Makroinstruktionen ÖppnaFormulär

Du kan använda makroåtgärden ÖppnaFormulär i Access för att öppna en formulär i Formulärvyn, Designvyn, Förhandsgranska eller Databladsvy. Du kan välja datainmatnings- och fönstervisningslägen för formuläret och begränsa antalet poster som visas i formuläret.

Obs!: Makroåtgärden ÖppnaFormulär är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställning

Åtgärden ÖppnaFormulär har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Formulärnamn

Namnet på formuläret du vill öppna. I rutan Formulärnamn visas en listruta med alla formulär i den aktuella databasen. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller åtgärden ÖppnaFormulär i en biblioteksdatabas letar Access först efter formuläret med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Vy

Vyn där formuläret öppnas. Välj Formulär, Design, Förhandsgranska, Datablad, Pivottabell eller Pivotdiagram i rutan Visa. Standardvärdet är Formulär.

Obs!: Funktionerna för pivottabell- och pivotdiagramvyer har tagits bort från Access 2013 och senare.

Obs!: Inställningen i argumentet Visa åsidosätter inställningarna för formulärets VisaPoster- och TillåtnaVyer-egenskaper. Om till exempel egenskapen TillåtnaVyer för ett formulär har inställningen Datablad så kan du ändå använda åtgärden ÖppnaFormulär om du vill öppna formuläret i vyn Formulär.

Filternamn

Ett filter som begränsar eller sorterar posterna i formuläret. Du kan ange namnet på ett befintligt fråga eller ett filter som har sparats som en fråga. Frågan måste dock innehålla alla fält i formuläret du öppnar eller ha värdet Ja för egenskapen TaMedAllaFält.

Where-villkor

En giltig SQL WHERE-sats (utan ordet WHERE) eller uttryck som Access använder till att välja poster från formulärets underliggande tabell eller fråga. Om du väljer ett filer med argumentet Filter Name använder Access den här WHERE-satsen på resultaten för filtret.

Om du vill öppna ett formulär och begränsa dess poster till dem som anges av värdet för en kontroll i ett annat formulär använder du följande uttryck:

[ fieldname ] = Forms![ formname ]![ controlname on other form ]

Ersätt fieldname med namnet på ett fält i den underliggande tabellen eller frågan för det formulär du vill öppna. Ersätt formname och controlname on other form med namnet på det andra formuläret och kontrollen i det andra formuläret som innehåller det värde du vill att posterna i det första formuläret ska matcha.

Obs!: Maxlängden för argumentet för Where-villkoret är 255 tecken. Om du behöver ante en mer komplex SQL WHERE-sats som är längre än så använder du metoden ÖppnaFormulär för objektet DoCmd i en VBA-modul i stället. Du kan ange SQL WHERE-satser med upp till 32 768 tecken i VBA.

Dataläge

Datainmatningsläge för formuläret. Detta gäller endast formulär som öppnas i formulär- eller databladsvyn. Markera Lägg till (användaren kan lägga till nya poster men inte redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan redigera befintliga poster och lägga till nya poster) eller Skrivskyddat (användaren kan bara visa poster).

Kommentarer

  • Inställningen för argumentet Dataläge åsidosätter inställningarna för formulärets TillåtRedigering-, TillåtBorttagning-, TillåtTillägg- och Inmatning-egenskaper. Om till exempel egenskapen TillåtRedigering för ett formulär har inställningen Nej kan du ändå använda åtgärden ÖppnaFormulär om du vill öppna formuläret i redigeringsläge.

  • Om du lämnar det här argumentet tomt öppnas formuläret i det inmatningsläge som anges i formulärets TillåtRedigering-, TillåtBorttagning-, TillåtTillägg- och Inmatning-egenskaper.

Fönstervisning

Fönstervisningsläget som formuläret öppnas i. Markera Normal (formuläret öppnas i det läge som anges av dess egenskaper), Dolt (formuläret är dolt), Ikon (formuläret öppnas minimerad som en liten namnlist längst ned på skärmen) eller Dialogruta (formulärets Modal- och PopUp-egenskaper har inställningen Ja). Standardinställningen är Normal.

Obs!: Vissa inställningar för argumentet Fönstervisning gäller inte när du använder dokument med flikar. Växla till överlappande fönster:

  1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ

  2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

  3. I avsnittet Programalternativ, under Alternativ för dokumentfönster klickar du på Överlappande fönster.

  4. Klicka på OK och stäng sedan och öppna databasen på nytt.

Anmärkningar

Den här makroåtgärden liknar att dubbelklicka på ett formulär i navigeringsfönstret eller att högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och sedan välja en vy.

Ett formulär kan vara modal (det måste vara stängt eller dolt innan användaren kan utföra andra åtgärder) eller ickemodalt (användaren kan flytta till andra fönster medan formuläret är öppet). Det kan också vara en popup-formulär (ett formulär som används för att samla in eller visa information och som alltid visas framför alla andra Access-fönster). Du anger egenskaperna Modal och PopUp när du utformar formuläret. Om du använder Normal som inställning för argumentet Fönstervisning öppnas formuläret i det läge som anges av dess inställningar. Om du använder Dialogruta som inställning för argumentet Fönstervisning har båda dessa egenskaper inställningen Ja. Ett formulär som öppnas som dolt eller som en ikon återställs till det läge som anges av dess egenskapsinställningar när du visar eller återställer den.

När du öppnar ett formulär med Fönstervisning-argumentet inställt på Dialogruta avbryts makrot tills formuläret stängs eller döljs. Du kan dölja ett formulär genom att ange dess Synligt-egenskap till Nej med hjälp av åtgärden SättVärde.

Filtret och WHERE-villkoret du använder blir inställningen för formulärets Filter-egenskap.

Tips: Du kan välja ett formulär i navigeringsfönstret och dra den till makrofönstret. På så sätt skapas automatiskt en ÖppnaFormulär-åtgärd som öppnar det valda formuläret i vyn Formulär.

Exempel

Ställ in värdet för en kontroll i ett formulär som öppnas med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Produkter från en knapp i formuläret Leverantörer. Du ser exempel på användning av instruktionerna UppdateraSkärm, ÖppnaFormulär, SättVärde och GåTillKontroll. Med instruktionen SättVärde ställer du in kontrollen Leverantörs-id i formuläret Produkter till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer. Med instruktionen GåTillKontroll flyttar du sedan fokus till fältet Kategori-id, där du kan börja ange data om den nya produkten. Det här makrot bör kopplas till knappen Lägg till produkter i formuläret Leverantörer.

Åtgärd

Argument: Inställning

Kommentar

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdateringen medan makrot körs.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produkter

Visa: Formulär

Dataläge: Lägga till

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produkter.

SättVärde

Objekt: [Formulär]![Produkter]![Leverantörs-id]

Uttryck: Leverantörs-id

Ställ in kontrollen Leverantörs-id till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Kategori-id

Navigera till kontrollen Kategori-id.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×