Du kan använda formler och funktioner i listor eller bibliotek för att beräkna data på en mängd olika sätt. Genom att lägga till en beräknad kolumn i en lista eller ett bibliotek kan du skapa en formel som innehåller data från andra kolumner och utför funktioner för att beräkna datum och tider, utföra matematiska ekvationer eller ändra text. I en aktivitetslista kan du till exempel använda en kolumn för att beräkna antalet dagar det tar att slutföra varje aktivitet, baserat på kolumnerna Startdatum och Slutdatum.

Obs!: I den här artikeln beskrivs de grundläggande begreppen när du använder formler och funktioner. Specifik information om en viss funktion finns i artikeln om den funktionen.

I den här artikeln

Översikt över formler

Formler är ekvationer som utför beräkningar på värden i en lista eller ett bibliotek. En formel inleds med ett likhetstecken (=). I följande formel multipliceras till exempel 2 med 3 och sedan läggs 5 till resultatet.

=5+2*3

Du kan använda en formel i en beräknad kolumn och beräkna standardvärden för en kolumn. En formel kan innehålla funktioner, kolumnreferenser, operatorer och konstanter, som i följande exempel.

=PI()*[Result]^2

Element

Beskrivning

Funktion

Funktionen PI() returnerar värdet för pi: 3,141592654.

Referens (eller kolumnnamn)

[Resultat] representerar värdet i kolumnen Resultat för den aktuella raden.

Konstant

Tal eller textvärden som anges direkt i en formel, till exempel 2.

Operator

Operatorn * (asterisk) multiplicerar och operatorn ^ (caret) upphöjer ett tal till en excert.

En formel kan använda ett eller flera av elementen från föregående tabell. Här är några exempel på formler (i ordningsföljd).

Enkla formler (till exempel =128+345)

Följande formler innehåller konstanter och operatorer.

Exempel

Beskrivning

=128+345

Adderar 128 och 345

=5^2

Kvadrat 5

Formler som innehåller kolumnreferenser (till exempel =[Intäkter] >[Kostnad])

Följande formler refererar till andra kolumner i samma lista eller bibliotek.

Exempel

Beskrivning

=[Intäkter]

Använder värdet i kolumnen Intäkter.

=[Intäkter]*10/100

10 % av värdet i kolumnen Intäkter.

=[Intäkter] > [Kostnad]

Returnerar Ja om värdet i kolumnen Intäkter är större än värdet i kolumnen Kostnad.

Formler som anropar funktioner (t.ex. =MEDEL(1, 2, 3, 4, 5))

Följande formler anropar inbyggda funktioner.

Exempel

Beskrivning

=MEDEL(1;2;3;4;5)

Returnerar medelvärdet för en uppsättning värden.

=MAX([Kv1]; [Kv2]; [Kv3]; [Kv4])

Returnerar det största värdet i en värdemängd.

=OM([Kostnad]>[Intäkter]; "Inte OK"; "OK")

Returnerar Inte OK om kostnaden är större än intäkter. Annars returneras OK.

=DAG("15-apr-2008")

Returnerar dagdelen av ett datum. Den här formeln returnerar talet 15.

Formler med kapslade funktioner (t.ex. =SUMMA(OM([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

I följande formler anges en eller flera funktioner som funktionsargument.

Exempel

Beskrivning

=SUMMA(OM([A]>[B];[A]-[B];10);[C])

Funktionen OM returnerar differensen mellan värdena i kolumnerna A och B, eller 10.

Med funktionen SUMMA adderar du returvärdet för funktionen OM och värdet i kolumn C.

=GRADER(PI())

Funktionen PI returnerar talet 3,141592654.

Funktionen GRADER omvandlar ett angivet värde i radianer till grader. Den här formeln returnerar värdet 180.

=ÄRTAL(HITTA("BD";[Kolumn1]))

Funktionen HITTA söker efter strängen BD i Kolumn1 och returnerar strängens startposition. Det returnerar ett felvärde om strängen inte hittas.

Funktionen ÄRNUMMER returnerar Ja om funktionen HITTA returnerade ett numeriskt värde. Annars returneras Nej.

Överst på sidan

Översikt över funktioner

Funktioner är fördefinierade formler som utför beräkningar baserat på särskilda värden, så kallade argument, i en viss ordning eller struktur. Funktioner kan användas för att utföra enkla eller avancerade beräkningar. Exempelvis avrundar följande instans av funktionen AVRUNDA ett tal i kolumnen Kostnad till två decimaler.

=ROUND([Cost], 2)

Följande ordlista är användbar när du lär dig funktioner och formler:

Struktur     Strukturen i en funktion börjar med ett likhetstecken (=) följt av funktionsnamnet, en inledande parentes, argumenten för funktionen avgränsade med semikolon och en avslutande parentes.

Funktion     Det här är namnet på en funktion som stöds av listor eller bibliotek. Varje funktion har ett visst antal argument, bearbetar dem och returnerar ett värde.

Argument     Argumenten kan vara tal, text, logiska värden som Sant eller Falskt eller kolumnreferenser. Det argument som du anger måste ge ett giltigt värde för det argumentet. Argument kan också vara konstanter, formler eller andra funktioner.

Ibland kan du vara tvungen att använda en funktion som ett av argumenten i en annan funktion. I följande formel används till exempel en kapslad MEDEL-funktion och resultatet jämförs med summan av två kolumnvärden.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Giltiga returer     När en funktion används som ett argument måste den returnera samma typ av värde som används i argumentet. Om argumentet till exempel använder Ja eller Nej måste den kapslade funktionen returnera Ja eller Nej. Om den inte gör det visas i listan eller biblioteket #VALUE! felvärde.

Nivåbegränsningar vid kapsling     En formel kan innehålla upp till åtta nivåer med kapslade funktioner. När funktion B används som argument i Funktion A, är funktion B en funktion på den andra nivån. I exemplet ovan är t.ex. funktionen SUMMA en andranivåfunktion eftersom den är ett argument till funktionen MEDEL. En funktion som kapslas inom funktionen SUMMA är en funktion på den tredje nivån och så vidare.

Meddelanden: 

 • Listor och bibliotek stöder inte funktionerna SLUMP och NU.

 • Funktionerna IDAG och JAG kan inte användas i beräknade kolumner men stöds i inställningen för standardvärde för en kolumn.

Överst på sidan

Använda kolumnreferenser i en formel

En referens identifierar en cell på den aktuella raden och anger till en lista eller ett bibliotek där du kan söka efter värden eller data som du vill använda i en formel. [Kostnad] refererar till exempel till värdet i kolumnen Kostnad på den aktuella raden. Om kolumnen Kostnad har värdet 100 för den aktuella raden returnerar =[Kostnad]*3 3 300.

Med referenser kan du använda de data som finns i olika kolumner i en lista eller ett bibliotek i en eller flera formler. Kolumner med följande datatyper kan refereras i en formel: en enda rad med text, tal, valuta, datum och tid, val, ja/nej och beräknat.

Du använder visningsnamnet för kolumnen för att referera till den i en formel. Om namnet innehåller ett blanksteg eller ett specialtecken måste du omge namnet med hakparenteser ([ ]). Referenser är inte från fall till fall-känsliga. Du kan till exempel referera till kolumnen Enhetspris i en formel som [Enhetspris] eller [enhetspris].

Meddelanden: 

 • Du kan inte referera till ett värde på en annan rad än den aktuella raden.

 • Du kan inte referera till ett värde i en annan lista eller ett annat bibliotek.

 • Du kan inte referera till ID för en rad för en nyligen infogad rad. ID:t finns inte ännu när beräkningen utförs.

 • Du kan inte referera till en annan kolumn i en formel som skapar ett standardvärde för en kolumn.

Överst på sidan

Använda konstanter i en formel

En konstant är ett värde som inte beräknas. Några exempel på konstanter är: datumet 2008-10-09, talet 210 och texten "kvartalsresultat". Konstanter kan vara av följande datatyper:

 • String (Exempel: =[Last Name] = "Smith")

  Strängkonstanterna omges av citattecken och kan innehålla upp till 255 tecken.

 • Tal (Exempel: =[Kostnad] >= 29,99)

  Numeriska konstanter kan inkludera decimaler och kan vara positiva eller negativa.

 • Datum (exempel: =[Datum] > DATUM(2007,7,1))

  Datumkonstanterna kräver att FUNKTIONEN DATUM(år,månad,dag) används.

 • Boolesk (exempel: =OM([Kostnad]>[Intäkter],"Förlust"; "Ingen förlust")

  Ja och Nej är booleska konstanter. Du kan använda dem i villkorsuttryck. I exemplet ovan, om Kostnad är större än Intäkter, returnerar funktionen OM Ja och formeln returnerar strängen "Förlust". Om Kostnad är lika med eller mindre än Intäkter, returnerar funktionen Nej och formeln returnerar strängen "Ingen förlust".

Överst på sidan

Använda beräkningsoperatorer i en formel

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Listor och bibliotek har stöd för tre olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer och text.

Aritmetiska operatorer

Använd följande aritmetiska operatorer för att utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion eller multiplikation. om du vill kombinera tal eller för att ge numeriska resultat.

Aritmetisk operator

Betydelse (exempel)

+ (plustecken)

Addition (3+3)

– (minustecken)

Subtraktion (3–1)
Negation (–1)

* (asterisk)

Multiplikation (3*3)

/ (snedstreck)

Division (3/3)

% (procenttecken)

Procent (20 %)

^ (cirkumflex)

Exponentiering (3^2)

Jämförelseoperatorer

Använd följande operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde av ja eller nej.

Jämförelseoperator

Betydelse (exempel)

= (likhetstecken)

Lika med (A=B)

> (större än-tecken)

Större än (A>B)

< (mindre än-tecken)

Mindre än (A<B)

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med (A>=B)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med (A<=B)

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med (A<>B)

Textoperator

Använd et-tecken (&) för att sammanfoga en eller flera textsträngar för att skapa ett enda textstycke.

Textoperator

Betydelse (exempel)

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde ("Nord"&"vind")

Ordningen i vilken en lista eller ett bibliotek utför åtgärder i en formel

Formler beräknar värden i en särskild ordning. En formel kan börja med ett likhetstecken (=). Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operanderna), som avgränsas av beräkningsoperatorer. Listor och bibliotek beräknar formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Prioritetsordning för operatorer

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utför listor och bibliotek åtgärderna i den ordning som visas i följande tabell. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, till exempel om en formel innehåller både en multiplikationsoperator och en divisionsoperator, utvärderar listor och bibliotek operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponentiering

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogning (kopplar samman två textsträngar)

= < > <= >= <>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom en lista eller ett bibliotek beräknar multiplikation före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

=5+2*3

Om du däremot använder parenteser för att ändra syntaxen adderar listan eller biblioteket 5 och 2 och multiplicerar sedan resultatet med 3 så att resultatet blir 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan gör parenteserna runt den första delen av formeln att listan eller biblioteket beräknar [Kostnad]+25 först och sedan dividerar resultatet med summan av värdena i kolumnerna EC1 och EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×