Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Android

Senast uppdaterat: december 2011

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Android

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2010 för Android på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Vad denna funktion gör: Med samtalsöverlåtelse kan du konfigurera Vidarekoppling av samtal och Ring samtidigt om du vill att dina ombud eller din svarsgrupp (om du har definierat ombud eller en svarsgrupp i skrivbordsklienten Microsoft Lync 2010) ska ringas upp, eller någon i listan Kontakter, i företagskatalogen eller på ett visst telefonnummer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När ombuden besvarar ett samtal i ditt ställe får du en avisering via e-post om detta. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Du kan använda den här funktionen om du vill vidarekoppla samtal till din mobiltelefon när du inte är på kontoret, eller om du vill vidarekoppla samtal till rätt personer för uppföljning.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Vidarekoppling av samtal på fliken Min info i Lync 2010 för Android.

 2. Knacka på Ring samtidigt eller Vidarekoppla samtal till.

 3. Välj Nytt nummer, Mina ombud eller Välj kontakt från listan med alternativ.

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: På kontaktkortet samlas statisk och dynamisk information in om andra personer på företaget. Informationen visas i Lync 2010 och i senare versioner av meddelande- och samarbetsklienten Microsoft Outlook. Med den här funktionen kan du skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal och skicka ett snabbmeddelande med en enkel knackning.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory Domain Services) och delas med andra via Lync Server 2010. Du anger vilken dynamisk information som ska samlas in och delas, t.ex. telefonnummer och närvaroinformation. Platsinformation som visas på kontaktkortet hämtas enligt informationen i avsnittet Platsdelning längre fram i det här tillägget. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Kontaktkortsinformationen visas så att du kan dela dina kontaktuppgifter med andra.

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Diagnostikloggning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för diagnostikloggning kan du logga information om din användning av Lync för Android på enheten, i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Android-programvaran.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När funktionen för diagnostikloggning är aktiverad lagras bland annat följande information på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen, t.ex. regler för vidarekoppling av samtal, status och anteckningar. Innehållet i Lync-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den här informationen manuellt till Microsoft för felsökningsändamål (se avsnittet Skicka loggar längre fram i det här tillägget).

Användning av informationen: Du kan använda funktionen för diagnostikloggning om du behöver felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Android.

Inställning/hantering: Funktionen för diagnostikloggning är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min info i Lync för Android.

 2. Markera kryssrutan Diagnostikloggning genom att knacka i den.

 3. Skicka loggen genom att knacka på Skicka diagnostikloggar på sidan Om Lync.

Överst på sidan

Platsdelning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för platsdelning kan du dela din tidszon med hjälp av närvarofunktionen. Om du aktiverar sekretessläge delas platsinformation. Information om hur du aktiverar sekretessläge och hur platsinformationen delas finns i avsnittet Sekretessläge längre fram i det här tillägget.

Viktigt!:  Din aktuella geografiska position kan inte fastställas av Lync för Android. ANVÄND INTE Lync för Android om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Använd knappsatsen på enheten i stället.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Din tidszon hämtas från operativsystemet för den mobila enheten och delas med dina Lync-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Tidszonen delas via närvarofunktionen i Lync, baserat på hur du har konfigurerat närvaroinställningarna i Lync-klienten på datorn. Den här informationen visas på kontaktkort. Observera att ingen annan information, t.ex. din geografiska position, din formaterade adress, eller formella adress, delas via närvarofunktionen.

Inställning/hantering: Platsdelningsfunktionen aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för personlig bild visas en bild av dig och av andra på företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för Android. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för närvaro- och kontaktinformation kan du visa information som publicerats om andra användare (både i och utanför organisationen) och ge andra användare åtkomst till information som publiceras om dig, t.ex. närvarostatus, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Administratören kan även konfigurera integrering med Outlook och Exchange Server så att frånvaromeddelanden och annan statusinformation visas (till exempel om du har ett möte inplanerat i Outlook-kalendern).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras med din inloggning. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till din närvaro- och kontaktinformation och se din publicerade status och information så att de kan kommunicera med dig på bästa sätt.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Med inställningen för sekretessläge delas din närvarostatus (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) bara med kontakterna i din kontaktlista.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där du kan växla användarinställningarna så att din närvaroinformation endast delas med kontakter i din kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen för det här läget avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Funktionen för sekretessläge aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan du skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer i Lync 2010 för Android, lagrad lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Historiken för snabbmeddelandekonversationer lagras på enheten automatiskt. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Historiken för snabbmeddelandekonversationer kan tas bort på följande sätt:

 1. Gå till fliken Chattar och knacka och håll kvar på den konversation du vill ta bort.

 2. Knacka på Ta bort konversation i snabbmenyn.

 3. Bekräfta borttagningen genom att knacka på OK i dialogrutan som visas.

Historiken för snabbmeddelandekonversationer kan skickas på något av följande sätt:

 1. Tryck på menyknappen när konversationsfönstret är öppet.

 2. Välj Skicka som e-post i menyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Eller

 1. Gå till fliken Chattar och knacka och håll kvar på den konversation du vill skicka.

 2. Knacka på Skicka som e-post i snabbmenyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka loggar kan du skicka Lync för Android-loggar (se avsnittet Diagnostikloggning tidigare i det här tillägget) så att supportteamet kan undersöka eventuella ljud- eller anslutningsproblem som du har.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Endast den information som samlas in med funktionen för diagnostikloggning skickas (om diagnostikloggningsfunktionen är aktiverad). Information om vilken information som loggas finns i avsnittet Diagnostikloggning tidigare i det här tillägget.

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Loggar skickas inte automatiskt från din enhet med Lync för Android. Loggar skickas bara om loggningsfunktionen har aktiverats på enheten (se avsnittet Diagnostikloggning tidigare i det här tillägget). Följ stegen nedan om du vill skicka Lync-loggar manuellt:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min info i Lync för Android.

 2. Markera kryssrutan Diagnostikloggning genom att knacka i den.

 3. Knacka på Skicka diagnostikloggar på sidan Om Lync.

 4. Skriv mål-e-postadressen i e-postmeddelandeformuläret som öppnas med de bifogade loggarna och knacka på Skicka.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner. Endast en av dessa, Sammanslagen sökning, är tillgänglig i Lync för Android. Med funktionen för sammanslagen sökning slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för Android hämtar kontaktinformation från Active Directory eller närvarofunktionen. Den här informationen används internt av Lync för Android.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Active Directory eller närvarofunktionen visas i Lync för Android-användargränssnittet.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×