Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Publicera en arbets bok på en SharePoint-webbplats i Excel för Windows

Du kan publicera en arbetsbok i ett Microsoft SharePoint-bibliotek så att användarna kan visa eller redigera den i en webbläsare utan att Excel är installerat på datorn. Att publicera är i grund och botten detsamma som att spara men med vissa inbyggda alternativ som gör att du kan styra vad användarna ser när de öppnar arbetsboken i en webbläsare.

Om hela organisationen gör det till en vana att börja spara eller publicera en arbetsbok i en central SharePoint-sida blir det lättare att undvika att flera väldigt lika versioner av samma arbetsbok uppkommer på olika håll i organisationen när den skickas runt via e-post.

Genom att ange vissa publiceringsalternativ kan du belysa specifika delar av arbetsboken, som till exempel diagram, eller förhindra att andra delar visas i webbläsaren. Du kan till exempel välja att visa ett diagram men inte den underliggande informationen. Du kan även välja att bara visa vissa kalkylblad för de personer som behöver kunna se dem och samtidigt dölja alla andra kalkylblad.

I den här artikeln lär du dig hur du publicerar en arbets bok från Excel för Windows och inte kopplar samman en arbets bok eller arbets boks data till en Excel Web Access-webbdel på en SharePoint-sida.

När du publicerar en arbetsbok på en SharePoint-sida sparas hela arbetsboken på SharePoint. En användare med rätt behörighet i SharePoint kan visa och arbeta med hela arbetsboken i antingen sin webbläsare eller i Excel-programet på skrivbordet.

Om Office på webben har distribuerats SharePoint, kan du visa och arbeta med dina data i webbläsaren på i stort sett samma sätt som att arbeta med data i Excel-skrivbordsprogrammet. Flera användare kan faktiskt samtidigt redigera en arbetsbok i webbläsarrutnätet, vilket inte går i Excel-skrivbordsprogrammet. När du visar en arbetsbok i webbläsaren och knappen Redigera i Excel Online visas vet du att Office på webben är redo att använda.

Redigera i Excel Online på menyn Redigera arbetsbok

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbetsboken kan du välja att markera endast de kalkylblad eller objekt som du vill ska vara synliga i webbläsaren. Kom bara ihåg att även om du kan begränsa synligheten i det här läget så är hela arbetsbokens innehåll sparats på SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill låta användarna ange ett värde in en cell som ska fungera med en formel i en annan cell anger du den cellen som ett definierat namn i Excel innan du publicerar arbetsboken. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken Parametrar i dialogrutan Alternativ för webbläsarvy.

Exempel: i följande bild visas en cell, D2, som har det definierade namnet Rate. I webbläsaren anger en användare ett värde på 5.625 i rutan Rate i fönstret Parametrar och klickar sedan på Använd. Värdet visas i cell D2 och formeln i A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln räknas om och visas i A2: $1,151.31.

Om en parameter anges i fönstret används den i cell D2

Obs!: Om du skapar utsnitt av en Excel-tabell och definierar ett namn för hela området med celler som innehåller tabellerna och utsnitten kommer du inte att kunna använda utsnitten för att filtrera tabellen i webbläsaren om du publicerar det definierade området. Om du publicerar tabellen eller hela kalkylbladet kommer utsnitten att fungera som väntat i webbläsaren.

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på fliken Arkiv , på Spara som och sedan på SharePoint.

 2. Om du ser din SharePoint-mapp under aktuell, senasteeller äldreklickar du på den mapp du vill använda.

  Dialogrutan Spara som visas.


  Annars klickar du på Bläddra, anger webbadressen för SharePoint-webbplatsen och bläddrar till den mapp där du vill publicera arbetsboken.

  Klicka på en SharePoint-mapp eller klicka på Bläddra
 3. Om du vill välja enskilda arbetsböcker eller objekt som ska publiceras från arbetsboken klickar du på Alternativ för webbläsarvy.

  Klicka på Alternativ för webbläsarvy i dialogrutan Spara som

  Flikarna Visa och Parametrar visas.

 4. Om du bara vill publicera hela arbetsboken klickar du på Spara. Gör annars något av följande:

  • Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren markerar du Hela arbetsboken i listrutan på fliken Visa.

  • Om du bara vill visa specifika arbetsblad i webbläsaren väljer du Blad i listrutan på fliken Visa och avmarkerar kryssrutorna för de blad du inte vill dölja i webbläsaren.

   Alla blad är markerade som standard. Du kan snabbt visa alla blad igen om du har avmarkerat några av rutorna genom att markera kryssrutan Alla blad.

  • Om du bara vill visa specifika objekt i webbläsaren (t.ex. namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) väljer du Element i arbetsboken i listrutan på fliken Visa. Markera sedan kryssrutorna för objekten du vill visa.

  • På fliken Parametrar lägger du till alla definierade namn som du vill använda för att ange celler som är redigerbara när användarna visar arbetsboken i webbläsaren. Klicka sedan på OK.

 5. Spara arbetsboken.

Meddelanden: 

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Om Office på webben har distribuerats SharePoint, kan du visa och arbeta med dina data i webbläsaren på i stort sett samma sätt som att arbeta med data i Excel-skrivbordsprogrammet. Flera användare kan faktiskt samtidigt redigera en arbetsbok i webbläsarrutnätet, vilket inte går i Excel-skrivbordsprogrammet. När du visar en arbetsbok i webbläsaren och knappen Redigera i Excel Online visas vet du att Office på webben är redo att använda.

Redigera i Excel Online på menyn Redigera arbetsbok

Mer information finns i artikeln skillnader mellan att använda en arbets bok i Excel och Excel Services.

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbetsboken kan du välja att markera endast de kalkylblad eller objekt som du vill ska vara synliga i webbläsaren. Kom bara ihåg att även om du kan begränsa synligheten i det här läget så är hela arbetsbokens innehåll sparats på SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill låta användarna ange ett värde in en cell som ska fungera med en formel i en annan cell anger du den cellen som ett definierat namn i Excel innan du publicerar arbetsboken. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken Parametrar i dialogrutan Alternativ för webbläsarvy.

Exempel: i följande bild visas en cell, D2, som har det definierade namnet Rate. I webbläsaren anger en användare ett värde, 5,625, i rutan parameter och sedan klickar du på Använd. Värdet visas i cell D2 och formeln i A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln räknas om och visas i A2: $1,151.31.

Se hjälp för Excel för information om hur du definierar områden.

Om en parameter anges i fönstret används den i cell D2

Obs!: Om du skapar utsnitt av en Excel-tabell och definierar ett namn för hela området med celler som innehåller tabellerna och utsnitten kommer du inte att kunna använda utsnitten för att filtrera tabellen i webbläsaren om du publicerar det definierade området. Om du publicerar tabellen eller hela kalkylbladet kommer utsnitten att fungera som väntat i webbläsaren.

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på arkiv > Spara som >SharePoint.

 2. Om du ser din SharePoint-mappunder aktuell mapp eller senaste mapparklickar du på den mapp du vill använda. Klicka annars på Bläddra och ange webb adressen för SharePoint-webbplatsen. Bläddra sedan till den mapp där du vill publicera arbets boken. Dialogrutan Spara som visas.

 3. Om du vill välja enskilda arbetsböcker eller objekt som ska publiceras från arbetsboken klickar du på Alternativ för webbläsarvy. Du ser fliken Visa och fliken parametrar . Om du bara vill publicera hela arbetsboken klickar du på Spara. Gör annars något av följande:

  • Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren markerar du Hela arbetsboken i listrutan på fliken Visa.

  • Om du bara vill visa specifika kalkyl blad i webbläsaren väljer du blad i list rutan på fliken Visa och avmarkerar sedan rutorna för de blad som du inte vill dölja i webbläsaren.

   Alla blad är markerade som standard. Om du snabbt vill göra alla blad synliga igen när du avmarkerar vissa rutor markerar du kryss rutan alla blad .

  • Om du bara vill visa vissa objekt i webbläsaren (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) väljer du objekt i arbets boken i list rutan på fliken Visa och markerar sedan kryss rutorna för de objekt som du vill visa.

  • På fliken parametrar lägger du till definierade namn som du vill använda för att ange celler som är redigerbara när användare visar arbets boken i webbläsaren. Klicka sedan på OK för att stänga dialog rutan.

 4. Spara arbetsboken.

Meddelanden: 

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Mer information om Excel Web Access-webbdelar finns i artikeln Visa en arbets bok i en Excel Web Access-webbdel.

När du publicerar en arbets bok på en SharePoint-Server sparas hela arbets bokens innehåll på servern och kan visas och arbetas med om du öppnar arbets boken i Excel-programmet. Om Office Web Apps distribueras på SharePoint-servern kan visa och arbeta med data i webbläsaren vara mycket mer precis som att arbeta med data i Excel-programmet. I praktiken är samtidig redigering av en arbets bok möjlig i webbläsarens rutnät när Office Web Apps distribueras. När du visar en arbets bok i webbläsaren innebär det att Office Web Apps är tillgängliga om du ser knappen Redigera i webbläsaren .

Knappen Redigera i webbläsaren

Mer information finns i artikeln skillnader mellan att använda en arbets bok i Excel och Excel Services.

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbets boken har du möjlighet (i dialog rutan publicerings alternativ ) att välja vilka kalkyl blad eller objekt som ska visas i webbläsaren när redigering inte har Aktiver ATS genom att klicka på knappen Redigera i webbläsare . Kom bara ihåg att även om du kan välja vad som är synligt i det här läget sparas hela innehållet i arbets boken i SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill att användarna ska kunna ange en parameter för en formel när de visar ett kalkyl blad i en webbläsare måste du ange en cell som ett definierat namn. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken parametrar i dialog rutan publicerings alternativ .

I följande bild som visar ett kalkyl blad i webbläsaren har cell D2 det definierade namn priset. I webbläsaren har en användare angett ett värde, 5,625, i rutan i parameter fönstret och sedan klickat på Använd. Värdet visas i cell D2 och formeln i A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln räknas om och visas i A2: $1,151.31.

Använda en parameter i webbläsaren

Se hjälp för Excel för information om hur du definierar områden.

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara till SharePoint.
  Obs!    om kommandot Spara till SharePoint inte är tillgängligt kan du spara arbets boken på en SharePoint-webbplats med hjälp av kommandot Spara som . Dialog rutan publicerings alternativ är inte tillgänglig. Du kan också ladda upp arbets boken direkt från ett SharePoint-bibliotek. Användare kan visa och redigera innehållet i arbets boken i webbläsaren genom att gå direkt till webbplatsen där arbets boken är sparad.

  Kommandot Spara som

 3. Om du vill välja enskilda kalkyl blad eller objekt som ska publiceras i arbets boken klickar du på knappen publicerings alternativ . Om du vill publicera hela arbets boken kan du hoppa direkt till steg 4.
  Gör följande på fliken Visa :

  • Om du vill visa hela arbets boken i webbläsaren väljer du hela arbets boken i list rutan.

  • Om du bara vill visa specifika kalkyl blad i webbläsaren markerar du blad i list rutan och avmarkerar sedan kryss rutorna för de blad som du inte vill ska synas.
   Obs!    som standard är alla blad markerade. Om du snabbt vill göra alla sidor synliga igen när du har avmarkerat några kryss rutor kan du markera kryss rutan alla blad .

  • Om du bara vill visa vissa objekt i webbläsaren (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) väljer du objekt i arbets boken i list rutan och markerar sedan kryss rutorna för de objekt som du vill visa.
   Obs! om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande tabell) är bara ett av dessa objekt tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt måste du se till att varje objekt i arbets boken har ett unikt namn. Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Dubbletter av objekt, till exempel namngivna områden, kan byta namn på fliken formler i gruppen definierade namn .
   Markera kalkylblad eller objekt

  • På fliken parametrar lägger du till alla definierade namn som du vill använda för att ange celler som är redigerbara när användare visar arbets boken i webbläsaren. Klicka sedan på OK för att stänga dialog rutan.
   Ange parametrar

 4. Välj en plats där du vill publicera arbets boken.
  Det finns eventuellt redan sparade server platser under den aktuella platsen, de senaste platsernaeller platserna som du kan välja från. Om det inte finns några sådana platser, eller om du vill spara på en ny plats, dubbelklickar du på Bläddra efter platsunder platser.

 5. I dialog rutan Spara som anger du webb adressen för SharePoint-webbplatsen och bläddrar sedan till webbplatsen eller biblioteket där du vill spara arbets boken.

 6. Om du inte redan har valt enskilda kalkyl blad eller objekt eller ange parametrar klickar du på knappen publicerings alternativ .

 7. Godkänn det föreslagna namnet för arbets boken i rutan fil namn eller Skriv ett nytt namn om du vill.

 8. Om du vill visa arbets boks innehållet i ett webbläsarfönster direkt efter publicerings åtgärden kontrollerar du att kryss rutan Öppna med Excel i webbläsaren är markerad.

 9. Klicka på Spara.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×