Länka till eller importera data från Salesforce

Länka till eller importera data från Salesforce

Du kan länka till eller importera data från Salesforce, som är en molnbaserad affärslösning för kundhantering (CRM). Mer information finns i Salesforce.com.

 • När du länkar till data skapar Access en tvåvägsanslutning som synkroniserar ändringar av data i Access och Salesforce.

 • När du importerar data skapar Access en engångskopia av data, vilket betyder att ändringar av data i antingen Access eller Salesforce inte synkroniseras.

Ansluta från Access till Salesforce

Obs!    Möjligheten att länka till eller importera data från Salesforce stöds endast i volymlicensierade instanser av Access 2019 eller följande Microsoft 365 Enterprise-abonnemang: Microsoft 365-applikationer för företag, Office 365 Enterprise, E3 och Office 365 Enterprise E5. Mer information finns i Jämför Microsoft 365 Enterprise-abonnemang.

Innan du börjar

Vill du att det ska gå smidigare? Gör då följande förberedelser innan du länkar eller importerar:

 • Identifiera nödvändig anslutningsinformation, inklusive användarnamn, lösenord och token. Du måste ange en säkerhetstoken, som är en skiftlägeskänslig alfanumerisk kod, om du försöker komma åt Salesforce från en IP-adress (Internet Protocol) som ligger utanför företagets betrodda IP-intervall. Mer information finns i Återställa din säkerhetstoken.

 • Den ODBC-drivrutin som används för att komma åt Salesforce kräver ett Salesforce-konto baserat på Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition. Om du vill använda den här drivrutinen måste du ha API-åtkomst aktiverad. Mer information finns i Styra enskild API-klientåtkomst till din Salesforce-organisation.

 • Identifiera de tabeller som du vill länka till eller importera. Du kan länka till eller importera fler än en tabell i samma operation.

 • Kontrollera antalet kolumner i varje tabell. Access stöder inte fler än 255 fält i samma tabell, så det är bara de första 255 kolumnerna som länkas eller importeras.

 • Fastställ den totala mängden data som ska importeras. En Access-databas kan vara maximalt två gigabyte stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt. Om Salesforce innehåller stora tabeller är det möjligt att du inte kan importera alla till en och samma Access-databas. Om så är fallet bör du överväga att länka i stället för att importera.

 • Skydda Access-databasen och anslutningsinformationen i den genom att använda en betrodd plats och ett databaslösenord. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd och Kryptera en databas med hjälp av ett databaslösenord.

 • Förbered för ytterligare relationer. Access länkar till eller importerar markerade tabeller men inte relaterade tabeller i Salesforce-datamodellen. Mer information om den här datamodellen finns i Datamodellöversikt.

  Access skapar inte automatiskt relationer mellan dessa relaterade tabeller. Du kan manuellt skapa relationer mellan nya och befintliga tabeller i fönstret Relationer. Mer information finns i Vad är fönstret Relationer? och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Fas 1: Komma igång

 1. Välj Externa data > Ny datakälla > Från onlinetjänster > Från Salesforce.

 2. Gör något av följande:

  • Importera genom att välja Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen.

  • Länka genom att välja Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell.

 3. Välj OK.

Fas 2: Ange autentiseringsuppgifter och parametrar för anslutningssträngen

Gör följande i dialogrutan Microsoft Access – Anslut till Salesforce:

 1. Ange ett användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 2. Ange en säkerhetstoken i rutan Säkerhetstoken.

 3. Du kan också ange en eller flera anslutningsparametrar i rutan Ytterligare parametrar för anslutningssträng.

  Mer information finns i Anslutningsparametrar.

Fas 3: Välja tabeller att länka till eller importera

 1. Under Tabeller i dialogrutan Länka tabeller eller Importera objekt markerar du alla tabeller som du vill länka till eller importera och klickar sedan på OK.

  Lista med tabeller att länka eller importera
 2. Vid länkning väljer du om du vill Spara lösenord.

  Säkerhet    Genom att välja detta alternativ behöver du inte ange autentiseringsuppgifter varje gång du öppnar Access för att hantera data. Detta lagrar dock ett okrypterat lösenord i Access-databasen, vilket innebär att personer som kan komma åt innehållet också kan se användarnamn och lösenord. Om du väljer det här alternativet rekommenderar vi att du lagrar Access-databas på en betrodd plats och skapar ett lösenord för Access-databasen. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd och Kryptera en databas med hjälp av lösenord.

Fas 4: Skapa specifikationer och uppgifter (endast vid import)

Resultat

När en länk- eller importoperation har slutförts visas tabellerna i navigeringsfönstret med samma namn som Salesforce-tabellen eller -vyn. Vid import läggs ”1” till i det nya tabellnamnet om det namnet redan används. Men du kan ge tabellerna mer beskrivande namn.

Vid en import skriver Access aldrig över en tabell i databasen. Även om du inte kan bifoga Salesforce-data direkt i en befintlig tabell kan du skapa en tilläggsfråga som lägger till data när du importerat data från liknande tabeller.

I en länkoperation kommer kolumner som är skrivskyddade i en Salesforce-tabell också att vara skrivskyddade i Access.

Tips    Hovra över tabellen i Access-navigeringsfönstret för att se anslutningssträngen.

Uppdatera utseendet på den länkade tabellen

Du kan inte lägga till, ta bort eller ändra kolumner, eller ändra datatyper i en länkad tabell. Om du vill göra designändringar måste det ske i Salesforce. Uppdatera de länkade tabellerna för att se designändringarna i Access:

 1. Markera Externa data > Länkhanteraren.

 2. Markera alla länkade tabeller som du vill uppdatera, klicka på OK och välj sedan Stäng.

Anslutningsparametrar

I följande tabell beskrivs de anslutningsparametrar du kan ange i rutan Ytterligare parametrar för anslutningssträng i dialogrutan Microsoft Access – Anslut till Salesforce .

Avgränsa två eller flera parametrar med semikolon. Använd följande exempel på syntax som en vägledning:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Nyckelnamn

Beskrivning

Standardvärde

Obligatoriskt

PWD

Det lösenord som motsvarar det användarnamn som du angav i fältet användarnamn (UID-nyckeln).

Inget

Ja

UID

Användarnamnet för ditt Salesforce-konto.

Inget

Ja

AutoLogout

När det här alternativet är aktiverat (1) loggas Salesforce-anslutningen ut när drivrutinen stänger anslutningen.

När det här alternativet är inaktiverat (0) loggas Salesforce-anslutningen inte ut när drivrutinen stänger anslutningen.

1

Nej

BulkBatchSize

Maximalt antal rader som ingår i ett enda bulk-API-anrop när DML körs. Maxvärdet är 10000

5000

Nej

CERTSPATH

Den fullständiga sökvägen till PEM-filen med betrodda certifikatutfärdarcertifikat för verifiering av servern. Om det här alternativet inte är angett använder drivrutinen automatiskt PEM-filen med betrodda certifikatutfärdarcertifikat som installerats av drivrutinen

Filen cacerts.pem i undermappen \lib i drivrutinens installationskatalog.

Nej

METADATALEVEL

När det här alternativet är aktiverat (nyckeln är inställd på 1 eller LIGHT) härleder drivrutinen metadata baserat på ett mindre urval av data i stället för alla data.

När det här alternativet är inaktiverat (nyckeln är inställd på 0 eller FULL) härleder drivrutinen metadata baserat på alla data.

Ta bort (0 eller FULL)

Nej

PARSEMETHOD

Frågespråket som drivrutinen använder för att tolka frågor. Välj någon av följande inställningar eller ställ in nyckeln på något av värdena i parenteserna:

 • Försök att tolka frågor som endast SOQL (0 eller SOQL_ONLY)

 • Försök att tolka frågor som endast SQL (1 eller SQL_ONLY)

 • Försök att tolka frågor först som SOQL och sedan som SQL (2 eller SOQL_FIRST)

 • Försök att tolka frågor först i SQL och sedan som SOQL (3 eller SQL_FIRST)

Försök att tolka frågor först som SOQL och sedan som SQL (2 eller SOQL_FIRST)

Nej

PROXYHOST

Värdnamn eller IP-adress för en proxyserver som du vill ansluta genom.

Inget

Ja, om du ansluter via en proxyserver.

PROXYPORT

Numret på den port som proxyservern använder för att lyssna efter klientanslutningar.

Inget

Ja, om du ansluter via en proxyserver.

PROXYPWD

Lösenordet som du använder för proxyservern.

Inget

Ja, om du ansluter till en proxyserver som kräver autentisering.

PROXYUID

Det användarnamn som du använder för proxyservern.

Inget

Ja, om du ansluter till en proxyserver som kräver autentisering.

QueryAll

När det här alternativet är aktiverat (1) kan Salesforce-användare utföra sökningar efter borttagna poster genom att lägga till parametern isDeleted=true.

När det här alternativet är inaktiverat (0) kan användarna inte söka efter borttagna poster.

0

Nej

SANITIZECATALOGNAME

När det här alternativet är aktiverat (1) ändrar drivrutinen katalognamnen genom att ta bort alla ogiltiga SQL-92-identifieringstecken och ersätta alla blanksteg med understreck.

När det här alternativet är inaktiverat (0) ändrar drivrutinen inte katalognamnen.

Ta bort (0)

Nej

URL

URL:en för att ansluta till ett begränsat läge (sandbox) i Salesforce.

Inget

Nej

UseAnalyticAPI

När det här alternativet är aktiverat (1) kör drivrutinen rapporter med hjälp av analys-API.

När det här alternativet är inaktiverat (0) kör drivrutinen rapporter via URL.

Markerad (1)

Nej

USELABEL

När det här alternativet är aktiverat (1) använder drivrutinen fältnamn och etiketter från Salesforce som namn och etiketter i respektive data som returneras.

När det här alternativet är inaktiverat (0) använder drivrutinen fältnamn från Salesforce som både namn och etiketter i returnerade data.

Ta bort (0)

Nej

UseNumeric

När det här alternativet är aktiverat (1) returnerar drivrutinen data som SQL_NUMERIC-data i stället för SQL_DOUBLE-data.

När det här alternativet är inaktiverat (0) returnerar drivrutinen data som SQL_DOUBLE-data.

Ta bort (0)

Nej

UseWVarChar

Det här alternativet anger hur datatyper mappas till SQL. När det här alternativet är aktiverat (1) returnerar drivrutinen data som SQL_WVARCHAR-data i stället för SQL_VARCHAR-data.

När det här alternativet är aktiverat (1) returnerar drivrutinen data som SQL_VARCHAR-data.

Ta bort (0)

Nej

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×