Referensinformation om tillgängliga fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till fält till en vy eller tabell att anpassa typer av projektdata som visas i Microsoft Project. Om du är programmerare kan använda du också fält i vyer och funktioner för att ändra projekt så att den passar organisationens behov.

Ett fält innehåller en typ av information och är en del av en tabell, en formulär vy eller området tidsfördelad i en användningsvy. Project 2013 har flera typer av fält:

Om du vill lägga till ett fält i en vy klickar du på fliken Format. Klicka på Infoga kolumn i gruppen Kolumner.

 • Aktivitetsfält och tidfasade aktivitetsfält   

  I aktivitetsfält visas aktivitetsrelaterad information och kan visas i aktivitetsvyer som t.ex. Gantt-schema, Aktivitetslista och Nätverksdiagram.

  I tidfasade aktivitetsfält visas information om varje aktivitet fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning.

 • Resursfält och tidfasade resursfält   

  I resursfält visas information för varje resurs, inklusive översiktsinformation om alla aktiviteter som har tilldelats varje resurs. De kan visas i resursvyer som vyerna Resurslista och Resursanvändning.

  I tidfasade resursfält visas information för varje resurs fördelad över varaktigheten för projektets resurstillgänglighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning.

 • Tilldelningsfält och tidfasade tilldelningsfält   

  I tilldelningsfält visas information om varje aktivitet. De kan visas i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning samt längst ned i vyerna Aktivitetsformulär och Resursformulär. Du kan ändra vilket tilldelningsfält som visas längs ned i vyerna Aktivitetsformulär och Resursformulär genom att klicka i området, klicka på fliken Format och sedan klicka på ett kommando.

  I tidfasade tilldelningsfält visas information om varje tilldelning fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning.

Obs!: Vissa fält är bara tillgängliga om du använder Project Professional.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Aktiv (aktivitetsfält)

Med hjälp av fältet Aktiv kan du inaktivera aktiviteter för att ta bort dem från projektplanen. Inaktiva aktiviteter förblir tillgängliga så att du kan använda dem i en senare fas eller ett senare projekt eller för redovisning eller historik. Inaktiva aktiviteter påverkar inte längre andra aktiviteter eller det övergripande projektschemat.

Verklig kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Verklig varaktighet visas omfattningen av verklig arbetstid hittills för en aktivitet, baserat på den schemalagda varaktigheten och aktuellt återstående arbete eller procent färdigt.

Verkligt slut (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (aktivitetsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (aktivitetsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelningsförskjutning (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Originalplan-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalplan-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt klar innehåller planerade slutprodukt slutdatumet sparats med originalplanen för projektet.
Project Professional endast

Originalplan-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt Start innehåller de ursprungligen planerade startdatum för slutprodukt sparats med originalplanen för projektet.
Project Professional endast

Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

I fältet Originalvaraktighet visas den ursprungligt planerade tidsrymden för en aktivitet.

Originalslut (aktivitetsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (aktivitetsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (aktivitetsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt klar innehåller de planerade slutdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Originalplan 1-10-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt start innehåller de planerade startdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Originalvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Originalvaraktighet 1 till och med Originalvaraktighet 10 lagras den tid det planeras ta att slutföra en aktivitet.

Originalplan 0-10 originalvaraktighet (aktivitetsfält)

I fälten Uppskattad originalvaraktighet 1-10 lagras den tid det planeras ta att slutföra en aktivitet. När du skapar en originalplan kopieras värdena för Schemalagd varaktighet för aktiviteterna automatiskt, och de sparas i fälten Uppskattad originalvaraktighet (från Uppskattad originalvaraktighet till Uppskattad originalvaraktighet 1 till Uppskattad originalvaraktighet 10). Detta gäller såväl manuellt som automatiskt schemalagda aktiviteter.

Uppskattat originalslut 0-10 (aktivitetsfält)

När du skapar en originalplan kopieras värdena för Schemalagt slut för en aktivitet eller tilldelning automatiskt, och de sparas i fälten Uppskattat originalslut (från Uppskattat originalslut till Uppskattat originalslut 1 till Uppskattat originalslut 10). Detta gäller såväl manuellt som automatiskt schemalagda aktiviteter.

Uppskattad originalstart 0-10 (aktivitetsfält)

När du skapar en originalplan kopieras värdena för Schemalagd start för en aktivitet eller tilldelning automatiskt, och de sparas i fälten Uppskattad originalstart (från Uppskattad originalstart till Uppskattad originalstart 1 till Uppskattad originalstart 10). Detta gäller såväl manuellt som automatiskt schemalagda aktiviteter.

Originalplan 1-10 slut (aktivitetsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (aktivitetsfält)

I fälten Originalstart 1 till och med Originalstart 10 sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (aktivitetsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (aktivitetsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (aktivitetsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Färdig t o m (aktivitetsfält)

I fältet Färdig t o m till visas status för en aktivitet i vyn Gantt-schema, som anger den tidpunkt fram till vilken verkliga värden har rapporterats för aktiviteten.

Bekräftat (aktivitetsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Villkorsdatum (aktivitetsfält)

I fältet Villkorsdatum visas specifika datum som associeras med vissa typer av villkor, till exempel Måste starta, Måste sluta, Starta tidigast, Starta senast, Sluta tidigast och Sluta senast.

Villkorstyp (aktivitetsfält)

I fältet Villkorstyp kan du välja vilka typer av villkor du ska använda för schemaläggningen av en aktivitet.

Kontakt (aktivitetsfält)

Fältet Kontaktperson innehåller namnet på den person som ansvarar för en aktivitet.

Kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (aktivitetsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (aktivitetsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

CPI (aktivitetsfält)

I fältet CPI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Skapad (aktivitetsfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en aktivitet lades till i projektet.

Kritisk (aktivitetsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om aktiviteten ligger på den kritiska linjen.

KA (aktivitetsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan den planerade kostnaden och den faktiska kostnad som krävs för att uppnå den aktuella färdignivån fram till rapportdatumet eller dagens datum.

KA % (aktivitetsfält)

I fältet CV % (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (CV) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWP), uttryckt som en procentsats.

Datum 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Tidsgräns (aktivitetsfält)

I fältet Tidsgräns visas det datum som du har angett som tidsgräns för aktiviteten. En tidsgräns är ett måldatum som anger när du vill att en aktivitet ska vara slutförd.

Slutprodukt klar (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är kopplad till det fältet slutprodukt klar visar det schemalagda slutdatumet för slutprodukten.
Project Professional endast

GUID för slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den fältet GUID för slutprodukt visar globalt unik identifierare (GUID) för slutprodukten.
Project Professional endast

Namn på slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den, visar fältet Namn på slutprodukt namn och titel för slutprodukten.
Project Professional endast

Start för slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den visas fältet slutprodukt Start det planerade startdatumet för slutprodukten.
Project Professional endast

Typ av slutprodukt (aktivitetsfält)

Fältet Typ av slutprodukt visar om den aktuella aktiviteten har en associerad slutprodukt, och om slutprodukten produceras av den aktuella aktiviteten eller tillverkats genom en separat projekt eller aktivitet som den aktuella aktiviteten är beroende.
Project Professional endast

Varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Varaktighet visas den totala tidsrymden med aktiv arbetstid för en aktivitet.

Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens varaktighet för en aktivitet och den totala varaktigheten (aktuell uppskattning) för en aktivitet.

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

UK (aktivitetsfält)

I fältet EAC (uppskattning vid slut) visas en aktivitets förväntade totala kostnad baserad på prestationen fram till rapportdatumet.

Tidigt slut (aktivitetsfält)

Fältet Tidigt slut innehåller det tidigaste datum då en aktivitet kan avslutas, baserat på tidigaste slutdatum för föregående och efterföljande aktiviteter, andra villkor och förskjutning på grund av utjämning.

Tidig Start (aktivitetsfält)

I fältet Tidig start visas tidigast möjliga datum då en aktivitet kan påbörjas. Datumet baseras på de tidiga startdatumen för föregående och efterföljande aktiviteter samt andra villkor.

Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

I fältet Metod för upparbetat värde kan du välja om fältet Procent färdigt eller fältet % fysiskt klart ska användas när den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BCWP) beräknas.

Insatsberoende (aktivitetsfält)

Fältet Insatsberoende visar om schemaläggningen av aktiviteten är insatsberoende.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Project Professional endast

Företagsdatum 1-30 (aktivitetsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsnummer 1-40 (aktivitetsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Enterprise aktivitet fälten Dispositionskod1 till Enterprise aktivitet 30 för företag-fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur av aktiviteter (till exempel kostnadsbokföringskoder som hör till aktiviteterna).
Project Professional endast

Företagstext 1-40 (aktivitetsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Project Professionalendast

Felmeddelande (aktivitetsfält)

Fältet felmeddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import respektive resurs och aktivitet information till Project Server.
Project Professional endast

Uppskattning (aktivitetsfält)

I fältet Uppskattning visas om aktivitetens varaktighet är markerad som en uppskattning.

Extern aktivitet (aktivitetsfält)

Fältet Extern aktivitet visar om aktiviteten är länkad från ett annat projekt eller om den skapades i det aktuella projektet.

Slut (aktivitetsfält)

Fältet Slut visar datumet när en aktivitet är schemalagd att vara färdig.

Slutslack (aktivitetsfält)

I fältet Slutslack ser du varaktigheten mellan Tidigt slut och Sent slut.

Slutavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Fast kostnad påförs (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad påförs kan du välja hur och när fasta kostnader ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Fast kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Fritt slack (aktivitetsfält)

Fältet Fritt slack innehåller den tid som en aktivitet kan förskjutas utan att några efterföljande aktiviteter förskjuts.

Gruppera efter sammanfattning (aktivitetsfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Skede (aktivitetsfält)

Fältet Status innehåller aktuell status eller villkor, till exempel tidig eller slutförd uppgift som markerats i uppslagstabellen hälsa som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens viss status åtgärder .
Project Professional endast

Dölj stapel (aktivitetsfält)

Fältet Dölj stapel visar om Gantt-staplar och kalenderstaplar för en aktivitet är dolda.

Hyperlänk (aktivitetsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (aktivitetsfält)

Fältet ID innehåller det identitetsnummer som automatiskt tilldelas varje aktivitet eller resurs som du lägger in i projektet.

Ignorera resurskalender (aktivitetsfält)

I fältet Ignorera resurskalender anges om aktivitetens schemaläggning tar hänsyn till kalendrarna för de resurser som har tilldelats aktiviteten.

Ignorera varningar (aktivitetsfält)

När en eventuell konflikt med en manuellt schemalagd aktivitet upptäcks i schemat genereras en varning, och fältet med informationen som vållar problem stryks under med rött. Fältet Ignorera varningar anger om du har valt att dölja indikatorn för varningar om schemakonflikter.

Symboler (aktivitetsfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Sent slut (aktivitetsfält)

I fältet Sent slut visas det senaste datum då en aktivitet kan avslutas utan att projektslutet försenas.

Sen Start (aktivitetsfält)

I fältet Sen start visas det senaste datum då en aktivitet kan påbörjas utan att projektets slut försenas.

Utjämna tilldelningar (aktivitetsfält)

I fältet Utjämna tilldelningar anges huruvida utjämningsfunktionen kan fördröja och dela upp enskilda tilldelningar (i stället för hela aktiviteten) för att hantera överbeläggningar.

Utjämning kan delas (aktivitetsfält)

Fältet Utjämning kan delas visar om funktionen för utjämning av resurser kan orsaka delning av det arbete som återstår för aktiviteten.

Förskjutning pga utjämning (aktivitetsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (aktivitetsfält)

Fältet Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Microsoft Project-fil eller från ett annat program.

Märkt (aktivitetsfält)

Aktivitetsfältet Märkt visar om en aktivitet märkts för ytterligare åtgärder eller någon typ av identifiering.

Milstolpe (aktivitetsfält)

I fältet Milstolpe anges om en aktivitet är en milstolpe.

Namn (aktivitetsfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Negativ slack (aktivitetsfält)

I fältet Negativt slack visas mängden negativt slack för en aktivitet i Gantt-schemavyn, alltså den tid som måste arbetas in om efterföljande aktiviteter inte ska försenas.

Anteckningar (aktivitetsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (aktivitetsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (aktivitetsfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Dispositionskod1-10 (aktivitetsfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Dispositionsnivå (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Dispositionsnummer (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnummer visas ett nummer som representerar aktivitetens position i den hierarkiska dispositionsstrukturen.

Överbelagd (aktivitetsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (aktivitetsfält)

Fältet Topp anger den högsta andelen i procent eller maximalt antal enheter som en resurs kan arbeta för samtidigt med en uppgift.

Procent (%) Slutföra (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Procent (%) Färdigt arbete (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Procent (%) fysiskt Slutföra (aktivitetsfält)

I fältet Procent färdigt visas ett angivet procent färdigt-värde som kan användas som ett alternativ till att räkna ut den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BCWP).

Platshållare (aktivitetsfält)

Platshållaraktiviteter är manuellt schemalagda aktiviteter som saknar tillräckligt med information för att bli schemalagda. När du anger en schemalagd aktivitet manuellt utan ett giltigt start- eller slutdatum och utan en giltig varaktighet tilldelas aktiviteten status som en platshållaraktivitet i Microsoft Project.

Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Föregående aktiviteter visas en lista med ID-nummer för alla de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av för att kunna startas och avslutas.

Slut före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Slut före utjämning innehåller en aktivitets slutdatum innan resursutjämningen utfördes.

Start före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Start före utjämning innehåller en aktivitets startdatum innan resursutjämningen utfördes.

Prioritet (aktivitetsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (aktivitetsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

Publicera (aktivitetsfält)

Fältet publicera anger om den aktuella aktiviteten ska publiceras till Project Server med resten av projektet. Det här fältet är inställt på Ja som standard.
Project Professional endast

Återkommande (aktivitetsfält)

Fältet Återkommande visar om en aktivitet ingår i en rad återkommande aktiviteter.

Normalt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Återstående varaktighet visas den tid som krävs för att slutföra den oavslutade delen av en aktivitet.

Återstående övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Återstående övertidsarbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Resursgrupp (aktivitetsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resursinitialer (aktivitetsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (aktivitetsfält)

I fältet Resurser visas namnen på alla resurser som har tilldelats en aktivitet.

Resursfonetik (aktivitetsfält)

Fältet Resursfonetik används endast i den japanska versionen av Project.

Resurstyp (tilldelningsfält)

I fältet Resurstyp anges huruvida resurser som tilldelas den här aktiviteten är arbets- eller materialresurser.

Avvaktar svar (aktivitetsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Fortsätt (aktivitetsfält)

I fältet Fortsätt visas datumet då den återstående delen av en aktivitet är schemalagd att fortsätta, efter att du har angett någon typ av status, t.ex. Procent färdigt, Procent färdigt arbete, Verkligt arbete, Verklig varaktighet eller Verklig start.

Upplyft (aktivitetsfält)

I fältet Upplyft för underaktiviteter visas huruvida informationen om underaktivitetens Gantt-staplar kommer att lyftas upp till sammanfattningsstapeln.

Schemalagd varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Schemalagd varaktighet visas den totala aktiva arbetstiden för en aktivitet som den har angetts eller beräknats i Microsoft Project baserat på startdatum, slutdatum, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer.

Schemalagt slut (aktivitetsfält)

I fältet Schemalagt slut anges det datum då arbetet med en aktivitet planeras vara slutfört enligt vad som beräknats i Microsoft Project baserat på startdatum, varaktighet, samband, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer.

Schemalagd Start (aktivitetsfält)

Fältet Schemalagd start anger det datum då arbetet med en aktivitet är planerat att starta enligt vad som beräknats i Microsoft Project, baserat på samband, villkor, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer.

SPI (aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BCWP/BCWS).

Start (aktivitetsfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startslack (aktivitetsfält)

I fältet Startslack anges varaktigheten mellan Tidig start och Sen start.

Startavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Status (aktivitetsfält)

I fältet Status anges aktuell status för en aktivitet: Klar, Enligt schema, Sen eller Framtida aktivitet.

Statusindikator (aktivitetsfält)

I fältet Statusindikator visas en ikon som representerar aktuell status för en aktivitet.

Statushanterare (aktivitetsfält)

Fältet Statushanterare innehåller namnet på den företagsresurs som ska ta emot statusuppdateringar för den aktuella aktiviteten från resurser som arbetar i Microsoft Project Web App.

Stopp (aktivitetsfält)

I fältet Stopp visas det datum som representerar slutet på den verkliga delen av en aktivitet.

Underprojektsfil (aktivitetsfält)

Fältet Underprojektsfil innehåller namnet på ett projekt som har infogats i den aktiva projektfilen.

Underprojekt skrivskyddat (aktivitetsfält)

I fältet Underprojekt skrivskyddat visas om aktivitetens underprojekt är skrivskyddat.

Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Efterföljande aktiviteter visas en lista med ID-nummer för alla efterföljande aktiviteter till en aktivitet.

Sammanfattning (aktivitetsfält)

Fältet Sammanfattning visar om en aktivitet är en sammanfattningsaktivitet.

Sammanfattningsstatus (aktivitetsfält)

I fältet Sammanfattningsstatus visas status för en sammanfattningsaktivitet, baserat på statusen för dess underaktiviteter och var underaktiviteter har schemalagts.

SA (aktivitetsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (aktivitetsfält)

I fältet SV procent (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWS) uttryckt i procent.

Aktivitetskalender (aktivitetsfält)

I fältet Aktivitetskalender visas en lista över alla kalendrar som kan användas med en aktivitet.

Aktivitetskalender-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitetskalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitetskalender i projektet. Alla aktivitetskalendrar har ett unikt aktivitetskalender-GUID.

Aktivitets-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitets-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitet i projektet.

Aktivitetsläge (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitetsfält anger om en aktivitet har schemalagts manuellt eller automatiskt, vilket gör att du kan bestämma hur mycket kontroll du vill ha över schemaläggningen av aktiviteter i ett projekt. Som standard anges aktiviteter som manuellt schemalagda, med det startdatum, det slutdatum och den varaktighet du anger.

Sammanfattningsaktivitet (aktivitetsfält)

Fältet sammanfattningsaktivitet innehåller namnen på sammanfattningsaktiviteterna som är associerad med varje aktivitet. Endast tillgänglig för prenumeranter på Project Online.

PFAS (aktivitetsfält)

I fältet TCPI (prestationsindex för att slutföra) visas förhållandet mellan återstående arbete och återstående medel vid rapportdatum.

Avvaktar teamstatus (aktivitetsfält)

Fältet Avvaktar teamstatus anger om du fått ett svar på en statusbegäran som du skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text ovanför (aktivitetsfält)

Fältet Text ovanför anger var på en underaktivitet som text från Gantt-staplar visas när underaktiviteten lyfts upp till sammanfattningsstapeln.

Text1-30 (aktivitetsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Totalt slack (aktivitetsfält)

Fältet Totalt slack innehåller den tid som en aktivitet kan försenas utan att projektets slutdatum förskjuts.

Typ (aktivitetsfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Unikt ID (aktivitetsfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som tilldelas automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Unikt ID för föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Eget ID för föregående aktiviteter visas alla unika ID-nummer för de föregående aktiviteter som en aktivitet är beroende av för att kunna startas eller avslutas.

Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Eget ID för efterföljande aktiviteter visas alla unika ID-nummer för de efterföljande aktiviteterna till en aktivitet.

Uppdatering krävs (aktivitetsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (aktivitetsfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Varning (aktivitetsfält)

Fältet Varning anger huruvida en eventuell schemaläggningskonflikt med en manuellt schemalagd aktivitets startdatum, slutdatum eller varaktighet har upptäckts i Microsoft Project, till exempel ett problem med en aktivitetssamband eller ett datumvillkor. Informationen med det eventuella problemet är understruken med rött. Du kan högerklicka på fältet när du vill läsa varningen eller förslaget om hur projektet kan förbättras.

Struktur (aktivitetsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder).

Struktur föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur föregående aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av innan den kan startas eller avslutas.

Struktur efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur efterföljande aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de efterföljande aktiviteterna.

Arbete (aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig fast kostnad visas verkliga tidfasade aktivitetskostnader utan resurser som debiteras över tiden enligt den valda metoden för kostnadspåföring.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
fältet Originalplan 0-10 Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Originalplan0-10 - ackumulerat innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter för den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Nytt
fältet Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående planerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter vid den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Nytt
0-10-återstående aktiviteter (tidfasat aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 0-10 - återstående aktiviteter innehåller det antal schemalagda underaktiviteter som återstod att slutföra på en viss dag för en sammanfattningsaktivitet, vid den tidpunkt då originalplanen angavs. Dessutom innehåller de det antal schemalagda aktiviteter som återstod att slutföra på en viss dag för ett underprojekt, vid den tidpunkt då originalplanen angavs.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

CPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CPI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Nytt
fältet Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden ackumulerat verkligt arbete som utförts av alla resurser som tilldelats de aktuella aktiviteterna, under en viss tid.

Ackumulerad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerad procent färdigt (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad % färdigt visas en aktivitets värden för ackumulerad procent färdigt fördelade över tid.

Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

KA % (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CV % (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (CV) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWP), uttryckt som en procentsats.

Fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Överbeläggning (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Procent (%) Slutföra (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Normalt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Nytt
fältet Återstående verkliga aktiviteter (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Återstående verkliga aktiviteter visar det totala antalet verkliga underaktiviteter som återstår att slutföra för en sammanfattningsaktivitet på en viss dag. I fältet visas också det totala antalet verkliga aktiviteter som återstår att slutföra för ett underprojekt på en viss dag.

Nytt
fältet Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden arbete som behöver utföras för en aktivitet, eller av en resurs som har kopplats till en aktivitet.

Nytt
återstående Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fälten Återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående schemalagda tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

Nytt
fältet återstående aktiviteter (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Återstående aktiviteter visar det totala antalet schemalagda underaktiviteter som återstår att slutföra för en sammanfattningsaktivitet på en viss dag. I fältet visas också det totala antalet schemalagda aktiviteter som återstår att slutföra för ett underprojekt på en viss dag.

SPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BCWP/BCWS).

SV (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SV procent (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWS) uttryckt i procent.

Arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Påförs (resursfält)

I fältet Påförs kan du välja hur och när standard- och övertidskostnader för resurser ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Verklig kostnad (resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (resursfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (resursfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (resursfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (resursfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (resursfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (resursfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (resursfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Tillgänglig från (resursfält)

Fältet Tillgänglig från visar det startdatum från vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Tillgänglig till (resursfält)

Fältet Tillgänglig till visar det slutdatum till vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Baskalender (resursfält)

I fältet Baskalender visas vilken kalender som är baskalender för en resurskalender.

Originalplan-budgeterad kostnad (resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (resursfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (resursfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (resursfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (resursfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (resursfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 slut (resursfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (resursfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalarbete 1-10 (fält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (resursfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (resursfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budget (resursfält)

Fältet Budget används för att visa eller ändra huruvida en arbets-, material- eller kostnadsresurs är en budgetresurs, det vill säga en resurs vars arbete, material eller kostnader ska följas upp i projektet.

Budgeterad kostnad (resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kan utjämnas (resursfält)

Fältet Kan utjämnas visar om utjämning kan göras för en resurs.

Kod (resursfält)

Fältet Kod innehåller alla koder, förkortningar och tal du vill skriva in som en del av informationen om en resurs.

Bekräftat (resursfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnad Per tillfälle (resursfält)

För en arbetsresurs (människa eller utrustning) visar fältet Kostnad per tillfälle den kostnad som påförs varje gång resursen används. Den läggs till varje gång som arbetsresursenheten tilldelas en aktivitet.

Kostnadstabell (resursfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadstyp (resursfält)

Fältet Kostnadstyp visar kostnadstyp, som markerats i uppslagstabellen kostnadstyp som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens specifika kostnadstyper.
Project Professional endast

Kostnadsavvikelse (resursfält)

I fältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Skapad (resursfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en resurs lades till i projektet.

KA (resursfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (resursfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Standardägare för tilldelning (resursfält)

Fältet standardägare för tilldelning innehåller namnet på den enterprise-användare som ansvarar för att ange status för en tilldelning.
Project Professional endast

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

E-postadress (resursfält)

Fältet E-postadress innehåller e-postadressen till en resurs.

Företag (resursfält)

I fältet Företag visas huruvida en resurs kommer från företagsresurspoolen (Ja) eller den lokala resurspoolen (Nej).

Företagsbaskalender (resursfält)

I fältet Företagsbaskalender visas om resursen är tilldelad en baskalender från företagets globala mall.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Project Professional endast

Företagsdatum 1-30 (resursfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsnummer 1-40 (resursfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Obligatoriska företagsvärden (resursfält)

Fältet Obligatoriska företagsvärden anges huruvida resursen har värdena som krävs för Project Server 2013.

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (resursfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Project Professional endast

Företagsgruppmedlem (resursfält)

När flera företagsprojekt är öppna samtidigt visar resursvyerna alla resurser från alla öppna projekt i samma version (t.ex. alla publicerade versioner av öppna projekt).

Företagstext 1-40 (resursfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Project Professionalendast

Företagsunikt ID (resursfält)

Företagsresurser är tillgängliga för alla projekt i Project Server.

Felmeddelande (resursfält)

Fältet fel meddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import respektive resurs och aktivitet information till Project Server.
Project Professional endast

Slut 1-10 (resursfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Slut (resursfält)

I fältet Slut visas datumet då en resurs ska slutföra arbetet på alla tilldelade aktiviteter enligt schemat.

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Allmän (resursfält)

I fältet Allmän anges om en resurs är allmän.

Grupp (resursfält)

Fältet Grupp innehåller namnet på den grupp som resursen ingår i.

Gruppera efter sammanfattning (resursfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Hyperlänk (resursfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (resursfält)

Fältet ID innehåller det identitetsnummer som automatiskt tilldelas varje aktivitet eller resurs som du lägger in i projektet.

Importera (resursfält)

Fältet importera anger om en resurs ska importeras till Project Server som en företagsresurs. Det är en del av guiden Importera resurser.
Project Professional endast

Inaktiv (resursfält)

Företagsresurser tas inte bort. I stället inaktiveras de av en användare med administratörsrättigheter.

Symboler (resursfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Initialer (resursfält)

Fältet Initialer visar förkortningen för ett resursnamn.

Förskjutning pga utjämning (resursfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (resursfält)

Fältet Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Microsoft Project-fil eller från ett annat program.

Materialetikett (resursfält)

I fältet Materialetikett visas den måttenhet du anger för en materialresurs, till exempel ton, lådor eller kubikmeter.

Maxenheter (resursfält)

Fältet Max enheter innehåller det maximala procenttalet eller antalet enheter som representerar den maximala kapacitet för vilken en resurs är tillgänglig för att genomföra alla aktiviteter under den aktuella tidsperioden.

Namn (resursfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Anteckningar (resursfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (resursfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (resursfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Dispositionskod1-10 (resursfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Överbelagd (resursfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (resursfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidskostnad (resursfält)

Fältet Övertidskostnad visar hur mycket det kostar när en resurs arbetar övertid.

Övertidsarbete (resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (resursfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (resursfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Fonetik (resursfält)

Fältet Fonetik används endast i den japanska versionen av Project.

Projekt (resursfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (resursfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (resursfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (resursfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (resursfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (resursfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (resursfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Kalender-GUID (resursfält)

Fältet Kalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurskalender i projektet. Alla resurskalendrar har ett unikt resurskalender-GUID.

Resursavdelningar (resursfält)

Fältet resursavdelningar innehåller namnet på avdelningen som den markerade resursen är kopplad till som markerats i uppslagstabellen avdelning som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens specifika avdelningsnamn.
Project Professional endast

Resurs-GUID (resursfält)

Fältet Resurs-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurs i projektet. Alla resurser har ett unikt resurs-GUID.

Avvaktar svar (resursfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Standardkostnad (resursfält)

Fältet Standardkostnad visar kostnaden för normalt icke-övertidsarbete som utförs av en resurs.

Start (resursfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Start1-10 (resursfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Sammanfattning (resursfält)

I fältet Sammanfattning anges om tilldelningsinformationen för resurser i det aktuella projektet kommer från det projekt som är öppet just nu eller från andra projekt med samma resurser.

SA (resursfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Grupptilldelningspool (resursfält)

Fältet Grupptilldelningspool visar om den aktuella resursen är en gruppresurs.
Project Professional endast

Sammanfattningsaktivitet (resursfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (resursfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (resursfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Typ (resursfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Företagsunikt ID (resursfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som tilldelas automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Uppdatering krävs (resursfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (resursfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Windows-användarkonto (resursfält)

I fältet Windows-användarkonto visas det användarnamn för Microsoft Windows som du anger för en arbetsresurs.

Arbete (resursfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (resursfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (resursfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat resursfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
fältet Originalplan 0-10 Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Originalplan0-10 - ackumulerat innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter för den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Nytt
fältet Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fälten Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående planerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter vid den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat resursfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat resursfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Nytt
fältet Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden ackumulerat verkligt arbete som utförts av alla resurser som tilldelats de aktuella aktiviteterna, under en viss tid.

Ackumulerad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat resursfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat resursfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat resursfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat resursfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat resursfält)

Fältet normalarbete visas den totala mängden nonscheduled planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

Nytt
fältet Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden arbete som behöver utföras för en aktivitet, eller av en resurs som har kopplats till en aktivitet.

Nytt
återstående Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fälten Återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående schemalagda tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

SV (tidfasat resursfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Enhetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Enhetstillgänglighet visas procentandelen eller antalet maximala enheter som en arbetsresurs är tillgänglig att utföra inom aktiviteter under en markerad tidsperiod, utspritt över tid.

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Arbetstillgänglighet visas den maximala tid som en arbetsresurs är tillgänglig och kan schemaläggas för arbete under en markerad tidsperiod, fördelat över tid.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (tilldelningsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tilldelningsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsägare (tilldelningsfält)

Fältet tilldelningsägare innehåller namnet på den användare som ansvarar för att ange status i Project Web App för den aktuella tilldelningen.
Project Professional endast

Tilldelningsenheter (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Originalplan-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (tilldelningsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (tilldelningsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Uppskattat originalslut 0-10 (tilldelningsfält)

När du skapar en originalplan kopieras värdena för Schemalagt slut för en aktivitet eller tilldelning automatiskt, och de sparas i fälten Uppskattat originalslut (från Uppskattat originalslut till Uppskattat originalslut 1 till Uppskattat originalslut 10). Detta gäller såväl manuellt som automatiskt schemalagda aktiviteter.

Uppskattad originalstart 0-10 (tilldelningsfält)

När du skapar en originalplan kopieras värdena för Schemalagd start för en aktivitet eller tilldelning automatiskt, och de sparas i fälten Uppskattad originalstart (från Uppskattad originalstart till Uppskattad originalstart 1 till Uppskattad originalstart 10). Detta gäller såväl manuellt som automatiskt schemalagda aktiviteter.

Originalplan 1-10 slut (tilldelningsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (tilldelningsfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tilldelningsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tilldelningsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Bekräftat (tilldelningsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (tilldelningsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (tilldelningsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Kritisk (tilldelningsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om aktiviteten ligger på den kritiska linjen.

KA (tilldelningsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Project Professional endast

Företagsdatum 1-30 (tilldelningsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Företagsnummer 1-40 (tilldelningsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Project Professional endast

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (tilldelningsfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Project Professional endast

Företagstext 1-40 (tilldelningsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Project Professionalendast

Slut (tilldelningsfält)

I fältet Slut visas datumet då en tilldelad resurs har planerats att slutföra arbetet med en aktivitet.

Slutavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Hyperlänk (tilldelningsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Förskjutning pga utjämning (tilldelningsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (tilldelningsfält)

Fältet Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från ett annat ställe i samma projektfil, från en annan Microsoft Project-fil eller från ett annat program.

Anteckningar (tilldelningsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (tilldelningsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Dispositionsnivå (tilldelningsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Överbelagd (tilldelningsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (tilldelningsfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (tilldelningsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Prioritet (tilldelningsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (tilldelningsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (tilldelningsfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Förfrågan/begäran (tilldelningsfält)

Fältet Förfrågan/begäran innehåller alternativ för hur resurser ska tilldelas när du använder Resursersättningsguiden.

Resursgrupp (tilldelningsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resurs-ID (tilldelningsfält)

Fältet Resurs-ID innehåller det ID-nummer som automatiskt tilldelas varje resurs.

Resursinitialer (tilldelningsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (tilldelningsfält)

Fältet Resursnamn innehåller namnet på resursen som en tilldelning tillhör.

Resurstyp (tilldelningsfält)

Fältet Resurstyp visar om resursen för den här tilldelningen är en arbets- eller materialresurs.

Avvaktar svar (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Start (tilldelningsfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

SA (tilldelningsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Aktivitets-ID (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitets-ID innehåller det nummer som automatiskt tilldelas varje aktivitet när du lägger till dem i projektet.

Aktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitet innehåller namnet på aktiviteten som en tilldelning tillhör.

Aktivitetens dispositionsnummer (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitetens dispositionsnummer innehåller numret som anger aktivitetens plats i den hierarkiska dispositionen.

Sammanfattningsaktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (tilldelningsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Unikt ID (tilldelningsfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som tilldelas automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Uppdatering krävs (tilldelningsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i startdatum, slutdatum eller tilldelningar för en aktivitet.

AVF (tilldelningsfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Struktur (tilldelningsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder), som är alfanumeriska koder som kan representera en aktivitets position inom projektets hierarkiska struktur.

Arbete (tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
fältet Originalplan 0-10 Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Originalplan0-10 - ackumulerat innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter för den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Nytt
fältet Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fälten Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående planerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter vid den tidpunkt då den aktuella originalplanen angavs.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasade tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Nytt
fältet Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden ackumulerat verkligt arbete som utförts av alla resurser som tilldelats de aktuella aktiviteterna, under en viss tid.

Ackumulerad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat tilldelningsfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

Nytt
fältet Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete innehåller mängden arbete som behöver utföras för en aktivitet, eller av en resurs som har kopplats till en aktivitet.

Nytt
återstående Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fälten Återstående ackumulerat arbete innehåller den återstående schemalagda tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

SV (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2013.

Fält

Beskrivning

Påverkade områden (projektfält)

Fältet områden påverkas innehåller exempel på områden som kan påverkas av ett förslag, som markerats i uppslagstabellen områden påverkas som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens specifika områden. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Antaganden (projektfält)

Fältet antaganden innehåller viktiga antaganden för det aktuella förslaget. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Affärsbehov (projektfält)

Fältet företag behöver används för att ange affärsbehov för det aktuella förslaget. När du lägger till information är det viktigt att vara exakt som möjligt. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Bekräftat planerat slutdatum (projektfält)

Fältet Bekräftat planerat slutdatum anges slutdatum för projeket enligt vad i ett scenario för portföljval som vid analys av resursbegränsningar.
Project Professional endast

Bekräftat Planerat startdatum (projektfält)

Fältet Bekräftat Planerat startdatum visas startdatum för projeket enligt vad som är vad i ett scenario för portföljval vid analys av resursbegränsningar.
Project Professional endast

Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) (projektfält)

Fältet bekräftat beslut om portföljval (kostnad) visar resultatet av en analys av Kostnadsbegränsningar på ett projekt. Du kan välja markerade, omarkerad, framtvingad-in i eller ut, eller anpassad Forced-In/Out.
Project Professional endast

Bekräftat beslut om portföljval (schema) (projektfält)

Fältet bekräftat beslut om portföljval (schema) visas bekräftelsedatum för ett scenario för portföljval som fastställts vid analys av resursbegränsningar schema.
Project Professional endast

Bekräftat datum beslut om portföljval (kostnad) (projektfält)

Fältet Bekräftat datum beslut om portföljval (kostnad) visas bekräftelsedatum för ett scenario för portföljval som fastställts vid analys av Kostnadsbegränsningar.
Project Professional endast

Bekräftat datum beslut om portföljval (schema) (projektfält)

Fältet Bekräftat datum beslut om portföljval (schema) visar resultatet av en analys av resursbegränsningar schemat på ett projekt. Du kan välja markerade, omarkerad, framtvingad-in i eller ut, eller anpassad Forced-In/Out.
Project Professional endast

Regelefterlevnadsförslag (projektfält)

Fältet regelefterlevnadsförslag anger om det aktuella förslaget är för ett projekt som hjälper till att uppfylla ett mål för regelefterlevnad, det vill säga om projektet enligt lag, eller andra krav.
Project Professional endast

Mål (projektfält)

Fältet mål innehåller mätas målen för det aktuella förslaget. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Datum för granskning efter genomförande (projektfält)

Inlägg implementeringen granska datumfält anger när mötet för granskning efter genomförande har eller ska hållas. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Implementering anteckningar från granskning efter (projektfält)

Fältet Skicka implementeringen granska anteckningar lagrar granska mötesanteckningar eller en länk till ett möte för anteckningar publikation för granskning efter genomförande. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Primära mål (projektfält)

Fältet primära mål innehåller primära mål för det aktuella förslaget som markerats i uppslagstabellen Huvudsyftet som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens särskilda mål uttryck. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Projektavdelningar (projektfält)

Fältet Projektavdelningar innehåller namnet på avdelningen som det valda projektet är kopplad till som markerats i uppslagstabellen avdelning som levereras med Microsoft Project Server och kan ändras så att det speglar organisationens specifika avdelningsnamn.
Project Professional endast

Förslagskostnad (projektfält)

Fältet förslagskostnad lagras den beräknade kostnaden för projektet. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Föreslaget slutdatum (projektfält)

Fältet föreslaget slutdatum innehåller det uppskattade slutdatumet för det aktuella förslaget. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Föreslaget startdatum (projektfält)

Fältet Föreslaget startdatum innehåller uppskattade startdatum för det aktuella förslaget. Det här fältet styrs av arbetsflödet.
Project Professional endast

Namn på arbetsflödesfas (projektfält)

Fältet Namn på arbetsflödesfas anger aktuell arbetsflödesfas för ett valt projekt. En fas representerar en samling faser grupperade om du vill identifiera en gemensam uppsättning aktiviteter i projektets livscykel. Typiska arbetsflödesfaser är skapa, Välj, planera och hantera, även om namnen fas kan anpassas. Det här fältet är en del av ramen för Microsoft Project Server-arbetsflöde.
Project Professional endast

Information om arbetsflödessteg (projektfält)

Fältet information om arbetsflödessteg beskrivs det aktuella arbetsflödessteget för ett valt projekt. En fas representerar en Stega i projektets livscykel och en eller flera faser kan tillsammans bildar en arbetsflödesfas. Det här fältet är en del av ramen för Microsoft Project Server-arbetsflöde.
Project Professional endast

Namn på arbetsflödessteg (projektfält)

Fältet Namn på arbetsflödessteg anger det aktuella namnet på arbetsflödessteg för ett valt projekt. En fas representerar en Stega i projektets livscykel och en eller flera faser kan tillsammans bildar en arbetsflödesfas. Det här fältet är en del av ramen för Microsoft Project Server-arbetsflöde.
Project Professional endast

Arbetsflödestillstånd (projektfält)

Fältet Arbetsflödestillstånd visar markerade förslag eller projektets aktuella Arbetsflödestillstånd – till exempel väntar på godkännande eller slutförd. Det här fältet är en del av ramen för Microsoft Project Server-arbetsflöde.
Project Professional endast

Ett fält innehåller en typ av information och är en del av en tabell, en formulär vy eller området tidsfördelad i en användningsvy. Project 2007 har flera typer av fält:

 • Aktivitetsfält och tidfasade aktivitetsfält

  I aktivitetsfält visas aktivitetsrelaterad information och kan visas i aktivitetsvyer som t.ex. Gantt-schema, Aktivitetslista och Nätverksdiagram.

  I tidfasade aktivitetsfält visas information om varje aktivitet fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning.

 • Resursfält och tidfasade resursfält

  I resursfält visas information för varje resurs, inklusive översiktsinformation om alla aktiviteter som har tilldelats varje resurs. De kan visas i resursvyer som vyerna Resurslista och Resursanvändning.

  I tidfasade resursfält visas information för varje resurs fördelad över varaktigheten för projektets resurstillgänglighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning.

 • Tilldelningsfält och tidfasade tilldelningsfält

  Tilldelningsfält visar information om varje aktivitet. De kan visas i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning och längst ned i aktivitetsformuläret och resurs vyer. Du kan ändra det tilldelningsfält som visas längst ned i vyn Aktivitetsformulär eller Resursformulär genom att peka på informationFormat-menyn och sedan klicka på ett kommando.

  I tidfasade tilldelningsfält visas information om varje tilldelning fördelad över dess varaktighet. De här fälten kan visas i den tidfasade delen av vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning.

Klicka på kolumnInfoga-menyn om du vill lägga till ett fält i en vy.

Obs!: Vissa fält är bara tillgängliga om du använder Microsoft Office Project Professional 2007.

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Verklig varaktighet visas omfattningen av verklig arbetstid hittills för en aktivitet, baserat på den schemalagda varaktigheten och aktuellt återstående arbete eller procent färdigt.

Verkligt slut (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (aktivitetsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (aktivitetsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelningsförskjutning (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (aktivitetsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Nytt
Originalplan-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt klar innehåller planerade slutprodukt slutdatumet sparats med originalplanen för projektet.
Office Project Professional 2007 endast

Nytt
Originalplan-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fältet Originalplan-slutprodukt Start innehåller de ursprungligen planerade startdatum för slutprodukt sparats med originalplanen för projektet.
Office Project Professional 2007 endast

Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

I fältet Originalvaraktighet visas den ursprungligt planerade tidsrymden för en aktivitet.

Originalslut (aktivitetsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (aktivitetsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (aktivitetsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (aktivitetsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-slutprodukt klar (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt klar innehåller de planerade slutdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Nytt
Originalkostnad 1-10-slutprodukt Start (aktivitetsfält)

Fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - slutprodukt start innehåller de planerade startdatum för slutprodukten som sparades med motsvarande projekts originalplan.

Originalvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Originalvaraktighet 1 till och med Originalvaraktighet 10 lagras den tid det planeras ta att slutföra en aktivitet.

Originalplan 1-10 slut (aktivitetsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (aktivitetsfält)

I fälten Originalstart 1 till och med Originalstart 10 sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (aktivitetsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (aktivitetsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (aktivitetsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Budgeterat arbete (aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Färdig t o m (aktivitetsfält)

I fältet Färdig t o m till visas status för en aktivitet i vyn Gantt-schema, som anger den tidpunkt fram till vilken verkliga värden har rapporterats för aktiviteten.

Bekräftat (aktivitetsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Villkorsdatum (aktivitetsfält)

I fältet Villkorsdatum visas specifika datum som associeras med vissa typer av villkor, till exempel Måste starta, Måste sluta, Starta tidigast, Starta senast, Sluta tidigast och Sluta senast.

Villkorstyp (aktivitetsfält)

I fältet Villkorstyp kan du välja vilka typer av villkor du ska använda för schemaläggningen av en aktivitet.

Kontakt (aktivitetsfält)

Fältet Kontaktperson innehåller namnet på den person som ansvarar för en aktivitet.

Kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (aktivitetsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (aktivitetsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

CPI (aktivitetsfält)

I fältet CPI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Skapad (aktivitetsfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en aktivitet lades till i projektet.

Kritisk (aktivitetsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om aktiviteten ligger på den kritiska linjen.

KA (aktivitetsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan den planerade kostnaden och den faktiska kostnad som krävs för att uppnå den aktuella färdignivån fram till rapportdatumet eller dagens datum.

KA % (aktivitetsfält)

I fältet CV % (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (CV) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWP), uttryckt som en procentsats.

Datum 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Tidsgräns (aktivitetsfält)

I fältet Tidsgräns visas det datum som du har angett som tidsgräns för aktiviteten. En tidsgräns är ett måldatum som anger när du vill att en aktivitet ska vara slutförd.

Nytt
Slutprodukt klar (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är kopplad till det fältet slutprodukt klar visar det schemalagda slutdatumet för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 endast

Nytt
GUID för slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den fältet GUID för slutprodukt visar globalt unik identifierare (GUID) för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 endast

Nytt
Namn på slutprodukt (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den, visar fältet Namn på slutprodukt namn och titel för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 endast

Nytt
Slutprodukt Start (aktivitetsfält)

För varje uppgift som har en slutprodukt som är associerad med den visas fältet slutprodukt Start det planerade startdatumet för slutprodukten.
Office Project Professional 2007 endast

Nytt
Typ av slutprodukt (aktivitetsfält)

Fältet Typ av slutprodukt visar om den aktuella aktiviteten har en associerad slutprodukt, och om slutprodukten produceras av den aktuella aktiviteten eller tillverkats genom en separat projekt eller aktivitet som den aktuella aktiviteten är beroende.
Office Project Professional 2007 endast

Varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Varaktighet visas den totala tidsrymden med aktiv arbetstid för en aktivitet.

Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens varaktighet för en aktivitet och den totala varaktigheten (aktuell uppskattning) för en aktivitet.

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

UK (aktivitetsfält)

I fältet EAC (uppskattning vid slut) visas en aktivitets förväntade totala kostnad baserad på prestationen fram till rapportdatumet.

Tidigt slut (aktivitetsfält)

Fältet Tidigt slut innehåller det tidigaste datum då en aktivitet kan avslutas, baserat på tidigaste slutdatum för föregående och efterföljande aktiviteter, andra villkor och förskjutning på grund av utjämning.

Tidig Start (aktivitetsfält)

I fältet Tidig start visas tidigast möjliga datum då en aktivitet kan påbörjas. Datumet baseras på de tidiga startdatumen för föregående och efterföljande aktiviteter samt andra villkor.

Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

I fältet Metod för upparbetat värde kan du välja om fältet Procent färdigt eller fältet % fysiskt klart ska användas när den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BCWP) beräknas.

Insatsberoende (aktivitetsfält)

Fältet Insatsberoende visar om schemaläggningen av aktiviteten är insatsberoende.

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsdatum 1-30 (aktivitetsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsnummer 1-40 (aktivitetsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Enterprise aktivitet fälten Dispositionskod1 till Enterprise aktivitet 30 för företag-fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur av aktiviteter (till exempel kostnadsbokföringskoder som hör till aktiviteterna).
Office Project Professional 2007 endast

Företagstext 1-40 (aktivitetsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007endast

Nytt
Felmeddelande (aktivitetsfält)

Fältet felmeddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import resurs och aktivitetsinformation respektive till Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 endast

Uppskattning (aktivitetsfält)

I fältet Uppskattning visas om aktivitetens varaktighet är markerad som en uppskattning.

Förväntad varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Förväntad varaktighet innehåller den totala tidsrymden med aktiv arbetstid förväntad för en aktivitet. det vill säga tid från förväntad start till förväntat slut för en aktivitet.

Förväntat slut (aktivitetsfält)

Fältet Förväntat slut innehåller det datum som aktiviteten borde vara slutförda.

Förväntad Start (aktivitetsfält)

Fältet Förväntad Start innehåller det datum då aktiviteten är troligt att starta.

Extern aktivitet (aktivitetsfält)

Fältet Extern aktivitet visar om aktiviteten är länkad från ett annat projekt eller om den skapades i det aktuella projektet.

Slut (aktivitetsfält)

Fältet Slut visar datumet när en aktivitet är schemalagd att vara färdig.

Slutslack (aktivitetsfält)

I fältet Slutslack ser du varaktigheten mellan Tidigt slut och Sent slut.

Slutavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Fast kostnad påförs (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad påförs kan du välja hur och när fasta kostnader ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Fast kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Fritt slack (aktivitetsfält)

Fältet Fritt slack innehåller den tid som en aktivitet kan förskjutas utan att några efterföljande aktiviteter förskjuts.

Gruppera efter sammanfattning (aktivitetsfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Dölj stapel (aktivitetsfält)

Fältet Dölj stapel visar om Gantt-staplar och kalenderstaplar för en aktivitet är dolda.

Hyperlänk (aktivitetsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (aktivitetsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (aktivitetsfält)

Fältet ID innehåller det ID-nummer som Project 2007 automatiskt tilldelas varje aktivitet eller resurs som du lägger till dem i projektet.

Ignorera resurskalender (aktivitetsfält)

I fältet Ignorera resurskalender anges om aktivitetens schemaläggning tar hänsyn till kalendrarna för de resurser som har tilldelats aktiviteten.

Symboler (aktivitetsfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Sent slut (aktivitetsfält)

I fältet Sent slut visas det senaste datum då en aktivitet kan avslutas utan att projektslutet försenas.

Sen Start (aktivitetsfält)

I fältet Sen start visas det senaste datum då en aktivitet kan påbörjas utan att projektets slut försenas.

Utjämna tilldelningar (aktivitetsfält)

I fältet Utjämna tilldelningar anges huruvida utjämningsfunktionen kan fördröja och dela upp enskilda tilldelningar (i stället för hela aktiviteten) för att hantera överbeläggningar.

Utjämning kan delas (aktivitetsfält)

Fältet Utjämning kan delas visar om funktionen för utjämning av resurser kan orsaka delning av det arbete som återstår för aktiviteten.

Förskjutning pga utjämning (aktivitetsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (aktivitetsfält)

Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från andra platser i den här project-fil från en annan Project 2007 fil eller från ett annat program.

Märkt (aktivitetsfält)

Aktivitetsfältet Märkt visar om en aktivitet märkts för ytterligare åtgärder eller någon typ av identifiering.

Milstolpe (aktivitetsfält)

I fältet Milstolpe anges om en aktivitet är en milstolpe.

Namn (aktivitetsfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Negativ slack (aktivitetsfält)

I fältet Negativt slack visas mängden negativt slack för en aktivitet i Gantt-schemavyn, alltså den tid som måste arbetas in om efterföljande aktiviteter inte ska försenas.

Anteckningar (aktivitetsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (aktivitetsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (aktivitetsfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Bästa varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Bästa varaktighet innehåller den bästa möjligheten totala tidsrymden med aktiv arbetstid förväntad för en aktivitet, det vill säga tid från bästa start till bästa slut för en aktivitet.

Bästa slut (aktivitetsfält)

Fältet Bästa slut innehåller datumet som representerar bästa möjliga utfall för när en aktivitet kan avslutas.

Bästa Start (aktivitetsfält)

Fältet bästa Start innehåller datumet som representerar bästa möjliga utfall för när en aktivitet kan starta.

Dispositionskod1-10 (aktivitetsfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Dispositionsnivå (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Dispositionsnummer (aktivitetsfält)

I fältet Dispositionsnummer visas ett nummer som representerar aktivitetens position i den hierarkiska dispositionsstrukturen.

Överbelagd (aktivitetsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Procent (%) Slutföra (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Procent (%) Färdigt arbete (aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Sämsta varaktighet (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta varaktighet innehåller den sämsta möjligheten totala tidsrymden med aktiv arbetstid förväntad för en aktivitet, det vill säga tid från Sämsta start till den Sämsta slut för en aktivitet. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysen.

Sämsta slut (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta slut innehåller datumet som representerar sämsta möjliga utfall för när en aktivitet kan avslutas. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysen.

Sämsta Start (aktivitetsfält)

Fältet Sämsta Start innehåller datumet som representerar sämsta möjliga utfall för när en aktivitet kan starta. Du kan ange det här datumet som en del av en PERT-analysen.

Procent (%) fysiskt Slutföra (aktivitetsfält)

I fältet Procent färdigt visas ett angivet procent färdigt-värde som kan användas som ett alternativ till att räkna ut den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BCWP).

Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Föregående aktiviteter visas en lista med ID-nummer för alla de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av för att kunna startas och avslutas.

Slut före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Slut före utjämning innehåller en aktivitets slutdatum innan resursutjämningen utfördes.

Start före utjämning (aktivitetsfält)

Fältet Start före utjämning innehåller en aktivitets startdatum innan resursutjämningen utfördes.

Prioritet (aktivitetsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (aktivitetsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

Nytt
Publicera (aktivitetsfält)

Fältet publicera anger om den aktuella aktiviteten ska publiceras till Project Server 2007 med resten av projektet. Det här fältet är inställt på Ja som standard.
Office Project Professional 2007 endast

Återkommande (aktivitetsfält)

Fältet Återkommande visar om en aktivitet ingår i en rad återkommande aktiviteter.

Normalt arbete (aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Återstående varaktighet visas den tid som krävs för att slutföra den oavslutade delen av en aktivitet.

Återstående övertidskostnad (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Återstående övertidsarbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (aktivitetsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Resursgrupp (aktivitetsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resursinitialer (aktivitetsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (aktivitetsfält)

I fältet Resurser visas namnen på alla resurser som har tilldelats en aktivitet.

Resursfonetik (aktivitetsfält)

Fältet Resursfonetik används endast i den japanska versionen av Project 2007.

Resurstyp (aktivitetsfält)

I fältet Resurstyp anges huruvida resurser som tilldelas den här aktiviteten är arbets- eller materialresurser.

Avvaktar svar (aktivitetsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Fortsätt (aktivitetsfält)

I fältet Fortsätt visas datumet då den återstående delen av en aktivitet är schemalagd att fortsätta, efter att du har angett någon typ av status, t.ex. Procent färdigt, Procent färdigt arbete, Verkligt arbete, Verklig varaktighet eller Verklig start.

Upplyft (aktivitetsfält)

I fältet Upplyft för underaktiviteter visas huruvida informationen om underaktivitetens Gantt-staplar kommer att lyftas upp till sammanfattningsstapeln.

SPI (aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BCWP/BCWS).

Start (aktivitetsfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startslack (aktivitetsfält)

I fältet Startslack anges varaktigheten mellan Tidig start och Sen start.

Startavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (aktivitetsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Status (aktivitetsfält)

I fältet Status anges aktuell status för en aktivitet: Klar, Enligt schema, Sen eller Framtida aktivitet.

Statusindikator (aktivitetsfält)

I fältet Statusindikator visas en ikon som representerar aktuell status för en aktivitet.

Nytt
Statushanterare (aktivitetsfält)

Fältet Statushanterare innehåller namnet på den företagsresurs som ska ta emot statusuppdateringar för den aktuella aktiviteten från resurser som arbetar i Microsoft Office Project Web Access.

Stopp (aktivitetsfält)

I fältet Stopp visas det datum som representerar slutet på den verkliga delen av en aktivitet.

Underprojektsfil (aktivitetsfält)

Fältet Underprojektsfil innehåller namnet på ett projekt som har infogats i den aktiva projektfilen.

Underprojekt skrivskyddat (aktivitetsfält)

I fältet Underprojekt skrivskyddat visas om aktivitetens underprojekt är skrivskyddat.

Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Efterföljande aktiviteter visas en lista med ID-nummer för alla efterföljande aktiviteter till en aktivitet.

Sammanfattning (aktivitetsfält)

Fältet Sammanfattning visar om en aktivitet är en sammanfattningsaktivitet.

Sammanfattningsstatus (aktivitetsfält)

I fältet Sammanfattningsstatus visas status för en sammanfattningsaktivitet, baserat på statusen för dess underaktiviteter och var underaktiviteter har schemalagts.

SA (aktivitetsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (aktivitetsfält)

I fältet SV procent (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWS) uttryckt i procent.

Aktivitetskalender (aktivitetsfält)

I fältet Aktivitetskalender visas en lista över alla kalendrar som kan användas med en aktivitet.

Nytt
Aktivitet kalender-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitetskalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitetskalender i projektet. Alla aktivitetskalendrar har ett unikt aktivitetskalender-GUID.

Nytt
Aktivitets-GUID (aktivitetsfält)

Fältet Aktivitets-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje aktivitet i projektet.

PFAS (aktivitetsfält)

I fältet TCPI (prestationsindex för att slutföra) visas förhållandet mellan återstående arbete och återstående medel vid rapportdatum.

Avvaktar teamstatus (aktivitetsfält)

Fältet Avvaktar teamstatus anger om du fått ett svar på en statusbegäran som du skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text ovanför (aktivitetsfält)

Fältet Text ovanför anger var på en underaktivitet som text från Gantt-staplar visas när underaktiviteten lyfts upp till sammanfattningsstapeln.

Text1-30 (aktivitetsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Totalt slack (aktivitetsfält)

Fältet Totalt slack innehåller den tid som en aktivitet kan försenas utan att projektets slutdatum förskjuts.

Typ (aktivitetsfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Unikt ID (aktivitetsfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som Project 2007 automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Unikt ID för föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Eget ID för föregående aktiviteter visas alla unika ID-nummer för de föregående aktiviteter som en aktivitet är beroende av för att kunna startas eller avslutas.

Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Eget ID för efterföljande aktiviteter visas alla unika ID-nummer för de efterföljande aktiviteterna till en aktivitet.

Uppdatering krävs (aktivitetsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007 uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i en aktivitets startdatum, slutdatum eller tilldelningar.

AVF (aktivitetsfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Struktur (aktivitetsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder).

Struktur föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur föregående aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de föregående aktiviteter som aktiviteten är beroende av innan den kan startas eller avslutas.

Struktur efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

I fältet Struktur efterföljande aktiviteter visas strukturkoderna som har kopplats till de efterföljande aktiviteterna.

Arbete (aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (aktivitetsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verklig fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verklig fast kostnad visas verkliga tidfasade aktivitetskostnader utan resurser som debiteras över tiden enligt den valda metoden för kostnadspåföring.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Budgeterat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

CPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CPI (kostnadseffektivitetsindex) visas förhållandet mellan de budgeterade originalkostnaderna för utfört arbete och de verkliga kostnaderna för utfört arbete fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Ackumulerad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerad procent färdigt (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Ackumulerad % färdigt visas en aktivitets värden för ackumulerad procent färdigt fördelade över tid.

Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

KA % (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet CV % (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (CV) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWP), uttryckt som en procentsats.

Fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Överbeläggning (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Procent (%) Slutföra (tidfasat aktivitetsfält)

Fältet Procent färdigt innehåller aktivitetens aktuella status uttryckt som antalet slutförda procent av aktivitetens varaktighet.

Normalt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

SPI (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalagda arbetet (BCWP/BCWS).

SV (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

SA % (aktivitetsfält) (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet SV procent (schemaavvikelse, procent) visas förhållandet mellan schemaavvikelsen (SA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWS) uttryckt i procent.

Arbete (tidfasat aktivitetsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Överst på sidan

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Påförs (resursfält)

I fältet Påförs kan du välja hur och när standard- och övertidskostnader för resurser ska påföras kostnaden för en aktivitet.

Verklig kostnad (resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (resursfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (resursfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (resursfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (resursfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (resursfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (resursfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Tilldelningsenheter (resursfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Tillgänglig från (resursfält)

Fältet Tillgänglig från visar det startdatum från vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Tillgänglig till (resursfält)

Fältet Tillgänglig till visar det slutdatum till vilket en resurs är tillgänglig för arbete vid de enheter som har specificerats för den aktuella tidsperioden.

Baskalender (resursfält)

I fältet Baskalender visas vilken kalender som är baskalender för en resurskalender.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (resursfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (resursfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (resursfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (resursfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (resursfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 slut (resursfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (resursfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (resursfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (resursfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (resursfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
budget (resursfält)

Fältet Budget används för att visa eller ändra huruvida en arbets-, material- eller kostnadsresurs är en budgetresurs, det vill säga en resurs vars arbete, material eller kostnader ska följas upp i projektet.

Nytt
Budgeterad kostnad (resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Budgeterat arbete (resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kan utjämnas (resursfält)

Fältet Kan utjämnas visar om utjämning kan göras för en resurs.

Kod (resursfält)

Fältet Kod innehåller alla koder, förkortningar och tal du vill skriva in som en del av informationen om en resurs.

Bekräftat (resursfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnad Per tillfälle (resursfält)

För en arbetsresurs (människa eller utrustning) visar fältet Kostnad per tillfälle den kostnad som påförs varje gång resursen används. Den läggs till varje gång som arbetsresursenheten tilldelas en aktivitet.

Kostnadstabell (resursfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (resursfält)

I fältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Nytt
Skapad (resursfält)

Fältet Skapad innehåller det datum då en resurs lades till i projektet.

KA (resursfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (resursfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Nytt
Standardägare för tilldelning (resursfält)

Fältet standardägare för tilldelning innehåller namnet på den enterprise-användare som ansvarar för att ange status för en tilldelning.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

E-postadress (resursfält)

Fältet E-postadress innehåller e-postadressen till en resurs.

Företag (resursfält)

I fältet Företag visas huruvida en resurs kommer från företagsresurspoolen (Ja) eller den lokala resurspoolen (Nej).

Företagsbaskalender (resursfält)

I fältet Företagsbaskalender visas om resursen är tilldelad en baskalender från företagets globala mall.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsdatum 1-30 (resursfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsnummer 1-40 (resursfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Obligatoriska företagsvärden (resursfält)

Fältet Obligatoriska företagsvärden anges huruvida resursen har värdena som krävs för Project Server 2007.

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (resursfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 endast

Företagsgruppmedlem (resursfält)

När flera företagsprojekt är öppna samtidigt visar resursvyerna alla resurser från alla öppna projekt i samma version (t.ex. alla publicerade versioner av öppna projekt).

Företagstext 1-40 (resursfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007endast

Företagsunikt ID (resursfält)

Företagsresurser är tillgängliga för alla projekt i Project Server 2007.

Nytt
Felmeddelande (resursfält)

Fältet fel meddelande används av i guiden Importera resurser och importera projekt för att visa fel vid import resurs och aktivitetsinformation respektive till Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 endast

Slut 1-10 (resursfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Slut (resursfält)

I fältet Slut visas datumet då en resurs ska slutföra arbetet på alla tilldelade aktiviteter enligt schemat.

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Allmän (resursfält)

I fältet Allmän anges om en resurs är allmän.

Grupp (resursfält)

Fältet Grupp innehåller namnet på den grupp som resursen ingår i.

Gruppera efter sammanfattning (resursfält)

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om raden i aktivitetslistan eller resurslistan är en sammanfattningsrad för aktiviteter eller resurser som har grupperats efter en viss kategori.

Hyperlänk (resursfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (resursfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

ID (resursfält)

Fältet ID innehåller det ID-nummer som Project 2007 automatiskt tilldelas varje aktivitet eller resurs som du lägger till dem i projektet.

Nytt
Importera (resursfält)

Fältet importera anger om en resurs ska importeras till Project Server 2007 som en företagsresurs. Det är en del av guiden Importera resurser.
Office Project Professional 2007 endast

Inaktiv (resursfält)

Företagsresurser tas inte bort. I stället inaktiveras de av en användare med administratörsrättigheter.

Symboler (resursfält)

I fältet Symboler visas symboler med olika typer av information om en aktivitet eller en resurs.

Initialer (resursfält)

Fältet Initialer visar förkortningen för ett resursnamn.

Förskjutning pga utjämning (resursfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (resursfält)

Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från andra platser i den här project-fil från en annan Project 2007 fil eller från ett annat program.

Materialetikett (resursfält)

I fältet Materialetikett visas den måttenhet du anger för en materialresurs, till exempel ton, lådor eller kubikmeter.

Maxenheter (resursfält)

Fältet Max enheter innehåller det maximala procenttalet eller antalet enheter som representerar den maximala kapacitet för vilken en resurs är tillgänglig för att genomföra alla aktiviteter under den aktuella tidsperioden.

Namn (resursfält)

Fältet Namn innehåller namnet på en aktivitet eller resurs.

Anteckningar (resursfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (resursfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Objekt (resursfält)

I fältet Objekt visas hur många objekt som är kopplade till en aktivitet eller bifogade till en resurs.

Dispositionskod1-10 (resursfält)

Fälten Dispositionskod1 till och med Dispositionskod10 innehåller en alfanumerisk kod som du definierar för att representera en hierarkisk struktur med aktiviteter eller resurser.

Överbelagd (resursfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (resursfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidskostnad (resursfält)

Fältet Övertidskostnad visar hur mycket det kostar när en resurs arbetar övertid.

Övertidsarbete (resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (resursfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (resursfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Fonetik (resursfält)

Fältet Fonetik används endast i den japanska versionen av Project 2007.

Projekt (resursfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (resursfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (resursfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (resursfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (resursfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (resursfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (resursfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Nytt
Kalender-GUID (resursfält)

Fältet Kalender-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurskalender i projektet. Alla resurskalendrar har ett unikt resurskalender-GUID.

Nytt
Resurs-GUID (resursfält)

Fältet Resurs-GUID innehåller de GUID-koder som har genererats för varje resurs i projektet. Alla resurser har ett unikt resurs-GUID.

Avvaktar svar (resursfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Standardkostnad (resursfält)

Fältet Standardkostnad visar kostnaden för normalt icke-övertidsarbete som utförs av en resurs.

Start (resursfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Start1-10 (resursfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

Nytt
Sammanfattning (resursfält)

I fältet Sammanfattning anges om tilldelningsinformationen för resurser i det aktuella projektet kommer från det projekt som är öppet just nu eller från andra projekt med samma resurser.

SA (resursfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Grupptilldelningspool (resursfält)

Fältet Grupptilldelningspool visar om den aktuella resursen är en gruppresurs.
Office Project Professional 2007 endast

Sammanfattningsaktivitet (resursfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (resursfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (resursfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Typ (resursfält)

I fältet Typ kan du välja alternativ som styr hur redigering av arbete, tilldelningsenheter eller varaktighet påverkar beräkningarna av de andra två fälten.

Företagsunikt ID (resursfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som Project 2007 automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Uppdatering krävs (resursfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007 uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i en aktivitets startdatum, slutdatum eller tilldelningar.

AVF (resursfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Windows-användarkonto (resursfält)

I fältet Windows-användarkonto visas det användarnamn för Microsoft Windows som du anger för en arbetsresurs.

Arbete (resursfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsgrupp (resursfält)

Fältet arbetsgrupp innehåller alternativ för elektroniskt uppdaterar metod som du använder för att kommunicera och samarbeta med varje arbetsresurs på din projektgrupp.

Arbetsprofil (resursfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (resursfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat resursfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat resursfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat resursfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat resursfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Budgeterat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Ackumulerad kostnad (tidfasat resursfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat resursfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat resursfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat resursfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat resursfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

SV (tidfasat resursfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Enhetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Enhetstillgänglighet visas procentandelen eller antalet maximala enheter som en arbetsresurs är tillgänglig att utföra inom aktiviteter under en markerad tidsperiod, utspritt över tid.

Arbete (tidfasat resursfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

I fältet Arbetstillgänglighet visas den maximala tid som en arbetsresurs är tillgänglig och kan schemaläggas för arbete under en markerad tidsperiod, fördelat över tid.

Överst på sidan

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Fält

Beskrivning

Verklig kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt slut (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt slut visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning slutfördes.

Verklig total övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Verklig övertidskostnad visas kostnaderna för övertidsarbete som redan har utförts i aktiviteterna av tilldelade resurser.

Verkligt övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verklig Start (tilldelningsfält)

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Verkligt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tilldelningsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Tilldelning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelning anges att raden är en tilldelningsrad och inte en aktivitets- eller resursrad.

Tilldelningsförskjutning (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsförskjutning visas den tid en resurs måste vänta innan arbetet på en tilldelning påbörjas. Ingen information visas i fälten för tilldelningsförskjutning, men motsvarande informationsfält blir tillgängligt.

Nytt
Tilldelningsägare (tilldelningsfält)

Fältet tilldelningsägare innehåller namnet på den användare som ansvarar för att ange status i Office Project Web Access för den aktuella tilldelningen.
Office Project Professional 2007 endast

Tilldelningsenheter (tilldelningsfält)

I fältet Tilldelningsenheter visas hur mycket de tilldelade resurserna har allokerats till en aktivitet.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalslut (tilldelningsfält)

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalstart (tilldelningsfält)

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten då du sparade en originalplan.

Originalarbete (tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 slut (tilldelningsfält)

I fälten Originalslut 1 till och med Originalslut 10 sparas datumet för det planerade slutförandet av en aktivitet eller resurstilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 Start (tilldelningsfält)

I fälten för originalstart (Originalstart 1 till och med Originalstart 10) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan.

Originalplan 1-10 arbete (tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tilldelningsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tilldelningsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Budgeterat arbete (tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Bekräftat (tilldelningsfält)

I fältet Bekräftat anges om resurserna som har kopplats till en aktivitet har accepterat eller avvisat tilldelningarna.

Kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Kostnadstabell (tilldelningsfält)

Fältet Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som ska användas för resurserna som har tilldelats en aktivitet.

Kostnadsavvikelse (tilldelningsfält)

I tilldelningsfältet Kostnadsavvikelse visas skillnaden mellan originalkostnaden och totalkostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Kostnad1 till och med Kostnad10 lagras kostnadsinformation om anpassade aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Kritisk (tilldelningsfält)

I fältet Kritisk anges om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om aktiviteten ligger på den kritiska linjen.

KA (tilldelningsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Datum 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Datum1 till och med Datum10 lagras datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Varaktighet1 till och med Varaktighet10 lagras varaktighetsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise kostnad 1-10 (fält) kan lagra alla anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning kostnadsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare som har administratörsbehörighet.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsdatum 1-30 (tilldelningsfält)

Fälten Företagsdatum 1 till och med Företagsdatum 30 kan lagras datuminformation anpassade aktivitet, resurs eller tilldelning enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

Enterprise-fälten varaktighet 1 till Företagsvaraktighet 10 kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning varaktighetsinformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Företagsflagga 1 till Företagsflagga 20 fält kan du spara anpassad aktivitet, resurs eller tilldelning flagginformation enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Företagsnummer 1-40 (tilldelningsfält)

Företagsnummer 1 projekt till Enterprise Project 40 fält kan lagra en anpassad information enligt vad som angetts av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter.
Office Project Professional 2007 endast

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (tilldelningsfält)

Enterprise Resource fälten Dispositionskod1 till Enterprise Resource disposition Code29 fält innehåller en alfanumerisk kod som representerar en plan lista eller hierarkisk struktur för resurser (till exempel kunskapskoder eller jobbkoder).
Office Project Professional 2007 endast

Företagstext 1-40 (tilldelningsfält)

Företagstext1 till Företagstext 40 fält kan du spara anpassad textinformation för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som definieras av administratören project management eller andra användare med administratörsbehörigheter
Office Project Professional 2007endast

Slut (tilldelningsfält)

I fältet Slut visas datumet då en tilldelad resurs har planerats att slutföra arbetet med en aktivitet.

Slutavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Slutavvikelse innehåller den tid som representerar skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalslutdatum och det aktuella slutdatumet.

Slut 1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Slut1 till och med Slut10 lagras slutdatuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Fälten Flagga1 till och med Flagga20 kan användas till någon typ av identifiering eller ange om en aktivitet, resurs eller tilldelning ska åtgärdas ytterligare.

Hyperlänk (tilldelningsfält)

I fältet Hyperlänk visas titeln eller en förklarande text för en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adressen till en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens fullständiga adress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens fullständiga adress innehåller en kombination eller en sammanlänkning av fälten Hyperlänkens adress och Hyperlänkens underadress som är associerade till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Hyperlänkens underadress (tilldelningsfält)

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som hör till en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Förskjutning pga utjämning (tilldelningsfält)

I fältet Förskjutning pga utjämning visas den tid en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resursutjämning.

Länkade fält (tilldelningsfält)

Länkade fält anger om det finns OLE-länkar till aktiviteten, resursen eller tilldelningen, antingen från andra platser i den här project-fil från en annan Project 2007 fil eller från ett annat program.

Anteckningar (tilldelningsfält)

Fälten Anteckningar innehåller anteckningar som du anger för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Tal1-20 (tilldelningsfält)

I fälten Tal1 till och med Tal20 lagras numerisk information som du kan vilja ta med i projektet och som har att göra med aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Dispositionsnivå (tilldelningsfält)

I fältet Dispositionsnivå visas vilken plats en aktivitet eller tilldelning har i projektets dispositionshierarki.

Överbelagd (tilldelningsfält)

I fältet Överbelagd anges huruvida en resurs har tilldelats mer arbete för en specifik aktivitet, eller alla aktiviteter, än vad som kan slutföras med normal arbetskapacitet.

Övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning.

Övertidsarbete (tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Topp (tilldelningsfält)

Fältet Topp innehåller den högsta procentandelen eller det största antalet enheter som en resurs har tilldelats för aktiviteter.

Procent (%) Färdigt arbete (tilldelningsfält)

Fältet Procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning uttryckt i procentandelen arbete som har slutförts.

Prioritet (tilldelningsfält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid resursutjämning.

Projekt (tilldelningsfält)

I fältet Projekt visas namnen på de underprojekt varifrån aktiviteter, resurser eller tilldelningar utgår.

RBS (tilldelningsfält)

Fältet RBS innehållet resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden.

Normalt arbete (tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående kostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Återstående övertidskostnad (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Återstående övertidsarbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Återstående arbete (tilldelningsfält)

I fältet Återstående arbete visas hur mycket ytterligare arbete som krävs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Förfrågan/begäran (tilldelningsfält)

Fältet Förfrågan/begäran innehåller alternativ för hur resurser ska tilldelas när du använder Resursersättningsguiden.

Resursgrupp (tilldelningsfält)

Fältet Resursgrupp innehåller de grupper som resurser tillhör.

Resurs-ID (tilldelningsfält)

Fältet resurs-ID innehåller det ID-nummer som Project 2007 tilldelas varje resurs.

Resursinitialer (tilldelningsfält)

I fältet Resursinitialer visas förkortningarna av resursnamnen.

Resursnamn (tilldelningsfält)

Fältet Resursnamn innehåller namnet på resursen som en tilldelning tillhör.

Resurstyp (tilldelningsfält)

Fältet Resurstyp visar om resursen för den här tilldelningen är en arbets- eller materialresurs.

Avvaktar svar (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar svar anges om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Start (tilldelningsfält)

I fältet Start visas det datum då en tilldelad resurs enligt schemat ska påbörja arbetet med en aktivitet.

Startavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Startavvikelse innehåller den tid som utgör skillnaden mellan en aktivitets eller tilldelnings originalstartdatum och det för närvarande schemalagda startdatumet.

Start1-10 (tilldelningsfält)

I fälten Start1 till och med Start10 visas särskild datuminformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar som du vill ange och spara separat i projektet.

SA (tilldelningsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Aktivitets-ID (tilldelningsfält)

Fältet aktivitets-ID innehåller det nummer som Project 2007 tilldelas varje aktivitet när du lägger till dem i projektet.

Aktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitet innehåller namnet på aktiviteten som en tilldelning tillhör.

Aktivitetens dispositionsnummer (tilldelningsfält)

Fältet Aktivitetens dispositionsnummer innehåller numret som anger aktivitetens plats i den hierarkiska dispositionen.

Sammanfattningsaktivitet (tilldelningsfält)

Fältet Sammanfattningsaktivitet innehåller namnet på sammanfattningsaktiviteten för aktiviteten som associeras med en resurstilldelning.

Avvaktar teamstatus (tilldelningsfält)

I fältet Avvaktar teamstatus anges om du fått ett svar på en statusbegäran som du har skickat till en resurs om tilldelade aktiviteter.

Text1-30 (tilldelningsfält)

I fälten Text1 till och med Text30 lagras eventuell textinformation som du vill ta med i projektet angående aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Unikt ID (tilldelningsfält)

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som Project 2007 automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet.

Uppdatering krävs (tilldelningsfält)

I fältet Uppdatering krävs anges om en Project Server 2007 uppdatering bör skickas till tilldelade gruppmedlemmar på grund av ändringar i en aktivitets startdatum, slutdatum eller tilldelningar.

AVF (tilldelningsfält)

I fältet VAC visas avvikelse vid slut (VAC), som är skillnaden mellan total budgeterad kostnad (BAC) eller originalkostnad och uppskattad kostnad (EAC) för en aktivitet, resurs eller tilldelning för en aktivitet.

Struktur (tilldelningsfält)

Fältet Struktur innehåller arbetsstrukturkoder (WBS-koder), som är alfanumeriska koder som kan representera en aktivitets position inom projektets hierarkiska struktur.

Arbete (tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Arbetsprofil (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för profilen som ska användas för de resurser som har tilldelats en aktivitet.

Arbetsavvikelse (tilldelningsfält)

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Överst på sidan

Nytt anger att fältet är nytt i Project 2007.

Verklig kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbetet som har utförts av resurserna i aktiviteterna, ihop med eventuella övriga registrerade kostnader för aktiviteten.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av de resurser som har kopplats till aktiviteterna. I de tidfasade delarna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

VKUA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete som redan har utförts i en aktivitet fram till projektets rapportdatum eller dagens datum.

Nytt
Originalplan – budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt
Originalplan-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalplan - budgeterat arbete visas de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för budgetens arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Originalkostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalkostnad visas den totala planerade kostnaden för en aktivitet, en resurs för alla tilldelade aktiviteter eller för arbete som ska utföras av en resurs i en aktivitet.

Originalarbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Originalplan 1 till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad lagras de ursprungligen planerade budgetkostnadsbeloppen för kostnadsresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Nytt
Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10 - budgeterat arbete lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsmängderna för arbetsresurser och materialresurser som har identifierats specifikt som budgetresurser.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasade tilldelningsfält)

I fälten Originalkostnad 1 till och med Originalkostnad 10 lagras den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fälten Originalarbete 1 till och med Originalarbete 10 sparas det planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning.

BKUA (upparbetat värde eller UV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens färdiga arbete i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna.

BCWS (planerat värde eller PV) (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet BCWS (budgeterad kostnad för planerat arbete) innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Nytt
Budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterad kostnad används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budgetkostnadsresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Nytt Budgeterat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Budgeterat arbete används för att ange eller granska budgeterat arbete för arbets- och materialresurser. Budgetresurser tilldelas endast projektsammanfattningen.

Kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Kostnad visas den totala schemalagda eller planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Kostnaden baseras på redan uppkomna kostnader för arbete i aktiviteterna som har utförts av resursen tillsammans med kostnaderna som planeras för det återstående arbetet.

Ackumulerad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidfasade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

KA (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet CV (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Överbeläggning (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Överbeläggning visas om någon av en aktivitets resurser har tilldelats mer arbete i aktiviteten, eller om en resurs har tilldelats mer arbete i alla tilldelade aktiviteter, än vad som klaras av inom den normala arbetskapaciteten.

Övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader.

Resursbehov (tidfasat tilldelningsfält)

Fälten Resursbehov innehåller procentandelen eller antalet enheter som en resurs har tilldelats samtidigt vid ett tillfälle för aktiviteter fördelade över tiden.

Procent (%) Beläggning (tidfasat tilldelningsfält)

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Normalt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Återstående tillgänglighet (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Återstående tillgänglighet visas den återstående tid under vilken en resurs kommer att vara tillgänglig för arbete.

SV (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet SV (schemaavvikelse) visas kostnadsskillnaden mellan den aktuella statusen och originalplanen för en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Arbete (tidfasat tilldelningsfält)

I fältet Arbete visas den totala tid som alla tilldelade resurser har schemalagts för en aktivitet, den totala tid som en resurs har schemalagts för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tid som en resurs har schemalagts för en viss aktivitet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×