Skapa en tabell och lägga till fält

Skapa en tabell och lägga till fält

När du skapar en Access-databas kan du lagra data i tabeller – ämnesbaserade listor som innehåller rader och kolumner. Du kan till exempel skapa en Kontakter-tabell där du lagrar en lista med namn, adresser och telefonnummer, eller en Produkter-tabell för att lagra information om produkter. I den här artikeln beskrivs hur du skapar en tabell, lägger till fält i en tabell och anger tabellens primärnyckel. Här förklaras också hur du anger egenskaper för fält och tabeller.

Se till att du förstår koncepten bakom att skapa tabeller och lägga till fält innan du börjar. Mer information finns i Introduktion till tabeller.

Innehåll

Skapa en tabell
Skapa i en ny databas
Skapa i en befintlig databas
Importera eller länka
— — Använda externa data
— — Använda en SharePoint-webbplats
— — Använda en webbtjänst
Ange egenskaper för en tabell
Spara en tabell

Ange en primärnyckel
Avgöra vilka fält som ska användas
Ange eller ändra en primärnyckel
Ta bort en primärnyckel

Flytta ett fält

Lägga till fält
Lägga till genom att ange data
Lägga till med hjälp av en fältmall
Ange fältegenskaper
Ange i databladsvyn
— — Byta namn på ett fält
— — Ändra datatyp
— — Ändra ett format
— — Ange andra egenskaper
Ange egenskaper i designvyn
— — Ändra en datatyp
— — Ange andra egenskaper

Skapa en tabell

En enkel databas, till exempel en kontaktlista, kan använda endast en tabell. Många databaser använder flera tabeller. När du skapar en ny databas skapar du en ny fil på datorn som fungerar som en behållare för alla objekt i databasen, inklusive dina tabeller.

Du kan skapa en tabell genom att skapa en ny databas, infoga en tabell i en befintlig databas eller genom att importera eller länka till en tabell från en annan datakälla – t.ex. en Microsoft Excel-arbetsbok, ett Microsoft Word-dokument, en textfil eller en annan databas. När du skapar en ny tom databas infogas en ny tom tabell automatiskt. Du kan sedan börja definiera fälten genom att mata in data i tabellen.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell i en ny databas

 1. Klicka på Arkiv > Nytt och välj sedan Tom skrivbordsdatabas.

 2. Skriv ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn.

 3. Om du vill bläddra till en annan plats och spara databasen klickar du på mappikonen.

 4. Klicka på Skapa.

  Den nya databasen öppnas. En ny tabell som heter Tabell1 skapas och öppnas i databladsvyn.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell i en befintlig databas

 1. Klicka på Arkiv > Öppna och klicka på databasen om den finns i listan under Senaste. Om databasen inte finns med i listan kan du välja något av bläddringsalternativen och leta reda på den.

 2. I dialogrutan Öppna väljer du den databas du vill öppna. Klicka sedan på Öppna.

 3. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

  En ny tabell infogas i databasen och tabellen öppnas i databladsvyn.

Överst på sidan

Importera eller länka för att skapa en tabell

Du kan skapa en tabell genom att importera data eller länka till data som lagras på någon annan plats. Du kan bland annat importera eller länka till data i Excel-kalkylblad, SharePoint-listor, XML-filer, andra Access-databaser och Microsoft Outlook-mappar.

När du importerar data skapar du en kopia av dessa data i en ny tabell i den aktuella databasen. Senare ändringar av källdata kommer inte att ha någon effekt på importerade data och ändringar av importerade data påverkar inte källdata. När du har anslutit till en datakälla och importerat data därifrån kan du sedan använda dessa importerade data utan att ansluta till källan. Du kan ändra designen för en importerad tabell.

När du länkar till data skapar du en länkad tabell i den aktuella databasen som utgör en aktiv länk till den befintliga information som är lagrad någon annanstans. När du ändrar data i en länkade tabellen ändrar du samma data i källan. När data ändras i källan kommer den förändringar att visas i den länkade tabellen. Du måste kunna ansluta till datakällan när du använder en länkad tabell. Du kan inte ändra designen för en länkad tabell.

Obs!: Du kan inte redigera data i ett Excel-kalkylblad med hjälp av en länkad tabell. I stället kan du importera källdata till en Access-databas och sedan länka till den databasen från Excel.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell genom att importera eller länka till externa data

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna väljer och öppnar du databasen där du vill skapa en ny tabell.

 3. På fliken Externa data klickar du på någon av de tillgängliga datakällorna i gruppen Importera och länka

  Bild av menyfliksområdet i Access

 4. Följ anvisningarna i de dialogrutor som visas vid varje steg.

  Den nya tabellen skapas och visas i navigeringsfönstret i Access.

Överst på sidan

Använda en SharePoint-webbplats för att skapa en tabell

Du kan skapa en tabell i databasen som importerar från eller länkar till en SharePoint-lista. Du kan också skapa en ny SharePoint-lista med hjälp av en fördefinierad mall. De fördefinierade mallarna i Access innefattar Kontakter, Uppgifter, Ärenden och Händelser.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna markerar du den databas där du vill skapa en ny tabell. Klicka sedan på Öppna.

 3. Gå till gruppen Tabeller på fliken Skapa och klicka på SharePoint-listor.

 4. Gör något av följande:

  Skapa en SharePoint-lista som är baserad på en mall

  1. Klicka på Kontakter, Uppgifter, Ärenden eller Händelser.

  2. Skriv URL-adressen till den SharePoint-webbplats där listan ska skapas i dialogrutan Skapa ny lista.

  3. Skriv ett namn på den nya listan och en beskrivning av den i rutorna Ange namnet på den nya listan och Beskrivning.

  4. Om du vill öppna den länkade tabellen när den har skapats markerar du kryssrutan Öppna listan vid slutförande (markerad som standard).

  Skapa en anpassad lista

  1. Klicka på Egen.

  2. Skriv URL-adressen till den SharePoint-webbplats där listan ska skapas i dialogrutan Skapa ny lista.

  3. Skriv ett namn på den nya listan och en beskrivning av den i rutorna Ange namnet på den nya listan och Beskrivning.

  4. Om du vill öppna den länkade tabellen när den har skapats markerar du kryssrutan Öppna listan vid slutförande (markerad som standard).

  Importera data från en befintlig lista

  1. Klicka på Befintlig SharePoint-lista.

  2. Skriv i dialogrutan Hämta externa data URL-adressen för den SharePoint-webbplats som innehåller de data som du vill importera.

  3. Klicka på Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen och sedan på Nästa.

  4. Markera kryssrutan vid varje SharePoint-lista som du vill importera.

  Länka till en lista

  1. Klicka på Befintlig SharePoint-lista.

  2. Skriv i dialogrutan Hämta externa data - SharePoint-webbplats URL-adressen för den SharePoint-webbplats som innehåller listan som du vill länka till.

  3. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell och klicka sedan på Nästa.

  4. Markera kryssrutan vid varje SharePoint-lista som du vill länka till.

Överst på sidan

Använda en webbtjänst för att skapa en tabell

Du kan skapa en tabell i databasen som ansluter till data på en webbplats som har ett webbtjänstgränssnitt. Webbtjänsttabeller är skrivskyddade.

 1. På fliken Externa data klickar du i gruppen Importera och länkaMer och sedan på Datatjänster.

 2. Om den anslutning som du vill använda redan har installerats går du vidare till steg 5. Annars fortsätter du med nästa steg.

 3. Klicka på Installera ny anslutning.

 4. Välj den anslutningsfil som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I dialogrutan Skapa en länk till webbservicedata expanderar du den anslutning som du vill använda.

 6. Markera tabellen som du vill länka till. Fälten visas till höger i dialogrutan i Access.

 7. Du kan också ange ett namn för den länkade tabellen i rutan Ange länknamn. Access kommer att använda det namnet för den länkade tabellen i navigeringsfönstret.

 8. Klicka på OK. Den länkade tabellen skapas i Access.

Överst på sidan

Ange egenskaper för en tabell

Förutom att ange egenskaper för fält kan du också ange egenskaper som gäller för en hel tabell eller för hela poster.

 1. Välj den tabell vars egenskaper du vill ange.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  Gruppen Visa/dölj på fliken Design i Access

  Egenskapssidan för tabellen visas.

 4. På egenskapssidan klickar du på fliken Allmänt.

 5. Klicka i rutan till vänster om den egenskap du vill ange, och ange sedan en inställning för egenskapen.

  Glöm inte att trycka på CTRL+S när du vill spara ändringarna.

  Använd denna tabellegenskap

  Om du vill

  Visa vyer på SharePoint-webbplatser

  Ange om vyer som baseras på tabellen kan visas på en SharePoint-webbplats.

  Obs!: Effekterna av denna inställning beror på inställningen för databasegenskapen Visa alla vyer på SharePoint-webbplatsen.

  Utökat underdatablad

  Visa alla underdatablad när du öppnar tabellen.

  Underdatabladshöjd

  Gör något av följande:

  • Om du vill att underdatabladsfönstret ska expanderas så att det visar alla rader lämnar du denna egenskap inställd på 0 ".

  • Om du vill ange en bestämd höjd på underdatabladet anger du önskad höjd i tum.

  Orientering

  Ange vyns orientering, utifrån om språket skrivs från vänster till höger eller från höger till vänster.

  Beskrivning

  Ange en beskrivning för tabellen. Denna text kommer att visas i tabellens knappbeskrivning.

  Standardvy

  Ange datablad, pivottabell eller pivotdiagram som standardvy när du öppnar tabellen. Alternativen för pivottabeller och pivotdiagram har tagits bort från Access från och med Access 2013.

  Verifieringsuttryck

  Skriv in ett uttryck som måste vara sant för att du ska kunna lägga till eller ändra en post.

  Verifieringstext

  Skriv ett meddelande som visas när en post bryter mot uttrycket i Verifieringsuttrycket.

  Filter

  Definiera villkor som visar enbart matchande rader i databladsvyn.

  Ordna efter

  Välja ett eller flera fält om du vill ange standardsorteringsordning för rader i databladsvyn.

  Underdatabladsnamn

  Ange om ett underdatablad ska visas i databladsvyn och, om så är fallet, vilken tabell eller fråga som ska tillhandahålla raderna i underdatabladet.

  Länka underordnade fält

  Visa en lista över de fält i tabellen eller frågan som används för underdatabladet och som matchar egenskapen Länka huvudfält som har angivits för tabellen.

  Länka huvudfält

  Visa en lista över de fält i tabellen som matchar egenskapen Länka underordnade fält som har angivits för tabellen.

  Filtrera vid inläsning

  Automatiskt använda filterkriterierna i egenskapen Filter (genom att ange denna till Ja) när tabellen öppnas i databladsvyn.

  Ordna vid inläsning

  Automatiskt använda filterkriterierna i egenskapen Ordna vid (genom att ange denna till Ja) när tabellen öppnas i databladsvyn.

  Tips    Om du vill ha mer utrymme för att skriva eller redigera en inställning i egenskapsrutan kan du öppna rutan Zooma genom att trycka på Skift+F2. Om du anger egenskapen Verifieringsuttryck till ett uttryck och vill ha hjälp med att skapa det, klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan Verifieringsuttryck så att Uttrycksverktyget visas.

Överst på sidan

Spara en tabell

När du skapat eller ändrat en tabell bör du spara dess design. När du sparar en tabell för första gången bör du ge den ett namn som beskriver de data som den innehåller. Du kan använda upp till 64 alfanumeriska tecken, inklusive blanksteg. Du kan till exempel ge en tabell namnet Kunder, Reservdelslager eller Produkter.

I Access har du stor flexibilitet när det gäller att namnge tabeller, men det finns vissa begränsningar som du behöver känna till: Namnet på en tabell kan bestå av upp till 64 tecken. Det kan innehålla valfri kombination av bokstäver, siffror, blanksteg och specialtecken, men inte punkt (.), utropstecken (!), hakparenteser ([]), inledande blanksteg, inledande likhetstecken (=) eller icke utskrivbara tecken, till exempel vagnretur. Namnet får inte heller innehålla något av följande tecken:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TABB> { } % ~ &.

Tips: Du bör bestämma dig för en namngivningskonvention för objekt i databasen och använda den konsekvent.

 1. Välj Arkiv > Spara eller tryck på CTRL+S.

 2. Om du sparar tabellen för första gången skriver du ett namn för tabellen och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Ange en primärnyckel

Om du inte har ett specifikt skäl för att inte göra det, ska du ange en primärnyckel för varje tabell. Ett index för primärnyckeln, som kan förbättra databasens prestanda, skapas automatiskt i Access. Access gör också så att varje post har ett värde i primärnyckelfältet, och att värdet alltid är unikt. Unika värden är avgörande, eftersom det annars inte finns något sätt att säkert skilja en viss rad från andra rader.

När du skapar en ny tabell i databladsvyn, skapas en primärnyckel automatiskt. Den får fältnamnet ID och tilldelas datatypen Räknare.

I designvyn kan du ändra eller ta bort primärnyckeln, och ange primärnyckeln för en tabell som inte redan har en.

Överst på sidan

Avgöra vilka fält som ska användas som en primärnyckel

Ibland kanske du redan har data som du vill använda som primärnyckel. Du kan till exempel ha befintliga anställningsnummer för dina anställda. Om du skapar en tabell för att spåra personalinformation kanske du bestämmer dig att använda befintliga anställningsnummer som primärnyckel för tabellen. Eller kanske anställningsnummer endast är unika i kombination med avdelnings-ID, vilket kräver att du använder båda fälten tillsammans som primärnyckel. En bra kandidat för primärnyckel har följande egenskaper:

 • Varje post har ett unikt värde för fältet eller för en kombination av fält.

 • Fältet eller kombinationen av fält är aldrig tomt eller null – det har alltid ett värde.

 • Värdena ändras inte.

Om det inte finns några lämpliga data om du vill använda som primärnyckel, kan du skapa ett nytt fält som primärnyckel. När du skapar ett nytt fält för att använda det som primärnyckel anger du värdet på fältets datatyp till Räknare för att kontrollera att den uppfyller de tre egenskaperna i ovanstående lista.

Överst på sidan

Ange och ändra primärnyckeln

 1. Markera den tabell vars primärnyckel du vill ange eller ändra.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. Markera det eller de fält som du vill använda som primärnyckel i designrutnätet.

  När du vill markera ett fält klickar du på radväljaren för önskat fält.

  Om du vill välja fler än ett fält håller du ned CTRL och klickar sedan på radväljaren för varje fält.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Gruppen Verktyg på fliken Design

  En nyckelindikator visas till vänster om det eller de fält som du anger som primärnyckel.

Överst på sidan

Ta bort primärnyckeln

 1. Markera den tabell vars primärnyckel du vill ta bort.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. Klicka på radväljaren för aktuell primärnyckel. Om primärnyckeln består av flera fält, håller du ned CTRL och klickar på radväljaren för varje fält.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Gruppen Verktyg på fliken Design

  Nyckelindikatorn tas bort från fältet eller fälten som tidigare användes som primärnyckel.

När du sparar en ny tabell utan att ange en primärnyckel, uppmanas du att skapa ett nytt fält för primärnyckeln. Om du klickar på Ja, skapas ett ID-fält som använder datatypen Räknare för att ange ett unikt värde för varje post. Om tabellen innehåller redan ett Räknare-fält, används det som primärnyckel. Om du klickar på Nej läggs inget fält till och ingen primärnyckel anges.

Överst på sidan

Lägga till fält

När du vill spara nya data om ett ämne som det redan finns en Access-tabell för kan du lägga till ett fält i tabellen. Anta till exempel att du har en tabell med fält för efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer och postadress för var och en av dina kunder. Om du vill lägga till en uppgift om hur varje kund föredrar att bli kontaktad kan du lägga till ett fält där den uppgiften sparas.

Du sparar varje bit av data som du vill kunna spåra i ett fält. I en tabell över kontakter kan du till exempel skapa fält för Efternamn, Förnamn, Telefonnummer och Adress. I en tabell över produkter du fälten Produktnamn, Artikelnummer och Pris.

Varje fält har vissa grundläggande egenskaper, till exempel ett namn som är unikt i tabellen, en datatyp som anger vilken typ av information det är frågan om, vilka åtgärder som kan utföras med informationen i fältet och hur mycket lagringsutrymme som har tilldelats varje värde.

Innan du väljer fält ska du försöka dela upp informationen i så små delar som möjligt. Det är mycket enklare att kombinera data senare än det är att dela upp dem ytterligare. I stället för ett enda fält för Namn bör du till exempel skapa separata fält för Efternamn och Förnamn. Sedan kan du enkelt söka eller sortera efter förnamn, efternamn eller båda. Om du planerar att rapportera, sortera, söka efter eller beräkna någon viss information ska du placera denna information i ett fält för sig.

När du har skapat ett fält kan du även ange fältegenskaper för att kontrollera dess utseende och beteende. Egenskapen Format anger till exempel hur informationen visas i ett datablad eller formulär som innehåller fältet.

Överst på sidan

Lägga till ett fält genom att ange data

När du skapar en ny tabell eller öppnar en befintlig tabell i databladsvyn kan du lägga till ett fält i tabellen genom att ange data i kolumnen Lägg till nytt fält i databladet (1). En datatyp för fältet tilldelas automatiskt i Access baserat på det värde du anger. Om det du skriver inte kan tolkas som någon annan datatyp anges datatypen till text i Access, men du kan ändra datatypen.

Datablad i Access med kolumnen Lägg till nytt fält

Så här anger du data i kolumnen Lägg till nytt fält:

 1. Skapa eller öppna en tabell i databladsvyn genom att högerklicka på den tabell som du vill använda i navigeringsfönstret och sedan klicka på Databladsvy på snabbmenyn.

 2. I kolumnen Lägg till nytt fält anger du namnet på det fält som du vill skapa.

  Använd ett beskrivande namn så att fältet blir enklare att identifiera.

 3. Skriv in data i det nya fältet.

Överst på sidan

Lägga till ett fält med hjälp av en fältmall

Ibland är det enklare att välja de fält som passar dina behov från en fördefinierad lista med än att skapa ett fält manuellt. Du kan använda listan Fler fält och välja från en lista över fältmallar. En fältmall är en fördefinierad uppsättning egenskaper som beskriver ett fält. Fältmallsdefinitionen innehåller ett fältnamn, en datatyp, en inställning för fältegenskapen Format och andra fältegenskaper.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Databladsvy.

 2. Klicka på Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält.

  Skärmbild på Lägg till och ta bort grupp på menyfliken Fält.

 3. Välj ett fält i listan Fler fält om du vill infoga den nya kolumnen. Fältet placeras till höger om den kolumn där markören finns. Om du väljer ett av fältalternativen under rubriken Snabbstart, till exempel Adress, skapas flera fält i tabellen som ska innehålla de olika delarna i en adress.

Överst på sidan

Ange fältegenskaper

När du har skapat ett fält kan du även ange fältegenskaper för att kontrollera dess utseende och beteende.

Genom att ange fältegenskaper kan du till exempel:

 • Bestämma hur informationen ska visas i ett fält

 • Förhindra felaktig inskrivning i ett fält

 • Ange standardvärden för ett fält

 • Göra så att sökning och sortering går snabbare för ett fält

Du kan ange några av de tillgängliga fältegenskaperna i databladsvyn. Men om du vill få tillgång till och använda hela listan med fältegenskaper måste du däremot använda designvyn.

Fältets datatyp avgör vilka egenskaper du kan ange.

Överst på sidan

Ange fältegenskaper i databladsvyn

Du kan byta namn på ett fält och ändra dess datatyp och Format, samt ändra vissa av de tillgängliga fältegenskaperna i databladsvyn.

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på den tabell du vill öppna.

 2. Klicka på Databladsvy på snabbmenyn.

Överst på sidan

Byta namn på ett fält

När du skapar ett fält genom att skriva in data i databladsvyn tilldelas fältet automatiskt ett standardnamn i Access. Namnet Fält1 tilldelas för det första nya fältet, Fält2 för andra nya fältet och så vidare. Som standard används ett fälts namn som dess etikett där fältet visas, till exempel som en kolumnrubrik i ett datablad. Du bör ändra namnen till mer beskrivande fältnamn för att göra dem enklare att använda när du visar eller redigerar poster.

 1. Högerklicka på rubriken för det fält som du vill byta namn på (till exempel Fält1).

 2. Klicka på Byt namn på fält på snabbmenyn.

 3. Ange det nya namnet i fältrubriken.

  Fältnamn kan bestå av högst 64 tecken (bokstäver och siffror), inklusive blanksteg.

Överst på sidan

Ändra datatyp för ett fält

När du skapar ett fält genom att skriva in data i databladsvyn undersöker Access dessa data för att fastställa lämplig datatyp för fältet. Om du till exempel anger 1/1/2017 känner Access igen det som ett datum och anger datatypen för det fältet till Date/Time. Om Access inte kan avgöra någon bestämd datatyp anges datatypen till Text som standard (Short Text om du använder Access 2016).

Datatypen för fältet avgör vilka andra fältegenskaper du kan ange. Du kan till exempel endast ange egenskapen Lägg endast till för ett fält som har datatypen Hyperlänk eller PM (Long Text om du använder Access 2016).

Det kan finnas tillfällen då du manuellt vill ändra fältets datatyp. Antag till exempel att du har rumsnummer som liknar datum, till exempel 10/2017. Om du anger 10/2017 i ett nytt fält i databladsvyn väljer den automatiska datatypsfunktionen Datum/tid som datatyp för fältet. Eftersom rumsnummer är etiketter, och inte datum, ska de använda datatypen Text. Gör så här om du vill ändra datatypen för ett fält:

 1. Klicka på fliken Fält i menyfliksområdet.

 2. I listan Datatyp i gruppen Formatering väljer du den datatyp som du vill använda.

  Bild på menyfliksområdet i Access med grupperna Datatyp och Formatering

  Vilka datatyper finns tillgängliga?

  Se datatyper för Access-skrivbordsdatabaser för en fullständig lista över tillgängliga datatyper i Access-databaser.

  Tips om datatyper

  • Den maximala storleken på en Access-databasfil är 2 GB.

  • Om du vill optimera prestanda bör du använda lämpligast Fältstorlek när du skapar ett fält med text eller tal. Om du till tänker lagra postnummer med förutsägbar längd, anger du den längden som fältstorlek. Du kan ange fältstorleken genom att ange ett värde i egenskapsrutan Fältstorlek. Mer information finns i avsnittet Ange andra fältegenskaper.

  • För telefonnummer, artikelnummer och andra tal som du inte tänker använda för matematiska beräkningar, bör du välja datatypen text i stället för datatypen tal. Ett numeriskt värde som lagras som text kan sorteras och filtreras mer logiskt.

Överst på sidan

Ändra format för ett fält

Förutom att fastställa datatypen för ett nytt fält kan Access även ange egenskapen Format för fältet, beroende på vad du skriver. Om du till exempel skriver in 10:50 FM, anger Access datatypen till Datum/tid och egenskapen Format till Medellångt tidsformat. Om du vill ändra fältets egenskap Format manuellt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Fält i menyfliksområdet. 

 2. I listan Format går du till gruppen Formatering och anger det format du vill använda. 

  Obs!: Listan Format kanske inte är tillgänglig för vissa fält (till exempel för fältet Text), beroende på vilken datatyp som används för fältet.

Överst på sidan

Ange andra fältegenskaper

 1. I databladsvyn klickar du på det fält som du vill ange egenskapen för.

 2. Välj de egenskaper som du vill använda på fliken Fält i grupperna Egenskaper, Formatering eller Fältverifiering.

Överst på sidan

Ange fältegenskaper i designvyn

Du kan ange alla fältegenskaper när du arbetar med en tabell i designvyn. I designvyn anger du datatypen för ett fält i designrutnätet för tabellen, och du anger andra egenskaper i fönstret Fältegenskaper.

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på tabellen.

 2. Klicka på Designvy på snabbmenyn.

Överst på sidan

Ändra datatyp för ett fält

Du kan ändra ett fält på olika sätt när du har skapat det.

Varning!: Du kan också ändra ett fält som har skapats för en tid sedan. Om fältet redan innehåller data kanske det dock inte går att utföra vissa ändringar eller också raderas data när du gör vissa ändringar.

 1. Markera det fält i tabellrutnätet vars datatyp du vill ange.

 2. I kolumnen Datatyp väljer du en datatyp i listan.

  Vilka datatyper finns tillgängliga?

  Se datatyper för Access-skrivbordsdatabaser för en fullständig lista över tillgängliga datatyper i Access-databaser.

  Tips om datatyper

  • Den maximala storleken på en Access-databasfil är 2 GB.

  • För telefonnummer, artikelnummer och andra tal som du inte tänker använda för matematiska beräkningar, bör du välja datatypen text i stället för datatypen tal. Ett numeriskt värde som lagras som text kan sorteras och filtreras mer logiskt, men är svårare att använda i beräkningar.

  • För datatyperna text och tal kan du ange fältstorlek eller datatyp mer exakt genom att ange ett värde i egenskapsrutan Fältstorlek.

Överst på sidan

Ange andra fältegenskaper

Obs!: Alla format går inte att ändra i alla datatyper. Ange först datatypen och sedan formatet.

 1. Markera det fält i tabellrutnätet vars egenskaper du vill ange. Egenskaperna för fältet visas i fönstret Fältegenskaper.

  Datatypen för fältet avgör vilka egenskaper du kan ange.

 2. I fönstret Fältegenskaper anger du de inställningar som du vill använda för varje egenskap. Du kan också trycka på F6 eller använda piltangenterna för att välja en egenskap.

  Vilka fältegenskaper finns tillgängliga?

  I Introduktion till datatyper och fältegenskaper hittar du en fullständig lista med alla fältegenskaper som du kan använda för olika datatyper.

  Obs!: Inte alla egenskaper är tillgängliga för alla fält. Fältets datatyp avgör vilka egenskaper den har.

 3. Om du vill ha mer utrymme för att ange eller redigera en egenskapsinställning i egenskapsrutan trycker du på SKIFT+F2 för att visa rutan Zooma.

  Tips: Om du anger en indatamask eller ett verifieringsuttryck och vill ha hjälp med designen klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan för att visa rätt verktyg.

 4. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Överst på sidan

Flytta ett fält

Om du vill flytta ett fält drar du det till den nya platsen. Markera flera fält i rad genom att först klicka på det första fältet, sedan hålla ned SKIFT och därefter klicka på det sista fältet. Dra slutligen hela fältgruppen till den nya platsen.

Om du drar ett fält ändras dess placering i databladet, men ordningen för fälten i tabelldesignen ändras inte. Om du använder fälten programmässigt används den ursprungliga ordningen. Om du till exempel drar ett fält till en ny plats i databladet och därefter skapar ett formulär från tabellen med hjälp av knappen Formulär visas fältet på den ursprungliga platsen.

Överst på sidan

Se även

Lägga till ett beräknat fält i en tabell

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×