Makroinstruktionen SättVärde

Du kan använda makroinstruktionen SättVärde till att ställa in värdet för ett fält, en kontroll eller egenskap i Access i ett formulär, ett formulärdatablad eller en rapport.

Obs!: Du kan inte använda makroinstruktionen SättVärde till att ställa in värdet för en Access-egenskap som returnerar ett objekt.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen SättVärde har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekt

Namnet på fältet, kontrollen eller egenskapen vars värde du vill ställa in. Ange namnet på fältet, kontrollen eller egenskapen i rutan Objekt i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Du måste använda hela syntaxen när du refererar till objektet, som kontrollnamn (för en kontroll i formuläret eller rapporten som makro anropades från) eller Formulär!formulärnamn!kontrollnamn. Det här är ett obligatoriskt argument.

Uttryck

Det uttryck som används i Access till att ställa in värdet för objektet. Du måste alltid använda hela syntaxen när du refererar till objekt i uttrycket. Om du till exempel vill öka värdet för kontrollen Salary i formuläret Employees med 10 procent använder du Forms!Employees!Salary*1.1. Det här är ett obligatoriskt argument.

Obs!: Du bör inte använda ett likhetstecken (=) före uttrycket i det här argumentet. Om du gör det utvärderas uttrycket i Access och sedan används det här värdet som uttryck i argumentet. Det här kan ge oväntade resultat om uttrycket är en sträng.

Om du till exempel skriver ="Sträng1" för det här argumentet utvärderas först uttrycket som Sträng1. Därefter används Sträng1 som uttryck i det här argumentet, och förväntningen är att hitta en kontroll eller egenskap med namnet Sträng1 i formuläret eller rapporten som anropade makrot.

Obs!: Klicka på knappen Skapa i en Access-databas (.mdb eller .accdb) för att använda Uttrycksverktyget till att skapa ett uttryck för något av de här argumenten.

Anmärkningar

Du kan använda den här instruktionen om du vill ange ett värde för ett fält eller en kontroll i ett formulär, formulärdatablad eller en rapport. Du kan också ange värden för nästan alla kontroll-, formulär- och rapportegenskaper i valfri vy. Om du till ta reda på om du kan ställa in en viss egenskap med ett makro och i vilka vyer den kan ställas in läser du hjälpavsnittet om egenskapen i Visual Basic Editor.

Du kan också ställa in värdet för ett fält i den underliggande tabellen för ett formulär, även om formuläret inte innehåller någon kontroll som är bunden till fältet. Använd syntaxen Formulär!formulärnamn!fältnamn i rutan Objekt när du ska ställa in värdet för ett sådant fält. Du kan också referera till ett fält i den underliggande tabellen för en rapport genom att använda syntaxen Rapporter!rapportnamn!fältnamn, men det måste finnas en kontroll i rapporten som är bunden till fältet eller så måste det finnas en referens till fältet i en beräknad kontroll i rapporten.

Om du ställer in värdet för en kontroll i ett formulär så utlöser inte makroinstruktionen SättVärde kontrollens regler för verifiering på formulärnivå, men däremot så utlöses det underliggande fältets verifieringsregler på tabellnivå om kontrollen är en bunden kontroll. Makroinstruktionen SättVärde utlöser även en omberäkning, men omberäkningen kanske inte utförs omedelbart. Om du vill utlösa omedelbar uppdatering och tvinga en fullständig omberäkning kan du använda makroinstruktionen UppdateraObjekt. Värdet du anger i en kontroll med makroinstruktionen SättVärde påverkas inte heller av en indatamaskuppsättning i kontrollens eller det underliggande fältets Indatamask-egenskap.

Om du vill ändra värdet för en kontroll kan du använda instruktionen SättVärde i ett makro som anges med kontrollens händelseegenskap EfterUppdatering. Du kan däremot inte använda instruktionen SättVärde i ett makro som anges med kontrollens händelseegenskap FöreUppdatering till att ändra kontrollens värde (även om du kan använda instruktionen SättVärde till att ändra värdet för andra kontroller). Du kan också använda instruktionen SättVärde i ett makro som anges med någon av egenskaperna FöreUppdatering eller EfterUppdatering för ett formulär till att ändra värdet för alla kontroller i den aktuella posten.

Obs!: Du kan inte använda makroinstruktionen SättVärde till att ange värdet för följande kontroller:

  • Bundna kontroller och beräknade kontroller i rapporter.

  • Beräknade kontroller i formulär

Tips

Du kan använda makroinstruktionen SättVärde till att dölja eller visa ett formulär i en formulärvy. Ange Formulär!formulärnamn.Synlig i rutan Objekt och Nej eller Ja i rutan Uttryck. Om du ställer in egenskapen Synlig för ett modalt formulär till Nej döljs formuläret och det blir icke spärrande. Om du ställer in egenskapen på Ja visas formuläret och det spärras igen.

När du ändrar värdet för eller lägger till nya data i en kontroll med hjälp av instruktionen SättVärde i ett makro utlöses inte händelser som FöreUppdatering, FöreInfogningÄndring som inträffar när du ändrar eller anger data i dessa kontroller i användargränssnittet. Dessa händelser inträffar inte heller om du ställer in värdet på kontrollen med en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Den här åtgärden är inte tillgänglig i en VBA-modul. Ange värdet direkt i VBA.

Exempel

Ställa in värdet för en kontroll med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Lägg till produkter från en knapp i formuläret Leverantörer. Du ser exempel på användning av makroinstruktionerna UppdateraSkärm, Stäng, ÖppnaFormulär, SättVärde och GåTillKontroll. Instruktionen SättVärde ställer in kontrollen Leverantörs-id i formuläret Produkter till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer. Instruktionen GåTillKontroll flyttar sedan fokus till fältet Kategori-id där du kan börja ange data om den nya produkten. Det här makrot bör kopplas till knappen Lägg till produkter i formuläret Leverantörer.

Åtgärd

Argument: Inställning

Kommentar

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdateringen medan makrot körs.

Stäng

Objekttyp: Formulär

Objektnamn: Produktlista

Spara: Nej

Stäng formuläret Produktlista.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produkter

Visa: Formulär

Dataläge: Lägga till

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produkter.

SättVärde

Objekt: [Formulär]![Produkter]![Leverantörs-id]

Uttryck: Leverantörs-id

Ställ in kontrollen Leverantörs-id till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Kategori-id

Gå till kontrollen Kategori-id.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×