Microsofts licensvillkor för programvaran Microsoft OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tack för att du valde Microsoft OneNote. Det här är ett licens avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller, baserat på var du bor, en av dess dotter bolag) som beskriver rättigheterna för användning av OneNote-programmet. Vi har ordnat detta avtal i två delar: de första två sidorna är inledande termer. De formuleras i ett fråge-och svars format och vanliga frågor om licenser; Ytterligare villkor och begränsad garanti följer och innehåller större detalj rikedom. Vi inkluderar också villkor för länkar som refereras till i detta avtal. Du bör granska hela avtalet eftersom alla villkor är viktiga och tillsammans skapar detta avtal som gäller för dig. Du bör också granska länkade villkor när program varan är igång. OM DU BOR I USA INNEHÅLLER DE YTTERLIGARE VILLKOREN EN KLAUSUL OM BINDANDE MEDLING OCH FRI SKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN.DE PÅVERKAR DIN RÄTT ATT LÖSA EN TVIST MED MICROSOFT.LÄS DEM.

GENOM ATT LADDA NED ELLER ANVÄNDA PROGRAM VARAN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH MEDGIVANDE TILL ÖVERFÖRINGEN AV VISS INFORMATION UNDER ANVÄNDNING, UPPDATERINGAR OCH INTERNETBASERADE FUNKTIONER I PROGRAM VARAN. GENOM ATT ANVÄNDA FUNKTIONER SOM LYDER UNDER TERMER I LÄNKAR I DETTA AVTAL GODKÄNNER DU VILLKOREN FÖR DESSA LÄNKAR OCH LÖFTET OM ATT DU HAR LÄST VILLKOREN. Om du inte accepterar och uppfyller dessa villkor har du ingen rätt att och får inte använda program varan eller funktionerna.

Hur kan jag använda programvaran?    Vi säljer inte vår programvara eller din kopia av den – vi licensierar ut den. Under licensen kan du installera och använda en kopia av programmet på upp till femton (15) Windows 8-enheter (eller sådana enheter som annars tillhandahålls i Microsoft Store användnings villkor, på https://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Store-Terms-of-use) (de licensierade enheter) som är kopplade till Microsoft-kontot som är kopplat till ditt Microsoft Store-konto. Dessa rättigheter upphör när du avinstallerar programmet från dessa licensierade enheter. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under ”Fjärråtkomst” nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade enheten, till exempel en pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom datorer eller enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran har inte heller licens för kommersiellt värdskap – så du får inte göra programvaran tillgänglig via ett nätverk för samtidig användning av flera användare. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa Ytterligare villkor.

Vad gäller för uppgradering av programvaran?    Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering av din befintliga programvara så ersätter uppgraderingen den ursprungliga programvaran som du uppgraderar. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överföra den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från.

Kan jag överföra programvaran till en annan enhet eller användare?    Licensen inkluderar rätten att installera och använda program varan på upp till femton (15) licensierade enheter (eller sådana enheter som annars tillhandahålls i Microsoft Store användnings villkor) samtidigt. Om du försöker installera programvaran på flera enheter kan den avaktiveras automatiskt från en av dessa enheter, så att det aldrig finns mer än det maximala antalet aktiva installationer samtidigt.

Finns det några begränsningar för antalet anteckningar jag kan skapa, komma åt eller redigera med OneNote?    Det finns inga specifika begränsningar av antalet anteckningar du kan skapa, komma åt eller redigera. Du kan emellertid vara begränsad av maskinvarans begränsningar på enheten eller lagringsbegränsningar på den server där dina anteckningar lagras.

Samlar programvaran in min personliga information?    Om du ansluter enheten till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda någon av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem.

Hur använder vi din information?    Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättra våra produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar vi även den med andra. Till exempel delar vi med oss av felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att de kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att vi kan använda och avslöja informationen enligt vår sekretess policy på Microsofts integritets policy.

Vad gäller detta avtal för?    Detta avtal gäller för programvaran och eventuella uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran från Microsoft, om inte andra villkor medföljer dem. Andra villkor kan gälla för användning av andra tjänster, inklusive Microsoft Store användnings villkor.

Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran?    Ja. Eftersom programvaran inte säljs, utan licensieras förbehåller sig Microsoft alla rättigheter (till exempel rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: använda eller virtualisera programvarans funktioner separat, publicera, kopiera (utöver tillåtna säkerhetskopior), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överföra programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, ändra programvarans innehåll, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

YTTERLIGARE VILLKOR

 1. LICENSRÄTTIGHETER OCH SCENARIER MED FLERA ANVÄNDARE

 2. Dator.    I detta avtal avser ”dator” ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator.

 3. Flera eller sammankopplade anslutningar.    Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade enheten.

 4. Användning i en virtualiserad miljö.    Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Om du vill använda programvaran på fler än en virtuell dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert i en virtualiserad miljö.

 5. Fjärråtkomst.    Windows 8-enheter kan levereras med teknikerna Fjärrskrivbord och Fjärrhjälp som gör det möjligt att använda andra enheter för fjärråtkomst till den programvara som är installerad på den licensierade enheten.

  • Fjärrskrivbord.    Fjärrskrivbord eller liknande tekniker är licensierade för utgående användning av den licensierade enheten. Du kan få tillgång till program som körs på en separat licensierad värddator från den här licensierade enheten genom att använda Fjärrskrivbord.

  • Fjärrhjälp.    Du kan använda Fjärrhjälp eller liknande tekniker för att dela en aktiv session utan att skaffa ytterligare licenser för programvaran. Med Fjärrhjälp kan en användare ansluta direkt till en annan användares dator, vanligen för att rätta till problem.

 6. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

 7. Tillämpning.    Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDANTAG FÖR ATT DET INTE OMFATTAR EN TVIST SOM HAR SAMBAND MED VERKSTÄLLANDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, MICROSOFTS ELLER NÅGON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och Microsoft gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen ”Tvist” ska ges bredast möjligast betydelse enligt tillåtande lag.

 8. Meddelande om tvist.    I händelse av en tvist måste du eller Microsoft lämna ett meddelande om tvist till den andra parten, vilket innebär ett skriftligt meddelande som innehåller namn, adress och kontaktinformation för den part som gör gällande tvisten, de faktorer som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Du måste skicka eventuellt meddelande om tvist med amerikansk post till Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Ett formulär är tillgängligt vid meddelande om tvist — Microsofts program vara, produkter och tjänster med skiljedoms avtal. Microsoft skickar ett meddelande om tvist till dig genom amerikansk post till din adress om vi har den, eller annars till din e-postadress. Du och Microsoft ska försöka att lösa en eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det datum då meddelandet om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller Microsoft inleda skiljeförfarande.s

 9. Småmålsdomstol.    Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte.

 10. BINDANDE MEDLING.   OM DU OCH MICROSOFT INTE LÖSER NÅGON TVIST GENOM INFORMELL FÖRHANDLING ELLER I ETT LITET ANSPRÅK, UTFÖRS ALLA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA TVISTEN UTESLUTANDE GENOM BINDANDE MEDLING.DU GER RÄTT TILL RÄTTS TVIST (ELLER DELTA I SOM PART ELLER MEDLEM) ALLA TVISTER I DOMSTOL FÖRE EN DOMARE ELLER JURY. I stället löses alla tvister före en neutral skiljeman, vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt att överklaga enligt Federal medling Act. Vilken domstol som helst som är behörig för parterna kan tvinga skiljedomens provision.

 11. FRI SKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN.   ALLA FÖRHANDLINGAR FÖR ATT LÖSA ELLER STÄLLA TVISTER I ETT FORUM UTFÖRS UTESLUTANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS.VARKEN DU ELLER MICROSOFT KOMMER ATT FÖRSÖKA FÅ EN TVIST SOM HÖRS SOM EN KLASS ÅTGÄRD, EN ALLMÄN ÅTGÄRD FÖR PRIVAT JURIST ELLER I NÅGOT ANNAT FÖRFARANDE DÄR EN PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT HANDLA I EN REPRESENTATIV KAPACITET.INGEN SKILJEDOMNING ELLER FÖRFARANDE KOMMER ATT KOMBINERAS MED ANDRA UTAN ETT SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE FRÅN ALLA PARTER TILL ALLA BERÖRDA SKILJEDOMAR ELLER FÖRHANDLINGAR.

 12. Avgifter och kostnader för skiljeförfaranden och incitament.    Eventuella skiljeförfaranden utförs av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med Commercial Arbitration Rules och i många fall även dess tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Mer information finns på webbplatsen för amerikanska medlings kopplingen eller med 1-800-778-7879. Vid en tvist om 75 000 USD eller mindre kommer Microsoft skyndsamt ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens avgifter. Nu och Microsoft samtycker du till villkoren för procedurer, avgifter och incitament på webbplatsen Microsoft Legal och firmity. För att påbörja skiljedom kan du skicka formuläret tillgängligt på begäran för medling före den amerikanska skiljeman-associeringen för Microsofts program, produkter och tjänster med skiljedoms avtal till AAA. Du samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland eller i King County, Washington, USA. Microsoft samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland.

 13. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år.    I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljeförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller meddelandet om tvist först skulle kunna inges. Om ett anspråk eller en tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist.

 14. Skiljbarhet.    Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljeförfarande) gälla för dessa delar. Istället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan.

 15. LAGVAL

Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det.

 1. FÖRSTA ANVÄNDNING OCH UPPDATERINGAR

 2. Första användning.    Du får bara skaffa program varan från Microsoft Store. När du har installerat programvaran kan du gå till ”Licensalternativ” under ”Inställningar” i programvaran för att se mer information om licensen.

 3. Uppdateringar.    Du får bara skaffa uppdateringar eller uppgraderingar för program varan från Microsoft Store. Mer information finns i Microsoft Store användnings villkor.

 4. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS

Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder den här informationen för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med vår sekretess policy, på Microsofts integritets policy. Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst.

 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster.    De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i vår sekretesspolicy ansluter till Microsoft eller tjänstleverantörens datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när de ansluter. I vissa fall kan du stänga av de här funktionerna eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i vår sekretess policy på Microsofts integritets policy. GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.

 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP)   . Denna programvara använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och om hur du använder denna programvara. Vi använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. CEIP kommer då och då att ladda ned en liten fil till din dator. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ned automatiskt, om sådan finns tillgänglig.

 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll.    Via funktioner i programvaran kan relaterat innehåll från Microsoft hämtas och levereras till dig. Exempel på sådana funktioner är ClipArt, mallar, online-utbildning, onlinehjälp och hjälp. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i sekretesspolicyn som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 4. Cookies.    Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med sekretesspolicyn för OneNote, som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 5. OneNote på Windows 8.    Om du kör programvaran på en enhet med Windows 8 och du har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Det här gör att du kan lagra och få tillgång till onlinefiler i OneDrive utan att behöva skriva in användarnamn och lösenord för ditt Microsoft-konto igen. Mer information finns i sekretesspolicyn som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 6. Missbruk av Internetbaserade tjänster.    Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

 • YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

  1. Tredjepartsprogram.    Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig.

  2. Teckensnitt.    När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa innehåll. Du kan bädda in typsnitt i innehåll endast på så sätt som tillåts enligt begränsningarna för inbäddning i teckensnitt.

  3. Medieelement.    Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna.

 • GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR

Om ett specifikt geografiskt område är angivet för programvaran får du endast använda programvaran i det området. Du måste även följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om geografiska och exporterade restriktioner finns i så här visar du webbplatsen och Microsofts exporterande webbplats.

 1. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETALNING

Microsoft tillhandahåller begränsade Support tjänster för korrekt licensierad program vara enligt Microsofts support.

 1. FULLSTÄNDIG REGLERING

Detta avtal (tillsammans med villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och som du använder), och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal, utgör den fullständiga regleringen för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan granska det här avtalet efter att programvaran körs genom att gå till ”Licensalternativ” under ”Inställningar” i programvaran. Du kan även läsa villkoren vid länkarna i avtalet efter att programvaran körs och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst eller inkluderad applikation som styrs av detta avtal, och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal, läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Dessa länkar är:

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

Den program varan licensieras i befintligt skick. " Du bär ansvaret för att använda det. Microsoft ger inga uttryckliga garantier. garantier eller villkor. Det innebär att du får hela riskerna med program kvalitet och prestanda. Om program varan visar sig vara trasig, övertar du hela priset för alla nödvändig service eller reparation. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lokala lagar som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning som tillåts enligt din lokala lag utesluter Microsoft alla underförstådda garantier, inklusive andras säljbar het, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

BEGRÄNSNING AV SKADOR. Om du har något underlag för att återställa skador från Microsoft eller dess leverantörer kan du bara återställa direkta skador upp till $5,00. Du kan inte få tillbaka några andra skador, inklusive följd skador, förlorad vinst och förlust.

Denna begränsning gäller för

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive koden) på tredje parts Internetwebbplatser eller program från tredje part samt

 • påstådda brott mot avtalet, garantiåtaganden eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet, falsk framställning, uraktlåtenhet, intrång eller annan kränkning som medför skadeståndsrätt, brott mot lagar och regler, oberättigad vinst i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

Begränsningen gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×