Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och metodtips för att göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. När dina anteckningsböcker är tillgängliga låser du upp innehållet för alla och personer med olika förmågor som kan läsa och använda din anteckningsbok. Du lär dig till exempel hur du lägger till alternativtext för bilder så att personer som använder skärmläsare kan lyssna på vad bilden handlar om.

Huvudvyn för OneNote för Windows 10.

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina anteckningar lättare om du skapar OneNote-anteckningsböckerna med hjälpmedel i åtanke.

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i dokumentets brödtext.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering och avstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote för att göra det lättare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska som helst ska varje rubrik bara ha några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubriker.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägg till en tabellrubrik

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt. Håll texterna korta, börja med den viktigaste informationen och sikta på att förmedla bildens innehåll och funktion.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av bilden.

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den här texten stänger du dialogrutan Alternativtext.

  Skärmbild av dialogrutan Alternativtext i OneNote med exempeltexter i fälten Rubrik och Beskrivning.

 3. Välj OK när du är klar.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext i inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på den inbäddade filen och välj Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av den inbäddade filen.

  Dialogrutan Lägg till alternativtext i en filutskrift

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den här texten stänger du dialogrutan Alternativtext.

 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Du kan kopiera och klistra in adressen eller använda knappen Bläddra på webben eller Bläddra efter fil i OneNote och leta reda på målsidan, målfilen eller OneNote-objektet.

  Skärmbild av dialogrutan Länk i OneNote. Innehåller två fält att fylla i: Text som ska visas och Adress.
 5. Välj OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på det avsnittsnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

  Skärmbild av snabbmenyn med alternativet Byt namn markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort ett avsnitt
 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på det avsnittsgruppnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en anteckningsbok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida OneNote för webben

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på sidan som du vill ta bort i sidlistan och välj Ta bort.

  Ta bort en sida i dialogrutan OneNote för Windows

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett sans serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. Klicka på nedpilen på knappen Teckenfärg på fliken Start och välj Automatisk.

  Skärmbild av alternativet Teckenfärg på Start-menyn.

Använda rätt textjustering och avstånd

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan orden och öka eller minska det vita utrymmet mellan raderna för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du Styckejustering.

 3. Om du vill vänsterjustera stycketexten väljer du Vänsterjustera.

  Skärmbild av alternativen för Styckejustering i OneNote 2016.
 4. Om du vill ändra radavståndet väljer du Alternativ förstyckeavstånd och anger det avstånd du vill använda.

  Skärmbild av alternativet Styckeavstånd på Start-menyn.

  Obs!: Värdena för styckeavstånd i OneNote följer en annan logik än värdena i till exempel Word. I OneNote måste du ange det totala antalet (i punkter) för både aktuell teckenstorlek och dess avsedda radavstånd. Om du till exempel vill använda dubbelt radavstånd för Calibri med teckenstorlek 11 anger du 27 i fältet Radavstånd minst.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsare. Skärmläsare tolkar inte en textrad med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Välj ett rubrikformat på fliken Start, till exempel Rubrik 2.

  Skärmbild av att välja ett rubrikformat på Start-menyn.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. fliken Start väljer du Punktlista.

 3. Om du vill ändra punktformat klickar du på nedåtpilen på knappen Punktlista.

  Skärmbild av alternativ för punktlistor på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. Välj Numreringfliken Start.

 3. Om du vill ändra numreringsformatet klickar du på nedåtpilen på knappen Numrerad siffra.

  Skärmbild av alternativet Numrerad lista på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Lägg till en tabellrubrik

Lägg till rubriker i tabellen för att hjälpa skärmläsare att hålla reda på kolumner och rader.

Alla tabeller som skapas i OneNote har automatiskt en rubrikrad. Det går att ta bort och lägga till rubrikegenskapen med OneNoteWindows Desktop-programmet. Om du använder en anteckningsbok utan rubrikrader kan du rätta till problemet med Windows Desktop-appen.

 1. Placera markören någonstans på den första raden i tabellen.

 2. På fliken Tabellverktyg väljer du Infoga ovanför.

 3. Högerklicka på den infogade raden i tabellen och välj Tabell. Kontrollera att Rubrikrad är markerat.

 4. Gå tillbaka till tabellen och skriv kolumnrubrikerna.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer om hur du skapar OneNote för Mac-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote för att göra det lättare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska som helst ska varje rubrik bara ha några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Mac har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och förmedla bildens innehåll och funktion. Välj OK när du är klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogrutan Alternativtext för OneNote på Mac.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext i inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen i anteckningsboken och välj Alternativtext.

 2. Skriv in ett namn och en beskrivning för filen.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Mac
 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress. Du kan kopiera och klistra in adressen från den ursprungliga platsen.

  Hyperlänkdialogruta i Mac.

 5. Välj OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i avsnittslistan och välj Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet Byt namn på avsnitt markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnitt.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet för att ta bort avsnitt markerat i Mac.

 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan.

 2. Välj Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Skriv ett nytt namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en anteckningsbok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote för Mac

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort en sida i OneNote för Mac

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett sans serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. Klicka på nedpilen på knappen Teckenfärg på fliken Start och välj Automatisk.

  Den nedrullningsbara menyn för teckenfärg i OneNote för Mac.

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du Styckejusteringoch sedan Vänsterjustera.

  Den nedrullningsbara menyn för styckejustering i Mac.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsare. Skärmläsare tolkar inte en textrad med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Välj ett rubrikformat på fliken Start, till exempel Rubrik 2.

  Menyn Rubrikformat i OneNote för Mac.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. fliken Start väljer du Punktlista.

 3. Om du vill ändra punktformat klickar du på nedåtpilen på knappen Punktlista.

  Den nedrullningsbara menyn för punktlistor i Mac.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. Välj Numreringfliken Start.

 3. Om du vill ändra numreringsformatet klickar du på nedåtpilen på knappen Numrerad siffra.

  Den nedrullningsbara menyn för numrerad lista i Mac.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för iOS för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i iOS-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för iOS har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som har tagits bort måste du använda Windows Skrivbordsapp för att lägga till en tabellrubrik.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för iOS eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

 1. På anteckningsbokssidan trycker du på och håller ned bilden. I snabbmenyn sveper du åt vänster och väljer Alternativtext.

 2. Skriv en beskrivning för bilden. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och förmedla bildens innehåll och funktion. Välj Klar när du är klar.

  Dialogrutan Alternativtext för bilder i OneNote för iOS.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext i inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av filen.

 1. Tryck på och håll ned filen på anteckningsbokssidan.

 2. I snabbmenyn sveper du åt vänster och väljer Alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning för filen och välj Klar.

  Dialogrutan Alternativtext för en inbäddad fil i OneNote för iOS.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för iOS-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat. 

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och Knappen Infoga länk i OneNote för iOS. (Infoga länk).

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visa. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet ADRESS och välj Klar.

  Hyperlänkdialogruta i iPhone.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Välj Redigera i listan Avsnitt.

 2. Markera avsnittsfliken som du vill byta namn på och välj sedan Byt namn Knappen Byt namn på avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOSmenyraden.

  Knappen för att byta namn på avsnitt på menyraden i iPhone.
 3. Skriv det nya namnet och välj Klar.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Välj Redigera i listan Avsnitt.

 2. Markera avsnittsfliken som du vill ta bort och välj Sedan ( Ta bort) Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS menyraden.

  Knappen för att ta bort avsnitt på menyraden i iPhone.
 3. Välj Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Välj Redigera i listan Avsnitt.

 2. Markera avsnittsgruppen som du vill byta namn på och välj sedan Byt namn Knappen Byt namn på avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOSmenyraden.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Skriv det nya namnet på avsnittsgruppen och välj sedan Klar.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Välj Redigera i listan Avsnitt.

 2. Markera avsnittsgruppen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOSmenyraden.

  Ta bort en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Välj Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Markera den sida du vill namnge eller byta namn på i listan Sidor.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote för iOS

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. I listan Sidor väljer du Redigera.

 2. Markera sidan du vill ta bort och välj Ta bort imenyraden Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Ta bort en sida i OneNote för iOS

Använda tillgänglig textformatering

Om du vill göra textformateringen mer tillgänglig väljer du ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använder en större teckenstorlek, justerar texten till vänster och undviker överflödig användning av versaler och ital stil.

Använda textformatering

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och väljer det alternativ du vill använda. Du kan exempelvis välja fetstil eller kursiv stil, eller understrykning för att betona texten.

  Knappen för fetstil på menyraden i iPhone.

Byta teckensnitt och ändra storlek

 1. I vyn Avsnitt väljer du Alternativ Skärmbild av knappen Fler alternativ i OneNote för iOS. (Fler åtgärder) > Inställningar.

  Inställningar i Anteckningsböcker på iPhone.
 2. Välj Redigera och visa.

 3. Välj en större standardteckenstorlek och ett sans serif-standardteckensnitt.

  Redigera och visa-menyn i OneNote för iOS-inställningar.

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. På menyraden väljer du Välj Knappen minska indrag i OneNote iOS. (Minska indrag).

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På menyraden väljer du Knappen punkter i OneNote för iOS. (Punktlista).

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. Välj Numrerad Knappen för numrering i OneNote för iOS. på menyraden.

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

I följande tabell finns rekommendationer i OneNote för Android för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Du kan lägga till alternativtext till inbäddade filer i skrivbordsversionen, Windows 10-appen och onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du lägger till alternativtext i inbäddade filer i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på och ta bort avsnittsgrupper i skrivbordsversionen av OneNote och i Windows 10-appversionerna. Anvisningar om hur du byter namn på eller tar bort avsnittsgrupper i OneNote för Windows, Mac eller Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i Android-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Du kan ändra teckensnitt och storlek i skrivbordsversionen, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du ändrar teckensnitt och teckenstorlek i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Android har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för Android eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Tryck och håll ned bilden i anteckningsboken.

 2. I snabbmenyn sveper du åt vänster och väljer sedan Alternativtext.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för bilden. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och förmedla bildens innehåll och funktion. Välj KLAR när du är klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Lägga till alternativtext till bilder i OneNote för Android

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för Android-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och väljer sedan Knappen Infoga hyperlänk i OneNote för Android. (Infoga hyperlänk).

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet Adress.

 5. Välj KLAR.

  Lägga till länkdialogruta i OneNote för Android

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill byta namn på i listan AVSNITT.

 2. I menyraden väljer du Ändra Knappen Byt namn på avsnitt OneNote för Android. (Byt namn på avsnitt).

 3. Skriv det nya namnet och välj BYT NAMN.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill ta bort i listan AVSNITT.

 2. I menyraden väljer du Ta Knappen Ta bort i OneNote för Android. (Ta bort avsnitt).

 3. Välj TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Markera den sida du vill namnge eller byta namn på i listan SIDOR.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Sidrubrikfältet i OneNote för Android.

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I listan SIDOR trycker du på och håller ned sidan som du vill ta bort.

 2. I menyraden väljer du Ta Knappen Ta bort i OneNote för Android. (Ta bort sida).

 3. Välj TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja fetstil, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Om du vill tillämpa textformateringen markerar du den text som du vill formatera.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och väljer det alternativ du vill använda. Du kan till exempel använda fetstil eller understrykning för att betona texten.

  Textformateringsknappar i verktygsfältet i OneNote för Android

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. På menyraden väljer du Markera Knappen minska indrag i OneNote för Android. (Minska indrag).

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På menyraden väljer du Knappen Punkter i OneNote för Android. (Punktlista).

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På menyraden väljer du Knappen Numrering i OneNote för Android. (Numrering).

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för Windows 10 för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote för att göra det lättare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska som helst ska varje rubrik bara ha några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Windows 10 har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Bild > Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och förmedla bildens innehåll och funktion. Välj Klar när du är klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogrutan Alternativtext för att lägga till alternativtext i OneNote för Windows 10.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext i inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen på sidan.

 2. Markera Knappen Alternativtext för inbäddade filer i OneNote för Windows 10. (Alternativtext).

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för filen och välj Klar.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Windows 10-appen

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet Adress och välj Infoga.

  Skärmbild av dialogrutan för att lägga till en hypertextlänk i OneNote för Windows 10.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn på avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att byta namn på en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan och välj Byt namn på avsnittsgrupp.

  Byta namn på avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnittsgrupp.

  Ta bort avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en anteckningsbok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida OneNote för webben

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på sidfliken som du vill ta bort i sidlistan.

 2. Välj Ta bort sida.

  Ta bort en sida i OneNote för Windows 10

Använda tillgänglig textformatering

Om du vill göra textformateringen mer tillgänglig väljer du ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använder en större teckenstorlek, justerar texten till vänster och undviker överflödig användning av versaler och ital stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett sans serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

  Knappar för textformatering i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start väljer du nedåtpilen på knappen Teckenfärg och väljer sedan Automatisk.

  Menyn Textfärg i OneNote för Windows 10-appen

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start och välj Knappen för styckeformatering på fliken Start i OneNote för Windows 10. (Styckeformatering).

 3. Välj Knappen Vänsterjustera i styckeformatsmenyn i OneNote för Windows 10. (Vänsterjustera).

  Vänsterjustera stycken i OneNote för Windows 10

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsare. Skärmläsare tolkar inte en textrad med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Gå till fliken Start, Formatknappen på fliken Start i OneNote för Windows 10. (Formatmallar )och välj sedan ett rubrikformat, till exempel Rubrik 2.

  Rubriklista i OneNote för Windows 10

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Punkter på fliken Start i OneNote för Windows 10. (Punktlista).

 3. Om du vill ändra punktformat väljer du nedåtpilen knappen Punktlista och väljer sedan det format du vill använda.

  Knappen Punktlista markerad i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Numrering på fliken Start i OneNote för Windows 10. (Numrering).

 3. Om du vill ändra numreringsformatet väljer du nedåtpilen knappen Numrering och väljer det format du vill använda.

  Numrerad lista-knappar i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote Online-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på eller ta bort avsnittsgrupper i OneNote eller i Windows 10-appen. Anvisningar om hur du byter namn på eller tar bort avsnittsgrupper i Windows eller i Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i det här avsnittet.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Använd ytterligare hjälpmedel för att förmedla informationen, till exempel en form eller etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgänglig textformatering

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgänglig textformatering

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote Online för att göra det lättare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska som helst ska varje rubrik bara ha några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote Online har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Alternativtext.

 2. Skriv en beskrivning i fältet. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och förmedla bildens innehåll och funktion. Välj OK när du är klar.

  Dialogrutan Alternativ text för OneNote för webben

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext i inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att användare med skärmläsare kan höra en beskrivning av filen.

 1. Högerklicka på filen i anteckningsboken och välj Alternativtext.

 2. Skriv en beskrivning för filen och välj OK.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer OneNote för webben

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote Online-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till relevant text i en hyperlänk så att användarna vet vad länken innehåller.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visningstext. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Skriv eller klistra in hyperlänkens URL i fältet Adress och välj Infoga.

  Hyperlänkdialogruta för OneNote för webben

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta det avsnitt de behöver.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn på avsnitt.

 2. Skriv det nya namnet.

  Alternativet Byt namn på avsnitt markerat på snabbmenyn för avsnitt OneNote för Windows 10.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort avsnitt.

  Alternativet Ta bort avsnitt markerat på snabbmenyn för avsnittet i OneNote för Windows 10.

 2. Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Öppna den sida du vill namnge eller byta namn på i en anteckningsbok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida OneNote för webben

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. I en anteckningsbok högerklickar du på den sidflik du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort sida.

  Alternativet Ta bort sida markerat på sidans snabbmeny i OneNote för Windows 10.

Använda tillgänglig textformatering

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett sans serif-teckensnitt. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start väljer du nedåtpilen på knappen Teckenfärg och väljer Automatisk.

  Menyalternativ för teckenfärg i OneNote för webben

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du Styckejustering och > Vänsterjustera.

  Menyalternativ för styckejustering OneNote för webben.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsare. Skärmläsare tolkar inte en textrad med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Välj ett rubrikformat på fliken Start, till exempel Rubrik 2.

  Alternativ för rubrikformat i OneNote för webben

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Punktlista på OneNote webben (Punktlista).

 3. Om du vill ändra punktformat väljer du nedåtpilen knappen Punktlista och väljer sedan det format du vill använda.

  Menyn Punktlista i OneNote för webben

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett komma i slutet av varje listobjekt för att få skärmläsare att pausa.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i anteckningsboken, eller markera den text som ska tas med i listan.

 2. På fliken Start väljer du Listan Numrerad lista i OneNote webben. (Numrering).

 3. Om du vill ändra numreringsformatet väljer du nedåtpilen knappen Numrering och väljer sedan det format du vill använda.

  Menyalternativ för numrerad lista OneNote för webben

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×