Microsofts licensvillkor för programvaran Microsoft OneNote

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan Microsoft Corporation och dig (eller, beroende på var du är bosatt, mellan ett av dess dotterbolag och dig). Läs igenom villkoren. De gäller för förhandsutgåvan av den programvara som omnämns ovan, samt för det medium som programvaran eventuellt levererades via. Villkoren gäller också för alla Microsoftanknutna

 • uppdateringar

 • tillägg

 • Internetbaserade tjänster

 • supporttjänster

för den aktuella programvaran, såvida inte andra villkor medföljer de objekten. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

Du accepterar villkoren genom att använda programvaran. Använd inte programvaran om du inte accepterar villkoren.

I och med att du använder vissa funktioner samtycker du också till att viss standardmässig information om datorn överförs för att Internetbaserade tjänster ska kunna levereras, som beskrivet nedan.

Om du följer licensvillkoren gäller de rättigheter som anges nedan.

 1. INSTALLATION OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

 2. Installation och användning. Du får installera och använda en kopia av programmet på upp till fem (5) olika Windows 8-enheter som är anslutna till det Microsoft-konto som i sin tur är kopplat till ditt Windows Store-konto.

 3. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft ger dig tillgång till Internetbaserade tjänster tillsammans med programvaran. Microsoft kan när som helst ändra eller avbryta tjänsterna.

 4. Samtycke till Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för OneNote ansluter till Microsoft eller tjänstleverantörens datorsystem via Internet. I vissa fall får du inte något separat meddelande när de ansluter. I vissa fall kan du stänga av funktionerna eller välja att inte använda dem. Få reda på mer om funktionerna i Sekretesspolicy för OneNote. Genom att du använder funktionerna samtycker du till att den här informationen överförs. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

 5. Datorinformation. För funktionerna används Internetprotokoll, som i sin tur används för att skicka information om datorn till lämpliga system. Informationen kan till exempel bestå av din Internetprotokolladress, vilken typ av operativsystem och webbläsare som du använder, namnet på och versionen av den programvara som du använder och språkkoden för den enhet där programvaran är installerad. Microsoft använder den här informationen för att kunna leverera Internetbaserade tjänster till dig.

  • Program för kvalitetsförbättring (CEIP) CEIP används för programvaran. Via CEIP skickas information om programvaran och hur du använder den automatiskt till Microsoft. Vi använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig. Via CEIP laddas också en mindre fil ned till din dator med jämna mellanrum. Den här filen hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Om det finns ny hjälpinformation om felen kan den också laddas ned automatiskt. Lär dig mer om CEIP.

  • Webbinnehållsfunktioner. Via funktioner i programvaran kan relaterat innehåll från Microsoft hämtas och levereras till dig. För att innehållet ska kunna levereras skickas uppgifter om vilken typ av operativsystem och webbläsare som du använder, namnet på och versionen av den programvara som du använder och språkkoden för den enhet där programvaran är installerad till Microsoft via funktionerna. Exempel på sådana funktioner är ClipArt, mallar, online-utbildning, onlinehjälp, hjälp och Appshelp. Du kan välja att inte använda webbinnehållsfunktionerna.

 6. Användning av information. Vi får använda datorinformationen och CEIP-informationen för att förbättra programvaran och våra tjänster. Vi får också dela den med andra, till exempel olika maskinvaru- och programvaruleverantörer. De får använda informationen för att ordna så att deras produkter fungerar bättre ihop med programvaran från Microsoft.

 7. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du får inte använda tjänsterna så att de skadas eller så att användningen försämras för någon annan. Du får aldrig använda tjänsterna för att försöka komma åt tjänster, data, konton eller nätverk som du inte har behörighet till.

 8. GILTIGHETSTID. Avtalet gäller tills programvaran lanseras kommersiellt. Microsoft förbehåller sig dock rätten att när som helst och av vilken anledning som helst kunna ändra programvaran eller låta den utgå. Programvaran kan sluta att fungera om du uppdaterar eller ändrar Windows 8 Consumer Preview-enheten, eller om du försöker att använda programvaran på en Windows 8 Consumer Preview-enhet med andra funktioner eller en annan processortyp. Du är själv ansvarig för att säkerhetskopiera alla data som du sparar i programvaran, inklusive innehåll som du laddar upp med hjälp av programvaran. Om Windows Store, programvaran eller något innehåll ändras eller utgår kan dina data raderas, eller också kan du inte hämta de data som du sparat. Microsoft har ingen skyldighet att returnera data till dig.

 9. FÖRHANDSUTGÅVA AV PROGRAMVARAN. Programvaran är en förhandsutgåva. Det är möjligt att den inte fungerar på samma sätt som den slutgiltiga versionen kommer att göra. Vi kan komma att ändra den inför den slutliga, kommersiella versionen. Vi kan också välja att inte släppa någon kommersiell version alls.

 10. ÅTERKOPPLING. Om du ger Microsoft feedback om programvaran ger du Microsoft rätt att använda, dela och kommersialisera feedbacken på valfritt sätt och i valfritt syfte, utan kostnad för Microsoft. Samtidigt överlåter du, utan kostnad, till tredje part alla eventuella patenträttigheter som tredje part behöver för att deras produkter, teknik och tjänster ska kunna användas eller samverka med de delar av Microsofts programvara eller tjänster som feedbacken berör. Du kan inte lämna feedback som begränsas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation till tredje part, eftersom vi lägger in din feedback i programvaran eller dokumentationen. Dessa rättigheter gäller även efter att detta avtal har upphört att gälla.

 11. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, utan licensieras. Det här avtalet ger dig endast viss rätt att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte gällande lagstiftning motsäger denna begränsning och beviljar dig fler rättigheter får du endast använda programvaran på det sätt som anges uttryckligen i detta avtal. Du måste följa programvarans tekniska begränsningar som gör att du bara kan använda den på vissa sätt. Du får inte

  • kringgå några tekniska begränsningar i programvaran

  • bakåtkompilera, dekompilera eller dela upp programvaran, förutom i exakt den utsträckning som gällande lagstiftning uttryckligen medger det

  • framställa fler kopior av programvaran än som anges i det här avtalet eller som gällande lagstiftning medger

  • publicera programvaran så att andra kan kopiera den

  • hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran

  • överföra programvaran eller det här avtalet till tredje part

  • använda programvaran för kommersiella programvaruvärdtjänster.

 12. EXPORTRESTRIKTIONER. Programvaran omfattas av den amerikanska exportlagstiftningen. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar som är tillämpliga för programvaran. Lagarna omfattar restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Få reda på mer på Microsofts exportwebbplats.

 13. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras i befintligt skick ger vi inte tillgång till några supporttjänster för den.

 14. AVTALETS FULLSTÄNDIGHET. Det här avtalet utgör, tillsammans med villkoren för de tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, det fullständiga avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

 15. TILLÄMPLIG LAG.

 16. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA gäller delstaten Washingtons lagar för tolkningen av avtalet och vid hävdade brott mot avtalet, oavsett eventuella konflikter mellan olika juridiska principer. Lagarna i den delstat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk enligt lokala konsumentskydds- och konkurrenslagar och hävdade handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

 17. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

 18. JURIDISKA PÅFÖLJDER. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i det land där du bor. Du kan också ha rättigheter gentemot den part som du förvärvat programmet ifrån. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i det land där du bor, om inte lagarna tillåter det.

 19. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras i befintligt skick. Du tar själv risken att använda den. Microsoft ger inte några bestämda garantier. Enligt de lagar som gäller där du bor kan du ha rätt till utökat konsumentskydd och vissa lagstadgade garantier som inte kan skrivas bort genom detta avtal. I den utsträckning som den lokala lagstiftningen medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier, inklusive sådana som avser säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter.

FÖR AUSTRALIEN – Du har rätt till lagstadgade garantier enligt den australiensiska konsumentköplagen. Inget i avtalet syftar till att påverka dessa rättigheter.

 1. BEGRÄNSNING AV SKADOR. Av Microsoft och dess leverantörer kan du endast få ersättning för direkta skador upp till ett belopp som motsvarar 5 amerikanska dollar. Du kan inte få ersättning för några andra skador, till exempel följdskador, utebliven vinst eller särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller för

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive koden) på tredje parts Internetwebbplatser och i program från tredje part

 • anspråk som gäller kontraktsbrott, brott mot garantin, garantier eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som tillämplig lag medger.

Begränsningen gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.

Obs! Eftersom programvaran distribueras i Quebec, Kanada, följer licensvillkoren på franska.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×