Project-funktioner för anpassade fält i Project

Project-funktioner för anpassade fält i Project

De här funktionerna används i formler för att beräkna värden för anpassade fält.

Tips: Du kan skriva en formel i ett anpassat fält för Project 2007 på menyn Verktyg genom att peka på Anpassa och sedan klicka på Fält. Klicka på Formel i dialogrutan Anpassade fält. I Project 2010 klickar du på fliken Projekt och klickar sedan på Anpassade fält i gruppen Egenskaper. Klicka på Formel i dialogrutan Anpassade fält.

Project - Funktionsöversikt

När du använder Microsoft Project kan du behöva arbeta med värden som inte finns direkt i fälten. Med hjälp av formler kan du arbeta med fält för att skapa dessa nya värden.

Följande exempel visar hur du kan använda formler med anpassade fält:

 • Om du lägger till följande formel i ett anpassat numeriskt fält returneras ett numeriskt värde som visar antalet dagar mellan det aktuella datumet och slutdatumet för aktiviteterna i ditt schema:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Om du lägger till följande formel i ett anpassat textfält returneras värdet "Ingen originalplan", "Över budget med 20 % eller mer" eller "Under budget":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Konverteringsfunktioner

Asc

Returnerar ett heltal som representerar teckenkoden för den första bokstaven i en sträng.

Syntax

Asc( sträng )

sträng  Ett giltigt stränguttryck.

CBool

Tilldelar datatypen Boolesk till ett uttryck.

Syntax

CBool( uttryck )

uttryck  En giltig sträng eller ett giltigt numeriskt uttryck.

CByte

Tilldelar datatypen Byte till ett uttryck.

Syntax

CByte( uttryck )

uttryck  Ett heltal mellan 0 och 255.

CCur

Tilldelar datatypen Valuta till ett uttryck.

Syntax

CCur( uttryck )

uttryck  Ett numeriskt uttryck mellan -922 337 203 685 477,5808 och 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Tilldelar datatypen Datum till ett uttryck.

Syntax

CDate( uttryck )

uttryck  Ett giltigt datumuttryck.

CDbl

Tilldelar datatypen Double till ett uttryck.

Syntax

CDbl( uttryck )

uttryck  Ett numeriskt uttryck mellan -1,79769313486232E308 och -4,94065645841247E-324 för negativa värden och mellan 4,94065645841247E-324 och 1,79769313486232E308 för positiva värden.

CDec

Tilldelar datatypen Decimal till ett uttryck.

Syntax

CDec( uttryck )

lagringsuttryck  Ett numeriskt uttryck från +/-79228162514264337593543950335 för decimal tal, det vill säga tal utan decimaler. För tal med 28 decimaler är intervallet +/-7.9228162514264337593543950335. Det minsta möjliga tal som inte är noll är 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som innehåller tecknet som associeras med angiven teckenkod.

Syntax

Chr( teckenkod )

teckenkod  Ett värde av typen Long som identifierar ett tecken.

CInt

Tilldelar datatypen Heltal till ett uttryck.

Syntax

CInt( uttryck )

lagringsuttryck  Ett numeriskt uttryck från-32 768 till 32 767; bråktal avrundas.

CLng

Tilldelar datatypen Long till ett uttryck.

Syntax

CLng( uttryck )

lagringsuttryck  Ett numeriskt uttryck från-2 147 483 648 till 2 147 483 647; bråktal avrundas.

CSng

Tilldelar datatypen Single till ett uttryck.

Syntax

CSng( uttryck )

uttryck  Ett numeriskt uttryck mellan -3,402823E38 och -1,401298E-45 för negativa värden och mellan 1,401298E-45 och 3.402823E38 för positiva värden.

CStr

Tilldelar datatypen Sträng till ett uttryck.

Syntax

CStr( uttryck )

uttryck  En giltig sträng eller ett giltigt numeriskt uttryck.

CVar

Tilldelar datatypen Variant till ett uttryck.

Syntax

CVar( uttryck )

uttryck  Samma intervall som Double för numeriska värden. Samma intervall som Sträng för icke-numeriska värden.

DateSerial

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) för angivet år, månad och dag.

Syntax

DateSerial( år, månad, dag )

år  Obligatoriskt, Heltal. Tal mellan 100 och 9999 eller ett numeriskt uttryck.

månad  Obligatoriskt, Heltal. Ett numeriskt uttryck.

dag  Obligatoriskt, Heltal. Ett numeriskt uttryck.

DateValue

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum).

Syntax

DateValue( datum )

datum  Obligatoriskt, vanligtvis ett stränguttryck som representerar ett datum mellan den 1 januari 100 och den 31 december 9999. Datum kan emellertid även vara ett uttryck som kan representera ett datum, en tid eller både ett datum och en tid i intervallet.

Day

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 31 som representerar dagen i månaden.

Syntax

Day( datum)

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Hex

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som representerar det hexadecimala värdet för ett tal.

Syntax

Hex( tal )

tal  Obligatoriskt, en giltig sträng eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Hour

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 23 som representerar timmen på dagen.

Syntax

Hour( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Minute

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar minuten i timmen.

Syntax

Minute( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Month

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 12 som representerar månaden på året.

Syntax

Month( datum)

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Oct

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som representerar det oktala värdet för ett tal.

Syntax

Oct( tal )

tal  Obligatoriskt, en giltig sträng eller ett giltigt numeriskt uttryck.

ProjDateConv

Konverterar ett värde till ett datum.

Syntax

ProjDateConv( uttryck, datumformat )

uttryck  Obligatoriskt, Variant. Uttrycket som ska konverteras till ett datum.

datumformat  Valfritt, Long. Standardformatet för datum är pjDateDefault, men du kan ersätta någon av följande pjDateFormat-konstanter (använt datumformat 25.09.07 kl. 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Anges på fliken Visa i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: september 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: september 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: september 25

 • pjDate_mmm_dd: sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Tis 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tis 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tis sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Tis 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Tis Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Tis 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Tis 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Konverterar ett uttryck till ett varaktighetsvärde i angivna enheter.

Syntax

ProjDurConv( uttryck, varaktighetsenheter )

uttryck  Obligatoriskt, Variant. Uttrycket som ska konverteras till en varaktighet.

varaktighetsenheter  Valfritt, Long. De enheter som används för att uttrycka varaktigheten. Om varaktighetsenheter inte anges, används den typ av enheter som anges som standardvärde för alternativet Enhet för varaktighet på fliken Schema i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg). varaktighetsenheter kan vara någon av följande pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar sekunden i minuten.

Syntax

Second( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Str

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som representerar ett tal.

Syntax

Str( tal )

tal  Obligatoriskt, Long som innehåller ett giltigt numeriskt uttryck.

StrConv

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som är det konverterade värdet av en sträng.

Syntax

StrConv( sträng, konvertering, LCID )

sträng  Obligatoriskt, stränguttrycket som ska konverteras.

konvertering  Obligatoriskt, Heltal. Summan av de värden som anger vilken konvertering som ska utföras.

LCID  Valfritt, LocaleID som representerar ett annat språk än det som anges i systeminställningarna. (Standardinställningen är systemspråket.)

TimeSerial

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden för en viss timme, minut och sekund.

Syntax

TimeSerial( timme, minut, sekund)

timme  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Tal mellan 0 och 23 eller ett numeriskt uttryck.

minut  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.

sekund  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.

TimeValue

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden.

Syntax

TimeValue( tid)

tid  Obligatoriskt, vanligtvis ett stränguttryck som betecknar en tid mellan 0:00:00 och 23:59:59. Tid kan emellertid även vara ett uttryck som representerar en tid i intervallet. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Val

Returnerar de tal som finns i en sträng som ett numeriskt värde av lämplig typ.

Syntax

Val( sträng )

sträng  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck.

Weekday

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller ett heltal som representerar dagen i veckan.

Syntax

Weekday( datum[, första_dagen_i_veckan] )

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

första_dagen_i_veckan  Valfritt, en konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

Year

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller ett heltal som representerar året.

Syntax

Year( datum )

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Datum- och tidfunktioner

CDate

Tilldelar datatypen Datum till ett uttryck.

Syntax

CDate( uttryck )

uttryck  Ett giltigt datumuttryck.

Date

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller aktuellt systemdatum.

Syntax

Date

DateAdd

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller ett datum som ett visst tidsintervall lagts till för.

Syntax

DateAdd( intervall, tal, datum )

interval  Kunna Sträng uttryck som är det tidsintervall som du vill lägga till, till exempel "m" eller "d" .

tal  Obligatoriskt, numeriskt uttryck som representerar antalet intervall som ska läggas till. Argumentet kan vara positivt (för att hämta framtida datum) eller negativt (för att hämta passerade datum).

datum  Obligatoriskt, Variant (Datum) eller litteral som representerar det datum som intervallet läggs till för.

DateDiff

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Long) som representerar antalet tidsintervall mellan två angivna datum.

Syntax

DateDiff( intervall, datum1, datum2[, första_dagen_i_veckan[, första_veckan_på_året]] )

intervall  Obligatoriskt, ett stränguttryck som representerar det tidsintervall du använder för att beräkna skillnaden mellan datum1 och datum2.

datum1, datum2  Obligatoriskt, Variant (Datum). Två datum som du vill använda i beräkningen.

första_dagen_i_veckan  Valfritt, en konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

första_veckan_på_året  Valfritt, en konstant som betecknar den första veckan på året. Om argumentet utelämnas används den vecka då den 1 januari infaller.

DatePart

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller den angivna delen av ett visst datum.

Syntax

DatePart( intervall, datum[, första_dagen_i_veckan[, första_veckan_på_året]] )

intervall  Obligatoriskt, ett stränguttryck som representerar det tidsintervall som du vill returnera.

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant (Datum) som du vill utvärdera.

första_dagen_i_veckan  Valfritt, en konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

första_veckan_på_året  Valfritt, en konstant som betecknar den första veckan på året. Om argumentet utelämnas används den vecka då den 1 januari infaller.

DateSerial

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) för angivet år, månad och dag.

Syntax

DateSerial( år, månad, dag )

år  Obligatoriskt, Heltal. Tal mellan 100 och 9999 eller ett numeriskt uttryck.

månad  Obligatoriskt, Heltal. Ett numeriskt uttryck.

dag  Obligatoriskt, Heltal. Ett numeriskt uttryck.

DateValue

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum).

Syntax

DateValue( datum )

datum  Obligatoriskt, vanligtvis ett stränguttryck som representerar ett datum mellan den 1 januari 100 och den 31 december 9999. Datum kan emellertid även vara ett uttryck som kan representera ett datum, en tid eller både ett datum och en tid i intervallet.

Day

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 31 som representerar dagen i månaden.

Syntax

Day( datum)

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Hour

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 23 som representerar timmen på dagen.

Syntax

Hour( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

IsDate

Returnerar ett booleskt värde som anger om ett uttryck kan konverteras till ett datum.

Syntax

IsDate( uttryck )

uttryck  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant som innehåller ett datumuttryck eller ett stränguttryck som kan tolkas som ett datum eller en tid.

Minute

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar minuten i timmen.

Syntax

Minute( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Month

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 12 som representerar månaden på året.

Syntax

Month( datum)

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Now

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som betecknar dagens datum och tid enligt datorns systemdatum och systemtid.

Syntax

Now

ProjDateAdd

Lägger till en varaktighet till ett datum för att returnera ett nytt datum.

Syntax

ProjDateAdd( datum, varaktighet, kalender )

datum  Obligatoriskt, Variant. Det ursprungliga datum som varaktighet läggs till för.

varaktighet  Obligatoriskt, Variant. Varaktigheten som ska läggas till för datum.

kalender  Valfritt, Sträng. Kalendern som ska användas för att beräkna det nya datumet. Om kalender inte anges används som standard den aktuella resursens resurskalender eller den aktuella aktivitetens aktivitetskalender, eller standardkalendern om det inte finns någon aktivitetskalender. För Project Server används standardkalendern oavsett vilken kalender som har angetts i strängen kalender. Om du använder den här funktionen i en formel som skapats med Project Web App och jämför den med samma formel som skapats i Project Professional bör du testa formlerna för att kontrollera att resultaten blir de förväntade.

Obs!:  Om du vill subtrahera sju dagar från ett angivet datum fungerar följande formel på rätt sätt i Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Om du kör samma formel i Project Server 2010 blir dock resultatet 9/24/2010 i stället för 9/17/2010. För att en formel ska fungera på samma sätt i Project Professional 2010 och Project Server 2010 bör du undvika negativa parametrar för funktionerna ProjDateAdd och ProjDateSub.

ProjDateConv

Konverterar ett värde till ett datum.

Syntax

ProjDateConv( uttryck, datumformat )

uttryck  Obligatoriskt, Variant. Uttrycket som ska konverteras till ett datum.

datumformat  Valfritt, Long. Standardformatet för datum är pjDateDefault, men du kan ersätta någon av följande pjDateFormat-konstanter (använt datumformat 25.09.07 kl. 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Anges på fliken Visa i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: september 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: september 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: september 25

 • pjDate_mmm_dd: sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Tis 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tis 9/25/03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tis sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Tis 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Tis Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Tis 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Tis 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Returnerar varaktigheten mellan två datum i minuter.

Syntax

ProjDateDiff( datum1, datum2, kalender )

datum1  Obligatoriskt, Variant. Det datum som används i början av varaktigheten.

datum2  Obligatoriskt, Variant. Det datum som används i slutet av varaktigheten.

kalender  Valfritt, Sträng. Den kalender som ska användas när varaktigheten beräknas. Om kalender inte anges används standard kalendern för den aktuella resursen som resurs kalender, eller för den aktuella aktiviteten, aktivitets kalendern (eller standard kalendern om det inte finns någon aktivitets kalender för Project Server, oavsett vilken kalender som anges i kalender strängen. Om du använder den här funktionen i en formel som skapats med Project Web App och jämför den med samma formel som skapats i Project Professional bör du testa formlerna för att kontrollera att resultaten blir de förväntade.

ProjDateSub

Returnerar det datum som följer ett annat datum med en viss varaktighet.

Syntax

ProjDateSub( datum, varaktighet, kalender )

datum  Obligatoriskt, Variant. Det ursprungliga datum som varaktigheten dras ifrån.

varaktighet  Obligatoriskt, Variant. Den varaktighet som ska dras från datum.

kalender  Valfritt, Sträng. Kalendern som ska användas för att beräkna datumskillnaden. Om kalender inte anges används som standard den aktuella resursens resurskalender eller den aktuella aktivitetens aktivitetskalender, eller standardkalendern om det inte finns någon aktivitetskalender. För Project Server används standardkalendern oavsett vilken kalender som har angetts i strängen kalender. Om du använder den här funktionen i en formel som skapats med Project Web App och jämför den med samma formel som skapats i Project Professional bör du testa formlerna för att kontrollera att resultaten blir de förväntade.

Obs!:  Om du vill subtrahera sju dagar från ett angivet datum fungerar följande formel på rätt sätt i Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Om du kör samma formel i Project Server 2010 blir dock resultatet 9/24/2010 i stället för 9/17/2010. För att en formel ska fungera på samma sätt i Project Professional 2010 och Project Server 2010 bör du undvika negativa parametrar för funktionerna ProjDateAdd och ProjDateSub.

ProjDateValue

Returnerar datumvärdet för ett uttryck.

Syntax

ProjDateValue( uttryck )

uttryck  Obligatoriskt, Variant. Det uttryck som ska betecknas som ett datum.

ProjDurConv

Konverterar ett uttryck till ett varaktighetsvärde i angivna enheter.

Syntax

ProjDurConv( uttryck, varaktighetsenheter )

uttryck  Obligatoriskt, Variant. Uttrycket som ska konverteras till en varaktighet.

varaktighetsenheter  Valfritt, Long. De enheter som används för att uttrycka varaktigheten. Om varaktighetsenheter inte anges, används den typ av enheter som anges som standardvärde för alternativet Enhet för varaktighet på fliken Schema i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg). varaktighetsenheter kan vara någon av följande pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Returnerar antalet minuter i en varaktighet.

Syntax

ProjDurValue( varaktighet )

varaktighet  Obligatoriskt, Variant. Den varaktighet som ska uttryckas i minuter.

Second

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar sekunden i minuten.

Syntax

Second( tid )

tid  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera en tid. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Time

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som anger aktuell systemtid.

Syntax

Time

Timer

Returnerar ett värde av datatypen Single som anger antalet sekunder som förflutit sedan midnatt.

Syntax

Timer

TimeSerial

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden för en viss timme, minut och sekund.

Syntax

TimeSerial( timme, minut, sekund)

timme  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Tal mellan 0 och 23 eller ett numeriskt uttryck.

minut  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.

sekund  Obligatoriskt, Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.

TimeValue

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden.

Syntax

TimeValue( tid)

tid  Obligatoriskt, vanligtvis ett stränguttryck som betecknar en tid mellan 0:00:00 och 23:59:59. Tid kan emellertid även vara ett uttryck som representerar en tid i intervallet. Om tid innehåller Null, returneras Null.

Weekday

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller ett heltal som representerar dagen i veckan.

Syntax

Weekday( datum[, första_dagen_i_veckan] )

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

första_dagen_i_veckan  Valfritt, en konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

Year

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller ett heltal som representerar året.

Syntax

Year( datum )

datum  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant, ett numeriskt uttryck, ett stränguttryck eller en kombination som kan representera ett datum. Om datum innehåller Null, returneras Null.

Allmänna funktioner

Choose

Väljer och returnerar ett värde från en lista med argument.

Syntax

Choose( index, alt1[, alt2, ... [, altN]])

index  Obligatoriskt, numeriskt uttryck eller fält som evalueras till ett värde mellan 1 och antalet möjliga alternativ.

alt  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant som innehåller något av de möjliga alternativen.

IIf

Returnerar en av två delar, beroende på hur ett uttryck utvärderas.

Syntax

IIf( uttryck, sann_del, falsk_del )

uttryck  Obligatoriskt, ett uttryck av typen Variant som du vill utvärdera.

sann_del  Obligatoriskt, ett värde eller uttryck som ska returneras om motsvarande uttryck är Sant.

falsk_del  Obligatoriskt, ett värde eller uttryck som ska returneras om motsvarande uttryck är Falskt.

IsNumeric

Returnerar ett booleskt värde som anger om ett uttryck kan utvärderas som ett tal.

Syntax

IsNumeric( uttryck)

uttryck  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant som innehåller ett numeriskt uttryck eller ett stränguttryck.

IsNull

Returnerar ett booleskt värde som anger om ett uttryck innehåller ogiltiga data (Null).

Syntax

IsNull( uttryck )

uttryck  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant som innehåller ett numeriskt uttryck eller ett stränguttryck.

Switch

Utvärderar en lista med uttryck och returnerar ett värde av datatypen Variant eller ett uttryck som associeras med det första uttrycket i listan som har värdet Sant.

Syntax

Switch( uttryck1, värde1[, uttryck2, värde2, ... [, uttryckN,värdeN]] )

Matematiska funktioner

Abs

Returnerar absolutvärdet av det värde som skickades till funktionen.

Syntax

Abs( tal )

tal  Obligatoriskt, ett giltigt numeriskt uttryck. Om tal innehåller Nullreturneras Null ; om det är en oinitierad variabel returneras noll.

Atn

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger arctangens för ett tal.

Syntax

Atn( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Cos

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger cosinus för en vinkel.

Syntax

Cos( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som representerar en vinkel i radianer.

Exp

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger e (basen för naturliga logaritmer) upphöjt till ett givet värde.

Syntax

Exp( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Fix

Returnerar heltalsdelen av ett tal. Om talet är negativt returneras det första negativa heltal som är lika med eller större än tal.

Syntax

Fix( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck. Om tal innehåller Null, returneras Null.

Int

Returnerar heltalsdelen av ett tal. Om tal är negativt, returneras det första negativa heltalet som är mindre än eller lika med tal.

Syntax

Int( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck. Om tal innehåller Null, returneras Null.

Log

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger den naturliga logaritmen för ett tal.

Syntax

Log( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som är större än noll.

Rnd

Returnerar ett värde av datatypen Single som innehåller ett slumptal.

Syntax

Rnd( tal )

tal  Obligatoriskt, Single eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Sgn

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som anger om ett tal är positivt eller negativt.

Syntax

Sgn( tal )

tal  Obligatoriskt, ett giltigt numeriskt uttryck.

Returnerar värden enligt följande:

 • Om talet är större än noll returnerar Sgn 1.

 • Om talet är lika med noll returnerar Sgn 0.

 • Om talet är mindre än noll returnerar Sgn -1.

Sin

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger sinus för en vinkel.

Syntax

Sin( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som representerar en vinkel i radianer.

Sqr

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger kvadratroten för ett tal.

Syntax

Sqr( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som är lika med eller större än noll.

Tan

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger tangens för en vinkel.

Syntax

Tan( tal )

tal  Obligatoriskt, Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som representerar en vinkel i radianer.

Textfunktioner

Asc

Returnerar ett heltal som representerar teckenkoden för den första bokstaven i en sträng.

Syntax

Asc( sträng )

Sträng  Ett giltigt stränguttryck.

Chr

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som innehåller tecknet som associeras med angiven teckenkod.

Syntax

Chr( teckenkod )

teckenkod  Ett värde av typen Long som identifierar ett tecken.

Format

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett uttryck som formaterats enligt instruktionerna i ett formatuttryck.

Syntax

Format( uttryck[, format[, första_dagen_i_veckan[, första_veckan_på_året]]] )

uttryck  Obligatoriskt, ett giltigt uttryck.

format  Valfritt, ett giltigt namngivet eller användardefinierat formatuttryck.

första_dagen_i_veckan  Valfritt, en konstant som betecknar den första dagen i veckan.

första_veckan_på_året  Valfritt, en konstant som betecknar den första veckan på året.

Instr

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Long) som anger positionen för den första förekomsten av en sträng i en annan sträng.

Syntax

Instr( [start, ]sträng1, sträng2[, jämförs] )

start  Valfritt, numeriskt uttryck som anger var sökningen ska starta. Om argumentet utelämnas börjar sökningen vid det första tecknet. Om start innehåller Null, uppstår ett fel. Argumentet start är obligatoriskt om jämförs används.

sträng1  Obligatoriskt, det stränguttryck som genomsöks.

sträng2  Obligatoriskt, det stränguttryck som eftersöks.

jämförs  Valfritt, anger typ av strängjämförelse. Om jämför är Null uppstår ett fel. Om du utelämnar argumentet Jämför jämförelse inställningen med alternativetJämför .

LCase

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som har konverterats till gemener.

Syntax

LCase( sträng )

sträng   Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

Left

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från vänster sida av en sträng.

Syntax

Left( sträng, längd )

sträng  Obligatoriskt. Sträng uttryck från vilket tecknen längst till vänster returneras. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

längd  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant (Long). Numeriskt uttryck som anger hur många tecken som ska returneras. Om värdet är 0, returneras en sträng med längden noll (""). Om värdet är större än eller lika med antalet tecken i sträng returneras hela strängen.

Len

Returnerar ett värde av datatypen Long som innehåller antalet tecken i en sträng eller antalet bytes som krävs för att lagra en variabel.

Syntax

Len( sträng, var_namn )

sträng  Ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

var_namn  Ett giltigt variabelnamn. Om var_namn innehåller Null, returneras Null. Om var_namn är en Variant, tolkar funktionen Len argumentet som en Sträng och returnerar antalet tecken i strängen.

LTrim

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller en kopia av en given sträng utan inledande blanksteg.

Syntax

LTrim( sträng )

sträng  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

Mid

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från en sträng.

Syntax

Mid( sträng, start[, längd] )

sträng  Obligatoriskt, ett stränguttryck som tecknen returneras från. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

start  Obligatoriskt, Long. Den teckenposition i sträng där den sträng som ska returneras börjar. Om start är större än antalet tecken i sträng, returnerar funktionen Mid en sträng med längden noll (").

längd  Valfritt, Variant (Long). Antalet tecken som ska returneras. Om argumentet utelämnas eller om det finns färre tecken än längd i texten (inklusive tecknet vid start), returneras alla tecken från positionen för start till slutet av strängen.

Right

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från höger sida av en sträng.

Syntax

Right( sträng, längd )

sträng  Obligatoriskt, ett stränguttryck som tecknen längst till höger returneras från. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

längd  Obligatoriskt, ett värde av datatypen Variant (Long). Numeriskt uttryck som anger hur många tecken som ska returneras. Om värdet är 0, returneras en sträng med längden noll (""). Om värdet är större än eller lika med antalet tecken i sträng returneras hela strängen.

RTrim

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller en kopia av en given sträng utan avslutande blanksteg.

Syntax

RTrim( sträng )

sträng  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

Space

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal blanksteg.

Syntax

Space( tal )

tal  Obligatoriskt, antalet blanksteg i strängen.

StrComp

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som anger resultatet av en strängjämförelse.

Syntax

StrComp( sträng1, sträng2[, jämförs] )

sträng1  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck.

sträng2  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck.

jämförs  Valfritt, anger typ av strängjämförelse. Om argumentet jämförs är Null, uppstår ett fel.

StrConv

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som är det konverterade värdet av en sträng.

Syntax

StrConv( sträng, konvertering, LCID )

sträng  Obligatoriskt, stränguttrycket som ska konverteras.

konvertering  Obligatoriskt, Heltal. Summan av de värden som anger vilken konvertering som ska utföras.

LCID  Valfritt, LocaleID som representerar ett annat språk än det som anges i systeminställningarna. (Standardinställningen är systemspråket.)

String

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller en repeterande teckensträng av angiven längd.

Syntax

String( tal, tecken )

tal  Obligatoriskt, Long. Längden på den returnerade strängen. Om tal innehåller Null, returneras Null.

tecken  Obligatoriskt, Variant. Teckenkod som anger det tecken eller stränguttryck vars första tecken ska användas för att skapa strängen som returneras. Om tecken innehåller Null, returneras Null.

Trim

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller en kopia av en given sträng utan inledande eller avslutande blanksteg.

Syntax

Trim( sträng )

sträng  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

UCase

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller angiven sträng, konverterad till versaler.

Syntax

UCase( sträng )

sträng  Obligatoriskt, ett giltigt stränguttryck. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×