Olika sätt att anpassa en textruta på

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har infogat en textruta i en formulärmall kan du anpassa det genom att komma åt och ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för textruta. Dubbelklicka på textrutan vars egenskaper du vill ändra om du vill öppna dialogrutan på formulärmallen.

I följande tabell beskrivs några sätt som du kan anpassa en textruta och anledningar till varför du kanske vill göra detta. Även om tabellen inte ger detaljerad information om hur du alternativen i dialogrutan Egenskaper för textruta kan ger det dig en uppfattning om vilka alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för textruta inte tillgängliga. Till exempel stöds styckebrytningar inte.

  • Om din formulärmall är baserad på en databas, ett schema eller annan befintlig datakälla, kan du kanske inte anpassa alla aspekter av en kontroll. Till exempel kanske du kan ändra storlek på kontrollen men inte fältet eller gruppera namnet, härlett från den befintliga datakällan.

Flik

Uppgift

Information

Data

Ändra det associerade fältnamnet

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller grupper för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Till exempel är ett fält med namnet ”försäljare” enklare att förstå än ett fält med namnet ”fält1”.

Obs!: Fältnamnet ändrar inte bindning mellan en textruta och fält i datakällan. Om du behöver binda en textruta till ett annat fält, högerklicka på textrutan och klicka sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Ändra datatyp

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standard-datatyp för en kontroll. Standard-datatyp för en textruta är Text (sträng), men du kan ändra detta. Till exempel om du vill att användare ska ange brittiska pund i en textruta med ett belopp kan du välja datatypen heltal (heltal) och välj sedan formateringsalternativ så att värden i textrutan visas med nummertecken (£) valutasymbolen.

Mer information om datatyper

I följande tabell anges vilka datatyper som är tillgängliga för textrutor.

Datatyp

Beskrivning

Text (sträng)

Används för data, till exempel namn, adresser, telefonnummer, personnummer och så vidare.

Heltal (heltal)

Använd för positivt eller negativt heltal, till exempel 1234, – 1234 och $ 1 234.

Decimal (double)

Används för tal med decimaler, till exempel 1234,12, –1234.12 och $1234,12.

SANT/FALSKT (boolesk)

Används för data som ska vara 1 (SANT) eller 0 (FALSKT).

Hyperlänk (anyURI)

Används för hyperlänkar, till exempel en Universal Naming Convention (UNC) sökväg eller en URL (Uniform Resource Locator).

Datum (date)

Används för datum, till exempel 3/14/2007 eller 14 mars 2007.

Tid (tid)

Används för tidsbaserade värden, till exempel 9:46:55 eller klockan 09:46

Datum och tid (dateTime)

Används för både datum och tid, till exempel 3/14/2007 klockan 11:30

Data

Ange ett standardvärde

Om du vill standardtexten som ska visas i en kontroll när en användare öppnar formuläret kan skriva du texten i rutan värde. Du kan också använda värdet för ett annat fält i datakällan som standardvärde för en kontroll. Standardvärden skiljer sig från platshållartext (som beskrivs längre fram i den här artikeln) eftersom de alltid sparas som data i formulärfilen (.xml).

Data

Visa resultatet av en beräkning

Om du vill visa resultatet av en beräkning i en kontroll kan du klicka på Infoga formel Bild av knapp bredvid rutan värde att koppla formler och funktioner till kontrollen. Du kan till exempel skapa en formel som summerar en kolumn med tal i en upprepande tabell med hjälp av en textruta tillsammans med funktionen Summa . Eller associera funktionen idag med en viss textruta så att när användaren öppnar formuläret, dagens datum visas i textrutan.

Data

Göra textrutan obligatorisk

Om du vill påminna användare att skriva data i en kontroll, markerar du kryssrutan får inte vara tomt. När användare öppnar formuläret visas en röd asterisk i kontrollen som en påminnelse inte att lämna det tomt. Användare kan inte skicka data innan de registrerar ett värde i kontrollen.

Data

Tillämpa dataverifiering

Klicka på Dataverifiering om du vill ange regler för dataverifiering för kontrollen. Anta att du behöver artikelnummer måste anges i ett särskilt format – tre, och sedan ett bindestreck och sedan två mer nummer – du kan använda dataverifiering för att säkerställa att användare överensstämmer med den här mönster.

Data

Tillämpa regler

När du klickar på regler som du kan skapa en regel som gör något eller fler åtgärder sker automatiskt när användare ändrar värdet i en kontroll. I ett formulär för inköpsorder, till exempel kan om användaren skriver ett tal som är större än 10 i en textruta för hur mycket du använda en regel ska visas en dialogruta där det står ”beställa mer än 10 olika objekt på en gång kan fördröja leverans”. Du kan också använda en regel för att automatiskt hämta uppdaterad information från en extern datakälla. I ett börskursdiagram köp formulär kan du använda en regel för att hämta och visa aktiekurser i en textruta när formuläret öppnas eller när användaren begär informationen.

Visa

Visa platshållare för text

Om du vill ge vägledning till användarna om vilka data som ska anges i textrutan kan du skriva instruktionstext i rutan platshållare. Till exempel i ett antal kvällar i hotel kan platshållartext användas för att hjälpa användarna med vilken typ av data som de ska ange.

Som ett standardvärde visas platshållartexten i en textpost kontroll när en användare öppnar ett formulär. Dock skiljer platshållartexten sig från standardvärden på följande tre sätt:

  • Platshållartexten sparas aldrig som data i formulärfilen (.xml).

  • Till skillnad från ett standardvärde visas som vanlig text i en kontroll och visas platshållartexten alltid nedtonad.

  • Till skillnad från ett standardvärde stöds inte platshållartext i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Skrivskydda textrutan

Om du vill förhindra att användare ska kunna ändra innehållet i en kontroll, markera den skrivskyddade kryssrutan. Till exempel om du använder en textruta för att visa resultatet av en formel kan göra du textrutan skrivskyddade hindra användare från att skriva över resultatet. Även om en skrivskyddad textruta inte är nedtonad i formuläret, förhindras användare från att skriva i textrutan.

Visa

Inaktivera stavningskontrollen eller funktionen Komplettera automatiskt

Om du vill hindra användare från att kontrollera stavningen av texten i en textpost kontroll eller automatiskt återanvända tidigare poster som har skrivits i formuläret i kontrollen, avmarkerar du kryssrutorna Aktivera stavningskontrollen och Fyll i cellvärden som är markerade som standard. Du kan till exempel inaktivera stavningskontrollen för textrutor som innehåller egennamn. Du kan inaktivera funktionen Komplettera automatiskt för sekretesskäl, till exempel när ett formulär ska delas av många personer.

Visa

Låta användare skriver flera rader med text

Om du vill använda en textruta för att visa mer än en textrad markerar du kryssrutan flerradig. Sedan kan du avgöra om du vill tillåta styckebrytningar i textrutan.

Visa

Aktivera styckebrytningar

Om du markerar kryssrutan flerradig och du vill att användare ska kunna skriva stycken med information i textrutan, markerar du kryssrutan styckebrytningar. Det här är användbart när du vill att användare ska svara på ett lite längre fråga i en textruta, men du vill att data ska vara i oformaterad text eftersom användare kommer slutligen skicka den till en databas. Om du markerar kryssrutan flera rader i en webbläsarkompatibel formulärmall kan du inte avmarkerar du kryssrutan styckebrytningar.

Visa

Aktivera figursättning

Om du markerar kryssrutan flerradig väljer InfoPath automatiskt kryssrutan Radbryt text så att texten flödar från en rad till en annan som användare skriver i textrutan. När figursättning är aktiverat kan välja du rullande alternativ i listan rullning. Du kan till exempel göra rullningslister ska visas i textrutan när användaren skriver mer text än textrutan kan visas som standard. För att bläddra alternativ ska fungera ordentligt måste textrutan vara en fast höjd och bredd. Om du markerar kryssrutan flera rader i en webbläsarkompatibel formulärmall du inte avmarkerar du kryssrutan Radbryt text eller ange alternativ i listan rullning.

Visa

Begränsa tecken

Markera kryssrutan Begränsa textruta till om du vill tilldela ett tecken i en textruta och Skriv det tillåtna antalet tecken. I en formulärmall för resursplanering, kan du använda den här funktionen för att hindra användare från att skriva fler än fem tecken i en textruta för Anställningsnr. Om din formulärmall är ansluten till en databas eller en extern XML-schema och datakällan har befintliga tecken krav, Microsoft Office InfoPath visas en data automatiskt verifieringsfel om användaren överskrider dessa begränsningar när de fylla i ett formulär som baseras på din formulärmall. Om du vill att markören automatiskt gå till nästa kontroll i formuläret när användaren når tecken för en kontroll, markerar du kryssrutan Flytta till nästa kontroll automatiskt när gränsen nås. Göra avancerade markören automatiskt till stöds nästa kontroll inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Till exempel i en egen formulärmall försäljningsrapport kan du använda villkorsstyrd formatering för att uppmärksamma användaren att en kostnad är större än budgeterat belopp.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna höjd och bredd. Du kan också ändra avstånd i och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnad, vilket är buffert avståndet omgivande kontrollens innehåll eller marginaler, vilket är mängden utrymme mellan kontrollens kant och den omgivande texten eller kontroller i en formulärmall.

Storlek

Justera textrutan med etiketten

Klicka på Justera om du vill justera texten inuti en kontroll med dess etikett bättre. InfoPath justeras automatiskt kontrollens höjd, utfyllnad i nederkant och marginaler i nederkant efter behov.

Avancerat

Ange ett skärmtips

Om du vill göra en förklarande som visas när användare för muspekaren över kontrollen, skriver du den text som du vill använda i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, till exempel skärmen granska verktyg som gör på skärmen information som är tillgänglig som syntetiskt tal eller uppdateras blindskrift bildskärm, ofta är beroende av dessa skärmtips att tolka informationen åt användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra placeringen av en kontroll i en formulärmall tabbordning. Tabbordningen är den ordning som fokus flyttas i ett formulär från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för fliken index för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det vill säga kommer någon kontroll med 1 i rutan fliken index vara besökt först när användaren trycker på TABB-tangenten. Kontroller med 2 i rutan fliken index kommer sist och så vidare. Alla kontroller med 0 i rutan fliken index kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen ange -1 i rutan fliken index.

Avancerat

Tilldela ett kortkommando

Du kan skriva en bokstav eller en siffra i rutan snabbtangent för att ange ett kortkommando. Användbara tangentbordsgenvägar ge användarna möjlighet att navigera till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenttryckningar i stället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen meddela du användarna att kortkommandona som finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutans etikett så att användaren ska veta att det finns ett kortkommando för en Försäljare textruta.

Avancerat

Ange eller anpassa dokument åtgärder

Klicka på Sammanfoga inställningar om du vill ange hur data som användaren anger på kontrollen ska visas när du är en kombination av flera formulär. Du kan till exempel välja att prefix på texten i en textruta med ett visst ord eller objekt i avgränsa text med ett semikolon.

Avancerat

Hämta ViewContext-identifierare för textrutan

Du kan använda värdet ViewContext för att identifiera kontroll i koden. Om du vet värdet ViewContext kan kan du till exempel använda värdet med metoden ExecuteAction för objektet vy med hjälp av programmering utföra en redigeringsåtgärden på XML-data som är bundet till kontrollen.

Avancerat

Ange och anpassa ett indataområde

Klicka på Indataområde om du vill ange vilken typ av användare anger data som är avsedd för kontrollen. Detta kan underlätta igenkänningen av handskrift och tal som indata för kontrollen. Om du använder IS_URL indataområde för kontrollen, till exempel vet InfoPath för att ignorera blanksteg mellan ord.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningarna för publicering av data till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användare ändra data i textrutan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×