Lägga till tabeller och kolumner i databasmodelldiagram

Tabeller i ett databasmodelldiagram representerar tabellstrukturen i en databas, inklusive tabellnamn, kolumnnamn, primärnycklar och datatyper. Med hjälp av mallen Databasmodelldiagram kan du skapa nya tabeller, ändra befintliga tabeller eller bakåtkompilera tabeller från en befintlig databas.

Viktigt!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Skapa en tabell i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet som du vill arbeta med.

 2. Utgå från antingen stencilen Entitetssamband eller Objektrelationer och dra en Entitet-form till ritningen.

 3. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 4. Under Kategorier klickar du på Definition och skriver ett namn på tabellen.

 5. Under Kategorier klickar du på Kolumner, anger ett namn och väljer en datatyp.

 6. Markera Oblig. för kolumner som inte kan innehålla null-värden.

 7. Markera PK (primärnyckel) för kolumner som unikt identifierar varje rad i databastabellen.

 8. Under Kategorier klickar du på Index, Utlösare, Kontrollera, eller Utökad för att skapa dessa valfria element.

Tips: När du drar en figur till diagrammet får den ett standardnamn. Ändra standardinställning genom att välja menyn Databas, peka på Alternativ, klicka på Modellering och gå till fliken Logiska diagram.

Lägga till en kolumn i en tabell

När du skapar en tabell måste du lägga till kolumner och definiera kolumnegenskaper, till exempel datatyp och primärnycklar.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Klicka i den första tomma Fysiskt namn-cellen och skriv ett namn.

 4. Ändra datatypen för en kolumn genom att klicka på kolumnens Datatyp-fält och sedan välja en datatyp i listan, eller skriv in det i listan. Skriv till exempel decimal(8,2) eller char(30).

 5. Om du vill förhindra null-värden markerar du kryssrutan Oblig..

 6. Om du vill ange att kolumnen är en primärnyckel markerar du kryssrutan PK.

Ställa in en primärnyckel

Relationer använder primärnyckel och sekundärnyckel för att mappa rader i en tabell till motsvarande rader i en annan tabell. För att kunna upprätta en relation måste minst en av tabellerna i relationen ha en primärnyckel.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet.

 2. I fönstret Databasegenskaper, under Kategorier, klickar du på Kolumner.

 3. Välj PK-rutan för kolumnen som du vill använda en primärnyckel. Du kan skapa en sammansatt nyckel genom att markera mer än en kryssruta.

Obs!: Typer kan inte användas som primärnycklar.

Ta bort en tabell

När du tar bort en tabell från ett databasmodelldiagram kan du antingen ta bort tabellen enbart från diagrammet eller från både diagrammet och den underliggande modellen. Det kan vara klokt att bara ta bort tabeller från diagrammet medan du testar olika alternativ.

 1. Klicka på tabellen i din modell och tryck på DELETE på tangentbordet.

 2. I dialogrutan Ta bort objekt gör du något av följande:

  • Klicka på Ja om du vill ta bort tabellen från både ritningen och den underliggande modellen.

  • Klicka på Nej att ta bort tabellen enbart från ritningen.

   Obs!: Om du klickar på Nej och senare vill lägga till tabellen i ritningen igen kan du dra den till ritningen från fönstret Tabeller och vyer.

Tips: Du kan välja att alltid eller aldrig ta bort borttagna relationer från den underliggande modellen. På menyn Databas pekar du på Alternativ, klickar på Modellering och går till fliken Logiska diagram, där du kan välja önskat alternativ.

Visa information om en tabell

Du kan visa information om tabeller i diagrammet, till exempel primärnycklar (PK), sekundärnycklar (FKn), alternativa nycklar (AKn), unika (UN), index (In) och datatyper.

 1. På menyn Databas pekar du på Alternativ och klickar sedan på Dokument.

 2. På fliken Tabeller väljer du de objekt som du vill visa i diagrammet.

  Om du har din notation inställt på Relationell visas anteckningarna i den vänstra kolumnen. Om du använder IDEF1X visas anteckningarna inom parenteser bredvid kolumnnamnet.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

Troligtvis innehåller din version av Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill ta reda på vilken version av Visio som du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Versionens namn finns i den översta raden i dialogrutan.

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Se även

Skapa en databasmodell (eller entitetsambandsdiagram som det också kallas)

Definiera en relation i ett databasmodelldiagram

Definiera och redigera datatyper i databasmodelldiagram

Bakåtkompilera en befintlig databas

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×