Du lägger till ett tal- eller valutafält i en tabell när du behöver lagra numeriska data, till exempel försäljnings- och intäktssiffror eller populationsdata. Ta även hänsyn till den optimala fältstorleken och ytterligare egenskaper (t.ex. decimaler, unikhet och om det behövs) när du skapar numeriska data.

Artikelinnehåll

Förstå fälten Tal och Valuta

Du använder ett talfält för alla matematiska beräkningar inklusive pengar och de som kräver hög precision eller för tal som du inte vill avrunda uppåt eller nedåt. Storleken på de värden som du lagrar i ett tal- eller valutafält beror på hur du anger egenskapen Fältstorlek. Du kan till exempel ange att fält ska innehålla 1-byte, 2-byte, 4-byte, 8-byte eller 16-byte värden plus replikerings-IDn (globalt unik identifierare-värden, GUID) och decimalvärden. I följande tabell visas de värden som varje inställning för Fältstorlek kan innehålla och förklarar när du ska använda de olika storleksinställningarna.

Inställning för fältstorlek

Beskrivning

Byte

Ett heltal på 1 byte som innehåller värden mellan 0 och 255.

Heltal

Ett heltal på 2 byte som innehåller värden från -32 768 till +32 767.

Long Integer

Ett heltal på 4 byte som innehåller värden från -2 147 483 648 till 2 147 483 647.

(Ej tillämpligt)

Ett heltal med 8 byte som innehåller värden från -2^31 till 2^31-1

Enkel

Ett heltal på 4 byte som innehåller värden från -3,4 × 1038 till +3,4 × 1038 och upp till 7 signifikanta siffror.

Dubbel

Ett flyttal med 8 byte som innehåller värden från -1,797 x 10308 till +1,797 × 10308 och upp till 15 signifikanta siffror.

Replikerings-ID

GuiD (16-byte unik identifierare globalt). Slumpmässigt genererade GUID är tillräckligt långa för att de inte ska överlappa. Du använder dem för en mängd olika appar, till exempel spårningsartiklar.

Decimal

Ett heltal på 12 byte med en definierad decimalprecision som kan innehålla värden från -1028 till +1028. Standardprecisionen är 0. Standardskalan (antalet decimaler som visas) är 18. Du kan ange skalan till 28.

Överst på sidan

Lägga till ett tal- eller valutafält i databladsvyn

Du kan lägga till ett tal- eller valutafält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Om det behövs rullar du vågrätt till det första tomma fältet.

 3. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn för det nya fältet.

 4. Välj Klicka för att lägga till och välj sedanTal,Stort tal eller Valuta i listan.

 5. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och skriv ett meningsfullt namn för det nya fältet.

 6. Spara ändringarna.

Lägg till i en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka Spara och ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som.

 3. Välj Klicka för att lägga till och välj sedanTal,Stort tal eller Valuta i listan.

 4. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och skriv ett meningsfullt namn för det nya fältet.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till ett tal- eller valutafält i designvyn

Du kan lägga till ett tal- eller valutafält i en ny eller befintlig tabell i designvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn för fältet.

 3. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och väljsedan Tal,Stort tal eller Valuta i listan.

 4. Spara ändringarna.

Lägg till i en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. KlickaSpara och ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som.

 3. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Designvy.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och ange ett namn för fältet.

 5. Markera den angränsande cellen i kolumnen Datatyp och välj sedanTal, Storttal eller Valuta i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ange eller ändra fältegenskaper för Tal eller Valuta

Du kan använda databladsvyn till att ange en deluppsättning fältegenskaper, till exempel Är obligatorisk eller Unik,men använda designvyn för att ange alla tillgängliga egenskaper, inklusive IndatamaskellerBeskrivning.

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. På fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern, under Fältegenskaper,letar du reda på den egenskap som du vill ändra.

 3. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på egenskapen anger du data (t.ex. standardtext eller indatamask), startar uttrycksverktyget genom att klicka på ...eller välja ett alternativ i en lista.

  Om du vill ha information om hur du använder varje fältegenskap markerar du egenskapen och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort ett tal- eller valutafält

Viktigt    När du tar bort ett talfält som innehåller data förlorar du dessa data permanent. Du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort i databladsvyn

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Leta reda på talfältet, högerklicka på rubrikraden (fältnamnet) och klicka sedan på Ta bort kolumn.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på radväljaren (den tomma rutan) bredvid talfältet och tryck sedan på DELETE, eller högerklicka på radväljaren och klicka sedan på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Fältegenskapsreferensen Tal och Valuta

När du använder designvyn för att lägga till ett tal- eller valutafält i en tabell kan du ange och ändra flera egenskaper för fältet. Den här tabellen visar och beskriver fältegenskaperna Tal och Valuta och förklarar konsekvenserna av att ange eller ändra dem.

Egenskap

Användning

Fältstorlek

Kontrollerar storleken på det värde som du kan ange och lagra i fältet.

Format

Du kan ange anpassade formateringstecken för att definiera ett visningsformat. Format som definierats här visas i datablad, formulär och rapporter.

Decimaler

Anger antalet decimaler för värdena i fältet. Standardvärde: Automatiskt. Mellan 0 och 15går andra möjliga värden.

Indatamask

Du definierar en indatamask när du vill styra hur användare anger data i fältet.

Mer information om hur du använder indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask för att ange fält- eller kontrollvärden i ett visst format.

Beskrivning

Anger namnet på textfältet. Den här egenskapen kan vara upp till 2 048 tecken. Om du inte anger någon beskrivning används standardfältnamnet.

Standardvärdet

Anger det värde som automatiskt visas i ett fält när du skapar en ny post.

Verifieringsuttryck

Anger kraven för data som anges i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll. När användare anger data som strider mot regeln kan du använda egenskapen Verifieringstext för att ange det resulterande felmeddelandet. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar verifieringsuttryck finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att verifiera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användare bryter mot ett verifieringsuttryck. Maxlängd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar verifieringsuttryck finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att verifiera data i ett fält.

Krävs

När den här egenskapen är inställd på Jamåste du ange ett värde i fältet eller i alla kontroller som är bundna till fältet. Dessutom kan värdet inte vara null.

Indexerat

Du använder ett index för att snabba på frågor, sortering och grupperingsåtgärder mot stora mängder data. Du kan också använda index för att hindra användare från att ange dubblettvärden. Alternativ:

 • Nej     Inaktiverar indexering (standard).

 • Ja (dubbletter accepteras)     Indexerar fältet och tillåter dubblettvärden. Du kan till exempel ha duplicerade för- och efternamn.

 • Ja (inga dubbletter)     Indexerar fältet och tillåter inte dubblettvärden, det vill säga alla värden är unika.

Smarta etiketter

I Access 2010 kan du ange en eller flera smarta etiketter för fältet och alla kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen datatyperna i ett fält och som gör att du kan vidta åtgärder baserat på den typen. I ett fält med en e-postadress kan en smart etikett till exempel skapa ett nytt e-postmeddelande eller lägga till adressen i en lista med kontakter.

Klicka Skapa (...) för att visa en lista med tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justeringen för data:

 • Allmänt     Justerar text till vänster, tal och datum till höger (standardinställning).

 • Vänster     Justerar all text, alla datum och alla tal åt vänster.

 • Höger     Justerar all text, alla datum och alla tal åt höger.

 • Centrera     Centrerar all text, alla datum och alla tal.

 • Distribuera     Justifierar all text, datum och alla tal jämnt mellan båda sidor av fältet eller textrutan.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×