Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för iPad

Senast uppdaterad i juni 2012

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för iPad

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2010 för iPad på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Så här fungerar den här funktionen: Med samtalsöverlåtelse kan du utse en eller flera personer (ombud) som kan ringa eller ta emot samtal och skapa eller ansluta till ett möte för din räkning.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du gör någon till ett ombud måste information om ombudet tillhandahållas av användaren under konfigurationsprocessen. Användare som fungerar som ombud får en avisering om att någon i deras företag har tilldelat dem uppgiften att vara ombud. När ombudet svarar på ett samtal på en annans räkning kommer den personen att få en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Lync används ombudens kontaktinformation för att ombudet ska kunna ringa eller ta emot samtal och boka in eller delta i möten för personen som ombudet representerar.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Vidarekoppling av samtal på fliken Min status i Lync 2010 för iPad.

 2. Knacka på den aktuella inställningen för vidarekoppling av samtal och välj Ombud i listan med alternativ som visas.

Obs!:  Ombud kan inte konfigureras från mobila enheter, utan måste konfigureras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: Kontaktkortet visar kontakt-, närvaro- och platsinformation om dig och personerna inom din organisation i både Lync och de senaste versionerna av Outlook. På kontaktkortet finns också snabbåtkomst om du vill kommunicera med någon. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory). Den dynamiska informationen som upptagna/lediga tider i kalendern hämtas från Microsoft Exchange-servern. Platsinformation samlas in på flera olika sätt (läs mer i avsnittet Plats), telefonnummer kan hämtas från företagskatalogen eller skrivas in manuellt av användaren. Lync-servern delar den här informationen med andra personer inom organisationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktkortet används för att visa information om kontaktuppgifter och information om plats och närvaro för personer inom användarens organisation. Mängden information som visas för en användares Lync och Outlook-kontakter kan kontrolleras genom inställningarna “sekretessrelationer” och genom att aktivera eller inaktivera Sekretessläge (läs mer i avsnittet Sekretessläge).

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Loggning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för loggning kan du logga information om din användning av Lync för iPad på enheten, i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för iPad-programvaran.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När funktionen för loggning är aktiverad lagras bland annat följande information på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen, t.ex. regler för vidarekoppling av samtal, status och anteckningar. Innehållet i Lync-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den här informationen manuellt till Microsoft för felsökningsändamål (se avsnittet Skicka loggar längre fram i det här tillägget).

Användning av informationen: Du kan använda loggningsfunktionen om du behöver felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för iPad.

Inställning/hantering: Loggningsfunktionen är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Inställningar på fliken Min info i Lync för iPad.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Dra växlingsknappen Loggning på alternativsidan Loggning till läget .

Överst på sidan

Nödsamtal

Viktigt!: ANVÄND INTE Lync för iPad om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Lync för iPad KAN INTE fastställa din geografiska position, vilket betyder att om du använder Lync för iPad för att ringa nödsamtal så kan den som tar emot samtalet INTE fastställa din aktuella position. Om du behöver ringa nödsamtal från enheten stänger du Lync för iPad och använder knappsatsen på enheten.

Överst på sidan

Platsdelning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för platsdelning kan du dela din tidszon med hjälp av närvarofunktionen. Om du aktiverar sekretessläge delas platsinformation. Information om hur du aktiverar sekretessläge och hur platsinformationen delas finns i avsnittet Sekretessläge längre fram i det här tillägget.

Viktigt!: Din aktuella geografiska position kan inte fastställas av Lync för iPad. ANVÄND INTE Lync för iPad om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Använd knappsatsen på enheten i stället.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Din tidszon hämtas från operativsystemet för den mobila enheten och delas med dina Lync-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Tidszonen delas via närvarofunktionen i Lync, baserat på hur du har konfigurerat närvaroinställningarna i Lync-klienten på datorn. Den här informationen visas på kontaktkort. Observera att ingen annan information, t.ex. din geografiska position, din formaterade adress, eller formella adress, delas via närvarofunktionen.

Inställning/hantering: Platsdelningsfunktionen aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för personlig bild visas en bild av dig och av andra på företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för iPad. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

PowerPoint-samarbete

Så här fungerar den här funktionen: Med PowerPoint-samarbeten kan användarna visa, se och kommentera PowerPoint-presentationer under en online-konversation eller ett online-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarna kontrollerar alla användningar av den här funktionen, till exempel att ladda upp, navigera genom eller kommentera en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte överförs till alla mötesdeltagare och kan hämtas direkt från en mapp på deras datorer. Ägaren till filen eller den som presenterat filen kan hindra andra från att spara filen, men de kan fortfarande hämta och se den. PowerPoint-filer lagras på Lync enligt policyn om förfallodatum för mötesinnehåll som regleras av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Inställning/hantering: De som använder iPad kan endast visa en PowerPoint-presentation som delas av en annan mötesdeltagare. De kan inte ladda upp, lägga till anteckningar i eller dela PowerPoint-presentation från sin iPad.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för närvaro- och kontaktinformation kan en användare visa närvaro- och kontaktinformation om andra användare (både inom och utanför organisationen), och dela sin egen publicerade information, som närvaro, status, befattning, telefonnnummer, plats och anteckningar. Företagsadministratören kan även konfigurera integration med Outlook och Exchange Server så att en användares frånvaromeddelanden och annan statusinformation (till exempel när en användare har ett möte inplanerat i sin Outlook-kalender) visas.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Din inloggningsadress och ditt lösenord, i inloggnings- och autentiseringssyfte. Eventuella andra uppgifter som du vill göra tillgängliga – till exempel fler telefonnummer, frånvaromeddelanden och annan statusinformation – om administratören har integrerat Microsoft Outlook och Microsoft Exchange-servern och aktiverat integrationen i Outlook. Alla anteckningar som du skriver in manuellt och som finns tillgängliga på kontaktkortet berörs. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Inloggningsadresser och lösenord används för att logga in på Lync och ansluta till Lync Server. Beroende på hur du har konfigurerat dina sekretessinställningar kan andra Lync-användare och program komma åt den närvaro-, kontakt- och statusinformation som du publicerat, så att ni kan kommunicera bättre med varandra.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Med inställningen för sekretessläge kan användare bestämma hur mycket av deras närvaroinformation (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) de vill dela med kontakterna i kontaktlistan.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där användare kan justera användarinställningarna så att närvaroinformationen endast delas med kontakter i deras kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen gör att användare kan avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Funktionen för sekretessläge aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Aviseringar via push-teknik

Så här fungerar den här funktionen: Push-teknik används för att avisera dig när du får ett nytt meddelande på den mobila enheten. Detta kan ske på olika sätt beroende på enhetens operativsystem, t.ex. med ett popup-meddelande, ett ljud eller en siffra på startskärmsikonen. Aviseringen genereras lokalt på enheten när ett nytt meddelande tas emot. Detta gäller bara när Lync för iPad inte körs i förgrunden. Push-aviseringar visas inte när Lync för iPad körs i förgrunden. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen. Du får meddelanden som vanligt även om du inaktiverar funktionen eftersom du endast inaktiverar själva aviseringsfunktionen. Om du inte vill ta emot nya meddelanden måste du logga ut ur Lync för iPad.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Ingen information samlas in, bearbetas eller överförs av den mobila enheten. Ingen information skickas till Microsoft. Alla meddelanden som skickas till din enhet från andra Lync-användare passerar genom Microsoft Lync Server Push Notification Service och vidarebefordras sedan till iPad Push Notification Service för leverans till din enhet. När en konversation har upprättats färdas alla meddelanden direkt mellan deltagarna i konversationen. Information om sekretesspolicyn för iPad finns i Apples sekretesspolicy för kunder.

Användning av informationen: Inställningarna för funktionen för push-aviseringar avgör om du aviseras om nya meddelanden som tas emot av Lync för iPad när Lync för iPad inte körs i förgrunden.

Inställning/hantering: Funktionen för push-aviseringar aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen är aktiverad kan du aktivera eller inaktivera den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på ikonen Inställningar från startskärmen.

 2. Välj Meddelanden i listan med alternativ.

 3. Kontrollera att växlingsknappen Meddelanden är i läget .

 4. Välj Lync i listan med program.

 5. Dra växlingsknapparna Aviseringar, Ljud och Skyltar till läget .

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan du skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer i Lync 2010 för iPad, lagrad lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Historiken för snabbmeddelandekonversationer lagras på enheten automatiskt. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Historiken för snabbmeddelandekonversationer kan tas bort på följande sätt:

 1. Gå till fliken Chattar och knacka på Redigera.

 2. Markera konversationen som du vill ta bort.

 3. Knacka på Ta bort.

Historiken för snabbmeddelandekonversationer skickas på följande sätt:

 1. Knacka på knappen Åtgärder i navigeringsfältet för konversationsfönstret.

 2. Välj Skicka som e-post i menyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka loggar kan du skicka Lync för iPad-loggar (se avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget) så att supportteamet kan undersöka eventuella ljud- eller anslutningsproblem som du har.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Endast den information som samlas in med loggningsfunktionen skickas (om loggningsfunktionen är aktiverad). Information om vilken information som loggas finns i avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget.

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Loggar skickas inte automatiskt från din enhet med Lync för iPad. Loggar skickas bara om loggningsfunktionen har aktiverats på enheten (se avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget). Följ stegen nedan om du vill skicka Lync-loggar manuellt:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPad.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Knacka på Skicka loggfiler på alternativsidan Loggning.

 4. Skriv mål-e-postadressen i e-postmeddelandeformuläret som öppnas med de bifogade loggarna och knacka på Skicka.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner. Följande två är tillgängliga i Lync för iPad:

 • Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Med den här funktionen sammanfogas kontaktinformationen från den globala adresslistan, Lync Server och din iPad-kontaktlista med hjälp av matchande e-postidentifierare, inloggningsidentifierare eller båda. När en matchning har fastställts lägger Lync för iPad till informationen från dessa källor och visar den sammanslagna informationen i olika komponenter i användargränssnittet, t.ex. i sökresultat, i kontaktlistan och på kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för iPad lägger till kontaktinformation från Outlook, Active Directory, närvarofunktionen och iPad. Den här informationen används internt av Lync för iPad.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Outlook, Active Directory, närvarofunktionen och iPad visas i Lync för iPad-användargränssnittet.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×