Mått i Power Pivot

Mått, som kallades beräknade fält i Power Pivot in Excel 2013, är beräkningar som används för dataanalys. Exempel som ofta återfinns i affärsrapporter är summor, medelvärden, minimi- eller maximivärden, antal eller mer avancerade beräkningar som du skapar med hjälp av en DAX-formel (Data Analysis Expressions).

I en pivottabellrapport, ett pivotdiagram eller en rapport placeras ett mått i området VÄRDEN, där de rad- och kolumnetiketter som omger fältet bestämmer sammanhanget för värdet. Om du till exempel mäter försäljning per år (i kolumnerna) och område (på raderna) beräknas värdet för det beräknade fältet utifrån ett givet år och område. Värdet på ett beräknat fält förändras alltid när du markerar rader, kolumner och filter, vilket gör att du kan utforska data dynamiskt.

Även om mått och beräknade kolumner liknar varandra i det att båda är baserade på en formel, skiljer de sig i hur de används. Mått används oftast i området VÄRDEN i pivottabeller och pivotdiagram. Beräknade kolumner används när du vill placera beräknade resultat i ett annat område i en pivottabell (t.ex. i en kolumn eller på en rad i en pivottabell eller på en axel i ett pivotdiagram). Det är viktigt att förstå när mått ska användas i stället för en beräknad kolumn och tvärtom. Mer information finns i beräkningar i Power Pivot och beräknade kolumner i Power Pivot.

Förstå mått

Mått är antingen implicita eller explicita, och detta påverkar hur du använder dem i en pivottabell eller ett pivotdiagram och i andra program som använder en Power Pivot-datamodell som datakälla.

Implicit beräknat fält

Ett implicit mått skapas av Excel när du drar ett fält, till exempel Sales Amount, till området VÄRDEN i fältlistan för pivottabellen. Eftersom implicita mått genereras automatiskt i Excel är du kanske inte medveten om att ett nytt mått har skapats. Men om du tittar i listan VÄRDEN kan du se att fältet Sales Amount faktiskt är ett beräknat fält som heter Summa för Sales Amount och att det visas med det namnet både i området VÄRDEN i fältlistan för pivottabellen och i själva pivottabellen.

Implicit mått som skapats i en pivottabell.

Implicit beräknat fält

Implicita mått kan bara använda en standardaggregering (SUMMA, ANTAL, MIN, MAX, ANTAL UNIKA eller MED) och måste använda det dataformat som definierats för aggregeringen i fråga. Implicita mått kan dessutom bara användas i den pivottabell eller det pivotdiagram som de skapades för.

Ett implicit mått hänger nära samman med det fält som det baseras på, och det påverkar hur du tar bort eller ändrar måttet vid ett senare tillfälle.

Explicit beräknat fält

Ett explicit mått skapas när du skriver eller markerar en formel i en cell i beräkningsområdet eller när du använder autosummafunktionen i Power Pivot-fönstret. De flesta mått som du skapar är explicita.

Explicit mått som skapats i Power Pivots beräkningsområde

Explicit beräknat fält

Explicita mått kan användas i alla pivottabeller och pivotdiagram i arbetsboken och i Power View-rapporter. De kan också utvidgas till att bli en KPI eller formateras med en av de många strängar som är tillgängliga för numeriska data. Snabbmenykommandon för Skapa KPI och Format är bara tillgängliga när du använder ett explicit beräknat fält.

Obs!: När du har använt ett mått som KPI kan du inte använda det för andra beräkningar; Du måste göra en kopia om du vill använda formeln i beräkningar. Mer information om KPI: er (Key Performance Indicators) i Power Pivot.

Överst på sidan

Exempel

Försäljningschefen på Adventure Works har blivit ombedd att ta fram en prognos för återförsäljarnas försäljning under det kommande räkenskapsåret. Hon beslutar att basera sina uppskattningar på fjolårets försäljningssiffror, med en årsbaserad ökning på sex procent som ett resultat av diverse kampanjer som planerats för det kommande halvåret.

För att ta fram uppskattningen importerar hon fjolårets försäljningsdata från återförsäljarna och lägger till en pivottabell. Hon hittar fältet Sales Amount i tabellen Reseller Sales och drar det till området VÄRDEN i pivottabellens fältlista. Fältet visas i pivottabellen som ett enda värde som är summan av all försäljning som återförsäljarna gjort förra året. Hon ser att beräkningen har lagts till automatiskt, trots att hon inte angett den själv, och att fältet döpts om till Summa för Sales Amount i fältlistan och i pivottabellen. Det är en inbyggd aggregering som lagts till av Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]), som utför beräkningen. Hon byter namn på det implicita måttet till Last Year Sales.

Nästa beräkning är en försäljningsprognos för det kommande året, som ska baseras på fjolårets försäljning multiplicerad med 1,06 för att få med den förväntade sexprocentiga ökningen av återförsäljarnas försäljning. För den här beräkningen måste hon skapa måttet explicit, och hon använder knappen Nytt beräknat fält för att skapa en beräkning som hon ger namnet Projected Sales. Hon fyller i följande formel: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Det nya måttet läggs till i området VÄRDEN i fältlistan för pivottabellen. Det läggs också till i den tabell som för närvarande är aktiv i fältlistan för pivottabellen. Tabellen ger det måttet en plats i arbetsboken. Eftersom hon vill att måttet ska finnas i en annan tabell redigerar hon måttet och ändrar tabellassociationen.

Mycket snabbt och med minimal ansträngning har försäljningschefen all grundläggande information framför sig. Nu kan hon fortsätta med bedömningen av prognosen genom att filtrera fram specifika återförsäljare eller lägga till information om produktlinjerna för att vara säker på att de kampanjer som planeras gäller de produkter som återförsäljaren har i sitt sortiment.

Namnge mått

Du kan ändra ordning på och byta namn på mått när de har skapats. Det finns emellertid några begränsningar när det gäller hur du kan ändra mått:

  • Mått visas i fältlistan för pivottabellen (om de inte är dolda) tillsammans med andra objekt. Ge dem namn som gör det lätt att förstå vad de gör.

  • Varje måttnamn måste vara unikt i en tabell.

  • Använd inte namn som redan har använts för beräknade kolumner i samma arbetsbok. Även om ett mått och en beräknad kolumn kan ha samma namn är risken stor för beräkningsfel om namnen inte är unika.

  • När du byter namn på ett mått bör du även uppdatera formler som anropar det. Om du inte använder läget för manuell uppdatering sker uppdateringen av formelresultatet automatiskt. Den här åtgärden kan emellertid ta lite tid.

  • Eftersom namnet är en del av måttets formel finns det några tecken som inte kan användas i namnet. Mer information finns i "namngivnings krav" "i DAX-syntaxen.

Överst på sidan

Tips: Du kan gruppera åtgärder från flera tabeller i en tabell genom att skapa en tom tabell och sedan flytta eller skapa nya åtgärder där. Kom ihåg att du kan behöva ta med tabellnamn i DAX-formler när du refererar till kolumner i andra tabeller.

Uppgifter

Följande artikel innehåller anvisningar för hur du skapar både implicita och explicita beräknade fält.

Skapa ett mått i en pivottabell eller ett pivotdiagram

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×