Originalplan 1-10 budgeterat arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Originalplan budgeterat arbete (Budget Originalarbete 1 till och med Originalplan 10-budgeterat arbete) lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser. Fältet Originalplan 1-budgeterat arbete lagras budgeterat arbete för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. På samma sätt planerat i Originalplan 2 budgeterat arbete till och med Originalplan 10-budgeterat arbete (fält) store för Originalplan 2 till Originalplan 10-budgeterat arbete.

Budgetresurser kopplas endast till projektsammanfattningsaktivitet. Budgeterade arbetsmängder kan anges eller granskas på projektsammanfattningens tilldelningsnivå, eller upplyfta till projektsammanfattningens nivå. I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas det totala antalet arbetstimmar i schemat för en aktivitet, resurs eller tilldelning. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas samma antal arbetstimmar, fördelade över tid.

Det finns flera kategorier av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en arbets- eller materialresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, flyttas den totala arbetsmängden upp till projektsammanfattningen i Microsoft Project.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras arbetsmängden sammanlagda budgeten till motsvarande originalplan budgeterat arbetsfält för aktiviteten. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en aktivitetslista kan du visa projektsammanfattningen och lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete samt fältet Budgeterat arbete . På så sätt kan du jämföra informationen om det budgeterade arbetet i originalplanen med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet. Om du vill kan du också jämföra det budgeterade arbetet i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur värdena för det budgeterade arbetet ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till aktivitetslistan, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete och fältet Budgeterat arbete

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i aktivitetslistan.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (resursfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en arbets- eller materialresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras arbetsmängden till resursfältet Budgeterat arbete i Project.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras sammanlagda budgeten arbete beloppet till den motsvarande budget fälten för Originalarbete för resursen. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en resurslista kan du lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete samt fältet Budgeterat arbete, så att du kan jämföra informationen om det budgeterade arbetet i originalplanen med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet. Om du vill kan du också jämföra det budgeterade arbetet i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur värdena för det budgeterade arbetet ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till resurslistan, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete och fältet Budgeterat arbete

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i resurslistan.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en arbets- eller materialresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras arbetsmängden till tilldelningsfältet Budgeterat arbete i Project.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras arbetsmängden sammanlagda budgeten till den motsvarande budget fälten för Originalarbete för tilldelningen. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kan du lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete samt fältet Budgeterat arbete, så att du kan jämföra informationen om det budgeterade arbetet i originalplanen med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet. Om du vill kan du också jämföra det budgeterade arbetet i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur värdena för det budgeterade arbetet ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan 2 – budgeterat arbete och kolumnen Budgeterat arbete i listdelen av vyn.

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar ett för arbetet eller materialresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan en arbetsmängden för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Project nedåt totalbeloppet till tidfasade nivå.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras detta värde till motsvarande fält för Originalarbete 1-10-budgeterat arbete tidfasade. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Om du vill visa något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn Aktivitetsanvändning lägger du till det i dialogrutan Informationsfält. Om du dessutom visar fältet Budgeterat arbete i vyn kan du jämföra informationen om det ursprungliga planerade tidfasade budgeterade arbetet med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete och fältet Budgeterat arbete i tidrapportdelen av vyn.

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa tidfasad information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn Aktivitetsanvändning.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar ett för arbetet eller materialresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan en arbetsmängden för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Project nedåt beloppet till tidfasade nivå.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du spara en originalplan för projektet, sparas det här värdet i fältet Originalarbete 1-10-budgeterat arbete tidfasade. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Om du vill visa något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn Resursanvändning lägger du till det i dialogrutan Informationsfält. Om du dessutom lägger till fältet Budgeterat arbete kan du jämföra originalplanen med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till vyn Resursanvändning, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete och fältet Budgeterat arbete

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa tidfasad information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn Resursanvändning.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar ett för arbetet eller materialresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan en arbetsmängden för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Project nedåt beloppet till tidfasat tilldelningsfält.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterat arbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en originalplan för projektet kopieras tidfasade budgetarbetsmängderna till motsvarande originalplan 1-10-budgeterat arbete tidfasat tilldelningsfält. Fältet Originalplan budgeterat arbete som används (till exempel Originalplan 3-budgeterat arbete) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Om du vill visa något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete i tidrapportdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning lägger du till det i dialogrutan Informationsfält. Då kan du granska det budgeterade arbetet i den valda originalplanen. Om du dessutom lägger till fältet Budgeterat arbete kan du jämföra den valda originalplanen med informationen om det aktuella schemalagda budgeterade arbetet. Om du vill kan du också jämföra det budgeterade arbetet i olika originalplaner.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterat arbete med det aktuella fältet Budgeterat arbete. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan 2 – budgeterat arbete och kolumnen Budgeterat arbete i tidrapportdelen av vyn.

Anmärkningar    I fälten Originalplan 1–10 – budgeterat arbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte om kostnadsresurs. Om du vill visa information om den budgeterade kostnaden i originalplanen för kostnadsresurser som är kopplade till projektsammanfattningen lägger du till ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

I dialogrutan Ange originalplan kan du spara en originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterat arbete kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterat arbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera det budgeterade arbetet i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterat arbete beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×