Under projektets förlopp kan du granska hur arbetet med aktiviteterna påverkar det övergripande scheman.

Vad vill du göra?

Granska schemaskillnader

När du följer förloppet för projektet kan du granska skillnaderna mellan planerat, schemalagt och verkligt arbete. Det gör det lättare att avgöra om arbetet med projektet fortskrider som förväntat. Du kan jämföra arbetsbelopp för aktiviteter som en helhet eller för resurser och deras enskilda tilldelningar.

Det enklaste sättet att jämföra arbetsmängder med den ursprungliga planen är att använda tabellen Arbete i en ark, till exempel vyn Gantt-schema eller vyn Resursanvändning. Värdet i fältet Arbete representerar det aktuella värdet för planerat arbete, som visar totalt verkligt och återstående arbete för aktiviteter som har startats och det senaste planerade arbetsvärdet för aktiviteter som ännu inte har startats.

Om du sparade en originalplan lagras de ursprungliga planerade arbetsmängderna i fältet Originalplan. Med det här fältet kan du jämföra arbetsbelopp i den ursprungliga planen med aktuella schemalagda arbetsmängder. I fältet Avvikelse visas den beräknade varians mellan planerat och schemalagt arbete, det vill säga skillnaden mellan fälten Originalplanoch Arbete.

Du kan också granska verkliga arbetsmängder i fälten Faktiskt. För slutförda aktiviteter innehåller fälten Arbete och Faktiskt samma värde.

Jämför...

Beskrivning

Hur gör jag?

Aktuell aktivitet fungerar med den ursprungliga planen

Du kan undersöka om dina aktiviteter använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av Gantt-schemat med tabellen Arbete.

Klicka på Gantt-schema på fliken Visa. I gruppen Data klickar du på pilen vid Tabelleroch sedan på Arbeta. Jämför värdena i fälten Arbete ochOriginalplan.

Om du vill se variansen mellan fälten Arbete och Originalplan granskar du fältet Avvikelse. För slutförda aktiviteter representerar den här avvikelsen skillnaden mellan faktiskt och planerat arbete. För aktiviteter som pågår är fältet Arbete summan av Verkligt arbete och Återstående arbete. För aktiviteter som ännu inte har startats är fältet Arbete den aktuella projektionen och är ofta detsamma som originalplanen.

I fältet Avvikelse jämförs bara fälten Arbeteoch Originalplan. Det jämför inte andra baslinjefält (t.ex. Originalplan1, Originalplan2 och så vidare).

Aktuellt uppgifts- och tilldelningsarbete med den ursprungliga planen

Du kan undersöka om aktiviteter och deras tilldelade resurser använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av vyn Aktivitetsanvändning där tabellen Arbete används.

Klicka på Aktivitetsanvändning i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa. Klicka pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa ochklicka sedan på Arbeta.

Granska de totala arbetsvärdena i bladdelen av vyn. Utöver fältet Aktivitetsnamn visar tabellen arbete, originalplan,avvikelse,faktisk,återstående och % W. comp. (procent slutfört arbete). Sammanfattningsraderna visar de totala arbetsvärdena för varje aktivitet medan de kursiverade posterna visar de enskilda arbetsvärdena för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för arbete för varje aktivitet och tilldelning i tidrapportsdelen av vyn under varje tidsperiod.

Aktuellt resurs- och tilldelningsarbete med den ursprungliga planen

Du kan undersöka om resurser och tilldelningar använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av vyn Resursanvändning med tabellen Arbete tillämpad.

Klicka på Resursanvändningfliken Visa. Klicka pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa ochklicka sedan på Arbeta.

Granska de totala arbetsvärdena i bladdelen av vyn. Utöver fältet Resursnamn visas % comp i tabellen. (procent färdigt), Arbete,Övertid,Originalplan, Avvikelse, Faktiskoch Återstående fält. Sammanfattningsraderna visar de totala arbetsvärdena för varje resurs, medan de kursiviserade posterna visar de enskilda arbetsvärdena för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för arbete för varje resurs och tilldelning i tidrapportsdelen av vyn under varje tidsperiod.

Obs!: Resursdata har sina originalplanerna på projektnivån. Därför kan data i baslinjer variera kraftigt beroende på ett antal faktorer. Du har till exempel ett projekt med många aktiviteter och många resurser som har tilldelats dessa aktiviteter. När du sparar en originalplan förs resurstilldelningsdata in på projektnivå. Om du lägger till en aktivitet vid ett senare tillfälle och konfigurerar den nya aktiviteten att rullas upp på projektnivån ändras inte resurstilldelningsbaslinjen.

Överst på sidan

Visa projektarbete över tid

Genom att visa arbete som delas upp efter tidsperiod kan du se arbete inom perioder mellan en minut och ett år.

 1. Klicka på Aktivitetsanvändning i gruppen AktivitetsvyerflikenVisa eller klicka på Resursanvändning i gruppen Resursvyer.

 2. Klicka på pilen under Tidsskala i gruppen Zooma. Välj Tidsskala i listanoch klicka sedan på fliken Toppnivå,Mellannivåeller Lägsta nivå.

  Obs!: Du kan klicka på något av alternativen i listan Tidsskala för att ange den nedre tidsskalenivån.

 3. Klicka på den tidsenhet du vill använda i rutan Enheter på fliken för den tidsskalenivå som visas.

  Om du till exempel vill se arbete uppdelat efter veckor och sedan efter dagar klickar du på Veckor i rutan Enheter på fliken Översta nivån och klickar sedan på Dagar i rutan Enheter på fliken Mittnivå.

  Obs!: Om du vill visa färre än tre tidsskalar markerar du de tidsskalar du vill ska visas i listan Visa under Alternativ för tidsskala.

 4. Om du vill formatera utseendet på tidsskalan anger du de värden du vill använda i rutorna Etikett,Justeraoch Antal. Markera eller avmarkera kryssrutorna Använd räkenskapsår och Skalstreck och klicka sedan på OK.

 5. Välj Arbete , Verkligt arbete, Ackumulerat arbete, Överbeläggning, Kostnad eller Återstående tillgänglighet i gruppen Information på flikenFormat.

Meddelanden: 

 • Om du vill lägga till eller visa fler alternativ klickar du på Lägg till information. Dialogrutan Detaljformat visas. Välj de fält du vill använda i Tillgängligafält på fliken Användningsinformation. Klicka på Visa. Om du vill ta bort alternativ kan du däremot välja fält i Visa dessa fält ochsedan klicka på Dölj för att ta bort alternativ. Använd pilarna flytta för att ändra i vilken ordning fält visas. Klicka på OK.

 • Du kan också visa det arbete som är kopplat till en markerad aktivitet i en delad vy, som ibland kallas för en kombinationsvy. Om du vill skapa en delad vy markerar du den vy som du vill ska visas högst upp fönster i vyn och väljer sedan Detaljer i gruppen Delad vy på fliken Visa. Välj den vy du vill använda i listan. Vyn i det nedre fönstret visar detaljerad information om aktiviteterna eller resurserna i den övre fönstervyn. Om du till exempel visar en aktivitetsvy i det övre fönstret och vyn Resursanvändning i det nedre fönstret visas de resurser som har tilldelats de aktiviteter som markerats i det översta fönstret i vyn längst ned i vyn, med information om dessa resurser. Resursinformationen som visas gäller alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara de aktiviteter som markerats i det övre fönstret.

Överst på sidan

Identifiera aktiviteter som ligger efter planen

Om du har angett en originalplan för projektet kan du se hur aktiviteterna fortskrider över tid och se om deras start- och slutdatum är fördrång. Du kan spåra förloppet genom att jämföra originalplan och schemalagda eller faktiska start- och slutdatum.

 1. Klicka på pilenGantt-schemapå fliken Visa och välj sedan Uppföljnings-Gantt.

 2. I gruppen Data klickar du på pilen vid Tabelleroch väljer sedan Varians.

  Om avvikelsefälten inte visas kan du justera vydelaren eller trycka på TABB för att flytta mellan fälten för att visa dem.

I vyn Uppföljnings-Gantt visas två aktivitetsstaplar, en ovanpå varandra, för varje aktivitet. I den nedre stapeln visas start- och slutdatum för baslinjen och i den övre stapeln visas schemalagda start- och slutdatum så att du kan se skillnaden mellan din plan och det aktuella schemat. Dessutom kan du klicka på Originalplan på fliken Format för Gantt-schemaverktygom du vill visa diagrammets baslinjer.

Du kan också se om start- och avslutdatum för aktivitetstilldelningar är fördrångade med hjälp av filtret Klipp ut uppgifter. Det här filtret visar resurser som har tilldelats till aktiviteter som ännu inte är slutförda och som har fördröjts från avslutsdatumet för baslinjen. Om du vill använda det här filtret måste du ha sparat en originalplan.

 1. Klicka på Resursanvändningfliken Visa.

 2. Gå till gruppen Data och välj Fler filter i listan Filter.

 3. I listan Fler filter, bredvid Filter,väljer du Resurs. Klicka på Klipp ut uppgifter i listan.

 4. Om du bara vill visa de uppgifter som har klippt ut klickar du på Använd. Om du vill visa alla uppgifter med en färgad markering när du klipper ut uppgifterna klickar du på Markera.

Överst på sidan

Hitta slack i mitt schema

Hur mycket slack i schemat anger hur mycket du kan fördröja aktiviteter innan andra aktiviteter eller projektets slutdatum påverkas.

 1. Klicka på pilen i Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visaoch välj Fler vyer.

 2. Dialogrutan Fler vyer visas. Klicka på Detalj-Gantt i listan Vyer och klicka sedan på Använd.

 3. Klicka pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa ochklicka sedan på Schema.

  I diagramdelen av vyn visas slack som tunna staplar till höger om aktiviteter, med slackvärden angränsande till de vanliga Gantt-staplarna.

  Tryck på TABB för att flytta till fälten Fritt slack och Totalt slack om de inte visas i bladdelen av vyn.

  Meddelanden: 

  • Om du vet var det finns slack i schemat kan du flytta aktiviteter när vissa faser i schemat inte har något slack och andra faser har för mycket slack.

  • Slackvärden kan också vara tecken på inkonsekvenser i schemaläggningen. Ett negativt slackvärde uppstår till exempel om en aktivitet har ett Avslut-till-start-beroende med en efterföljande aktivitet och den efterföljande aktiviteten har ett Måste starta-villkor som infaller tidigare än slutet för den första aktiviteten. Negativt slack kan också uppstå när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter sitt tidsgränsdatum.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×