Makroinstruktionen SökPost

Du kan använda åtgärden SökPost (FindRecord) i Access-skrivbordsdatabaser för att hitta den första förekomsten av data som uppfyller de villkor som anges i SökPost-argumenten. Dessa data kan ligga i den aktuella post, i en senare eller föregående post samt i den första posten. Du kan hitta poster i det aktiva tabelldatabladet, frågedatabladet, formulärdatabladet och formuläret.

Obs!: Makroinstruktionen SökPost går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Åtgärden SökPost har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Sök efter

Anger de data som du söker efter i posten. Ange den text, det tal eller det datum du vill hitta – eller skriv ett likhetstecken (=) följt av ett uttryck i Sök efter i avsnittet Åtgärdsargument i makroverktyget. Du kan använda jokertecken. Detta är ett obligatoriskt argument.

Matchning

Anger var informationen finns i fältet. Du kan köra en sökning efter data i valfri del av fältet (Valfri del av fältet), efter data som fyller hela fältet (Hela fältet) och efter data i början av fältet (Början av fältet). Standardvärdet är Hela fältet.

Matcha gemener/VERSALER

Anger om sökningen är skiftlägeskänslig. Klicka på Ja (genomför en skiftlägeskänslig sökning) eller Nej (sök utan exakt matchning av versaler och gemener). Standardvärdet är Nej.

Sökning

Anger om sökningen körs från den aktuella posten upp till början av posterna (Upp), ned till slutet av posterna (Ned) eller ned till slutet av posterna och sedan från början av posterna till den aktuella posten, så att alla poster genomsöks (Alla). Standardinställningen är Alla.

Sök formatering

Anger om sökningen omfattar formaterade data. Klicka på Ja (Access söker efter data i det format de har i fältet) eller Nej (Access söker efter data utifrån det format de har i databasen, vilket inte alltid är identiskt med visningsformatet). Standardvärdet är Nej.

Du kan använda den här funktionen om du vill begränsa sökningen till data i ett särskilt format. Du kan till exempel klicka på Ja och skriva 1,234 i Sök efter-argumentet om du vill söka efter värdet 1,234 i ett fält där kommatecken ingår i formatet. Klicka på Nej om du vill ange 1234 för att söka efter data i det fältet.

När du söker efter datum klickar du på Ja om du vill söka efter ett datum exakt så som det är formaterat, till exempel 08-juli-2015. Om du klickar på Nej ska du ange datumet i Sök efter-argumentet i det format som angetts i de nationella inställningarna i Kontrollpanelen i Windows. Det formatet visas i rutan Kort datumformat på fliken Datum i de nationella inställningarna. Ett exempel: om Kort datumformat är inställt på d/m/åå) kan du ange 8-7-15 om du vill söka efter alla datumfältposter som motsvarar 8 juli 2015, oavsett hur det aktuella datumfältet är formaterat.

Obs!: Argumentet Sök formatering aktiveras endast om: det aktuella fältet är en bunden kontroll, Matchning-argumentet är inställt på Hela fältet, argumentet Endast aktuellt fält är inställt på Ja och Matcha gemener/VERSALER-argumentet står på Nej.

Om du anger att Matcha gemener/VERSALER ska vara Ja eller att Endast aktuellt fält ska vara Nej, måste du också ange att Sök formatering ska stå på Ja.

Endast aktuellt fält

Anger om sökningen ska begränsas till det aktuella fältet i varje post eller om den i stället ska gälla alla fält i varje post. Att söka i endast det aktuella fältet går snabbast. Klicka på Ja (begränsa sökningen till det aktuella fältet) eller Nej (sök i alla fält i varje post). Standardvärdet är Ja.

Sök första

Anger om sökningen startar vid den första posten eller den aktuella posten. Klicka på Ja (börja med den första posten) eller Nej (börja vid den aktuella posten). Standardvärdet är Ja.


Kommentarer

När åtgärden SökPost körs i ett makro, sker en sökning efter de angivna data i posterna (ordningen för sökningen bestäms av inställningen för Sök-argumentet). När de angivna data hittas markeras de i den aktuella posten.

Åtgärden SökPost motsvarar att du klickar på Sök på fliken Start, medan argumenten motsvarar alternativen i dialogrutan Sök och ersätt. Om du ställer in SökPost-argumenten i fönstret för makrodesign och sedan kör makrot, kommer du att se att motsvarande alternativ är markerade i dialogrutan Sök och ersätt när du klickar på Sök.

De senast använda SökPost-argumenten sparas i Access under en given databassession, så du behöver inte ange samma villkor igen och igen om du använder SökPost-åtgärden flera gånger. Om du låter ett argument stå tomt används det senaste värdet för det argumentet – det värdet hämtas då från en tidigare SökPost-åtgärd eller från dialogrutan Sök och ersätt.

Om du vill söka efter en post med hjälp av ett makro ska du använda SökPost-åtgärden – inte KörKommando-åtgärden med argumentet inställt för att köra kommandot Sök.

Obs!: SökPost-åtgärden motsvarar förvisso Sök-kommandot på Start-fliken för tabeller, frågor och formulär – men den motsvarar inte Sök-kommandot på menyn Redigera i Kodfönster. Det går inte att använda SökPost för att söka efter text i moduler.

Om den text som är markerad är identisk med söktexten då SökPost-åtgärden utförs, påbörjas sökningen omedelbart efter markeringen i samma fält och i samma post som markeringen. I annat fall börjar sökningen vid början av den aktuella posten. Det gör att du kan hitta flera förekomster av samma sökvillkor i en och samma post.

Observera dock att om du använder en kommandoknapp för att köra ett makro som innehåller SökPost-åtgärden, söks den första sökvillkorsförekomsten fram flera gånger. Orsaken till det är att när du klickar på kommandoknappen tar du bort fokus från fältet med det matchande värdet. Sökningen via SökPost-åtgärden sker då från början av posten. Du kan undvika det här problemet genom att köra makrot utan att ändra fokus, till exempel med en anpassad knapp i verktygsfältet eller en tangentkombination som definierats i ett AutoKeys-makro, eller genom att ställa in fokus för makrot på det fält som innehåller sökvillkoren innan du utför SökPost-åtgärden.

Säkerhetsmeddelande: Undvik SkickaTecken-satser och AutoKeys-makron med känslig eller konfidentiell information. Illvilliga användare kan snappa upp tangentkombinationerna – och då går varken datorn eller informationen säkra.

Ovanstående klargörande om kommandoknappar gäller också om du använder en kommandoknapp för att köra ett makro som innehåller åtgärden SökNästa.

När du vill köra instruktionen SökPost i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden SökPost (FindRecord) för objektet DoCmd.

Vid mer komplexa sökningar kan du använda makroinstruktionen SökEfterPost (SearchForRecord).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×