skriv ned ekvationen som ska beräknas. Du kan t.ex. skriva 95+83+416 för att räkna ut summan av talen 95, 83, och 416, eller ROT(15) för att räkna ut kvadratroten av talet 15.

 2. Efter ekvationen skriver du ett likhetstecken ( = ) och trycker på Blanksteg. Svaret visas efter likhetstecknet.

  Tips: 

  • Använd inga blanksteg i ekvationen. Skriv talen, operatorerna och funktionerna i en enda sammanhängande textsträng.

  • Funktionskoderna är inte skiftlägeskänsliga. Exempel: ROT(3) =, rot(3)= eller Rot(3)= beräknar samma svar.

  • Om du vill skapa en ny rad efter resultatet trycker du på Retur (i stället för Blanksteg) efter likhetstecknet.

Om du vill att endast resultatet ska visas i anteckningarna kan du ta bort ekvationen efter att du har utfört beräkningen. Resultatet finns kvar i anteckningarna.

Exempel på enkla beräkningar

Nedan ges ett antal exempel på matematiska uttryck som kan beräknas i OneNote.

 • Den genomsnittliga försäljningen av en produkt under en månad.    Om de totala årsintäkterna t.ex. uppgår till 215 000 kronor skriver du 215000/12= och trycker på Blanksteg.

 • De totala utbetalningarna under en månad.    Skriv t.ex. 48*1299,90= och tryck på Blanksteg för att beräkna kostnaden för 48 månatliga betalningar på 1299,90 kronor.

 • Sinus av en 30-graders vinkel.    Skriv t.ex. sin(30)= och tryck på Blanksteg.

 • Mer fullständiga matematiska ekvationer    Skriv t.ex. (6+7) / (4*ROT(3))= och tryck Blanksteg för att räkna ut resultatet av (6+7) dividerat med (4 gånger kvadratroten av 3).

Aritmetiska operatorer som stöds

Följande operatorer kan användas i ekvationer.

Operator

Betydelse

Exempel

+ (plustecken)

Addition

3+3

- (minustecken)

Subtraktion
negation

3-1
-1

* (asterisk)

Multiplikation

3*3

X (versaler eller gemener)

Multiplikation

3x3

/ (snedstreck)

Division

3/3

% (procenttecken)

Procent

20 %

^ (cirkumflex)

Exponentiering

3^2

! (utropstecken)

Fakultet

5!

Matematiska och trigonometriska funktioner som stöds.

I följande tabell anges de matematiska och trigonometriska funktioner som kan användas i ekvationer.

Obs!: När du ska beräkna en funktion skriver du in motsvarande kod (t.ex. ROT för kvadratrot) och direkt därefter tal, vinklar eller variabler inom parenteser (se kolumnen Syntax).

Funktion

Beskrivning

Syntax

ABS

Returnerar absolutvärdet av ett tal

ABS(tal)

ACOS

Returnerar arcus cosinus för ett tal

ACOS(tal)

ASIN

Returnerar arcus cosinus för ett tal

ARCSIN(tal)

ATAN

Returnerar arcus tangens för ett tal

ATAN(tal)

COS

Returnerar cosinus för ett tal

COS(tal)

GR

Konverterar en vinkel (i radianer) till grader

GR(vinkel)

LN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

LN(tal)

LOG

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

LOG(tal)

LOG2

Returnerar 2-logaritmen för ett tal

LOG2(tal)

LOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett tal

LOG10(tal)

MOD

Returnerar resten efter division

(tal)MOD(tal)

PI

Returnerar värdet på π som en konstant

PI

PHI

Returnerar värdet på Φ (det gyllene snittet)

PHI

BET

Beräknar betalningen av ett lån baserat på en konstantränta, regelbundna betalningar och totalbeloppets nuvärde

BET(ränta;periodantal;nuvärde)

RAD

Konverterar en vinkel (i grader) till radianer

RAD(vinkel)

SIN

Returnerar sinus för en given vinkel

SIN(vinkel)

ROT

Returnerar den positiva kvadratroten

ROT(tal)

TAN

Returnerar tangens för ett tal

TAN(tal)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×