Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för iPhone

Senaste uppdatering: maj 2012

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för iPhone

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2010 för iPhone på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Så här fungerar den här funktionen: Med samtalsöverlåtelse kan användare låta en eller flera personer (ombud) ringa eller ta emot samtal och skapa eller ansluta till onlinemöten för deras räkning.

Information som insamlas, bearbetas och överförs: När ombud används måste ombudets kontaktinformation anges av användaren under konfigurationen. Användare som är definierade som ombud får en avisering som informerar om att någon i organisationen har utsett honom eller henne till ombud. Om ett ombud svarar på ett samtal för någons räkning, får den som utsett personen till ombud en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med Lync kan ombudets kontaktinformation användas för att låta ombudet ringa eller ta emot samtal i stället för den som utsett ombudet.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Vidarekoppling av samtal på fliken Min status i Lync 2010 för iPhone.

 2. Knacka på den aktuella inställningen för vidarekoppling av samtal och välj Ombud i listan med alternativ som kommer upp.

Obs!:  Ombud kan inte konfigureras från den mobila enheten, utan måste konfigureras från Lync-klienten.

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: På kontaktkortet visas kontakt-, närvaro- och platsinformation om dig och andra inom organisationen, både i Lync tidigare versioner av Outlook. Kontaktkortet kan också användas för att kommunicera med någon med bara ett musklick. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory). Den dynamiska informationen, till exempel tillgänglighet i kalendern, hämtas från Microsoft Exchange Server; platsinformation hämtas på flera olika sätt (se avsnittet Plats); telefonnummer kan hämtas från företagskatalogen och kan även anges manuellt av användaren; och närvaroinformation hanteras i Lync med hjälp av kalendern i Outlook (om användaren har aktiverat den) eller anges manuellt av användaren. Lync-servern delar den här informationen med andra personer inom organisationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Kontaktkortet används för att visa kontakt-, plats- och närvaroinformation om personer i användarens organisation. Hur mycket information som visas för en användares Lync- och Outlook-kontakter kan anges genom att ställa in sekretessinställningar och aktivera eller inaktivera sekretessläge (se avsnittet Sekretessläge).

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Loggning

Så här fungerar den här funktionen: Med hjälp av loggningsfunktionen kan du logga information om hur du använder Lync för iPhone i din användarprofil på enheten. Informationen kan sedan användas för att felsöka problem som kan uppstå när du använder Lync för iPhone.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När loggningsfunktionen är aktiverad lagras bland annat följande information på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen, till exempel regler för vidarekoppling av samtal, status och kommentarer. Innehållet i Lync-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den manuellt i felsökningssyfte (se avsnittet Skicka loggar längre fram i det här tillägget).

Användning av informationen: Du kan använda loggningsfunktionen för att felsöka problem som eventuellt kan uppstå när du använder Lync för iPhone.

Inställning/hantering: Som standard är loggningsfunktionen inaktiverad. Du kan aktivera respektive inaktivera den på följande sätt:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPhone.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Dra växlingsknappen Loggning på alternativsidan Loggning till läget .

Överst på sidan

Nödsamtal (112-samtal)

Viktigt!: ANVÄND INTE Lync för iPhone om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Lync för iPhone KAN INTE fastställa din geografiska position, vilket betyder att om du använder Lync för iPhone för att ringa nödsamtal så kan den som tar emot samtalet INTE fastställa din aktuella position. Om du behöver ringa nödsamtal från enheten stänger du Lync för iPhone och använder knappsatsen på enheten.

Överst på sidan

Platsdelning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för platsdelning kan du dela din tidszon med hjälp av närvarofunktionen. Om du aktiverar sekretessläge delas platsinformation. Information om hur du aktiverar sekretessläge och hur platsinformationen delas finns i avsnittet Sekretessläge längre fram i det här tillägget.

Viktigt!:  Din aktuella geografiska position kan inte fastställas av Lync för iPhone. ANVÄND INTE Lync för iPhone om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Använd knappsatsen på enheten i stället.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Din tidszon hämtas från operativsystemet för den mobila enheten och delas med dina Lync-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Tidszonen delas via närvarofunktionen i Lync, baserat på hur du har konfigurerat närvaroinställningarna i Lync-klienten på datorn. Den här informationen visas på kontaktkort. Observera att ingen annan information, t.ex. din geografiska position, din formaterade adress, eller formella adress, delas via närvarofunktionen.

Inställning/hantering: Platsdelningsfunktionen aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för personlig bild visas en bild av dig och av andra på företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för iPhone. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med Närvaro- och kontaktinformation kan en användare visa närvaro- och kontaktinformation om andra användare (både inom och utanför organisationen), och dela sin egen publicerade information om närvaro, status, befattning, telefonnummer, plats och kommentarer. Företagsadministratören kan också konfigurera integrering med Outlook och Exchange Server så att en användares frånvaromeddelanden och annan statusinformation (till exempel om en användare har ett schemalagt möte i sin Outlook-kalender) visas.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Användarens inloggningsadress och lösenord för inloggnings- och autentiseringsändamål. Alla ytterligare telefonnummer som ska göras tillgängliga, information som frånvaromeddelanden och annan statusinformation om Outlook- och Exchange Server-integrering har konfigurerats av administratören och aktiverats i Outlook, inklusive kommentarer eller tillgänglighet som kan ha angetts manuellt av användaren i kontaktkortet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inloggningsadress och lösenord används för att logga in i Lync och ansluta till Lync-servern. Baserat på hur användaren har konfigurerat sina sekretessinställningar kan andra Lync-användare och program få åtkomst till information om närvaro, kontakt och status, om detta har publicerats, så att användarna kan kommunicera bättre med varandra.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Med inställningen Sekretessläge kan användare ange hur mycket av deras närvarostatus (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) som ska delas med kontakterna i listan Kontakter.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där användaren kan ändra användarinställningarna så att närvaroinformationen endast delas med kontakter i användarens kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med inställningen kan användaren ange hur hans eller hennes närvaroinformation delas.

Inställning/hantering: Funktionen för sekretessläge aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Aviseringar via push-teknik

Så här fungerar den här funktionen: Push-teknik används för att avisera att du fått ett nytt meddelande på din mobila enhet. Aviseringen kan ske på flera olika sätt – till exempel genom popup-meddelanden, ljudsignaler och nummerskyltar på ikonen för startskärmen – beroende på vilket operativsystem som enheten använder sig av. Aviseringen genereras lokalt på enheten när den tar emot ett nytt meddelande. Detta gäller dock endast när Lync för iPhone inte körs i förgrunden; när Lync för iPhone körs i förgrunden visas inte några push-aviseringar. Du kan välja att aktivera eller inaktivera push-funktionen, men även om du inaktiverar funktionen tar enheten emot meddelanden som vanligt eftersom det bara är själva aviseringsfunktionen som du stänger av. Om du inte vill ta emot nya meddelanden måste du logga ut från Lync för iPhone.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Ingen information samlas in, bearbetas eller överförs av den mobila enheten. Alla meddelanden som skickas till din enhet från andra Lync-användare passerar genom Microsofts Lync Server Push-aviseringstjänsten och vidarebefordras sedan till iPhones push-aviseringstjänst för leverans till din enhet. När en konversation har upprättats färdas alla meddelanden direkt mellan deltagarna i konversationen. Information om sekretesspolicyn för iPhone finns i Apples sekretesspolicy för kunder.

Användning av informationen: Inställningarna för funktionen för push-aviseringar avgör om du aviseras om nya meddelanden som tas emot av Lync för iPhone när Lync för iPhone inte körs i förgrunden.

Inställning/hantering: Funktionen för push-aviseringar aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen är aktiverad kan du aktivera eller inaktivera den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på ikonen Inställningar från startskärmen i Lync för iPhone.

 2. Välj Meddelanden i listan med alternativ.

 3. Kontrollera att växlingsknappen Meddelanden är i läget .

 4. Välj Lync i listan med program.

 5. Dra växlingsknapparna Aviseringar, Ljud och Skyltar till läget .

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan du skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer i Lync 2010 för iPhone, lagrad lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Historiken för snabbmeddelandekonversationer lagras på enheten automatiskt. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Historiken för snabbmeddelandekonversationer kan tas bort på följande sätt:

 1. Gå till fliken Chattar och knacka på Redigera.

 2. Markera den konversation som du vill ta bort.

 3. Knacka på Ta bort.

Historiken för snabbmeddelandekonversationer skickas på följande sätt:

 1. Knacka på knappen Åtgärder i navigeringsfältet för konversationsfönstret.

 2. Välj Skicka som e-post i menyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med hjälp av funktionen Skicka loggar kan du skicka Lync för iPhone-loggar (se avsnittet Loggning tidigare i detta tillägg) till supportteamet, så att det kan utreda de ljud- eller anslutningsproblem som du eventuellt stöter på.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Endast den information som samlas in via loggningsfunktionen skickas i väg (förutsatt att loggningsfunktionen är aktiverad). Uppgifter om vilken information som loggas finns i avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget.

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Loggar skickas inte automatiskt från din enhet via Lync för iPhone. De skickas bara om loggningsfunktionen är aktiverad för enheten (se avsnittet Loggning tidigare i detta tillägg). Om du vill skicka Lync-loggar manuellt följer du nedanstående steg:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPhone.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Knacka på Skicka loggfiler på alternativsidan Loggning.

 4. Skriv mål-e-postadressen i e-postmeddelandeformuläret som öppnas med de bifogade loggarna och knacka på Skicka.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner. Följande två är tillgängliga i Lync för iPhone:

 • Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Med den här funktionen sammanfogas kontaktinformationen från den globala adresslistan, Lync Server och din iPhone-kontaktlista med hjälp av matchande e-postidentifierare, inloggningsidentifierare eller båda. När en matchning har fastställts lägger Lync för iPhone till informationen från dessa källor och visar den sammanslagna informationen i olika komponenter i användargränssnittet, t.ex. i sökresultat, i kontaktlistan och på kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för iPhone lägger till kontaktinformation från Outlook, Active Directory, närvarofunktionen och iPhone. Den här informationen används internt av Lync för iPhone.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Outlook, Active Directory, närvarofunktionen och iPhone visas i Lync för iPhone-användargränssnittet.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×