Skapa eller ta bort ett fält av typen Datum och tid

Du lägger till ett fält för datum/tid eller datum/tid i en tabell när du behöver lagra datum och tider. Du kan använda datum-och tidsdata för olika typer av personligt arbete och affärs skäl, till exempel födelsedagar, leverans-och fakturerings uppgifter samt tidskort.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Förstå datum-och tidsfält

Lägga till ett datum-och tidsfält i databladsvyn

Lägga till ett datum-och tidsfält i designvyn

Ange fält egenskaper för datum och tid

Ta bort ett datum-och tidsfält

Fält referens för fältet datum och tid

Förstå datum-och tidsfält

När du använder en Access-databas kan du se datum-och tids värden i ett antal format, till exempel ett europeiskt format (28.11.2006 eller 28-11-2006), ett sydasiatiskt format (28/11/2006) eller amerikanskt format (11/28/2006). Oavsett hur Access formaterar data om datum och tid, och oavsett hur du anger datum-eller tidsdata, datum och tid lagras datum och tider på följande sätt:

Datum/tid

Datum/tid använder dubbel precision med flytt ALS nummer – ett system kallas också för serie datum. Följande bild visar ett typiskt värde för seriellt datum och tid.

Tal med dubbel precision

Heltals delen av värdet till vänster om decimal tecknet representerar datumet. Decimal delen till höger om decimal tecknet representerar tiden.

Talet i den här siffran motsvarar den 24 december 2003, 9:00 kl. Datum komponenten är antalet hela dagar som har förflutit sedan start-eller bas datumet för 12/30/1899. I det här exemplet har 37 979 dagar gått från 12/30/1899 till 12/24/2003. Time-komponenten är en bråkdel av en 24-timmarsperiod. Det innebär att värdet 0,875 multiplicerat med 24 timmar är lika med 21 timmar eller 9:00 P.M.

Negativa värden i datum-komponenten representerar datum före bas datumet. Värdet-1 allteftersom datum komponenten matchas till till exempel en dag före bas datumet eller 12/29/1899.

Giltiga datum värden är från-657 434 (1 januari 100 A.D.) till 2 958 465 (31 december 9999 A.D.). Giltiga tids värden är från 0,0 till 0,9999, eller 23:59:59.

Om du lagrar datum-och tids värden som tal kan du utföra ett stort antal beräkningar på datum-och tidsdata. Du kan till exempel beräkna ett totalt antal arbetade timmar (för ett tidkort) eller Fastställ ålder för en faktura.

Datum och tid utökad

Datum/tid utökade lagrar datum och tid i en kodad sträng med 42 byte. Ett datum lagras i en osignerad lång typ som stöder ett område från 1-1-1 AD till 9999. Tiden lagras i en osignerad lång lång typ baserat på följande formel:

= (datehour * 3600 + dateminute * 60 + datesecond) * PowerOfTen (tids skala) + fractionalSeconds

Mer information finns i använda data typen Datum/tid.

Överst på sidan

Lägga till ett datum-och tidsfält i databladsvyn

Du kan lägga till ett datum-och tidsfält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i databladsvyn

 2. Om det behövs bläddrar du vågrätt till det första tomma fältet.

 3. Markera den första tomma raden i kolumnen fält namn och skriv ett namn för fältet.

 4. Markera den angränsande cellen i kolumnen datatyp och välj sedan datum/tid eller datum/tid i listan.

 5. Spara ändringarna.

Lägga till ett datum-och tidsfält i en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på spara knappbild och ange ett namn för den nya tabellen i dialog rutan Spara som .

 3. Högerklicka på fliken dokument för den nya tabellen och klicka på designvy.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen fält namn och skriv ett namn för fältet.

 5. Markera den angränsande cellen i kolumnen datatyp och välj sedan datum/tid eller datum/tid i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till ett datum-och tidsfält i designvyn

Du kan lägga till ett datum-och tidsfält i en ny eller befintlig tabell i designvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen idesignvyn.

 2. Markera den första tomma raden i kolumnen fält namn och skriv ett namn för fältet.

 3. Markera den angränsande cellen i kolumnen datatyp och välj sedan datum/tid eller datum/tid i listan.

 4. Spara ändringarna.

Lägga till i en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Spara och ange ett namn på den nya tabellen i dialog rutan Spara som .

 3. Högerklicka på fliken dokument för den nya tabellen och klicka på designvy.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen fält namn och skriv ett namn för fältet.

 5. Markera den angränsande cellen i kolumnen datatyp och välj sedan datum/tid eller datum/tid i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ange fält egenskaper för datum och tid

När du använder designvy för att lägga till ett datum-och tidsfält i en tabell kan du ange och ändra alla egenskaper för fältet.

 1. Leta reda på den egenskap som du vill ändra under fält egenskaperpå fliken Allmänt i tabellen designer.

 2. Markera fältet bredvid egenskaps namnet.

 3. Markera fältet bredvid egenskaps namnet. Beroende på egenskapen kan du ange data och starta uttrycks verktyget genom att klicka på Knappen Verktyg eller välja ett alternativ i en lista.

  Om du vill ha information om hur du använder varje fält egenskap markerar du egenskapen och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort ett datum-och tidsfält

Du kan använda databladsvyn eller designvyn för att ta bort ett datum/tid eller datum/tid-fält från en tabell.

Varning    När du tar bort ett datum/tid eller datum/tid-fält som innehåller data förlorar du informationen permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort i databladsvy

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Leta reda på fältet för datum/tid eller datum/tid, högerklicka på rubrik raden (namnet) och klicka på ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvy

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på rad väljaren (den tomma fyr kanten) bredvid fältet datum/tid eller datum/tid, och tryck sedan på DELETE eller högerklicka på rad väljaren och klicka på ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Fält referens för fältet datum och tid

I den här tabellen visas fält egenskaperna för datum/tid och vad de innebär.

Egenskap

Användning

Format

Du anger anpassade formateringstecken för att definiera ett visnings format. Format som definieras här visas i datablad, formulär och rapporter.

Decimaler (datum/tid endast utökade)

Ange en decimal precision för att ange antalet siffror till höger om decimal tecknet (1-7).

Indatamask

Ange en indatasträng eller klicka på Knappen Verktyg för att starta guiden Indatamask.

Mer information om hur du skapar och använder indatamasker finns i artikeln skapa en indatamask för att ange fält-eller styr värden i ett visst format.

Beskrivning

Anger namnet på datum/tid-fältet. Om du inte anger någon rubrik används standard fält namnet.

Standardvärdet

Anger det värde som automatiskt visas i ett fält när du skapar en ny post. Du kan till exempel ange en funktion som date () för att automatiskt Visa dagens datum.

Verifieringsuttryck

Anger krav för data som anges i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll i ett formulär eller en rapport. När en användare skriver in data som bryter mot regeln kan du ange det resulterande fel meddelandet med egenskapen verifierings text . Maximal längd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar verifierings uttryck finns i artikeln skapa ett verifierings uttryck för att verifiera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i fel meddelandet som visas när en användare bryter mot ett verifierings uttryck. Maximal längd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar verifierings uttryck finns i artikeln skapa ett verifierings uttryck för att verifiera data i ett fält.

Obligatoriskt

Om du anger Jaför den här egenskapen måste du ange ett värde i fältet eller i de kontroller som är bundna till fältet. Dessutom kan värdet inte vara null.

Indexerat

Du använder ett index för att påskynda frågor, sortering och gruppering som körs mot stora mängder data. Du kan också använda index för att förhindra att användare anger dubblettvärden. Egna

 • Nej     Inaktiverar indexering (standard).

 • Ja (dubbletter accepteras)     Indexerar fältet och ger dubbletter av värden. Du kan till exempel ha dubbletter av för-och efter namn.

 • Ja (inga dubbletter)    Indexerar fältet och tillåter inte dubblettvärden.

IME-läge

Anger en IME (Input Method Editor), ett verktyg för användning av engelska versioner av Access med filer som har skapats i japanska eller koreanska versioner av Access. Standardvärde: ingen kontroll. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Konverteringsläge för IME

Anger vilken typ av data som kan anges med hjälp av en IME (Input Method Editor). Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Smarta etiketter

I Access 2010 kan du ange en eller flera smarta etiketter för fältet och alla kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen data typerna i ett fält och gör att du kan vidta åtgärder baserat på den typen. Du kan till exempel välja ett datum-och tidsfält och sedan använda en smart etikett för att öppna din personliga kalender.

Klicka Knappen Verktyg bredvid egenskaps rutan om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justeringen för data i ett datum-och tidsfält. Egna

 • Allmänt     Justerar text till vänster, siffror och datum till höger.

 • Vänster     Justerar all text, alla datum och siffror till vänster.

 • Höger     Justerar all text, alla datum och siffror till höger.

 • Centrera     Centrerar all text, alla datum och nummer.

 • Skickar     Justerar all text, alla datum och siffror jämnt mot båda sidor av fältet eller text rutan.

Visa datumväljare

Visar eller döljer en snabb kalender kontroll som visas när användare klickar på fält för datum/tid. Standard: för datum. Välj aldrig för att dölja kontrollen.

Om du använder en indatamask för ett datum/tid-fält är kontrollen Datumväljare inte tillgänglig oavsett hur du ställer in den här egenskapen.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×