Skapa en disposition (gruppera) data i ett kalkylblad

Om du har en lista med data som du vill gruppera och summera kan du skapa en disposition på upp till åtta nivåer. Varje underliggande nivå, som representeras av ett högre tal i dispositionssymboler visar detaljerade data om föregående överliggande nivå, som representeras av ett lägre tal i dispositionssymbolerna. Du kan använda en disposition för att snabbt visa sammanfattningsrader eller -kolumner eller för att visa detaljinformationen för respektive grupp. Du kan skapa en disposition med rader (vilket visas i exemplet nedan), en disposition med kolumner eller en disposition med både rader och kolumner.

1. om du vill visa rader för en nivå klickar du på motsvarande Ett två tre dispositions symboler.

2.  Nivå 1 innehåller den sammanlagda försäljningen för alla detaljrader.

3.  Nivå 2 innehåller den sammanlagda försäljningen per månad i varje grupp.

4. nivå 3 innehåller detalj rader – i det här fallet raderna 17 till 20.

5. om du vill visa eller dölja data i dispositionen klickar du på plus och minus dispositions symboler, eller trycker på Alt + Skift + = för att visa och Alt + Skift +- för att dölja.

 1. Kontrol lera att varje kolumn med data som du vill skapa en disposition för har en etikett på den första raden (till exempel region) innehåller liknande fakta i varje kolumn och att det område du vill visa en disposition för inte innehåller tomma rader eller kolumner.

 2. Om du vill kan de grupperade detalj raderna ha en motsvarande sammanfattnings rad – en delsumma. Skapa dessa genom att göra något av följande:

  • Infoga sammanfattningsrader med hjälp av kommandot Delsumma    

   Använd kommandot Delsumma som infogar funktionen DELSUMMA direkt under eller över varje grupp med detaljrader och som skapar dispositionen automatiskt. Mer information om hur du använder funktionen Delsumma finns i Funktionen delsumma.

  • Infoga egna sammanfattningsrader    

   Infoga dina egna sammanfattningsrader med formler direkt nedanför eller ovanför varje grupp med detaljrader. Under (eller över) raderna med försäljningsdata för mars eller april kan du till exempel använda funktionen SUMMA för att beräkna försäljningen under dessa månader. I tabellen längre ned i det här avsnittet visas ett exempel på det.

 3. Som standard letar Excel efter sammanfattnings rader under de detaljer de sammanfattar, men det går att skapa dem ovanför detalj raderna. Om du har skapat sammanfattnings raderna under detaljerna går du vidare till nästa steg (steg 4). Om du har skapat sammanfattnings raderna ovanför dina detalj rader klickar du på dialog Rute ikonen i gruppen disposition på fliken data .

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

  Dialog rutan inställningar öppnas.

  Dialog rutan inställningar för konturer

  I dialog rutan inställningar avmarkerar du kryss rutan sammanfattnings rader under detalj och klickar sedan på OK.

 4. Skapa en disposition. Gör något av följande:

  Automatisk disposition

  1. Markera en cell i det cell område som du vill skapa en disposition för.

  2. Klicka på pilen under Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Autodisposition.

   Klicka på pilen under Gruppera och klicka sedan på Autodisposition

  Manuell disposition

  Viktigt!: När du grupperar dispositionsnivåerna manuellt bör du se till att alla data visas för att undvika att raderna grupperas fel.

  1. Om du vill disponera den yttre gruppen (nivå 1) markerar du alla rader som den yttre gruppen kommer att innehålla (d.v.s. detalj raderna och om du La till dem, deras sammanfattnings rader).

   En data markering som är klar för att skapa en yttre grupp

   1. den första raden innehåller etiketter och är inte markerad.

   2. eftersom det här är den yttre gruppen markerar du alla rader med del summor och detaljer.

   3. Välj inte total summan.

  2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data. Klicka sedan på raderi dialog rutan grupp och sedan på OK.

   Tips: Om du markerar hela rader i stället för bara celler grupperas de automatiskt efter rad – dialog rutan grupp öppnas inte ens.

   Klicka på Rader och sedan på OK.

   Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

  3. Alternativt skapar du en disposition för en underliggande, kapslad grupp – detaljraderna för en viss sektion av dina data.

   Obs!: Om du inte behöver skapa några inre grupper går du vidare till steg f nedan.

   För varje underliggande, kapslad grupp markerar du detaljraderna intill den rad som innehåller sammanfattningsraden.

   Data valda för gruppering på nivå 2 i en hierarki.

   1. du kan skapa flera grupper på varje inre nivå. Här är två avsnitt redan grupperade på nivå 2.

   2. det här avsnittet är markerat och klart att användas.

   3. Markera inte sammanfattnings raden för de data som du vill gruppera.

  4. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

   Klicka på Gruppera på fliken Data

   Klicka sedan på raderi dialog rutan grupp och sedan på OK. Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

   Tips: Om du markerar hela rader i stället för bara celler grupperas de automatiskt efter rad – dialog rutan grupp öppnas inte ens.

  5. Fortsätt att markera och gruppera underliggande rader tills du har skapat alla nivåer som ska ingå i dispositionen.

  6. Om du vill dela upp rader i gruppen markerar du raderna och klickar på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

   Du kan också dela upp delar av dispositionen utan att ta bort hela nivån. Håll ned SKIFT medan du klickar på plus eller minus för gruppen och klicka sedan på dela upp gruppi gruppen disposition på fliken data .

   Viktigt!: Om du delar upp en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljraderna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga radnumren intill de dolda raderna. Klicka sedan på formati gruppen celler på fliken start , peka på Dölj & ta framoch klicka sedan på ta fram rader.

 1. Kontrollera att varje rad med data som ska disponeras har en rubrik i den första kolumnen, innehåller liknande data på varje rad samt att cellområdet inte innehåller några tomma rader eller kolumner.

 2. Infoga egna sammanfattningskolumner med formler direkt till höger eller till vänster om varje grupp med detaljkolumner. I tabellen i steg 4 visas ett exempel.

  Obs!: Om du vill visa information i en disposition med kolumnformat måste sammanfattningskolumnerna innehålla formler som refererar till celler i var och en av detaljkolumnerna för gruppen.

 3. Om sammanfattnings kolumnen visas till vänster om detalj kolumnerna klickar du på dialog Rute ikonen i gruppen disposition på fliken data .

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

  Dialog rutan inställningar öppnas.

  Dialog rutan inställningar för konturer

  I dialog rutan inställningar avmarkerar du kryss rutan sammanfattnings kolumner till höger om detaljerad och klickar på OK.

 4. Skapa en disposition genom att göra något av följande:

  Automatisk disposition

  1. Markera en cell i cellområdet.

  2. Klicka på pilen under Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Autodisposition.

  Manuell disposition

  Viktigt!: När du grupperar dispositionsnivåerna manuellt bör du se till att alla data visas för att undvika att kolumnerna grupperas fel.

  1. Om du vill disponera den yttre gruppen (nivå 1) markerar du alla underordnade sammanfattnings kolumner samt tillhörda detalj uppgifter.

   Data ordnade i kolumner som ska grupperas

   1. kolumn A innehåller etiketter.

   2. Markera alla kolumner för detalj och summa. Observera att om du inte markerar hela kolumner och klickar på gruppera (på fliken data i gruppen disposition ) öppnas dialog rutan grupp och du uppmanas att välja rader eller kolumner.

   3. Välj inte kolumnen total summa.

  2. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

   Klicka på Gruppera på fliken Data

   Dispositions symbolen visas ovanför gruppen.

  3. Om du vill disponera en inre, kapslad grupp med detalj kolumner (nivå 2 eller högre) markerar du detalj kolumnerna intill den kolumn som innehåller sammanfattnings kolumnen.

   Data grupperade i kolumner

   1. du kan skapa flera grupper på varje inre nivå. Här är två avsnitt redan grupperade på nivå 2.

   2. de här kolumnerna är markerade och klara att gruppera. Observera att om du inte markerar hela kolumner och klickar på gruppera (på fliken data i gruppen disposition ) öppnas dialog rutan grupp och du uppmanas att välja rader eller kolumner.

   3. Markera inte sammanfattnings kolumnen för de data som du vill gruppera.

  4. Klicka på Gruppera i gruppen Disposition på fliken Data.

   Klicka på Gruppera på fliken Data

   Visningsindikatorerna visas bredvid gruppen på skärmen.

 5. Fortsätt att markera och gruppera underliggande kolumner tills du har skapat alla nivåer som ska ingå i dispositionen.

 6. Om du vill dela upp kolumner i gruppen markerar du kolumnerna och klickar på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data.

Klicka på Dela upp på fliken Data

Du kan också dela upp delar av dispositionen utan att ta bort hela nivån. Håll ned SKIFT medan du klickar på plus eller minus för gruppen och klicka sedan på dela upp gruppi gruppen disposition på fliken data .

Om du delar upp en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljkolumnerna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga kolumnbokstäverna intill de dolda kolumnerna. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj & Ta fram och klicka på Ta fram

 1. Om du inte ser dispositions symbolerna Ett två tre , plus och minus går du till arkiv > alternativ> Avanceratoch markerar sedan kryss rutan Visa dispositions symboler om en disposition används i det här kalkyl bladet och klickar sedan på OK.

 2. Gör något av följande:

  • Visa eller dölj detaljinformationen för en grupp    

   Om du vill visa detalj data i en grupp klickar du på knappen plus för gruppen eller trycker på Alt + Skift + =.

  • Om du vill dölja detalj data för en grupp klickar du på knappen minus för gruppen eller trycker på Alt + Skift +-.

  • Visa eller dölj hela dispositionen vid en särskild nivå    

   Klicka på numret för den nivå som du vill använda i Ett två tre dispositions symbolerna. Detaljinformationen på lägre nivåer döljs.

   Om en disposition t.ex. har fyra nivåer kan du dölja den fjärde när du visar resten av dem genom att klicka på tre .

  • Visa eller dölj all detaljinformation i dispositionen    

   Om du vill visa all detalj information klickar du på den lägsta nivån i Ett två tre dispositions symbolerna. Om det t.ex. finns tre nivåer klickar du på tre .

  • Om du vill dölja all detaljinformation klickar du på en .

För disponerade rader används formatmallar som RowLevel_1 och RowLevel_2. För kolumn rubriker används format som ColLevel_1 och ColLevel_2. Dessa format använder fetstil, kursiv stil och andra text format för att skilja på sammanfattnings rader och kolumner i dina data. Genom att ändra hur dessa format definieras kan du använda olika text-och cell format för att anpassa utseendet på dispositionen. Du kan använda en formatmall för en disposition antingen när du skapar en disposition eller när du har skapat den.

Gör något av följande:

Använda en formatmall automatiskt för nya sammanfattnings rader eller-kolumner    

 1. Klicka på dialog Rute ikonen i gruppen disposition på fliken data .

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

  Dialog rutan inställningar öppnas.

  Dialog rutan inställningar för konturer

 2. Markera kryssrutan Automatiskt format.

Tillämpa en formatmall på en befintlig sammanfattningsrad eller sammanfattningskolumn    

 1. Markera de celler som du vill tillämpa ett format på.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen i gruppen disposition på fliken data .

  Klicka på dialogruteikonen i gruppen Disposition

  Dialog rutan inställningar öppnas.

  Dialog rutan inställningar för konturer

 3. Markera kryss rutan automatiska format och klicka sedan på Använd format.

  Dialog rutan inställningar med automatiskt markerade formatmallar

Du kan också använda autoformat för att formatera disponerad information.

 1. Om du inte ser dispositions symbolerna Ett två tre , plus och minus går du till arkiv > alternativ> Avanceratoch markerar sedan kryss rutan Visa dispositions symboler om en disposition används i avsnittet visnings alternativ för det här kalkyl bladet .

 2. Använd dispositions symbolerna Ett två tre , minus och plus för att dölja den detalj information som du inte vill kopiera.

  Mer information finns i avsnittet Visa eller dölja data i dispositioner.

 3. Markera området för sammanfattningsrader.

 4. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till.

  Klicka på Sök och markera och klicka sedan på Gå till

 5. Klicka på Gå till special.

 6. Klicka på Enbart synliga celler.

 7. Klicka på OK och kopiera sedan dina data.

Obs!: Ingen information tas bort när du döljer eller tar bort en disposition

Dölja en disposition

 • Gå till alternativ för >> Avanceratoch avmarkera kryss rutan Visa dispositions symboler om en disposition används under visnings alternativ för det här kalkyl bladet .

Ta bort en disposition

 1. Klicka på kalkylbladet.

 2. Klicka på Dela upp grupp i gruppen Disposition på fliken Data och klicka sedan på Ta bort disposition.

  Klicka på Dela upp och sedan på Ta bort disposition

  Viktigt!: Om du tar bort en disposition när detaljinformationen är dold, kan det hända att detaljraderna eller detaljkolumnerna förblir dolda. Om du vill visa informationen drar du över de synliga radnumren eller kolumnbokstäverna intill de dolda raderna eller kolumnerna. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start, peka på Dölj och ta fram och klicka sedan på Ta fram rader eller Ta fram kolumner.

Tänk dig att du vill skapa en sammanfattningsrapport som bara innehåller summor och som dessutom illustreras i ett diagram. Så här gör du:

 1. Skapa en sammanfattnings rapport

  1. Skapa en disposition.

   Mer information finns i avsnitten Skapa en disposition med rader eller Skapa en disposition med kolumner.

  2. Dölj detaljen genom att klicka på dispositions symbolerna Ett två tre , plus och minus så att bara summorna visas som i följande exempel av en rad disposition:

   Lista med disposition som gör att endast rader med summor visas

  3. Mer information finns i avsnittet Visa eller dölja data i dispositioner.

 2. Diagrammet sammanfattnings rapport

  1. Markera den sammanfattningsinformation som du vill illustrera i diagrammet.

   Om du till exempel vill visa total summan för berg och Davolio, men inte total summorna, markerar du cell a1 till och med C19 enligt exemplet ovan.

  2. Klicka på infoga > diagram > rekommenderade diagramoch klicka sedan på fliken alla diagram och välj en diagram typ.

   Dialog rutan Infoga diagram

   Om du till exempel väljer alternativet grupperad kolumn ser diagrammet ut så här:

   Diagram utifrån data i delsummor

   Om du visar eller döljer detaljinformation i dispositionen uppdateras diagrammet så att informationen visas eller döljs.

Du kan gruppera (eller disponera) rader och kolumner i Excel på webben.

Obs!: Även om du kan lägga till sammanfattnings rader eller-kolumner i data (med hjälp av funktioner som summa eller delsumma) kan du inte använda formatmallar eller ange en placering för sammanfattnings rader och kolumner i Excel på webben.

Skapa en disposition med rader eller kolumner

Disposition av rader i Excel Online

Disposition med kolumner i Excel Online

Disposition av rader i Excel Online

 1. Den första kolumnen innehåller etiketter.

 2. Raderna detalj rader och sammanfattning grupperas i dispositionen.

 3. Total summan är inte grupperad i dispositionen.

Disposition med kolumner i Excel Online

 1. Den första raden innehåller etiketter.

 2. Kolumnerna detalj kolumner och sammanfattning är grupperade i dispositionen.

 3. Total summan är inte grupperad i dispositionen.

 1. Kontrol lera att varje kolumn (eller rad) med de data som du vill ha en etikett i den första raden (eller kolumnen) innehåller liknande fakta i varje kolumn (eller rad) och att området inte innehåller tomma rader eller kolumner.

 2. Markera data (inklusive alla sammanfattnings rader eller kolumner).

 3. Klicka på gruppera > grupp rader eller grupp kolumneri gruppen disposition på fliken data .

 4. Om du vill skapa en disposition för en inre, kapslad grupp markerar du raderna eller kolumnerna i det disponerade data området och upprepar steg 3.

 5. Fortsätt att markera och gruppera inre rader eller kolumner tills du har skapat alla nivåer som du vill använda i dispositionen.

Dela upp rader och kolumner

 • Om du vill dela upp gruppen markerar du raderna eller kolumnerna och klickar på dela upp grupp i gruppen disposition på fliken data och väljer dela upp rader eller dela uppgrupper.

Visa eller dölja data i dispositioner

Gör något av följande:

Visa eller dölj detaljinformationen för en grupp    

 • Om du vill visa detalj data i en grupp klickar du på plus för gruppen eller trycker på Alt + Skift + =.

 • Om du vill dölja detalj data för en grupp klickar du på minus för gruppen eller trycker på Alt + Skift +-.

Visa eller dölj hela dispositionen vid en särskild nivå    

 • Klicka på numret för den nivå som du vill använda i Ett två tre dispositions symbolerna. Detaljinformationen på lägre nivåer döljs.

 • Om en disposition t.ex. har fyra nivåer kan du dölja den fjärde när du visar resten av dem genom att klicka på tre .

Visa eller dölj all detaljinformation i dispositionen    

 • Om du vill visa all detalj information klickar du på den lägsta nivån i Ett två tre dispositions symbolerna. Om det t.ex. finns tre nivåer klickar du på tre .

 • Om du vill dölja all detaljinformation klickar du på en .

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabell

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×