Originalkostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten för originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet. Originalkostnad kallas också total budgeterad kostnad (TBK) som är ett fält för upparbetat värde. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värden fördelade över en viss tid.

Det finns flera kategorier av fälten Originalkostnad.

Datatyp    Valuta

Originalkostnad (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för de tilldelade resurserna samt eventuella fasta kostnader som associeras med aktiviteten. Det här är samma som innehållet i fältet Kostnad när originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete * Standardkostnad) + (Övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle för resurs + Fast kostnad för aktivitet

Rekommenderad användning    Informationen om originalkostnad blir tillgänglig när du anger information om kostnaden för de tilldelade resurserna och ange originalplan för aktiviteten. Lägg till fältet Originalkostnad i en aktivitetslista när du vill granska totala planerade kostnader för aktiviteter. Du kan granska originalkostnaden för aktiviteten som stöd när du skapar en budget för aktiviteten och projektet. Du kan jämföra värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Fältet Kostnadsavvikelse Jämför dessa två fält.

Exempel    Du har en aktivitet med tio timmars varaktighet och en enda tilldelad resurs för 200 kr per timme. Originalkostnaden för aktiviteten blir då 2 000 kr. När aktiviteten är färdig till 50 procent kommer fältet Verklig kostnad att beräknas till 1 000 kr.

Obs!    I fältet Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du anger en originalplan för projektet, vilket du kan göra även efter att arbetet med projektet har inletts. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan.

Om du redigerar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för aktiviteter, inte heller tidfasade originalkostnader för aktiviteten. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Originalkostnaden ändras inte efter det att den har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalkostnad (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för resursen, inklusive schemalagt arbete, schemalagd övertid samt kostnader per tillfälle för allt arbete som tilldelats resursen. Detta är samma värde som för fältet Kostnad då originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete x Standardkostnad) + (Övertidsarbete x Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Rekommenderad användning    Om originalkostnaden för resursen blir tillgänglig när du anger kostnadsinformation för resursen och ange en originalplan för de uppgifter som är tilldelade till resursen. Lägg till fältet Originalkostnad i en resurslista när du vill granska totala originalkostnader för resurser. Gå igenom de här originalkostnaderna för aktiviteten för att ange en budget för resursen. Jämför värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Använd ännu bättre är fältet Kostnadsavvikelse för att jämföra de två fälten.

Exempel    Du har en resurs om 200 kr per timme tilldelad 10 olika aktiviteter om totalt 100 timmar. Originalkostnaden för resursen uppgår till 20 000 kr.

Obs!    I fältet Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du anger en originalplan för projektet, vilket du kan göra även efter att arbetet med projektet har inletts. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan.

Om du redigerar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser, och inte heller tidfasade originalkostnader för resursen. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Originalkostnaden ändras inte efter det att den har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalkostnad (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för tilldelningen, inklusive schemalagt arbete, schemalagd övertid samt kostnader per tillfälle för tilldelningen. Detta är samma värde som för fältet Kostnad då originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete x Standardkostnad) + (Övertidsarbete x Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Rekommenderad användning    Informationen om originalkostnad för tilldelningen blir tillgänglig när du har angett kostnadsinformation för resursen som tilldelats aktiviteten, resursen och ange en originalplan för projektet. Lägg till fältet Originalkostnad i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska totala planerade kostnader för tilldelningar. Du kan granska originalkostnaden för aktiviteten som stöd när du skapar en budget för aktiviteten och projektet. Du kan jämföra värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Fältet Kostnadsavvikelse Jämför dessa två fält.

Exempel    Du lägger till en resurs som kostar 200 kr per timme till en aktivitet med tio timmars varaktighet. Originalkostnaden för tilldelningen blir då 2 000 kr.

Obs!    I fältet Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du anger en originalplan för projektet, vilket du kan göra även efter att arbetet med projektet har inletts. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan.

Om du ändrar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter, och inte heller tidfasade originalkostnader för tilldelningen. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Originalkostnaden ändras inte efter det att den har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalkostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du har sparat en originalplan kopieras tilldelningens tidfasade kostnadsfält till de tidfasade originalkostnadsfälten. Detta är de aktivitetskostnader som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för resurserna samt eventuella fasta kostnader för aktiviteten fördelat över aktivitetens varaktighet.

Rekommenderad användning    Informationen om originalkostnad blir tillgänglig när du anger information om kostnaden för de tilldelade resurserna och ange originalplan för projektet. Lägg till fältet Originalkostnad i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning till information om originalkostnader. Granska originalkostnaden för aktiviteten som stöd när du skapar en budget för aktiviteten och projektet. Jämför värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Fältet Kostnadsavvikelse Jämför dessa två fält.

Exempel    Stefan och Christer har tilldelats till aktiviteten ”Skriva offert” som schemalagts för 16 timmars arbete från och med nästa måndag till och med torsdag. Timkostnaden för båda två är 200 kr. Arbetet kommer att tidfasas med 4 timmars arbete för var och en av de fyra dagarna, vilket innebär att den tidfasade schemalagda kostnaden blir 800 kr per dag. När du skapar originalplanen kommer den tidfasade schemalagda kostnaden att kopieras som originalkostnad för aktiviteten.

Obs!    Om du ändrar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter och inte heller tidfasade originalkostnader för aktiviteten. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Originalkostnad (tidfasat resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du har sparat en originalplan kopieras de tidfasade kostnadsfälten för resursen till de tidfasade originalkostnadsfälten, vilka kan visas i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Detta är resurskostnaderna som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnad per tillfälle för allt arbete som tilldelats till resursen, fördelat över aktivitetens varaktighet.

Rekommenderad användning    Informationen om originalkostnad för resursen blir tillgänglig när du anger kostnadsinformation för resursen och ange en originalplan för de uppgifter som resursen är tilldelad. Lägg till fältet Originalkostnad i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning till information om originalkostnader. Du kan granska originalkostnaden för resursen för att ange en budget för resursen. Du kan jämföra värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Fältet Kostnadsavvikelse Jämför dessa två fält.

Exempel     Johan, som kostar 100 kr per timme, är tilldelad till 15 olika aktiviteter under ett projekts varaktighet. Om Johan schemalagts för 8 timmar per dag skulle schemalagda tidfasade kostnadsvärden bli 800 kr (8 timmar à 100 kr per timme) för varje arbetsdag. Om Johan tilldelats för färre tilldelningsenheter kan du också få se lägre kostnadsvärden. Om övertid schemalagts kan du se högre kostnadsvärden. När du skapar originalplanen kopieras den tidfasade schemalagda kostnaden så att den blir resursens originalkostnad.

Obs!    Om du ändrar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter, och inte heller tidfasade originalkostnader för resursen. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Originalkostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras de tidfasade kostnadsfälten för tilldelningen till det tidfasade fältet Originalkostnad som kan visas i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Detta är de tilldelningskostnader som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för tilldelningen, fördelat över aktivitetens varaktighet.

Rekommenderad användning    Originalkostnaden för tilldelningen blir tillgänglig när du anger information om kostnaden för resursen, tilldelar resursen aktiviteten och ange en originalplan för projektet. Lägg till fältet Originalkostnad i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning till information om originalkostnader. Du kan granska originalkostnaden för aktiviteten som stöd när du skapar en budget för aktiviteten och projektet. Du kan jämföra värdena i fälten Originalkostnad och kostnad för att avgöra om aktiviteten fortfarande följer budgeten. Fältet Kostnadsavvikelse Jämför dessa två fält.

Exempel     Stefan har tilldelats aktiviteten ”Skriva offert” som schemalagts för 16 timmars arbete från måndag till och med torsdag. Standardkostnad för Stefan är 200 kr per timme. Arbetet kommer att tidfasas med 4 timmars arbete under var och en av de fyra dagarna, vilket innebär att den tidfasade schemalagda kostnaden blir 800 kr per dag. När du skapar originalplanen kommer den tidfasade schemalagda kostnaden att kopieras som originalkostnad för tilldelningen.

Obs!    Om du ändrar innehållet i fältet Originalkostnad påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter, och inte heller tidfasade originalkostnader för tilldelningen. Om du sparar en ny originalplan efter att ha redigerat originalkostnader skrivs dina ändringar över av de nya originalplansvärdena.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×