Dela och använda samtidig redigering

Låsa eller låsa upp särskilda områden i ett skyddat kalkylblad

Låsa eller låsa upp särskilda områden i ett skyddat kalkylblad

Som standard låser skydd av ett kalkylblad alla celler så att ingen av dem är redigerbar. För att aktivera viss cellredigering, medan andra celler är låsta, är det möjligt att låsa upp alla celler. Du kan låsa endast vissa celler och områden innan du skyddar kalkylbladet och, om du vill, ge vissa användare möjlighet att redigera endast i vissa områden av ett skyddat kalkylblad.

Endast låsa vissa celler och områden i ett skyddat kalkylblad

Gör så här:

 1. Om kalkylbladet är skyddat gör du följande:

  1. Klicka på Ta bort bladets skydd (i gruppen Ändringar) på fliken Granska.

   Ta bort skydd från blad

   Klicka på knappen Skydda blad om du vill ta bort bladets skydd när ett kalkylblad skyddas.

  2. Om du uppmanas till det anger du lösenordet för att ta bort skyddet från kalkylbladet.

 2. Markera hela kalkylbladet genom att klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

 3. Klicka på popup-startprogrammet Formatera cellteckensnitt på fliken Start. Du kan också trycka på Ctrl+Skift+ F eller Ctrl+1.

  Dialogruteikonen Formatera celler

 4. Avmarkera rutan Låst på fliken Skydd i popup-rutanFormatera celler och klicka sedan på OK.

  Fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler

  När du gör det kommer alla celler i kalkylbladet att låsas upp när du skyddar det. Nu kan du välja enskilda celler du vill låsa.

 5. Markera de celler du vill låsa i kalkylbladet.

 6. Öppna popup-fönstret Formatera celler igen (Ctrl+Skift+F).

 7. Den här gången markerar du kryssrutan Låst på fliken Skydd och klickar sedan på OK.

 8. Klicka på Skydda blad på fliken Granska.

  Skydda blad

 9. I listan Tillåt alla användare av kalkylbladet att välja de element som du vill att användarna ska kunna ändra.

  Mer information om kalkylbladselement

  Avmarkera den här kryssrutan

  Om du inte vill att användare ska kunna

  Markera låsta celler

  Flytta markören till celler som kryssrutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som kryssrutan Låst inte är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, inklusive att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, inklusive att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Om Ta bort kolumner är skyddat men Infoga kolumner inte är skyddat, kan användaren infoga kolumner som han eller hon inte kan ta bort.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Om Ta bort rader är skyddat men Infoga rader inte är skyddat, kan användaren infoga rader som han eller hon inte kan ta bort.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

  Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använd autofilter

  Använda pilarna i de nedrullningsbara listrutorna för att ändra filtret eller områdena när Autofilter används.

  Användare kan inte använda eller ta bort Autofilter i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabellrapporter eller skapa nya rapporter.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller ändra kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

  Diagrambladselement

  Markera den här kryssrutan

  Om du inte vill att användare ska kunna

  Innehåll

  Göra ändringar i objekt som ingår i diagrammet, till exempel dataserier, axlar och förklaringar. Diagrammet kommer fortfarande att reflektera ändringar som görs i dess källdata.

  Objekt

  Göra ändringar i grafiska objekt, inklusive figurer, textrutor och kontroller, om du inte låser upp objekten innan du skyddar diagrambladet.

 10. Ange ett lösenord för bladet i rutan Lösenord för att ta bort skydd från blad, klicka på OK och bekräfta sedan genom att skriva lösenordet en gång till.

  • Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord kan vilken användare som helst låsa upp kalkylbladet och ändra de skyddade elementen.

  • Se till att du väljer ett lösenord som är lätt att komma ihåg för om du tappar bort det kan du inte använda de skyddade elementen i kalkylbladet.

Lås upp områden i ett skyddad kalkylblad så att användare kan redigera

Om du vill ge vissa användare åtkomst till områden i ett skyddat kalkylblad måste datorn köra Windows XP eller senare och ingå i en domän. I stället för att använda behörigheter som kräver en domän, kan du definiera ett lösenord för ett område..

 1. Markera det kalkylblad som du vill skydda.

 2. Klicka på Tillåt användare att redigera områden i gruppen Ändringar på fliken Granska.

  Tillåt användare att redigera ändringar

  Det här kommandot är endast tillgängligt när kalkylbladet inte är skyddat.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett nytt redigerbart område klickar du på Nytt.

  • Om du vill ändra ett befintligt redigerbart område markerar du rutan Områden frigörs med ett lösenord när blad är skyddat och klickar sedan på Ändra.

  • Om du vill ta bort ett redigerbart område markerar du det i rutan Områden frigörs med ett lösenord när blad är skyddat och klickar sedan på Ta bort.

 4. Ange namnet på det område som du vill låsa upp i rutan Rubrik.

 5. I rutan Refererar till celler skriver du ett likhetstecken (=) och anger referensen till området som du vill låsa upp.

  Du kan även klicka på knappen Dölj dialogruta, markera området i kalkylbladet och därefter klicka på knappen Dölj dialogruta igen för att återgå till dialogrutan.

 6. Om du vill bevilja åtkomst via lösenord anger du lösenordet för området i rutan Områdeslösenord.

  Du måste inte definiera ett lösenord när du använder åtkomstbehörigheter. Genom att använda lösenord kan du emellertid se användarreferenserna för alla behöriga användare som redigerar området.

 7. Definiera åtkomstbehörigheterna genom att klicka på Behörigheter och sedan på Lägg till.

 8. Skriv namnen på de användare som ska kunna redigera områdena i rutan Ange de objektnamn som ska väljas (exempel).

  Om du vill se hur användarnamn ska anges klickar du på exempel. Klicka på Kontrollera namn om du vill bekräfta att namnen är rätt.

 9. Klicka på OK.

 10. Ange vilken typ av behörighet som användaren ska beviljas genom att markera eller avmarkera kryssrutorna Tillåt och Neka i rutan Behörigheter och klicka på Använd.

 11. Klicka på OK två gånger.

  Om du tillfrågas om ett lösenord skriver du det lösenord som du angett.

 12. Klicka på Skydda blad i dialogrutan Tillåt användare att redigera områden.

 13. Markera de element som du vill att användarna ska kunna ändra i listan Tillåt alla användare av kalkylbladet att.

  Mer information om kalkylbladselementen

  Avmarkera den här kryssrutan

  Om du inte vill att användare ska kunna

  Markera låsta celler

  Flytta markören till celler som kryssrutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som kryssrutan Låst inte är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, inklusive att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, inklusive att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Om Ta bort kolumner är skyddat men Infoga kolumner inte är skyddat, kan användaren infoga kolumner som han eller hon inte kan ta bort.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Om Ta bort rader är skyddat men Infoga rader inte är skyddat, kan användaren infoga rader som han eller hon inte kan ta bort.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

  Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använd autofilter

  Använda pilarna i de nedrullningsbara listrutorna för att ändra filtret eller områdena när Autofilter används.

  Användare kan inte använda eller ta bort Autofilter i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabellrapporter eller skapa nya rapporter.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller ändra kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

  Diagrambladselement

  Markera den här kryssrutan

  Om du inte vill att användare ska kunna

  Innehåll

  Göra ändringar i objekt som ingår i diagrammet, till exempel dataserier, axlar och förklaringar. Diagrammet kommer fortfarande att reflektera ändringar som görs i dess källdata.

  Objekt

  Göra ändringar i grafiska objekt, inklusive figurer, textrutor och kontroller, om du inte låser upp objekten innan du skyddar diagrambladet.

 14. Ange ett lösenord i rutan Lösenord för att ta bort skydd från blad och klicka på OK. Ange sedan lösenordet igen för att bekräfta det.

 • Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord kan vilken användare som helst låsa upp kalkylbladet och ändra de skyddade elementen.

 • Se till att du väljer ett lösenord som du kan komma ihåg. Om du tappar bort lösenordet kan du inte komma åt de skyddade elementen i kalkylbladet.

 • Om en cell tillhör mer än ett område kan användare med behörighet att redigera något av områdena även redigera den cellen.

 • Om en användare försöker redigera flera celler samtidigt och har behörighet att redigera vissa, men inte alla, uppmanas användaren att redigera cellerna en och en.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Mer information finns i

Skydda en arbetsbok Skydda

ett kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×