Kortkommandon i Excel

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt Excel kortkommandon för tangentbordsgenvägar. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. 

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) på en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i Excel för Windows.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen visar de vanligaste kortkommandona i Excel.

Om du vill

Trycker du på

Stänga en arbetsbok

Ctrl+W

Öppna en arbetsbok

Ctrl+O

Gå till fliken Start

Alt+W

Spara en arbetsbok

Ctrl+S

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Ta bort cellinnehåll

Ta bort

Välja fyllningsfärg

Alt+W, H sedan 1

Klippa ut

Ctrl+X

Gå till fliken Infoga

Alt+N

Fetstil

Ctrl+F

Centrera cellinnehåll

Alt+W, A, C

Gå till fliken Sidlayout

Alt+P

Gå till fliken Data

Alt+A

Gå till fliken Visa

Alt+Ö

Öppna snabbmeny

Skift+F10, eller

Innehållsnyckel

Lägga till kantlinjer

Alt+W, J

Ta bort kolumn

Alt+W, D, C

Gå till fliken Formel

Alt+M

Dölja markerade rader

Ctrl+9

Dölja markerade kolumner

Ctrl+0

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

I menyfliksområdet grupperar relaterade alternativ på flikar. Gruppen Tal på fliken Start innehåller till exempel alternativet Talformat. Tryck på Alt för att visa kortkommandona i menyfliksområdet, som kallas Tips tangentkommandon, som bokstäver i små bilder bredvid flikarna och alternativen som visas i bilden nedan.

Excel tangenttips för menyfliksområdet

Du kan kombinera tangenttangenterna Tips med Alt-tangenten för att göra kortkommandon som kallas Snabbtangenter för menyfliksalternativen. Tryck till exempel på Alt+ H för att öppna fliken Start och Alt+Q för att gå till fältet Berättaeller Sök. Tryck på Alt igen för att se tangenttips för alternativen för den markerade fliken.

I Office 2013 och Office 2010 fungerar de flesta av de gamla Alt-tangentmenygenvägarna också. Men du måste kunna den fullständiga genvägen. Tryck till exempel på Alt och sedan på en av de gamla menytangenterna som E (Redigera), V (Visa), I (Infoga) och så vidare. Ett meddelande visas om att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta använda den. Om du inte kommer till sekvensen trycker du i stället på Esc och använder Tips tangenttangenten.

Använda Snabbtangenterna för menyflikar

Tryck på någon av följande snabbtangenter för att gå direkt till en flik i menyfliksområdet. Ytterligare flikar kan visas beroende på ditt val i kalkylbladet.

Om du vill

Trycker du på

Gå till fältet Berätta ellerSök i menyfliksområdet och skriv ett sökord för att få hjälp eller hjälpinnehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna sidan Arkiv och använd Backstage-vyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera text och tal och använd verktyget Sök.

Alt+W

Öppna fliken Infoga och infoga pivottabeller, diagram, tillägg, miniatyrdiagram, bilder, figurer, sidhuvuden och textrutor.

Alt+N

Öppna fliken Sidlayout och arbeta med teman, utskriftsformat, skala och justering.

Alt+P

Öppna fliken Formler och infoga, spåra och anpassa funktioner och beräkningar.

Alt+M

Öppna fliken Data och anslut till, sortera, filtrera, analysera och arbeta med data.

Alt+A

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning, lägg till anteckningar och trådade kommentarer och skydda blad och arbetsböcker.

ALT+R

Öppna fliken Visa och förhandsgranska sidbrytningar och layouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ställa in förstoringsgraden, hantera fönster och rutor samt visa makron.

Alt+Ö

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Piltangenterna

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10

Eller på ett Windows snabbtangenterna (mellan höger Alt- och Ctrl-tangenter)

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Överst på sidan

Kortkommandon för att navigera i celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flytta en cell uppåt i ett kalkylblad.

Uppil

Flytta en cell nedåt i ett kalkylblad.

Nedpil

Flytta en cell åt vänster i ett kalkylblad.

Vänsterpil

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad.

Högerpil

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.

Ctrl+piltangent

Aktivera slutläget, flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen och inaktivera slutläge. Om cellerna är tomma, flytta till den sista cellen i raden eller kolumnen.

End, piltangent

Flytta till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används.

Ctrl+End

Utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Ctrl+Skift+End

Flytta till cellen längst upp till vänster i fönstret om Scroll Lock är aktiverat.

Home+Scroll Lock

Flytta till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Home

Flytta en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Page Down

Flytta till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Down

Flytta en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Alt+Page Down

Flytta en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Page Up

Flytta en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Alt+Page Up

Flytta till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Up

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad. Eller flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Tabbtangenten

Öppna listan med verifieringsalternativ för en cell för vilken dataverifieringsalternativet tillämpas.

Alt+nedpil

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Rulla vågrätt.

Ctrl+Skift och skrolla mushjulet uppåt för att gå åt vänster, nedåt för att gå till höger

Zooma in.

CTRL+ALT+=

Zooma ut.

Ctrl+Alt+-

Överst på sidan

Kortkommandon för att formatera celler

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+1

Formatera teckensnitt i dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Infoga en anteckning

Öppna och redigera en cellanteckning

Skift+F2

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar

Öppna och svara på en trådad kommentar

Ctrl+Skift+F2

Ctrl+Skift+F2

Öppnar dialogrutan Infoga och infoga tomma celler.

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Öppna dialogrutan Ta bort för att ta bort markerade celler.

CTRL + MINUSTECKEN (-)

Ange aktuell tid.

Ctrl+Skift+kolon (:)

Ange dagens datum.

Ctrl+semikolon (;)

Växla mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+§

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+apostrof (')

Flytta de celler som är markerade.

Ctrl+X

Kopiera de celler som är markerade.

Ctrl+C

Klistra in innehåll vid insättningspunkten och ersätt det som är markerat.

Ctrl+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Göra texten kursiv eller ta bort kursiv stil.

Ctrl+K eller Ctrl+3

Göra texten fet eller ta bort fetstil.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Stryka under text eller ta bort understrykning.

Ctrl+U eller Crtl+4

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+5

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt.

Ctrl+6

Lägga till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+ampersand (&)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+understreck (_)

Visa eller dölja dispositionssymboler.

Ctrl+8

Använda kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+D

Använda det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+tildetecken (~)

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Alt+6

Använda procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+procenttecken (%)

Använda det vetenskapliga talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+caret-tecken (^)

Använda datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+nummertecken (#)

Använda tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+@-tecken

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+utropstecken (!)

Öppna dialogrutan Hyperlänk.

Ctrl+I

Kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

F7

Visa alternativ för snabbanalys för markerade celler som innehåller data.

Ctrl+Q

Visa dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Öppna Arbetsboksstatistik dialogrutan.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Kortkommandon i dialogrutan Klistra in special i Excel 2013

I Excel 2013 kan du klistra in en viss aspekt av kopierade data, till exempel formatering eller värde, med hjälp av alternativet Klistra in special. När du har kopierat dina data trycker du på Ctrl+Alt+V eller Alt+E+S för att öppna dialogrutan Klistra in special.

Dialogrutan Klistra in special

Tips: Du kan också välja Start och > klistra >Klistra in special.

Tryck på den understrukna bokstaven för det alternativet om du vill välja ett alternativ i dialogrutan. Tryck till exempel på bokstaven K för att välja alternativet Kommentarer.

Om du vill

Trycker du på

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering.

A

Klistra in endast formler, så som de har angetts i formelfältet.

f

Klistra in endast värden (inte formler).

v

Klistra in endast kopierad formatering.

T

Klistra in endast kommentarer och anteckningar kopplade till cellen.

C

Klistra in endast inställningar för datavalidering från de kopierade cellerna.

N

Klistra in allt cellinnehåll och all formatering från kopierade celler.

H

Klistra in allt cellinnehåll utan kantlinjer.

X

Klistra endast in kolumnbredder från kopierade celler.

W

Klistra in endast formler och talformat från kopierade celler.

R

Klistra in endast värden (inte formler) och talformat från kopierade celler.

"u"

Överst på sidan

Kortkommandon för att markera och utföra åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down

Markera det aktuella bladet samt föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up

Utöka cellmarkeringen med en cell.

Skift+piltangent

Utöka cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+piltangent

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera.

F8

Lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Skift+F8

Starta en ny rad i samma cell.

Alt+Retur

Fylla det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Ctrl+Retur

Bekräfta en inmatning och markera cellen ovanför.

Skift+Retur

Markera en hel kolumn i ett kalkylblad.

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad i ett kalkylblad.

Skift+Blanksteg

Markera alla objekt i ett kalkylblad om ett objekt är markerat.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Utöka en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Ctrl+Skift+Home

Markera det aktuella området om kalkylbladet innehåller data. Tryck en gång till för att markera det aktuella området och dess sammanfattningsrader. Tryck en tredje gång för att markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella området runt den aktiva cellen.

Ctrl+Skift+Asterisk (*)

Markera det första kommandot på menyn om en meny eller undermeny visas.

Home

Upprepa det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Expandera grupperade rader eller kolumner.

Håll ned SKIFT och rulla nedåt medan du hovrar över de dolda objekten.

Dölj grupperade rader eller kolumner.

Håll ned SKIFT och rulla uppåt när du hovrar över de utökade objekten.

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med data, funktioner och formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

Esc

Bekräfta en inmatning i formelfältet och markera cellen nedanför.

Retur

Flytta markören till slutet av texten i formelfältet.

Ctrl+End

Markera all text i formelfältet, från markören till slutet.

Ctrl+Skift+End

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva kalkylbladet.

Skift+F9

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Visa menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Alt+Skift+F10

Visa dialogrutan Funktionsargument när insättningspunkten är till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+A

Infoga argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+E

Gå igenom alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser i en formel om en cellreferens eller ett cellområde är markerat.

F4

Infoga en funktion.

Skift+F3

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Skift+Raka citattecken (")

Skapa ett inbäddat diagram med det aktuella områdets data.

Alt+F1

Skapa ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

F11

Definiera ett namn som ska användas i referenser.

Alt+M, M, D

Klistra in ett namn från dialogrutan Klistra in namn (om namn har definierats i arbetsboken.

F3

Flytta till det första fältet i nästa post i ett dataformulär.

Retur

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

Alt+F8

Öppna redigeraren Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Överst på sidan

Kortkommandon för uppdatering av externa data

Använd följande tangenter för att uppdatera data från externa datakällor.

Om du vill

Trycker du på

Stoppa en uppdateringsåtgärd

Esc

Uppdatera data i det aktuella kalkylbladet

Ctrl+F5

Uppdatera alla data i arbetsboken

Ctrl+Alt+F5

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar i Power Pivot

Använd följande kortkommandon med kortkommandon i Power PivotMicrosoft 365, Excel 2019, Excel 2016 och Excel 2013.

Tangentkombination

Beskrivning

Högerklicka

Öppna snabbmenyn för den markerade cellen, kolumnen eller raden.

Ctrl+A

Markera hela tabellen.

Ctrl+C

Kopiera markerade data.

Ctrl+D

Ta bort tabellen.

Ctrl+M

Flytta tabellen.

Ctrl+R

Byt namn på tabellen.

Ctrl+S

Spara filen.

Ctrl+Y

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Blanksteg

Markera den aktuella kolumnen.

Skift+Blanksteg

Markera den aktuella raden.

Skift+Page Up

Markera alla celler från den aktuella platsen till den sista cellen i kolumnen.

Skift+Page Down

Markera alla celler från den aktuella platsen till den första cellen i kolumnen.

Skift+End

Markera alla celler från den aktuella platsen till den sista cellen på raden.

Skift+Home

Markera alla celler från den aktuella platsen till den första cellen på raden.

Ctrl+Page Up

Flytta till föregående tabell.

Ctrl+Page Down

Flytta till nästa tabell.

Ctrl+Home

Flytta till den första cellen i det övre vänstra hörnet i den markerade tabellen.

Ctrl+End

Flytta till den sista cellen i det nedre högra hörnet i den markerade tabellen (den sista raden i Lägg till kolumn).

Ctrl + Vänsterpil

Flytta till den första cellen på den markerade raden.

Ctrl + Högerpil

Flytta till den sista cellen på den markerade raden.

Ctrl + Uppåtpil

Flytta till den första cellen i den markerade kolumnen.

Ctrl + Nedåtpil

Flytta till den sista cellen i den markerade kolumnen.

Ctrl+Esc

Stänga en dialogruta eller avbryta en process, till exempel en inklistringsåtgärd.

Alt+Nedpil

Öppna dialogrutan Autofilter-menyn.

F5

Öppna dialogrutan Gå till.

F9

Räkna om alla formler i Power Pivot-fönstret. Mer information finns i Beräkna om formler i Power Pivot.

Överst på sidan

Kortkommandon i Office åtgärdsfönster med tillägg

Följande kortkommandon gäller när du arbetar Office i åtgärdsfönstret Tillägg.

Om du vill

Trycker du på

Öppna snabbmenyn.

Ctrl+Skift+F10

Öppna alternativmenyn för åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg

Stäng åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg och välj sedan Stäng

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

 • Bara F1: visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

 • Ctrl+F1: visar eller döljer menyfliksområdet.

 • Alt+F1: skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

 • Alt+Skift+F1: infogar ett nytt kalkylblad.

F2

 • Bara F2: redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

 • Skift+F2: lägger till eller redigerar en cellanteckning.

 • CTRL+F2: visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

 • Bara F3: visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namnen har definierats i arbetsboken.

 • Skift+F3: öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

 • Bara F4: upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

  Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel växlar F4 mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

 • Ctrl+F4: stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

 • Alt+F4: stänger Excel.

F5

 • Bara F5: visar dialogrutan Gå till.

 • Ctrl+F5: återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

 • Bara F6: växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

 • Skift+F6: växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

 • Ctrl+F6: växlar mellan de två Excel fönster.

 • Ctrl+Skift+F6: växlar mellan alla Excel fönster.

F7

 • Bara F7: öppnar dialogrutan Stavning för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

 • Ctrl+F7: utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på Retur eller Esc för att avbryta.

F8

 • Bara F8: aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

 • Skift+F8: lägg till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

 • Ctrl+F8: utför kommandot Storlek när en arbetsbok inte är maximerad.

 • Alt+F8: öppnar dialogrutan Makro för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

F9

 • Bara F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

 • Skift+F9: beräknar det aktiva kalkylbladet.

 • Ctrl+Alt+F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

 • Ctrl+Alt+Skift+F9: kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

 • Ctrl+F9: minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

 • Bara F10: aktiverar eller inaktiverar tangenttips. (Alt-tangenten har samma funktion.)

 • Skift+F10: visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

 • Alt+Skift+F10: visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

 • Ctrl+F10: maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

 • Bara F11: skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

 • Skift+F11: infogar ett nytt kalkylblad.

 • Alt+F11: öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Bara F12: öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

 • Visar tangenttips (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

 • Alt, Ö, S växlar till vyn Sidlayout.

 • ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

 • ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

 • Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

 • Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av aktuellt dataområde i ett kalkylblad.

 • Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

 • Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

 • Med vänster- eller högerpilen markeras fliken till vänster eller höger när menyfliksområdet är markerat. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

 • Nedpil eller uppil markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

 • I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

 • Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listrutan.

Backsteg

 • Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

 • Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Ta bort

 • Tar bort cellinnehållet (data och formler) från markerade celler utan att cellformatet påverkas, trådade kommentarer eller anteckningar.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

 • End aktiverar eller inaktiverar slutläget. I slutläget kan du trycka på en piltangent för att flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Slutläget upphör automatiskt när du tryckt på en piltangent. Se till att du trycker på End igen innan du trycker på nästa piltangent. Slutläget visas i statusfältet när det är aktiverat.

 • Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

 • End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

 • Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet på texten.

 • Ctrl+Shift+End utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

 • Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

 • I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

 • Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

 • I en dialogruta utför programmet åtgärden för standardkommandoknappen i dialogrutan (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

 • Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

 • Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

 • Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

 • Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

 • Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

 • Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Home

 • Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

 • Om ScrollLock är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

 • Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

 • Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

 • Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

 • Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Skift

 • Håll ned Skift medan du drar en markerad rad, kolumn eller markerade celler för att flytta de markerade cellerna och släppet för att infoga dem på en ny plats.

Blanksteg

 • I en dialogruta kan du utföra åtgärden för den markerade knappen eller markera eller avmarkera en kryssruta.

 • Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

 • Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

 • Alt+blanksteg öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Tabbtangenten

 • Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

 • Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

 • Du flyttas till nästa alternativ eller alternativgrupp i en dialogruta.

 • Skift+Tabb flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

 • Ctrl+Tabb växlar till nästa flik i en dialogruta eller (om ingen dialogruta är öppen) växlar mellan två Excel fönster. 

 • Ctrl+Skift+Tabb växlar till föregående flik i en dialogruta, eller (om ingen dialogruta är öppen) växlar mellan alla Excel fönster.

Överst på sidan

Se även

Excel hjälpcenter

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon i Excel för Mac.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. 

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som passar dina behov kan du skapa ett eget kortkommando. Instruktioner finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon där du använder Ctrl-tangenten på Windows tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i Excel för Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök. Tryck KOMMANDO +F och skriv sedan sökorden.

 • Klicka-och-lägg till är tillgängligt men kräver lite av konfigurationen. Gå bara till inställningar Excel redigera> > klicka för att lägga till.  Sedan kan du skriva = för att starta en formel och sedan klicka på celler för att lägga till dem tillsammans.  Tecknet + läggs till automatiskt.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen innehåller de vanligaste kortkommandona i Excel för Mac.

Om du vill

Tryck på

Klistra in

KOMMANDO +V
eller
Ctrl+V

Kopiera

KOMMANDO +C
eller
Ctrl+C

Ta bort

Ta bort

Spara

KOMMANDO +S
eller
Ctrl+S

Ångra

KOMMANDO +Z
eller
Ctrl+Z

Upprepa

KOMMANDO +Y
eller
Kontroll+Y
eller
KOMMANDO +Skift+Z

Klippa ut

KOMMANDO +X
eller
Ctrl+X
eller
Skift+ Ta bort

Fet

KOMMANDO +B
eller
Ctrl+B

Skriv ut

KOMMANDO +P
eller
Ctrl+P

Öppna Visual Basic

Alt+F11

Fylla nedåt

KOMMANDO +D
eller
Ctrl+D

Fylla åt höger

KOMMANDO +R
eller
Ctrl+R

Infoga celler

Ctrl+Skift+=

Ta bort celler

KOMMANDO +Bindestreck
eller
Ctrl+Bindestreck

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

KOMMANDO +=
eller
F9

Stänga fönster

KOMMANDO +W
eller
Ctrl+W

Avsluta Excel

KOMMANDO +Q

Visa dialogrutan Gå till

Ctrl+G
eller
F5

Visa dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO +1
eller
Kontroll+1

Visa dialogrutan Ersätt

Ctrl+H
eller
KOMMANDO +Skift+H

Klistra in special

KOMMANDO +Ctrl+V
eller
Ctrl+Alt+V
eller
KOMMANDO +Alt+V

Understrykning

KOMMANDO +U

Kursiv

KOMMANDO +I
eller
Ctrl+I

Ny tom arbetsbok

KOMMANDO +N
eller
Ctrl+N

Ny arbetsbok från mall

KOMMANDO +Skift+P

Visa dialogrutan Spara som

KOMMANDO +Skift+S
eller
F12

Visa fönstret Hjälp

F1
eller
KOMMANDO +Snedstreck (/)

Markera alla

KOMMANDO +A
eller
KOMMANDO +Skift+Blanksteg

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO +Skift+F
eller
Ctrl+Skift+L

Minimera eller maximera menyflikarna

KOMMANDO +Alt+R

Visa dialogrutan Öppna

KOMMANDO +O
eller
Ctrl+O

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

Skift+F7

Visa Formelverktyget

Skift+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO +F3

Infoga eller svara på en trådad kommentar

KOMMANDO +Retur

Öppna dialogrutan Skapa namn

KOMMANDO +Skift+F3

Infoga ett nytt blad *

Skift+F11

Skriv ut

KOMMANDO +P
eller
Ctrl+P

Förhandsgranskning

KOMMANDO +P
eller
Ctrl+P

Överst på sidan

Kortkommandokonflikter

Vissa kortkommandon för Windows står i konflikt med motsvarande standardkortkommandon i Mac OS. Det här avsnittet flaggar sådana genvägar med en asterisk ( * ). Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord och ändra kortkommandotangent för Visa skrivbordet.

Använda musen till att ändra systeminställningar för kortkommandon:

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Tryck på Tangentbord.

 3. Tryck på fliken Kortkommandon.

 4. Klicka på Mission Control.

 5. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill använda.

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO +Alt+R

Växla till helskärmsvy

KOMMANDO +Ctrl+F

Växla till nästa program

KOMMANDO +Tabb

Växla till föregående program

KOMMANDO +Skift+Tabb

Stänga det aktiva arbetsboksfönstret

KOMMANDO +W

Kopiera bilden av skärmen och spara den i
en skärmbildsfil på skrivbordet.

KOMMANDO +Skift+3

Minimera aktivt fönster

Kontroll+F9

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

Ctrl+F10
eller
KOMMANDO +F10

Dölj Excel.

KOMMANDO +H

Flytta till nästa ruta, alternativ, kontroll eller kommando

Tabb

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando

Skift+Tabb

Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd

ESC

Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (knappen med fet kontur – ofta knappen OK)

Retur

Avbryta ett kommando och stänga

ESC

Överst på sidan

Flytta och bläddra i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

Piltangenterna

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

KOMMANDO +piltangent

Flytta till början av raden

Home
På en MacBook trycker du på FN + vänster piltangent

Flytta till början av bladet

Ctrl+Home
På en MacBook trycker du på Ctrl + FN + vänster piltangent

Flytta till den sista cellen som används på bladet

Kontroll+End
På en MacBook trycker du på Ctrl + FN + höger piltangent

Flytta ned en skärm

Page Down
På en MacBook trycker du på FN + nedåtpil

Flytta upp en skärm

Page Up
På en MacBook trycker du på FN + uppåtpil

Flytta en skärm åt höger.

Alternativ+Page Down
På en MacBook trycker du på FN + Alt + nedåtpilen

Flytta en skärm åt vänster.

Alternativ+Page Up
På en MacBook trycker du på FN + Alt + uppåtpilen

Flytta till nästa blad i arbetsboken

Ctrl+Page Down
eller
Alt+högerpil

Flytta till föregående blad i arbetsboken

Ctrl+Page Down
eller
Alt+vänsterpil

Bläddra för att visa den aktiva cellen

Ctrl+Delete

Visa dialogrutan Gå till

Kontroll+G

Visa dialogrutan Sök

Ctrl+F
eller
Skift+F5

Få åtkomst till sökning (när du befinner dig i en cell eller när en cell är markerad)

KOMMANDO +F

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad

Tabbtangenten

Rulla vågrätt

Skift och skrolla mushjulet uppåt till vänster, nedåt åt höger

Tips: Om du vill använda piltangenterna för att flytta mellan celler Excel för Mac 2011 måste du inaktivera ScrollLock. Du aktiverar eller inaktiverar ScrollLock genom att trycka på Skift+F14. Beroende på vilken typ av tangentbord du har kan du behöva använda Kontroll-tangenten, Alternativ-tangenten eller den KOMMANDO i stället för Skift-tangenten. Om du använder en MacBook kan du behöva ansluta ett USB-tangentbord för att använda tangentkombinationen F14.

Ange data i ett blad

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen

Retur

Starta en ny rad i samma cell

Alt+Retur eller Ctrl+Alt+Retur

Fyll i det markerade området med den text du skriver

KOMMANDO +Retur
eller
Kontroll+Retur

Slutföra en cellinmatning och gå uppåt i markeringen

Skift+Retur

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen

Tabbtangenten

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen

Skift+Tabb

Avbryt en cellinmatning

ESC

Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen

Ta bort

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markeringen
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten


Ta bort På en MacBook trycker du på FN + Delete

Ta bort text till slutet av raden
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten

Ctrl + Ta bort
På en MacBook trycker du på Ctrl+FN+Delete

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

Piltangenterna

Flytta till radens början.

Home
På en MacBook trycker du på FN + vänster piltangent

Infoga en anteckning

Öppna och redigera en cellanteckning

Skift+F2

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar

Öppna och svara på en trådad kommentar

KOMMANDO +Skift+F2

KOMMANDO +Skift+F2

Fylla celler nedåt

Ctrl+D
eller
KOMMANDO +D

 Fyll celler åt höger

Ctrl+R
eller
KOMMANDO +R 

Anropar Snabbfyllning för att automatiskt identifiera mönster i angränsande kolumner och fylla den aktuella kolumnen

Ctrl+E

Definiera ett namn

Ctrl+L

Överst på sidan

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

Ta bort

Slutföra en cellinmatning

Retur

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO +Skift+Retur
eller
Ctrl+Skift+Retur

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

Ctrl+A

Infoga en hyperlänk

KOMMANDO +K
eller
Kontroll+K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden

Ctrl+U

Öppna Formelverktyget

Skift+F3

Beräkna det aktiva bladet

Skift+F9

Visa en snabbmeny.

Skift+F10

Påbörja en formel

Lika med (=)

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

KOMMANDO +T
eller
F4

Infoga Autosumma-formel

KOMMANDO +Skift+T

Ange datumet

Kontroll+semikolon (;)

Ange klockslaget

KOMMANDO +semikolon (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Kontroll+Skift+Tummarkering (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler

Kontroll + grav accent (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Kontroll+apostrof (')

Visa listan Komplettera automatiskt

Alt+nedpil

Definiera ett namn

Ctrl+L

Öppna fönstret Smart uppslag

Ctrl+Alt+ KOMMANDO +L

Överst på sidan

Kortkommandon i Office åtgärdsfönster med tillägg

Följande kortkommandon gäller när du arbetar Office i åtgärdsfönstret Tillägg.

Om du vill

Trycker du på

Öppna snabbmenyn.

Ctrl+Skift+F10

Öppna alternativmenyn för åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg

Stäng åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg och välj sedan Stäng

Överst på sidan

Formatera och redigera data

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Skapa tabeller i en databas

KOMMANDO +T
eller
Ctrl+T

Infoga en radbrytning i en cell

KOMMANDO +Alt+Retur
eller
Ctrl+Alt+Retur

Infoga specialtecken som symboler, t.ex. emoji

Ctrl + KOMMANDO + Blanksteg

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO +Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO +Skift+vänster vinkelparentes (<)

Centrera vågrätt

KOMMANDO +E

Vänsterjustera

KOMMANDO +L

Visa dialogrutan Ändra cellformat

KOMMANDO +Skift+L

Visa dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO +1

Använda det allmänna talformatet

Ctrl+Skift+Tilde (~)

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)

Ctrl+Skift+Dollartecken ($)

Använda procentformatet utan decimaler

Kontroll+Skift+Procenttecken (%)

Använda det matematiska talformatet med två decimaler

Kontroll+Skift+Caret (^)

Använda datumformatet med dag, månad och år

Ctrl+Skift+Hashmarkering (#)

Använda tidsformatet med timme och minut samt visa FM eller EM

Ctrl+Skift+Vid-symbol (@)

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden

Kontroll+Skift+Utropstecken (!)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade

KOMMANDO +Alt+Noll (0)

Lägga till en kontur runt till höger om markeringen

KOMMANDO +Alt+högerpil

Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen

KOMMANDO +Alt+vänsterpil

Lägga till en kontur runt toppen av markeringen

KOMMANDO +Alt+uppåtpil

Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen

KOMMANDO +Alt+nedåtpil

Ta bort konturkantlinjer

KOMMANDO +Alt+Bindestreck

Använda eller ta bort fetstil

KOMMANDO +B

Använda eller ta bort kursiv formatering

KOMMANDO +I

Använda eller ta bort understreck

KOMMANDO +U

Använda eller ta bort genomstrykning

KOMMANDO +Skift+X

Dölj kolumn

KOMMANDO +högerparentes ())
eller
Kontroll+ högerparentes ())

Visa en kolumn

KOMMANDO +Skift+högerparentes ())
eller
Kontroll+Skift+Högerparentes ())

Dölj rad

KOMMANDO +Vänsterparentes (()
eller
Ctrl+Vänsterparentes (()

Ta fram en rad

KOMMANDO +Skift+Vänsterparentes (()
eller
Kontroll+Skift+Vänsterparentes (()

Redigera den aktiva cellen

Ctrl+U

Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet

ESC

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

Ta bort

Klistra in text i den aktiva cellen

KOMMANDO +V

Slutföra en cellinmatning

Retur

Ge markerade celler den aktuella cellens inmatning

KOMMANDO +Retur
eller
Kontroll+Retur

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO +Skift+Retur
eller
Ctrl+Skift+Retur

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

Ctrl+A

Överst på sidan

Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill

Trycker du på

Utöka markeringen en cell

Skift+piltangent

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

KOMMANDO +Skift+piltangent

Utöka markeringen till radens början

Skift+Home
På en MacBook trycker du på Skift+Fn+vänsterpil

Utöka markeringen till bladets början

Ctrl+Skift+Home
På en MacBook trycker du på Ctrl+Skift+FN+vänsterpil

Utöka markeringen till den sista cellen som används
på bladet (nedre högra hörnet)

Ctrl+Skift+End
På en MacBook trycker du på Ctrl+Skift+FN+högerpil

Markera hela kolumnen

Ctrl+Blanksteg

Markera hela raden

Skift+Blanksteg

Markera hela bladet

KOMMANDO +A

Markera bara synliga celler

KOMMANDO +Skift+Asterisk (*)

Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade

Skift+Delete
(Inte tangenten för vidare borttagning Ta bort på fullständiga tangentbord)

Utöka markeringen en skärm nedåt.

Skift+Page Down
På en MacBook trycker du på Skift+Fn+nedåtpil

Utöka markeringen en skärm uppåt.

Skift+Page Up
På en MacBook trycker du på Skift+FN+uppåtpil

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt
och visa platshållare för objekt

Ctrl+6

Aktivera funktionen för att utöka en markering
med hjälp av piltangenterna

F8

Lägga till ytterligare ett cellområde i markeringen

Skift+F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som
den aktiva cellen tillhör

Ctrl + snedstreck (/)

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet
i den aktiva cellen i raden.
Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

Ctrl+Bakåtsnedstreck (\)

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen

Ctrl+Skift+vänster hakparentes ([)

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen

Ctrl+Skift+vänster högerparentes ({)

Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

Ctrl+Höger klammerparentes (])

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

Ctrl+Skift+höger kparentes (})

Överst på sidan

Arbeta med en markering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera

KOMMANDO +C
eller
Ctrl+V

Klistra in

KOMMANDO +V
eller
Ctrl+V

Klippa ut

KOMMANDO +X
eller
Ctrl+X

Ta bort

Ta bort

Ta bort markeringen

Ctrl+Bindestreck

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO +Z

Dölj kolumn

KOMMANDO +högerparentes ())
eller
Kontroll+ högerparentes ())

Visa en kolumn

KOMMANDO +Skift+högerparentes ())
eller
Kontroll+Skift+Högerparentes ())

Dölj rad

KOMMANDO +Vänsterparentes (()
eller
Ctrl+Vänsterparentes (()

Ta fram en rad

KOMMANDO +Skift+Vänsterparentes (()
eller
Kontroll+Skift+Vänsterparentes (()

Flytta markerade rader, kolumner eller celler

Håll ned Skift medan du drar en markerad rad, kolumn eller markerade celler för att flytta de markerade cellerna och släppet för att infoga dem på en ny plats.

Om du inte håller ned Skift-tangenten medan du drar och släpper klipps de markerade cellerna ut från den ursprungliga platsen och klistras in till den nya platsen (infogas inte).

Flytta uppifrån och ned i markeringen (nedåt) *

Retur

Flytta nedifrån och upp i markeringen (uppåt) *

Skift+Retur

Flytta från vänster till höger i markeringen,
eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

Tabbtangenten

Flytta från höger till vänster i markeringen,
eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad

Skift+Tabb

Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen

Kontroll+Punkt

Gruppera markerade celler

KOMMANDO +Skift+K

Dela upp markerade celler

KOMMANDO +Skift+J

* Dessa kortkommandon kan flyttas i en annan riktning än nedåt eller uppåt. Om du vill ändra riktning för dessa kortkommandon med hjälp av musen går du Excel menyn och klickar på Inställningar.Klicka på Redigera och sedan under. När du har tryckt på Retur flyttar dumarkeringen och väljer den riktning du vill flytta i.

Överst på sidan

Använda diagram

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett nytt diagramblad. *

F11

Växla mellan diagramobjektmarkering

Piltangenterna

Överst på sidan

Sortera, filtrera och använda pivottabellrapporter

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Sortera

KOMMANDO +Skift+R

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO +Skift+F
eller
Ctrl+Skift+L

Visa filterlistan eller pivottabellsidan
popup-menyn fält för den markerade cellen

Alt+nedpil

Överst på sidan

Dispositionsdata

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja dispositionssymboler

Ctrl+8

Dölja markerade rader

Ctrl+9

Ta fram markerade rader

Kontroll+Skift+Vänsterparentes ( ( )

Dölja markerade kolumner

Kontroll+Noll

Ta fram markerade kolumner

Kontroll+Skift+Högerparentes ( ) )

Överst på sidan

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Excel för Mac använder funktionstangenter för vanliga kommandon, till exempel Kopiera och Klistra in. För snabb åtkomst till dessa kortkommandon kan du ändra Apple-systeminställningarna så att du inte behöver trycka på FN-tangenten varje gång du använder funktionstangenter för kortkommandon. 

Obs!: Att ändra systeminställningar för funktionstangenter påverkar funktionstangentens funktion för hela Mac-datorn, inte bara Excel för Mac. När du har ändrat den här inställningen kan du fortfarande utföra de funktioner som är tryckta på funktionstangenterna. Tryck bara på Fn-tangenten. Om du till exempel vill ändra volymen med tangenten F12, trycker du på Fn+F12.

Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna. Anvisningar finns i Ändra inställningarna för funktionstangenter med musen

Följande tabell innehåller kortkommandon med funktionstangenter för Excel för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Hjälp

F1

Redigera markerad cell

F2

Infoga en anteckning

Öppna och redigera en cellanteckning

Skift+F2

Skift+F2

Infoga en trådad kommentar

Öppna och svara på en trådad kommentar

KOMMANDO +Skift+F2

KOMMANDO +Skift+F2

Öppna dialogrutan Spara

Alt+F2

Öppna Formelverktyget

Skift+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO +F3

Stäng

KOMMANDO +F4

Visa dialogrutan Gå till

F5

Visa dialogrutan Sök

Skift+F5

Gå till dialogrutan Sök i kalkylbladet

Ctrl+F5

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

Skift+F7
eller
Ctrl+Alt+ KOMMANDO +R

Utöka markeringen

F8

Lägg till i markering

Skift+F8

Visa dialogrutan Makro.

Alternativ+F8

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet

Skift+F9

Minimera aktivt fönster

Kontroll+F9

Visa en snabbmeny, eller "högerklicksmeny"

Skift+F10

Visa en popup-meny (på objektknappmenyn), till exempel genom att klicka på knappen efter att du klistrat in i ett blad

Alternativ+Skift+F10

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

Ctrl+F10
eller
KOMMANDO +F10

Infoga ett nytt diagramblad*

F11

Infoga ett nytt blad*

Skift+F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad

KOMMANDO +F11

Öppna Visual Basic

Alt+F11

Visa dialogrutan Spara som

F12

Visa dialogrutan Öppna

KOMMANDO +F12

Överst på sidan

Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbordet markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Rita

Om du vill

Trycker du på

Växla ritläge

KOMMANDO +Ctrl+Z

Överst på sidan

Se även

Excel hjälpcenter

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Excel för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du är bekant med kortkommandon på macOS-datorn fungerar samma tangentkombinationer Excel för iOS ett externt tangentbord också. Kortkommandona som listas i den här artikeln är de enda kortkommandon som fungerar i den här Excel.

 • Du kan använda Sök för att snabbt hitta en genväg. Tryck KOMMANDO +F och skriv sedan sökorden.

Inom det här ämnet

Navigera i kalkylbladet

Om du vill

Trycker du på

En cell åt höger

Tabb

En cell uppåt, nedåt, åt vänster eller höger

Piltangenterna

Flytta till nästa blad i arbetsboken

Alt+högerpil

Flytta till föregående blad i arbetsboken

Alt+vänsterpil

Formatera och redigera data

Använda konturkantlinje

Apple Cmd-symbolen +Alt+0

Ta bort konturkantlinje

Apple Cmd-symbolen +Alt+Bindestreck

Dölja kolumner

Apple Cmd-symbolen +0

Dölj rader

Ctrl+9

Ta fram kolumner

Skift+Ctrl+Högerparentes ()) 

Ta fram rader

Skift+Ctrl+Vänsterparentes (()

eller

Skift+ Apple Cmd-symbolen +vänsterparentes (()

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Flyttar till cellen till höger

Tabbtangenten

Flytta inom celltext

Piltangenterna

Kopiera

Apple Cmd-symbolen +C

Klistra in

Apple Cmd-symbolen +V

Klippa ut

Apple Cmd-symbolen +X

Ångra

Apple Cmd-symbolen +Z

Upprepa

Apple Cmd-symbolen +Y

eller

Apple Cmd-symbolen +Skift+Z

Fet

Apple Cmd-symbolen +B

Kursiv

Apple Cmd-symbolen +I

Understrykning

Apple Cmd-symbolen +U

Markera alla

Apple Cmd-symbolen +A

Markera ett cellområde

Skift+Vänster- eller högerpil

Infoga en radbrytning i en cell

Alt+Retur

Flytta markören till början av den aktuella raden i en cell

Apple Cmd-symbolen +Vänsterpil

Flytta markören till slutet av den aktuella raden i en cell

Apple Cmd-symbolen +Högerpil

Flytta markören till början av den aktuella cellen

Apple Cmd-symbolen +uppåtpil

Flytta markören till slutet av den aktuella cellen

Apple Cmd-symbolen +nedåtpil

I en cell som innehåller en radbrytning flyttar du markören uppåt ett stycke

Alt+uppil

I en cell som innehåller en radbrytning flyttar du markören ner ett stycke

Alt+nedpil

Flytta markören ett ord åt höger

Alt+högerpil

Flytta markören ett ord åt vänster

Alt+vänsterpil

Infoga Autosumma-formel

Skift+ Apple Cmd-symbolen +T

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

Apple Cmd-symbolen +T

eller 

Apple Cmd-symbolen +4

Beräkna nu

Apple Cmd-symbolen +=

Överst på sidan

Se även

Excel hjälpcenter

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

I den här artikeln beskrivs kortkommandona i Excel för Android.

Meddelanden: 

 • Om du är bekant med kortkommandon på din Windows fungerar samma tangentkombinationer med Excel för Android ett externt tangentbord också. Kortkommandona som listas i den här artikeln är de enda kortkommandon som fungerar i den här Excel.

 • Du kan använda Sök för att snabbt hitta en genväg. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

Inom det här ämnet

Navigera i kalkylbladet

Om du vill

Trycker du på

Flytta en cell åt höger

Tabbtangenten

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

Piltangenterna

Arbeta med celler

Om du vill

Trycker du på

Spara

Ctrl+S

Kopiera

Ctrl + C

Klistra in

Ctrl + V

Kopiera formatering

Ctrl+Skift+C

Klippa ut

Ctrl + X

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y eller
Ctrl+Skift+Z

Fet

Ctrl+B

Kursiv

Ctrl+I

Understrykning

Ctrl+U

Markera alla

Ctrl+A

Söka

Ctrl+F

Infoga en radbrytning i en cell

Alt+Retur

Se även

Excel hjälpcenter

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Den här fliken beskriver kortkommandona i Excel på webben.

Meddelanden: 

 • Du kan använda Sök för att snabbt hitta en genväg. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

I den här artikeln

Snabbtips för att använda kortkommandon i Excel på webben

 • Du hittar ett kommando snabbt genom att trycka på Alt +Windows-tangenten + Q för att hoppa till Berätta ,I Berätta kan du helt enkelt skriva ett ord eller namnet på ett kommando som du vill använda (endast tillgängligt i redigeringsvyn). Berätta söker efter relaterade alternativ och visar en lista. Använd upp- och nedpilarna för att markera ett kommando och tryck sedan på Retur.

 • Om du vill hoppa till en viss cell i en arbetsbok använder du alternativet Gå till: tryck på Ctrl+G, skriv cellreferensen (t.ex. B14) och tryck sedan på Retur.

 • Om du använder en skärmläsare läser du Vanliga uppgifter i Excel för webben.

Vanliga kortkommandon

Det här är de vanligaste kortkommandona i Excel på webben.

Om du vill

Trycker du på

Gå till en viss cell

Ctrl+G

Flytta nedåt

Page Down- eller Nedåtpil

Flytta uppåt

Page Up eller Uppåtpil

Skriva ut

Ctrl+P

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Klippa ut

Ctrl+X

Ångra

Ctrl+Z

Öppna arbetsbok

Ctrl+O

Stänga arbetsboken

Ctrl+W

Spara som

Alt+F2

Söka

Ctrl+B eller Skift+F3

Fetstil

Ctrl+F

Öppna snabbmeny

 • Windows-tangentbord: Windows-tangenten+F10 Windows-tangenten finns mellan den vänstra Alt-tangenten och den vänstra Ctrl-tangenten.

 • Annat tangentbord: Skift+F10

Berätta

Alt+Q

Upprepa sökning, nedåt

Skift+F4

Upprepa sökning, uppåt

Ctrl+Shift+F4

Infoga diagram

Alt+F1

Överst på sidan

Snabbtangenter: Kortkommandon för att använda menyfliksområdet

Excel på webben snabbtangenter, kortkommandon för att navigera i menyfliksområdet. Om du har använt snabbtangenter för att spara tid på Excel för stationära datorer så kommer du att hitta snabbtangenter på liknande sätt i Excel på webben.

I Excel på webben börjar alla snabbtangenter med Alt +Windows-tangenten och lägger sedan till en bokstav för fliken i menyfliksområdet. Tryck till exempel på Alt +Windows+R för att gå till fliken Granska.

Viktigt!: 

 • Du kan åsidosätta webbläsarens Alt-baserade kortkommandon i menyfliksområdet genom att ändra en inställning i dialogrutan Kortkommandon. Välj Hjälp > kortkommandon ochvälj sedan Åsidosätta webbläsargenvägar. Om du vill visa åsidosättningsgenvägarna i dialogrutan Kortkommandon väljer du Visa åsidosättningar. Mer information finns i Styra kortkommandon i Excel för webben genom att åsidosätta kortkommandon i webbläsaren. 

 • Observera att om du åsidosätter webbläsargenvägar kan du också öppna hjälpen genom att trycka på F1. 

Om du använder en Mac Excel på webben dator trycker du på Ctrl+Alt för att starta.

Menyfliksområdet för Excel för webben med fliken Start och tangenttips på alla flikar
 • Gå till menyfliksområdet genom att trycka på Alt+Windows eller genom att trycka på Ctrl+F6 tills du kommer till fliken Start

 • För att växla mellan flikar i menyfliksområdet trycker du på Tabb.

 • Om du vill dölja menyfliksområdet så att du får mer utrymme att arbeta trycker du på Ctrl+F1. Upprepa för att visa menyfliksområdet igen.

Gå till snabbtangenterna för menyfliksområdet

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Trycker du på

Gå till fältet Berätta i menyfliksområdet och skriv ett sökord.

Alt +Windows-tangenten, Q

Öppna fliken Arkiv och använda Backstage-vyn

Alt+Windows-tangenten, F

Öppna fliken Start och formatera text och tal eller använd andra verktyg som Sök.

Alt + Windows-tangenten, H

Öppna fliken Infoga och infoga en funktion, tabell, diagram, hyperlänk eller trådad kommentar.

Alt+Windows-tangenten, N

Öppna fliken Data och uppdatera anslutningar eller använd dataverktyg.

Alt+Windows-tangenten, A

Öppna fliken Granska och använd tillgänglighetskontrollen eller arbeta med trådade kommentarer och anteckningar.

Alt+Windows-tangenten, R

Öppna fliken Visa för att välja en vy, låsa rader eller kolumner i kalkylbladet eller visa stödlinjer och rubriker

Alt + Windows-tangenten, W

Överst på sidan

Arbeta i menyflikarna och menyerna

Med kortkommandona i den här tabellen kan du spara tid när du arbetar med flikarna i menyfliksområdet och menyerna i menyfliksområdet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt+Windows-tangenten. För att flytta till en annan flik använder du en snabbtangent eller tabbtangenten.

Flytta fokus till kommandon i menyfliksområdet.

Retur, sedan tabbtangenten eller Skift+Tabb

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Esc

Överst på sidan

Kortkommandon för att redigera celler

Tips: Om ett kalkylblad öppnas i läsvyn går det inte att använda redigeringskommandon. Så här växlar du till redigeringsvyn:

 1. Tryck på Ctrl+F6 för att flytta fokus från kalkylbladet.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till listan Redigera arbetsbok och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till alternativet Redigera i Excel Online och tryck sedan på Retur för att välja det.

Om du vill

Trycker du på

Infoga en rad ovanför den aktuella raden

Alt+Windows-tangenten+H, I, R

Infoga en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen

Alt+Windows-tangenten+H, I, C

Klippa ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Starta en ny rad i samma cell

Alt+Retur

Infoga hyperlänk

Ctrl+I

Infoga tabell

Ctrl+L

Infoga funktion

Skift+F3

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<)

Använda ett Filter

Alt+Windows-tangenten+A, T

Använda ett Filter igen

Ctrl+Alt+L

Växla Autofilter

Ctrl + Skift + L

Överst på sidan

Kortkommandon för att ange data

Om du vill

Trycker du på

Bekräfta inmatningen och markera cellen nedanför

Retur

Bekräfta inmatningen och markera cellen ovanför

Skift+Retur

Bekräfta inmatningen och markera nästa cell på raden

Tabbtangenten

Bekräfta inmatningen och markera föregående cell på raden

Skift+Tabb

Avbryt cellinmatning

Esc

Överst på sidan

Kortkommandon för att redigera data i en cell

Om du vill

Trycker du på

Redigera markerad cell

F2

Växla mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel.

F4

Radera data i markerad cell

Delete

Radera data i markerad cell och börja redigera

Backsteg

Gå till början av cellinjen

Home

Gå till slutet av cellinjen

End

Markera åt höger, tecken för tecken

Skift+Högerpil

Markera till början av cellen

Skift+Home

Markera till slutet av cellen

Skift+End

Markera åt vänster, tecken för tecken

Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Infoga dagens datum

Ctrl+;

Infoga aktuell tid

Ctrl+Skift+;

Kopiera en formel från cellen ovanför

Ctrl+'

Kopiera värdet från cellen ovanför

Ctrl+Skift+'

Infoga formelargumentet

Ctrl+Skift+A

Överst på sidan

Kortkommandon för att formatera celler

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrykning

Ctrl+U

Klistra in formatering.

Skift+Ctrl+V

Lägg till kantlinjen till de markerade cellerna

Ctrl+Skift+ampersand (&)

Använda talformatet

Ctrl+Skift+1

Använda tidsformatet

Ctrl+Skift+2

Använda datumformatet

Ctrl+Skift+3

Använda valutaformatet

Ctrl+Skift+4

Använda procentformatet

Ctrl+Skift+5

Använda det vetenskapliga formatet

Ctrl+Skift+6

Lägga till en yttre kantlinje

Ctrl+Skift+7

Dialogrutan Öppna talformat

Ctrl+1

Överst på sidan

Kortkommandon för att flytta och rulla i kalkylblad

Om du vill

Trycker du på

Uppåt en cell

Uppil eller Skift+Retur

En cell nedåt

Nedpil eller Retur

Flytta en cell åt höger.

Högerpil eller Tabb

Gå till början av raden

Home

Gå till cell A1

Ctrl+Home

Gå till sista cellen i intervallet

Ctrl+End

Gå ned en skärm (28 rader)

Page Down

Gå upp en skärm (28 rader)

Page Up

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

Ctrl+Högerpil eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta mellan menyfliksområdet och arbetsbokens innehåll

Ctrl+F6

Gå till en annan flik i menyfliksområdet

Tabbtangenten

Tryck på Retur för att gå till menyfliksområdet för den fliken.

Infoga nytt blad

Skift+F11

Växla till nästa blad

Alt+Ctrl+Page Down

Växla till nästa blad (kräver Teams eller en webbläsare som inte är Chrome)

Ctrl+Page Down

Växla till föregående blad

Alt+Ctrl+Page Up

Växla till föregående blad (kräver Teams eller en webbläsare som inte är Chrome)

Ctrl+Page Up

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med objekt

Om du vill

Trycker du på

Öppna meny/Öka detaljnivån

Alt+nedpil

Minska detaljnivån

Alt+uppil

Använd hyperlänk

Ctrl+Retur

Öppna en anteckning för redigering

Skift+F2

Öppna och svara på en trådad kommentar

Ctrl+Skift+F2

Rotera ett objekt åt vänster

Alt+vänsterpil

Rotera ett objekt åt höger

Alt+högerpil

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med celler, rader, kolumner och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera ett cellområde

Skift+piltangenter

Markera en hel kolumn

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad

Skift+Blanksteg

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Lägga till icke angränsande celler eller cellområden till en markering

Skift+F8

Infoga celler/rader/kolumner

Ctrl++

Ta bort celler/rader/kolumner

Ctrl+-

Dölja rader

Ctrl+9

Ta fram rader

Ctrl+Skift+9

Dölja kolumner

Ctrl+J

Ta fram kolumner

Ctrl+Skift+0

Överst på sidan

Kortkommandon för att flytta inom ett markerat område

Om du vill

Trycker du på

Uppifrån och ned (eller framåt genom markering)

Retur

Nedifrån och upp (eller bakåt genom markering)

Skift+Retur

Framåt på en rad (eller nedåt i en markering med en enda kolumn)

Tabbtangenten

Bakåt på en rad (eller uppåt i en markering med en enda kolumn)

Skift+Tabb

Flytta till aktiv cell

Skift+Backsteg

Flytta till aktiv cell och behåll markeringen

Ctrl+Backsteg

Rotera den aktiva cellen genom hörnen av markeringen

Ctrl+.

Flytta till nästa markerade område

Ctrl+Alt+Högerpil

Flytta till föregående markerade område

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Utöka markeringen till den sista cellen som används i bladet

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till den första cellen i bladet

Ctrl+Skift+Home

Överst på sidan

Kortkommandon för att beräkna data

Om du vill

Trycker du på

Beräkna arbetsbok (uppdatera)

F9

Fullständig beräkning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Uppdatera externa data

Alt+F5

Uppdatera alla externa data

Ctrl+Alt+F5

Autosumma

ALT + lika med-tecken (=)

Snabbfyllning

Ctrl+E

Överst på sidan

Kortkommandomenyn för hjälpmedel (Alt+Skift+A)

Kom åt gemensamma funktioner enkelt med följande kortkommandon:

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan viktiga områden

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Flytta inom viktiga områden

Tabb eller Skift+Tabb

Gå till rutan Berätta och köra vilket kommando som helst

Alt+Q

Visa eller dölja Tips eller komma åt menyfliksområdet

Alt+Windows-tangenten

Redigera markerad cell

F2

Gå till en viss cell

Ctrl+G

Gå till ett annat kalkylblad i arbetsboken

Ctrl+Alt+Page Up eller Ctrl+Alt+Page Down

Öppna snabbmenyn

Skift+F10

Läs upp radrubrik

Ctrl+Alt+Skift+T

Läs upp rad tills aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Home

Läs upp rad från aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+End

Läs upp kolumnrubrik

Ctrl+Alt+Skift+H

Läs upp kolumn tills aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Page Up

Läs upp kolumn från aktiv cell

Ctrl+Alt+Skift+Page Down

Alternativ för flytt av dialogrutor

Ctrl+Alt+Blanksteg

Överst på sidan

Kortkommandon i Office åtgärdsfönster med tillägg

Följande kortkommandon gäller när du arbetar Office i åtgärdsfönstret Tillägg.

Om du vill

Trycker du på

Öppna snabbmenyn.

Ctrl+Skift+F10

Öppna alternativmenyn för åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg

Stäng åtgärdsfönstret.

Ctrl+Blanksteg och välj sedan Stäng

Överst på sidan

Kontrollera kortkommandon i Excel för webben genom att åsidosätta kortkommandon i webbläsaren

Excel för webben fungerar i en webbläsare. Webbläsare har kortkommandon, av vilka vissa står i konflikt med genvägar som fungerar Excel på skrivbordet. Du kan styra dessa kortkommandon så att de fungerar på samma sätt i båda versionerna av Excel genom att ändra inställningarna för kortkommandon – klicka bara på Hjälp >Kortkommandon.

Dialogrutan Kortkommandon
 1. Söka efter valfri tangentbordsgenväg

 2. Välj vilken kategori med kortkommandon som ska visas i listan

 3. Ange om du vill åsidosätta webbläsargenvägar

 4. Filter för att endast åsidosätta genvägar

Se även

Excel hjälpcenter

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×