SELECT-uttryck

SELECT-instruktionen ger Microsoft Access-databasmotorn instruktioner att returnera information från databasen som en uppsättning poster.

Syntax

SELECT [predikat] { * | tabell. * | [tabell.]fält1 [AS alias1] [, [tabell.]fält2 [AS alias2] [, ...]]} FROM
tabelluttryck [, ...] [IN externdatabas]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

SELECT-uttrycket består av följande delar:

Element

Beskrivning

predikat

Ett av följande predikat: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, eller TOP. Du använder predikatet för att begränsa antalet poster som returneras. Om inget anges är standardinställningen ALL.

*

Anger att alla fält från den angivna tabellen eller tabellerna är markerade.

tabell

Namnet på tabellen som innehåller fälten som posterna hämtas från.

fält1, fält2

Namnen på fälten som innehåller de data du vill hämta. Om du inkluderar fler än ett fält hämtas de i tur och ordning.

alias1, alias2

Namnen som ska användas som kolumnrubriker i stället för de ursprungliga kolumnnamnen i tabell.

tabelluttryck

Namnet på tabellen eller tabellerna som innehåller de data du vill hämta.

externdatabas

Namnet på databasen som innehåller tabellerna i tabelluttryck om de inte finns i den aktuella databasen.

Kommentarer

För att utföra den här åtgärden söker Microsoft Access-databasmotorn genom den angivna tabellen eller tabellerna, extraherar de valda kolumnerna, markerar rader som uppfyller kriteriet samt sorterar eller grupperar de resulterande raderna i den ordning som anges.

SELECT-uttryck ändrar inte data i databasen.

SELECT är vanligtvis det första ordet i en SQL-instruktion. De flesta SQL-instruktioner är antingen SELECT eller SELECT...INTO-instruktioner.

Den kortaste tillåtna syntaxen för ett SELECT-uttryck är:

SELECT fält FROM tabell

Du kan använda en asterisk (*) för att välja alla fält i en tabell. I följande exempel väljs alla fält i tabellen Anställda:

SELECT * FROM Employees;

Om ett fältnamn ingår i fler än en tabell i FROM-satsen kan du inleda med tabellnamnet och . (punkt-) operator. I följande exempel används fältet Avdelning både i tabellen Anställda och i tabellen Chefer. SQL-uttrycket väljer avdelningar från tabellen Anställda och chefernas namn från tabellen Chefer:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

När ett postuppsättningsobjekt skapas använder Microsoft Access-databasmotorn tabellens fältnamn som fältets objektnamn i postuppsättningsobjektet. Om du vill använda ett annat fältnamn eller om ett namn inte framgår av uttrycket som används för att generera fältet använder du AS reserverat ord. I följande exempel används rubriken Födelsedatum för att namnge det returnerade fältobjektet i det resulterande postuppsättningsobjektet:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

När du använder mängdfunktioner eller frågor som returnerar tvetydiga eller duplicerade fältobjektnamn måste du använda AS-satsen för att ge ett alternativt namn till fältobjektet. I följande exempel används rubriken Personalstyrka för att namnge det returnerade fältobjektet i det resulterande postuppsättningsobjektet:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Du kan använda andra satser i ett SELECT-uttryck för att ytterligare begränsa och ordna data som returneras. Mer information finns i hjälpavsnittet för satsen du använder.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×