Lägga till resurser i projektet

Resurser är vanligtvis personer som ingår i projektplanen, oavsett om de har tilldelats aktiviteter eller inte. En resurs kan emellertid även omfatta allt som används för att slutföra ett projekt, inklusive utrustning och annat material (t.ex. cement eller webbservrar).

Du kan lägga till flera olika typer av resurser i projektet.

 • Företagsresurser     En företagsresurs är en del av listan med resurser för hela organisationen. Därför kan var och en av dessa resurser delas mellan flera projekt. Listan med företagsresurser hanteras vanligtvis av en e administratör och varje projektledare lägger till dessa resurser i sina projekt efter behov.

 • Resurser som inte är företagsresurser     En icke-företagsresurs, eller lokal resurs, är inte en del av listan med resurser för hela organisationen. Ingen annan projektledare kan använda dina resurser utanför företaget i sina projekt.

 • Allmänna resurser     Allmänna resurser används för att ange personalkrav för ett projekt, till exempel snickare och utvecklare, eller en resursgrupp.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser till ditt projekt

 1. Välj Resurslista i gruppen Resursvyerfliken Visa.

  (I Project 2007 väljer du Visa > resurslistaoch sedan Visa > Tabell > Post .)

 2. Skriv en befattning, ett material eller ett allmänt resursnamn i fältet Resursnamn.

 3. Om du vill ange resursgrupper skriver du sedan namnet på gruppen i fältet Gruppera för resursnamnet.

 4. Ange resurstypen.

  • Om du vill ange att den här resursen arbetsresurs väljer du Arbeta i fältetTyp.

  • Om du vill ange att den här resursen är en materialresurs väljer du Material i fältet Typ. I fältet Materialetikett skriver du etiketten (till exempel yard,toneller rutor) för resursen.

  • Om du vill ange att den här resursen är en kostnadsresurs väljer du Kostnad i fältet Typ.

 5. I Max enheter för resursen anger du antalet totala enheter som resursen är tillgänglig för projektet. Maxenhetsvärdet anger hur mycket av resursen som är tillgänglig för det här projektet – till exempel deltids- eller multiplar.

  Om du till exempel har en resurs som är tillgänglig för projektet två dagar i veckan kan du ange ett maxenhetsvärde på 40 %. Du kan använda maximala enheter om du vill ange tillgänglighet för en resursbeteckning. Anta till exempel att du har en resurs med namnet Tekniker, en resurs som representerar tre enskilda tekniker i din grupp. Du kan ange maxenheter för Tekniker som 300 %. Du kan schemalägga heltidsarbete för alla tre teknikerna samtidigt utan att resursen Tekniker blir överbelagd.

  Du kan ange maximala enheter i procent(50 %, 100% , 300 %) eller som ett decimaltal(0,5, 1, 3).

  Meddelanden: 

  • Om du vill skapa en budgetresurs markerar du resursen, högerklickar på resursnamnet och väljer information. Markera kryssrutan Budget.

  • Du kan lägga till en arbetsresurs och associerad information med hjälp MAPI e-postadressbok, Från Active Directory eller från Microsoft Project Server. Välj Lägg till resurser i gruppen Infoga på fliken Resurs och välj sedan Skapa team från företag (endast Project Professional), Active Directoryeller adressbok. (I Project 2007 väljer du Infoga resurs> från och sedan Adressbok,Active Directoryeller Project Server.)

Överst på sidan

Lägga till företagsresurser i projektet (endast Project Professional)

 1. På fliken Resurs i gruppen Infoga väljer du Lägg till resurser i > skapa team från företag.

  (I Project 2007 väljer du Verktyg > Skapa team från företag.)

 2. I dialogrutan Skapa team från företag i rutan Befintliga filter väljer du det filter du vill använda. Den filtrerade listan med företagsresurser visas i kolumnen Företagsresurs. Eventuella resurser som redan har tilldelats projektgruppen visas i kolumnen Projektresurs.

 3. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete ett visst antal timmar under ett visst tidsperiodsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange hur lång tid en resurs måste vara tillgänglig för att fungera och välj sedan datumintervallet i rutorna Frånoch Till.

 4. I kolumnen Företagsresurs väljer du den företagsresurs du vill lägga till i projektet och väljer sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser håller du ned CTRL medan du markerar varje resurs.

  • Om du vill hitta företagsresurser som matchar färdigheter och andra attribut för en av din grupps befintliga resurser markerar du den resurs som du vill matcha under Projektresursoch väljer sedan Matcha.

  • Om du vill ersätta en befintlig resurs med en företagsresurs markerar du den resurs eller allmänna resurs som du vill ersätta i kolumnen Projektresurs. Under Företagsresursväljer du den nya företagsresursen och sedan Ersätt.

   När du ersätter en resurs tas inte den ersatta resursen bort om de har slutfört något faktiskt arbete. Den nya resursen tilldelas återstående arbete.

 5. Om du vill föreslagen resurs projektgruppen väljer du Föreslaget i kolumnen Bok.

 6. Om du vill visa ett diagram över den markerade resursens tillgänglighet väljer du Diagram.

 7. Välj OK.

Meddelanden: 

 • Om du lägger till en företagsresurs i projektet kan du bara tilldela resursen till en aktivitet i projektet. Du kan inte ändra attributen för företagsresurser, till exempel lönesatser eller tillgänglighet.

 • Om du vill lägga till resurser i listan med tillgängliga företagsresurser måste du importera resurserna.

Överst på sidan

Lägga till allmänna företagsresurser i projektet (endast Project Professional)

 1. På fliken Resurser, i gruppen Infoga väljer du Lägg till resurser i > Skapa team från företag.

  (I Project 2007 väljer du Verktyg > Skapa team från företag.)

  Om det finns fler än 1 000 företagsresurser kan du filtrera resurslistan med hjälp av företagsresurser dispositionskoder. Dispositionskoder definieras utifrån organisationens krav.

 2. I dialogrutan Skapa team väljer du skapa Bild av knapp att expandera Anpassa filter.

 3. Under Anpassa filterväljer du Allmänt i kolumnen Fältnamn, väljer Lika med i kolumnen Test och skriver sedan Ja i kolumnen Värden.

 4. Välj Använd filter för att filter-inställningarna i listan med företagsresurser.

 5. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete ett visst antal timmar under ett visst tidsperiodsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange hur lång tid en resurs måste vara tillgänglig för att fungera och välj sedan datumintervallet i rutorna Frånoch Till.

 6. I kolumnen Företagsresurs markerar du den allmänna resurs som du vill lägga till i projektet och väljer sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser håller du ned CTRL medan du markerar varje resurs.

Överst på sidan

Lägga till allmänna resurser som inte är företagsbaserade i projektet (endast Project Professional)

 1. Välj Resurslista i gruppen Resursvyerfliken Visa.

  (I Project 2007 väljer du Resurslistavisa-menyn.)

 2. Ange ett namn för den allmänna resursen i kolumnen Resursnamn, till exempel "snickare".

 3. Högerklicka på resursnamnet och välj Information. Markera fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation och markera sedan kryssrutan Allmän

 4. Ange värden för alla fält som är obligatoriska förden här allmänna resursen under Anpassade fält på fliken Anpassade fält.

  Eftersom de här anpassade fälten är unika för varje organisation kan du fråga administratören om de har frågor om hur de används.

  Obs!: Du kan lägga till valfri allmän resurs i listan med företagsresurser. Du kan behöva ange andra attribut för resursen, till exempel kalendrar och kunskaper, beroende på organisationens krav.

Överst på sidan

Det finns två sätt att lägga till resurser i dina projekt:

 • Skapa team     Med hjälp av funktionen Skapa team kan du söka efter företagsresurser som har den kompetens som krävs för att slutföra uppgifterna i projektet.

 • Resursplan     Innan en detaljerad projektplan med aktiviteter och tilldelningar har förberetts under projektets initiering kan du använda en resursplan för att representera resurskraven för projektet på en hög nivå. Det här är användbart när du behöver informera resurschefer och avdelningschefer om kommande arbete, men du inte känner till de specifika aktiviteter eller resurser som kommer att utgör projektplanen.

  Obs!: Du kan bara skapa och visa resursplaner med Project Web Access. Resursplanerna visas inte i Project Professional och planerna begränsar inte resurstillgängligheten i Project.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser i ett projekt med hjälp av skapa team

 1. Välj Projekt i Snabbstart.

 2. Markera raden för det projekt du vill skapa ett team för och välj sedan Skapa team.

 3. På sidan Skapa grupp visas en lista över resurser till vänster med alla resurser som du har behörighet att se i organisationens strukturkod för resursfördelning. I listan till höger visas de resurser som redan har tilldelats i projektet.

 4. Markera de resurser till vänster som du vill tilldela projektet och välj sedan Lägg till. Markera resursen genom att markera kryssrutan bredvid resursen.

 5. Om du vill skapa en lista till vänster som bara innehåller de resurser som har kunskaper som matchar en resurs till höger markerar du resursen till höger och väljer sedan Matcha.

  Att hitta resurser på det här sättet är särskilt användbart när du har allmänna resurser i ditt projekt och du vill hitta verkliga resurser (personer) med samma kunskaper om att ersätta de allmänna resurserna.

 6. Om du vill ersätta resursen till höger med resursen till vänster markerar du både resursen till vänster och resursen till höger och väljer sedan Ersätt. Om resursen har verkliga arbetsvärden registrerade för aktiviteter kan den resursen inte användas i projektet.

 7. Välj Bekräftad under Bokningstyp om du vill bekräfta resursen i projektet eller välj Föreslaget om du ännu inte har auktorisering för att bekräfta resursen i projektet.

  Tips: Om du vill se ett diagram som visar tillgängligheten för de valda resurserna innan du lägger till dem i schemat väljer du resurserna till vänster och sedan Graph.

 8. Välj Save Changes för att lägga till de nya resurserna i projektet.

Du kan också skapa ett filter för att endast visa en delmängd resurser på sidan Skapa team:

 1. Välj Visa Bild av knapp och välj sedan Filter.

 2. I listan Filter väljer du det filter som du vill använda.

 3. Välj fält fält i listan Fältnamn och ett test i listan Test. I listan Värde väljer du ett värde att testa efter, eller anger ett intervall med värden genom att skriva två värden avgränsade med ett kommatecken (,).

 4. Om filtret innehåller fler än en villkorsrad väljer du en operator i kolumnen Och/eller för att starta en ny rad.

 5. Om du vill testa om filtret returnerar giltiga resultat innan du använder det på dina resurser väljer du Validera filter.

 6. Välj OK för att använda filtret på resurslistan.

Obs!: Projektledare kanske inte kan visa och tilldela alla resurser i organisationen. Se efter om din administratör behöver behörighet att skapa ett team.

Skapa en resursplan för ett projektförslag

 1. Välj Förslag och aktiviteter under Projekti Snabbstart.

 2. Markera projektet som du vill skapa en resursplan för och välj sedan Resursplan.

 3. Välj Visa alternativ Bild av knapp .

 4. I rutornaDatumintervall och Enheter skriver du ett datumintervall och de tidsenheter som ska visas i tidsfasen i tabellen Resursplan.

 5. Ange om värdena i resurstabellen ska visa timmar, dagar eller fot (heltidsekvivalenter) i rutan Visningsenheter.

 6. Välj något av följande i avsnittet Beräkna resursutnyttjande från om du vill se hur sammanfattningen av resurstilldelningar visas i rapporterna som du kan generera från Project Web Access:

  • Projektplan      Om du vill beräkna resurstillgänglighet från alla tilldelningar i projektet, men inte från projektets resursplan, väljer du det här alternativet.

  • Resursplan      Välj det här alternativet om du vill beräkna resurstillgängligheten med hjälp av resursinformationen i resursplanen.

  • Projektplan tills      Om du vill beräkna resurstillgänglighet från alla tilldelningar inom projektet till ett visst datum väljer du det här alternativet. Resursutnyttjandet från resursplanen används för att fastställa resurstillgängligheten efter det angivna datumet.

 7. Markera kryssrutan Visa totalt arbete om du vill visa totalt antal timmar i tabellen Resursplan i stället för tidsfördelad arbetsvärden.

 8. Skriv det maximala antalet rader som ska visas i tabellen Resursplan i rutan Objekt per sida.

 9. Välj Använd om du vill använda inställningen i resursrutnätet utan att spara.

 10. Välj Publicera för att publicera planen så att den visas som ett projektförslag i Projektcenter.

  Om du vill spara förslaget utan att publicera det väljer du Spara. Övriga gruppmedlemmar kommer inte att kunna se förslaget i Projektcenter.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det du ser på vissa sidor kan skilja sig från vad som har dokumenterats om serveradministratören har anpassat Project Web Access och inte anpassat hjälpen så att den matchar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×