Pivottabeller

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

En pivottabell är ett effektivt verktyg för att beräkna, sammanfatta och analysera data där du kan se jämförelser, mönster och trender i data.

Pivottabeller fungerar lite annorlunda beroende på vilken plattform du använder för att köra Excel.

Foto av Surface Book-enhet

Skapa en pivottabell

 1. Markera cellerna som du vill använda för att skapa en pivottabell.

  Obs!:  Det ska inte finnas tomma rader eller kolumner i dina data. Rubriken ska bara bestå av en rad.

 2. Välj Infoga > Pivottabell.

  Pivottabell

 3. Under Välj de data som du vill analysera väljer du Markera en tabell eller ett område

  Pivottabell

 4. I Tabell/område verifierar du cellområdet.

 5. Under Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras väljer du Nytt kalkylblad och placerar pivottabellen i ett nytt kalkylblad. Du kan även välja På detta kalkylblad och sedan den plats där du vill att pivottabellen ska vara.

 6. Välj OK.

Bygga ut pivottabellen

 1. Om du vill lägga till ett fält i pivottabellen markerar du kryssrutan Fältnamn i fönstret Pivottabellfält.

  Obs!: Valda fält läggs till i standardområdena: icke-numeriska fält läggs till i Rader, datum- och tidshierarkier läggs till i Kolumner och numeriska fält läggs till i Värden.

  Pivottabell

 2. Om du vill flytta ett fält från ett område till ett annat drar du fältet till målområdet.

Innan du börjar:

 • Dina data bör vara ordnade i tabellformat och inte ha några tomma rader eller kolumner. Helst bör du använda en Excel-tabell som i exemplet ovan.

 • Tabeller är en bra datakälla för pivottabeller, eftersom rader som läggs till i en tabell automatiskt inkluderas i pivottabellen när du uppdaterar dina data och eventuella nya kolumner inkluderas då i listan Pivottabellfält. Annars måste du antingen ändra källdata för en pivottabelleller använda en dynamisk formel med namngivna områden.

 • Datatyperna i kolumnerna bör vara samma. Du bör t.ex. inte kombinera datum och text i samma kolumn.

 • Pivottabeller arbetar med en ögonblicksbild av dina data, en så kallad cache. Det innebär att dina verkliga data inte modifieras på något sätt.

Skapa en pivottabell

Om du har begränsad erfarenhet av pivottabeller, eller är osäker på hur du kommer igång, är en rekommenderad pivottabell ett bra val. När du använder den här funktionen fastställs en meningsfull layout i Excel genom att matcha data med de mest passande områdena i pivottabellen. Det ger dig en utgångspunkt för att experimentera ytterligare. När en rekommenderad pivottabell har skapats kan du utforska olika orienteringar och ordna om fälten för att uppnå ett visst resultat.

Du kan också ladda ned vår interaktiva självstudiekurs Gör din första pivottabell.

Rekommenderad pivottabell

Skapa en pivottabell manuellt

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Rekommenderad pivottabell.

  Gå till Infoga > Rekommenderade pivottabeller om du vill att Excel skapar en pivottabell åt dig

 3. Dina data analyseras i Excel och du får se flera olika alternativ, som i det här exemplet med hushållsutgiftsdata.

  Dialogrutan Rekommenderade pivottabeller i Excel
 4. Välj den pivottabell som du tycker passar bäst och tryck på OK. Då skapas en pivottabell på ett nytt blad och listan Pivottabellfält visas.

 1. Klicka på en cell i källdata- eller tabellområdet.

 2. Gå till Infoga > Pivottabell.

  Om du använder Excel för Mac 2011 och tidigare finns knappen Pivottabell på fliken Data i gruppen Analys.

  Fliken Data, gruppen Analys

 3. Dialogrutan Skapa pivottabell visas med området eller tabellnamnet markerat. I det här exemplet använder vi en tabell med namnet "tbl_HouseholdExpenses".

 4. I avsnittet Välj var du vill att pivottabellrapporten ska placeras väljer du Nytt kalkylblad eller På detta kalkylblad. För På detta kalkylblad markerar du cellen där du vill placera pivottabellen.

 5. Klicka på OK. Då skapas en tom pivottabell och listan Pivottabellfält visas.

I området Fältnamn högst upp markerar du kryssrutan för alla fält du vill lägga till i pivottabellen. Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Rad, fält för datum och tid läggs till i området Kolumn och numeriska fält läggs till i området Värden. Du kan även manuellt dra och släppa tillgängliga objekt i pivottabellfälten, och om du inte längre vill ha ett objekt i pivottabellen kan du helt enkelt dra ut det från fältlistan eller avmarkera det. Möjligheten att ordna om fältobjekt är en av pivottabellens funktioner som gör det så enkelt att snabbt ändra dess utseende.

Listan Pivottabellfält

Motsvarande fält i en pivottabell

Exempel på listdialogrutan Excel-pivottabellfältExempel på en pivottabell och hur fälten motsvarar fältlistan.

 • Summera efter

  Som standard visas pivottabellfält som placeras i området Värden som en SUMMA. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält. Du kan ändra standardberäkningen genom att först klicka på pilen till höger om fältnamnet och sedan välja alternativet Fältinställningar.

  Ändra sedan beräkningen i avsnittet Summera efter. Observera att när du ändrar beräkningsmetoden lägger Excel automatiskt till den i avsnittet Eget namn, som "Summan av Fältnamn", men du kan ändra den. Om du klickar på knappen Tal... kan du ändra talformatet för hela fältet.

  Tips: Eftersom en ändring av beräkningen i avsnittet Summera efter medför att pivottabellfältnamnet ändras är det bäst att inte byta namn på dina pivottabellfält förrän du är klar med att konfigurera pivottabellen. Ett trick är att klicka på Ersätt (på Redigera-menyn) >Sök efter > "Summan av" och sedan lämna Ersätt med > tomt för att ersätta allt på en och samma gång i stället för att skriva in på nytt manuellt.

 • Visa data som

  I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

  Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

  När du har öppnat dialogrutan Fältinställningar kan du göra dina val från fliken Visa data som.

 • Visa ett värde både som en beräkning och i procent.

  Dra bara in objektet i avsnittet Värden två gånger, högerklicka på värdet och välj Fältinställningar, ange sedan alternativen Summera efter och Visa data som för vart och ett av dem.

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du bara vill uppdatera en pivottabell högerklickar du någonstans i området pivottabell och väljer sedan Uppdatera. Om du har flera pivottabeller markerar du först en cell i en pivottabell och sedan kan du gå tillpivottabellen och analysera > Klicka på pilen under knappen Uppdatera och välja Uppdatera alla.

Om du har skapat en pivottabell men kommit fram till att du inte behöver den kan du enkelt ta bort den genom att markera hela pivottabellområdet och sedan trycka på Ta bort. Andra data, pivottabeller eller diagram runt den påverkas inte. Om pivottabellen finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla kan du snabbt och lätt ta bort pivottabellen genom att ta bort det kalkylbladet.

Foto av Surface Book-enhet

Obs!: Vi arbetar ständigt med att förbättra pivottabeller i Excel för webben. Det som visas i videon ovan kan skilja sig från vad som visas i den här versionen.

 1. Markera en tabell eller ett område i kalkyl bladet och välj infoga > pivottabell.


  Fönstret Infoga pivottabell visar data källan och målet där pivottabellen ska infogas och innehåller vissa rekommenderade pivottabeller.

  I fönstret Infoga pivottabell kan du ange källa, mål och andra delar av pivottabellen.

 2. Gör något av följande:

 • Om du vill skapa pivottabellen manuellt väljer du skapa en egen pivottabell.

 • Om du vill använda en rekommendations pivottabell bläddrar du tills du ser det alternativ du vill ha och väljer sedan + insert.

  Pivottabellen visas vid destinationen och fönstret pivottabellfält visas.

Ändra källdata eller Målcell

Om du vill kan du ändra källa för pivottabelldata och mål cellen till den plats där du vill placera pivottabellen. Mål cellen ska ligga utanför käll tabellen eller området.

 1. I fönstret Infoga pivottabell väljer du länken bredvid källa eller länken bredvid mål. Fönstret Infoga pivottabell ändras:

  Fönstret Infoga pivottabell som frågar efter en tabell eller ett område att använda som källa och som gör att du kan ändra destinationen.

 2. Gör något av följande:

 • Om du vill ändra källan väljer du Markera en tabell eller ett område att analysera: och följer anvisningarna som visas.

 • Om du vill ändra destinationen väljer du nytt kalkyl blad eller befintligt kalkyl blad under Välj en destination för pivottabellenoch följer sedan anvisningarna som visas.

Obs!: Du kan också välja ett tomt blad där du vill att pivottabellen ska visas (mål). I det här fallet, eller om du väljer Infoga > pivottabell, visas fönstret Infoga pivottabell och du uppmanas att ange källan

I området Pivottabellfält högst upp markerar du kryssrutan för alla fält du vill lägga till i pivottabellen. Som standard läggs icke-numeriska fält till i området Rader, fält för datum och tid läggs till i området Kolumner och numeriska fält läggs till i området Värden. Du kan även manuellt dra och släppa tillgängliga objekt i pivottabellfälten, och om du inte längre vill ha ett objekt i pivottabellen kan du helt enkelt dra ut det från fältlistan eller avmarkera det. Möjligheten att ordna om fältobjekt är en av pivottabellens funktioner som gör det så enkelt att snabbt ändra dess utseende.

Listan Pivottabellfält

Motsvarande fält i en pivottabell

Använd fönstret pivottabellfält för att välja vilka fält som ska placeras i pivottabellen.


En pivottabell med tillhör ande delar (kolumner, rader, värden).

 • Summera värden efter

  Som standard visas pivottabellfält som placeras i området Värden som en SUMMA. Om Excel tolkar dina data som text visas de som ett ANTAL. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att du inte blandar datatyper för värdefält. Du kan ändra standardberäkningen genom att först klicka på pilen till höger om fältnamnet och sedan välja alternativet Värdefältsinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel

  Ändra sedan beräkningen i avsnittet Summera värden efter. Observera att när du ändrar beräkningsmetoden lägger Excel automatiskt till den i avsnittet Eget namn, som "Summa av Fältnamn", men du kan ändra den. Om du klickar på knappen Talformat kan du ändra talformatet för hela fältet.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar i Excel för alternativen för Summera värden efter

  Tips: Eftersom en ändring av beräkningen i avsnittet Summera värden efter medför att pivottabellfältnamnet ändras är det bästa att inte byta namn på dina pivottabellfält förrän du är klar med att konfigurera pivottabellen. Ett trick är att använda Sök och ersätt (Ctrl+H) >Sök efter > "Summan av" och sedan lämna Ersätt med > tomt för att ersätta allt på en och samma gång i stället för att skriva in på nytt manuellt.

 • Visa värden som

  I stället för att använda en beräkning för att summera data kan du visa det som en procentsats. I exemplet nedan har vi ändrat våra hushållsutgiftsbelopp så att de visas som en % av totalsumman i stället för som en summa av värdena.

  Exempel på pivottabell med värden visade som procent av totalsumman

  När du har öppnat dialogrutan Värdefältsinställningar kan du göra dina val från fliken Visa värden som.

  Värdefältsinställningar för pivottabell > dialogrutan Visa värden som
 • Visa ett värde både som en beräkning och i procent.

  Dra bara in objektet i avsnittet Värden två gånger och ange sedan alternativen Summera värden efter och Visa värden som för vart och ett av dem.

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du vill uppdatera pivottabellen kan du högerklicka på valfri plats i pivottabellområdet och sedan välja Uppdatera.

Uppdatera pivottabell

Om du har skapat en pivottabell men kommit fram till att du inte behöver den kan du enkelt ta bort den genom att markera hela pivottabellområdet och sedan trycka på Ta bort. Andra data, pivottabeller eller diagram runt den påverkas inte. Om pivottabellen finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla kan du snabbt och lätt ta bort pivottabellen genom att ta bort det kalkylbladet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell

Använda utsnitt för att filtrera pivottabelldata 

Skapa en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Skapa en pivottabell med datamodellen för att analysera data i flera tabeller

Skapa en pivottabell som är kopplad till Power BI-datauppsättningar

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Ändra en pivottabells källdata

Beräkna värden i en pivottabell

Ta bort en pivottabell

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×