Kommandoradsväxlar för Microsoft Office-produkter

När du startar en Microsoft Office-produkt körs startprocessen på ett vanligt sätt. Microsoft Word visar till exempel Word-välkomstskärmen och läser in mallen Normal. Anta att du vill att Word ska starta utan välkomstskärmen och sedan läsa in en annan mall än mallen Normal. Eller så kanske du vill anpassa processen ännu mer genom att läsa in ett tillägg eller köra ett makro vid start. Du kan lägga till alternativ som detta genom att använda underkommandon som kallas kommandoradsväxlar för en Office-app startkommando.

Om du bara vill använda anpassningen en gång kan du skriva kommandot och växla i dialogrutan Kör (Start-menyn) i Microsoft Windows. Om du vill använda en viss växel många gånger eller varje gång du startar programmet kan du skapa en genväg på skrivbordet som startar programmet med samma växel och parametrar. I den här artikeln beskrivs båda sätten. Den innehåller även en tabell med en lista över alla växlar och parametrar som är tillgängliga i Office-skrivbordsapparna.

Om du använder en kommandoradsväxel behöver du inte skriva hela startkommandot i kommandotolken. Du kan starta Office-programmet som vanligt genom att klicka på programikonen på skrivbordet eller genom att klicka på programnamnet på Start-menyn. Alla startmetoder gör i princip samma sak: de kör appens EXE-fil, även om du inte skriver kommandot eller ens ser det.

En kommandoradsväxel är en modifierare som läggs till i EXE-filen. En startfil med en växel ser ut så här.

 outlook.exe /nopreview

I det här exemplet har en kommandoradsväxel lagts till i EXE-filen för Microsoft Outlook. Växeln består av ett snedstreck och ett ord eller en förkortning som anger växelns åtgärd. Den här växeln anger att Outlook ska startas utan att läsfönstret visas.

En växel följs ibland av en eller flera specifika instruktioner som kallas för parametrar, som ger programmet ytterligare information om hur du kör exe-kommandot. Följande kommando anger till exempel att Outlook ska läsa in ett visst profilnamn vid start.

outlook exe /profile profilename

Byt namn kan inte förkortas och är inte fallkänsliga. Deras parametrar är emellertid ibland fallkänsliga.

Här är namnen på startkommandona för Office-produkterna Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint-visningsprogrammet, Outlook och Access.

Word

winword.exe

Excel

excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

outlook.exe

Access

msaccess.exe

När du använder något av Office-startkommandona måste du ange den fullständiga sökvägen till produktens EXE-fil. Kontrollera platsen för den här filen på datorn. I den här tabellen visas platserna för EXE-filerna om du godkände standardplatserna för mapparna under installationen.

I Office 2007

Windows 32-bitars: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bitars: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

I Office 2010

Windows 32-bitars: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bitars: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

I Office 2013

Windows 32-bitars: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bitars: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

I Office 2016
& Office 2019

Windows 32-bitars: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bitars: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

I Office 365

Windows 32-bitars: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bitars: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. I Windows 10 klickar du på Sök- eller Cortana-ikonen i Aktivitetsfältet, skriver Kör och klickar sedan på Kommandotolken i resultatet.

  I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten, skriver Köroch trycker sedan på Retur.

  I Windows 7 klickar du på Start,pekar på Alla program,klickar på Tillbehöroch sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du ett citattecken, anger den fullständiga sökvägen till appens EXE-fil och sedan ett till citattecken. Om du vill kan du klicka på Bläddra och leta reda på filen och markera den. I så fall anges citattecknen automatiskt.

 3. Efter det avslutande citattecknet skriver du ett blanksteg och sedan växeln. Du kan till exempel skriva:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Nästa gång du startar programmet öppnas det som vanligt. Om du vill att den anpassade startaren ska kunna användas upprepat läser du nästa avsnitt.

Observera följande om att använda kommandoradsväxlar:

 • Du kan bara använda en växel åt gången. Det går inte att starta en Office-app med flera växlar.

 • Om parametern är en sökväg till en plats på datorn, eller ett filnamn med blanksteg, omger du den med dubbla citattecken, till exempel /t "Månadsrapport.dotx".

 • Växlar och parametrar är inte fallkänsliga. Till exempel fungerar /RO på samma sätt som /ro.

 • Ta med ett blanksteg före varje växel och ett före varje parameter.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I guiden Skapa genväg,i rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till, skriver du ett dubbelt citattecken ( "), den fullständiga sökvägen till appens EXE-fil (inklusive filnamnet) och anger sedan ytterligare ett dubbelt citattecken. (Du kan alternativt klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen och markera den. I det här fallet läggs citattecknen till automatiskt.)

 3. Skriv ett blanksteg efter det avslutande citattecknet och skriv sedan växeln och eventuella parametrar. Om parametern är en sökväg till en plats på datorn, och sökvägen innehåller ett blanksteg, måste den också omges av citattecken. Till exempel:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klicka på Nästa.

 5. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  Guiden skapar genvägen och placerar den på skrivbordet.

När du vill använda genvägen för att starta programmet dubbelklickar du på det.

Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Lista över kommandoradsväxlar för Office-produkter

Varje Office-produkt har olika uppsättning kommandoradsväxlar.

Obs! Dessa listor innehåller inte alla växlar som lagts till sedan Office 2007. Om du använder kommandoradsväxlar och vill ha information om nyare växlar som är tillgängliga, svara Ja eller Nej på frågan "Var den här informationen användbar" i slutet av det här avsnittet. Berätta sedan vilken Office-produkt och version du är intresserad av i rutan som visas.

Växel och parameter

Beskrivning

/safe

Startar Word i felsäkert läge.

/q

Startar Word utan att visa Word-välkomstskärmen.

/ttemplatename

Börjar Word med ett nytt dokument baserat på en annan mall än mallen Normal.

Exempel    Om du vill starta Word med ett dokument som baseras på en mall med namnet Myfax.dotx, lagrad på C-enheten, skriver du följande i kommandotolken:

/tc:\Myfax.dotx

Obs!: Ta inte med ett blanksteg mellan växeln och namnet på mallfilen.

Säkerhetsmeddelande: Eftersom mallar kan lagra makrovirus är du försiktig med att öppna dem eller skapa filer baserade på nya mallar. Vidta följande försiktighetsåtgärder: kör uppdaterade antivirusprogram på datorn, hög säkerhetsnivå för makron, avmarkera kryssrutan Lita på alla installerade tillägg och mallar, använd digitala signaturer och skapa en lista över betrodda källor.

/t filename

Startar Word och öppnar en befintlig fil.

Exempel    Starta Word och öppna mallfilen Myfax.dotx, som finns på C-enheten, genom att skriva följande i kommandotolken:

/t c:\Myfax.dotx

Exempel    Starta Word och öppna flera filer, till exempel MyFile.docx och MyFile2.docx, som är lagrade på C-enheten genom att skriva följande i kommandotolken:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Startar Word med ett nytt dokument baserat på en befintlig fil.

Exempel    Om du vill starta Word och skapa ett nytt dokument baserat på MyFile.docx filer som lagras på skrivbordet skriver du följande i kommandotolken:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Startar Word och öppnar en skrivskyddskopia av ett dokument som lagras på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Webbplatsen måste finnas på en dator med Word 2007 eller senare eller Windows SharePoint Services 2.0 eller senare.

Exempel    Starta Word och öppna en kopia av MyFile.docx, som lagras i ett dokumentbibliotek på webbadressen http://MySite/Documents, genom att skriva följande i kommandotolken:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Obs!: Om dokumentet är utcheckat till dig har växeln /h ingen effekt. Filen öppnas så att du kan redigera den.

/pxslt

Startar Word och öppnar ett befintligt XML-dokument baserat på den angivna XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Exempel    Starta Word och använd XSLT MyTransform, som finns på C-enheten, på XML-filen Data.xml som också lagras på C-enheten genom att skriva följande i kommandotolken:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Startar Word och förhindrar att tillägg och globala mallar (inklusive mallen Normal) läses in automatiskt. Växeln /a låser även inställningsfilerna.

/ladd-in

Startar Word och läser sedan in ett specifikt Word-tillägg.

Exempel    Starta Word och läs in tillägget som Sales.dll C-enheten genom att skriva följande i kommandotolken:

/lc:\Sales.dll

Obs!: Ta inte med blanksteg mellan växeln och tilläggsnamnet.

Säkerhetsmeddelande: Var försiktig när du använder körbara filer eller koder i makron eller program. Körbara filer och kod kan användas till att utföra åtgärder som kan försämra säkerheten för datorn och din information.

/m

Startar Word utan att köra AutoExec-makron.

/mmacroname

Startar Word och kör sedan ett särskilt makro. Växeln /m förhindrar också att Word kör AutoExec-makron.

Exempel    Starta Word och kör sedan makrot Salelead genom att skriva följande i kommandotolken:

/mSalelead

Obs!: Ta inte med ett blanksteg mellan växeln och makronamnet.

Eftersom makron kan innehålla virus är du försiktig när du kör dem. Vidta följande försiktighetsåtgärder: kör ett uppdaterat antivirusprogram på datorn. ställa in makrosäkerhetsnivån till hög; avmarkera kryssrutan Lita på alla installerade tillägg och mallar. använda digitala signaturer en lista över betrodda utgivare.

/n

Startar en ny instans av Word utan att ett dokument är öppet. Dokument som öppnas i varje instans av Word visas inte som alternativ i listan Växla fönster över andra instanser.

/w

Inleder en ny instans av Word med ett tomt dokument. Dokument som öppnas i varje instans av Word visas inte som alternativ i listan Växla fönster för andra instanser.

/r

Registrerar Word på nytt i Windows-registret. Det här bytet startar Word, kör installationsprogrammet för Office, uppdaterar Windows-registret och stänger sedan.

/x

Startar Word från operativsystemets gränssnitt så att Word bara svarar på en DDE-begäran (Dynamic Data Exchange) (till exempel för att skriva ut ett dokument programmässigt).

/ztemplatename

Visuellt fungerar exakt som växeln /t. Du kan emellertid använda växeln /z med Word för att generera både en starthändelse och en ny händelse, medan växeln /t endast genererar en starthändelse.

Växel och parameter

Beskrivning

sökväg till | filnamn

Den här parametern kräver ingen växel.

Startar Excel och öppnar den angivna filen.

Exempel

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r arbetsbokens sökväg | filnamn

Öppnar en specifik arbetsbok som skrivskyddad.

Exempel

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t arbetsbokens sökväg | filnamn

Startar Excel och öppnar den angivna filen som en mall.

Exempel

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n arbetsbokssökväg | filnamn

Som /tstartar Excel och öppnar den angivna filen som en mall.

Exempel

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e eller /embed

Förhindrar att startskärmen i Excel visas och att en ny tom arbetsbok inte kan öppnas.

Exempel

excel.exe /e

/p arbetsbokens sökväg

Anger en mapp som den aktiva arbetsmappen (till exempel mappen som pekas på i dialogrutan Spara som).

Exempel

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s eller /safemode

Tvingar Excel att kringgå alla filer som lagras i startkataloger, till exempel standardmappen XLStart i katalogen där Excel eller Microsoft Office är installerat.

Exempel

excel.exe /s

/m

Skapar en ny arbetsbok som innehåller ett enda XLM-makroblad.

Exempel

excel.exe /m

/a progID

Startar Excel och läser in det automatiserings tillägg som anges av tilläggets progID.

Exempel

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Startar en ny instans (en separat process) av Excel.

Exempel

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Här är de kommandoradsväxlar som är tillgängliga för PowerPoint.

Växel eller parameter

Åtgärd

/B

Startar PowerPoint med en ny tom presentation.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Startar PowerPoint med den angivna filen öppen och startar även Microsoft Windows NetMeeting-konferenser.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Obs!: Om du använder växeln utan att ange en fil startar PowerPoint utan att öppna presentationen och NetMeeting-konferenser startas inte.

/EMBEDDING

Startar PowerPoint utan att visa Office PowerPoint 2007 programfönstret. Utvecklare använder den här växeln när de testar tillägg.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /EMBEDDING

/M MACRO

Kör ett makro i en viss presentation.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M myfile.pptm "MittMakro"

"MittMakro" är ett makro i filen som myfile.pptm.

/N

Startar PowerPoint och skapar en ny presentation.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Path\mallnamn.potx"

Det här exemplet anger namnet på mallen som den nya presentationen baseras på: mallnamn.potx.

Om inget mallnamn anges startar PowerPoint en ny presentation baserat på den tomma mallen (i praktiken samma som att använda växeln /N utan mallnamn).

/O

Startar PowerPoint och anger en lista med filer som ska öppnas.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O file name1.pptx, File name2.pptx

/P

Skriv ut presentationen till standardskrivaren med standardinställningarna.

När du använder växeln /P visar PowerPoint dialogrutan Skriv ut innan du skriver ut. När du har valt alternativ och klickar på OK stängs dialogrutan och PowerPoint skriver ut filen och stängs sedan. Om du inte vill se PowerPoint alls använder du istället växeln /PT (skriv ut till).

Exempel: "c:\program files\micro softoffice\office12\POWERPNT.exe" /P "MyFile.pptx"

/PT

Skriv ut presentationen till den angivna skrivaren med standardinställningarna.

Om du inte vill se PowerPoint alls använder du växeln /PT (skriv ut till).

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PT "Skrivarnamn" "" "" "MyFile.pptx"

Skrivarnamn är namnet på den skrivare som visas i rutan Namn under Skrivare i dialogrutan Skriv ut. De tomma citattecknen är nödvändiga. Citattecknen runt Skrivarnamn och sökvägen till PPTX-filen behövs bara om det finns blanksteg i något av namnen, men det är alltid en bra idé att använda dem.

/PWO

Skriver ut den angivna filen men visar dialogrutan Skriv ut.

När du använder växeln /P visar PowerPoint dialogrutan Skriv ut innan du skriver ut. När du har valt alternativ och klickar på OK stängs dialogrutan och PowerPoint skriver ut filen och stängs sedan. Om du inte vill se PowerPoint alls använder du istället växeln /PT (skriv ut till).

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/RESTORE

Återställer PowerPoint på samma sätt som innan programmet stängdes på felaktigt sätt. När PowerPoint startas om försöker det återställa vissa aspekter av tillståndet för programmet och presentationerna innan det stängdes.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /RESTORE

/S

Öppnar den angivna presentationsfilen som ett bildspel.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Presentation1.pptx"

Här är kommandoradsväxlarna som är tillgängliga för PowerPoint Viewer.

Växel eller parameter

Åtgärd

/D

Visar dialogrutan Öppna när presentationen avslutas.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/L

Läser en spellista med PowerPoint-presentationer som finns i en textfil.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Your_Play_List.txt "

Obs!: Spellistfilen är en lista över presentationsfilnamn (som föregås av sökvägen efter behov). Det går inte att lägga till ytterligare kommandoradsväxlar för enskilda presentationer i spellistan.

/N#

Öppnar presentationen med ett angivet bildnummer, i stället för bild 1.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Presentation.pptx"

I det här exemplet öppnas Presentation.pptx med bild 5.

/S

Startar visningsprogrammet utan att visa välkomstskärmen.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Skickar presentationen till en skrivare och skriver ut filen.

Exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Presentation.pptx"

I det här exemplet skrivs filen Presentation.pptx ut.

Växel

Beskrivning

/a

Skapar ett objekt med den angivna filen som en bifogad fil.

Exempel:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\mina dokument\labels.doc"

Om du inte anger en objekttyp antas objektets typ vara IPM.Note. Kan inte användas med meddelandeklasser som inte är baserade på Outlook.

/altvba otmfilnamn

Öppnar det VBA-program som parametern otmfilnamn anger, i stället för %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meddelandeklass

Skapar en ny instans av den angivna meddelandeklassen (Outlook-formulär eller andra giltiga MAPI-formulär).

Exempel:

 • /c ipm.activity skapar en Journal-post

 • /c ipm.appointment skapar en avtalad tid

 • /c ipm.contact skapar en kontakt

 • /c ipm.note skapar ett e-postmeddelande

 • /c ipm.stickynote skapar en anteckning

 • /c ipm.task skapar en uppgift

/checkclient

Frågar efter standardhanterare för e-post, diskussionsgrupper och kontakter.

/cleanautocompletecache

Tar bort alla namn och e-postadresser från listan Komplettera automatiskt. (Endast Outlook 2013, 2016)

/cleancategories

Tar bort alla anpassade kategorinamn som du har skapat. Återställer kategorier till standardnamnen.

/cleanclientrules

Startar Outlook och tar bort klientbaserade regler.

/cleanconvongoingactions

Tar bort CAT (Conversations Actions Table). CAT-poster för en konversationstråd blir vanligtvis inaktuella efter 30 dagar utan aktivitet. Kommandoradsväxeln tar bort alla regler för konversationstaggar, ignorera och flytta, så att alla ytterligare åtgärder omedelbart stoppas. (Endast Outlook 2013, 2016)

/cleandmrecords

Tar bort loggningsposter som sparas när en hanterare eller ett ombud tackar nej till ett möte.

/cleanfinders

Återställer alla sökmappar i Microsoft Exchange-postlådan för den första profilen som öppnas.

/cleanfromaddresses

Tar bort alla manuellt tillagda Från-poster i profilen.

/cleanmailtipcache

Tar bort alla E-posttips från cachelagringen. (Endast Outlook 2013, 2016)

/cleanreminders

Rensar och återskapar påminnelser.

/cleanroamedprefs

Alla tidigare centrala inställningar tas bort och kopieras igen från de lokala inställningarna på datorn där växeln används. Dessa omfattar centrala inställningar för påminnelser, rutnät för ledig/upptagen tid, arbetstid, kalenderpublicering och RSS-regler.

/cleanrules

Startar Outlook och tar bort klient- och serverbaserade regler.

Viktigt Om du har flera eller ytterligare postlådor i din Outlook-profil och kör kommandoradsväxeln /cleanrules tas reglerna bort från alla anslutna postlådor. Därför rekommenderar vi att du bara kör det här kommandot när din Outlook-profil bara innehåller den enda målpostlådan.

/cleanserverrules

Startar Outlook och tar bort serverbaserade regler.

/cleansharing

Tar bort alla prenumerationer på RSS, Internetkalendrar och SharePoint från kontoinställningarna, men lämnar kvar tidigare hämtat innehåll på datorn. Detta är användbart om du inte kan ta bort dessa prenumerationer via Outlook 2013.

/cleansniff

Åsidosätter programlåsningen som avgör vilken dator som hanterar mötesobjekt (när du kör Outlook samtidigt). Låsningen förhindrar att dubbla påminnelser skapas. Den här växeln tar bort låsningen på datorn där den används. Detta möjliggör hantering av mötesobjekt i Outlook.

/cleansubscriptions

Tar bort prenumerationsmeddelanden och egenskaper för prenumerationsfunktioner.

/cleanweather

Tar bort städer som har lagts till i fältet Väder.

/cleanviews

Återställer standardvyer. Alla egendefinierade vyer som du skapat själv kommer att försvinna.

/embedding

Används utan parametrar för ett vanligt OLE-anrop till CoCreate.

/f filnamn

Öppnar en angiven meddelandefil (.msg) eller sparad Microsoft Office-sökning (.oss).

/finder

Öppnar dialogrutan Avancerad sökning.

/hol holfilnamn

Öppnar den angivna HOL-filen.

/ical icsfilnamn

Öppnar den angivna ICS-filen.

/importNK2

Importerar innehållet i en .nk2-fil som innehåller listan med smeknamn som används av funktionerna Kontrollera namn automatiskt och Komplettera automatiskt.

/importprf prffilnamn

Startar Outlook och öppnar/importerar den definierade MAPI-profilen (*.prf). Om Outlook redan är öppet ställs profilen i kö så att den importeras vid nästa start.

/launchtraininghelp resursid

Öppnar ett Hjälp-fönster med det hjälpavsnitt som anges av resursid.

/m epostnamn

Används för att lägga till ett e-postnamn i objektet. Fungerar endast tillsammans med kommandoradsväxeln /c.

Exempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m epostnamn

 • Outlook.exe /c ipm.note /m user@contoso.com?subject=Test&body=Hello

/noextensions

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/nopreview

Startar Outlook utan läsfönster.

/p meddelandefilnamn

Skriver ut det angivna meddelandet (.msg).

/profile profilename

Läser in den angivna profilen. Om profilens namn innehåller ett blanksteg skriver du profilnamnet inom citattecken (" ").

/profiles

Öppnar dialogrutan Välj profil oavsett inställningen i dialogrutan AlternativVerktyg-menyn.

/promptimportprf

Samma som /importprf, med skillnaden att en fråga visas och användaren kan avbryta importen.

/recycle

Startar Outlook genom att använda ett befintlig Outlook-fönster, om det finns ett. Används tillsammans med växlarna /explorer eller /folder.

/remigratecategories

Startar Outlook och startar följande kommandon för standardpostlådan:

 • Uppgraderar färgade För uppföljning-flaggor till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Uppgraderar kalenderetiketter till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Lägger till alla kategorier som används för andra objekt än postobjekt i huvudkategorilistan

Obs!: Det här är samma kommando som Uppgradera till färgkategorier i varje egenskapsdialogruta i Outlook-postlådan.

/resetfolders

Återställer mappar som saknas för standardleveransplatsen.

/resetfoldernames

Återställer namnen på standardmappar (till exempel Inkorgen och Skickat) till de standardnamn som är definierade i den aktuella språkversionen av Office.

Om du till exempel först ansluter till din postlåda med en ryskspråkig version av Outlook går det inte att ändra de ryska standardnamnen på standardmapparna. Om du vill ändra namnen på standardmapparna till ett annat språk, till exempel japanska eller engelska, kan du använda den här växeln för att återställa standardnamnen efter att du har ändrat språket i användargränssnittet eller installerat en annan språkversion av Outlook.

/resetformregions

Tömmer formulärområdenas cache och läser in formulärområdesdefinitioner på nytt från Windows-registret.

/resetnavpane

Rensar och omgenererar Mappfönster för den aktuella profilen.

/resetquicksteps

Återställer standardsnabbstegen. Alla snabbsteg som användare skapat tas bort.

/resetsearchcriteria

Återställer alla snabbsökningskriterier så att standarduppsättningen kriterier visas i alla moduler.

/resetsharedfolders

Tar bort alla delade mappar från Mappfönster.

/resettodobar

Rensar och återskapar To-Do-aktivitetsfältet för den aktuella profilen.

/restore

Försöker öppna samma profil och mappar som var öppna innan Outlook avslutades på ett felaktigt sätt. (Endast Outlook 2013, 2016)

/rpcdiag

Öppnar Outlook och visar statusdialogrutan för RPC-anslutningen (Remote Procedure Call).

/safe

Startar Outlook utan läsfönstret eller anpassningar av verktygsfält. Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/safe:1

Startar Outlook utan läsfönster.

/safe:3

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/select mappnamn

Startar Outlook och öppnar den angivna mappen i ett nytt fönster. Om du till exempel vill starta Outlook och visa standardkalendern använder du: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Anger en delnings-URL som kopplas till Outlook. Använd till exempel stssync://URL om du vill koppla en SharePoint-lista till Outlook.

/sniff

Startar Outlook och tvingar fram identifiering av nya mötesförfrågningar i inkorgen och lägger sedan till dem i kalendern.

/t oftfilnamn

Öppnar den angivna OFT-filen.

/v vcffilnamn

Öppnar den angivna VCF-filen.

/vcal vcsfilnamn

Öppnar den angivna VCS-filen.

Växla

Parameter

Beskrivning

Ingen

databas

Öppnar den angivna databasen eller Microsoft Access-projektet. Du kan ta med en sökväg om det behövs. Om sökvägen innehåller blanksteg omsluter du den med citattecken.

/excl

Inga

Öppnar den angivna Access-databasen för exklusivt Access. Om du vill öppna databasen för delad användning i en miljö med fleraanvändare utelämnar du den här växeln. Gäller endast Access-databaser.

/ ro

Inga

Öppnar den angivna Access-databasen eller Access-projektet för skrivskydd.

/runtime

Inga

Anger att Access börjar med versionsalternativ för körning.

/profile

användarprofil

Startar Access med hjälp av alternativen i den angivna användarprofilen i stället för de standardinställningar för Windows-registret som skapades när du installerade Access. Detta ersätter växeln/ini som användes i versioner av Access före Access 95 för att ange en initieringsfil.

/compact

måldatabas eller Access-målprojekt

Komprimerar och reparerar Access-databasen eller komprimerar det Access-projekt som angavs före växeln /compact och stänger sedan Access. Om du utelämnar ett målfilnamn efter växeln /compact komprimeras filen till det ursprungliga namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat namn anger du en målfil. Om du tar med en sökväg som innehåller blanksteg omsluter du sökvägen med citattecken.

Om du anger ett filnamn i måldatabasen eller Access-projektparametern som är mål, men du inte inkluderar en sökväg, skapas målfilen i den standarddatabasmapp som anges i Access. Du kan ändra den här inställningen i dialogrutan Access-alternativ.

I ett Access-projekt komprimeras Access-projektfilen (.adp), men inte Microsoft SQL Server-databasen med det här alternativet.

/x

makro

Öppnar Access-databasen som angavs före växeln /x och kör sedan det angivna makrot. Ett annat sätt att köra ett makro när du öppnar en databas är att skapa ett makro som heter AutoExec.

Makron kan innehålla virus, så du måste vara försiktig när du kör dem. Vidta följande försiktighetsåtgärder: kör ett uppdaterat antivirusprogram på datorn. använda Säkerhetscenter för att inaktivera alla makron utom de som har signerats digitalt en lista över betrodda källor till makron.

/ cmd

Inga

Anger att det som följer på kommandoraden är det värde som kommer att returneras av funktionen Kommando. Det här alternativet måste vara den sista växeln på kommandoraden. Du kan använda semikolon (;) som ett alternativ till /cmd.

Använd den här växeln för att ange ett kommandoradsargument som kan användas i VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×